«ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ»

Σύμφωνα με το άρθρο 15 « Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας , ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων» του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τΑ/15-2-2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το τμήμα Δ’ Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία της λειτουργίας των φροντιστηρίων,
β) την εποπτεία της λειτουργίας των κέντρων ξένων γλωσσών,
γ) την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών, που βεβαιώνουν το επίπεδο της ξένης γλώσσας,
δ) τη χορήγηση του πιστοποιητικού για την επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ε) την έγκριση της εργασίας αλλοδαπών εκπαιδευτικών από μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Κέντρα Ξένων γλωσσών και
στ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ν.2545/1940 (ΦΕΚ 287/τΑ/10-9-1940) «Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων».

ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 /τΑ/12-11-2012) παρ. Θ . «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.»

ν. 4264/2014 άρθρο 48  (ΦΕΚ 118/τΑ/15-5-2014) « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».( άρθρο 48 «Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων».)

Υ.Α. 219434/Α5/21-12-2016  (ΦΕΚ 4212/τΒ/27-12-2016) «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

 ν. 4415/2016 άρθρο 30 (ΦΕΚ 159/τΑ/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (άρθρο 30 «Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών»).

ν.4452/2017  (ΦΕΚ 17/τΑ/15-2-2017) άρθρο 15  «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 15 « Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». παρ. 7γ άρθ.15 του ν.4452/17 (ΦΕΚ 17/τΑ/15-2-2017) : Το Τμήμα Δ’ Φροντιστηρίων και ΚΞΓ είναι αρμόδιο για: α)……β)……γ) την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας

 Y.A.6117/Α5/13.1.2017 (ΦΕΚ 324/τΒ/8-2-2017) «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.»

Υ.Α.77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ 1773/τΒ/23-5-2017) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).

Υ.Α. 23537/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ 620/τΒ/23-2-2018) «Έγκριση του προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).»

Υ.Α. 23542/Ν1/12/2/2018 (ΦΕΚ 620/τΒ/23-2-2018) «Έγκριση του προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30ECTS, του Αριστοτελέιου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)»

Υ.Α. 23544/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ 595/τΒ/22-2-2018) «Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).»

Υ.Α.137390/Ν1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3899/τΒ/7-9-2018) «Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Υ.Α.81257/Ν1/18-5-2018 (ΦΕΚ 2071/τΒ/7-6-2018) «Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.»

Υ.Α 145681/Ν1/19-9-2019 (ΦΕΚ 3692/τΒ/4-10-2019) «Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).»

ν.4472/2017 άρθρο 55 (ΦΕΚ 74/τΑ/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Υ.Α. 125124/Ν1/23-7-2018 (ΦΕΚ 3546/τΒ/22-08-2018) «Τροποποίηση της ΥΑ 10139/ΙΑ/2012 ΦΕΚ 3057/τΒ/18-11-2012«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας».

ν.4547/2018 άρθρο 104 (ΦΕΚ 102/τΑ/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

ν.4589/2019 άρθρο 42 (ΦΕΚ 13/τΑ/29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

ν.4610/2019 άρθρο 202 (ΦΕΚ 70/τΑ/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ , πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , πειραματικά σχολεία , Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Y.A.85011/N1/29-5-2019 (ΦΕΚ 2008/τΒ/31-5-2019) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων με υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Υπουργείου. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top