Το ΦΕΚ με τον Οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΦΕΚ με τις τροποποιήσεις του Οργανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
  Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
    Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
      Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
    Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
      Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
    Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
      Τμήμα Β΄ Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
      Τμήμα Γ΄ Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
    Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
    Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 
      Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων, Δράσεων Φυσικής Αγωγής και Σχολικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γυμναστηρίων
      Τμήμα Β΄ Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Αγώνων
    Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
      Τμήμα Α΄ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
      Τμήμα Β΄ Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας
      Τμήμα Γ΄ Πολιτιστικών Θεμάτων και Υποστηρικτικών Δομών
      Τμήμα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
    Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 
  Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
    Διεύθυνση Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
    Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Γ΄ Πειθαρχικών Διαδικασιών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
    Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Γ΄ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
    Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
  Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
    Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων 
      Τμήμα Α΄ Σπουδών Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
      Τμήμα Β΄ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας
      Τμήμα Γ΄ Διοίκησης Προσωπικού
      Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών Σχολείων
    Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
      Τμήμα Α΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης
      Τμήμα Β΄ Διεθνών Σχέσεων
      Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  Αυτοτελείς Διευθύνσεις 
    Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Γ΄ Ξένων Σχολείων
      Τμήμα Δ΄ Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
    Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων 
      Τμήμα Α΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εκπαίδευσης και Λοιπών Θεμάτων
      Τμήμα Β΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εξετάσεων, Αποζημιώσεων και Λοιπών Θεμάτων
      Τμήμα Γ΄ Επεξεργασίας Δικαστικών Αποφάσεων και Λοιπών Θεμάτων
      Τμήμα Δ΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Δικαιολογητικών Λοιπών Αποζημιώσεων
  Αυτοτελή Τμήματα
    Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
    Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων 
Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης
    Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
      Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών
      Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας
      Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών
      Τμήμα Ε΄ Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση
    Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 
      Τμήμα Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
      Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού
      Τμήμα Γ΄ Διοικητικού και Λοιπού Προσωπικού
      Τμήμα Δ΄ Μητρώου
      Τμήμα Ε΄ Πειθαρχικών Θεμάτων
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων
    Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης 
      Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης
      Τμήμα Β΄ Διοικητικών Υποθέσεων και Μητρώου
      Τμήμα Γ΄ Μουσουλμανικών Υποθέσεων
    Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 
      Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
      Τμήμα Β΄ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
      Τμήμα Γ΄ Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
  Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
    Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.
      Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση
      Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας.
      Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.
    Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
      Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
      Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας
      Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης
    Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης 
      Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
      Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης
      Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
    Διεύθυνση Νεολαίας
      Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικών και Αναπτυξιακών Δράσεων για τη Nεολαία
      Τμήμα Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
      Τμήμα Γ΄ Κοινωνικής Συμμετοχής, Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας
      Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία
    Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 
      Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
      Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
      Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της λειτουργίας ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
    Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας 
      Τμήμα Α΄ Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
      Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
      Τμήμα Γ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία
      Τμήμα Δ΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
    Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
Αυτοτελείς Μονάδες Υπαγόμενες στον Υπουργό
    Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 
      Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης
      Τμήμα Β΄ Διενέργειας Ελέγχων
    Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
    Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας 
    Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων 
  Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού 
      Τμήμα Α΄ Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών
      Τμήμα Β΄ Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων
      Τμήμα Δ΄ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
    Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
      Τμήμα Α΄ Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης του Πολίτη
      Τμήμα Β΄ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης
      Τμήμα Γ΄ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
      Τμήμα Δ΄ Πρωτοκόλλου
    Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
      Τμήμα Α΄ Μελετών
      Τμήμα Β΄ Τεχνικών Έργων
      Τμήμα Γ΄ Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού
      Τμήμα Δ΄ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής
  Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
    Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
      Τμήμα Α΄ Εφαρμογών Διορισμών Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Γ΄ Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
      Τμήμα Δ΄ Υποστηρικτικών Εφαρμογών
      Τμήμα Ε΄ Εφαρμογών Εξετάσεων
      Τμήμα ΣΤ΄ Εφαρμογών Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
    Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων 
      Τμήμα Α΄ Υπολογιστικών Συστημάτων
      Τμήμα Β΄ Τηλεπικοινωνιακών και Δικτυακών Συστημάτων
      Τμήμα Γ΄ Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
      Τμήμα Δ΄ Τεχνικής Υποστήριξης
      Τμήμα Ε΄ Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
    Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 
      Τμήμα Α΄ Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Εξετάσεων ΑΣΕΠ
      Τμήμα Β΄ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Κατηγοριών
      Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
    Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
      Τμήμα Α΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης
  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
    Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 
      Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού
      Τμήμα Β΄ Οικονομικών Εκπαίδευσης και Λοιπών Θεμάτων
      Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων
    Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
      Τμήμα Α΄ Κατάρτισης ΠΔΕ., Ενεργοποίησης & Αξιολόγησης Τ.Π.Α.
      Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης ΠΔΕ
      Τμήμα Γ΄ Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Τ.Π.Α
      Τμήμα Δ΄ Τεχνικής Βοήθειας & Υποστήριξης Τ.Π.Α
    Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων 
      Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων
      Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων, των ΕΛΚΕ, των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ
      Τμήμα Γ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
      Τμήμα Δ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και Λοιπών Στοιχείων
    Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων 
      Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
      Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Υλικού
    Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων 
      Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Γενικών Γραμματειών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανεξαρτήτων Αρχών
      Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) και των ΓΑΚ
      Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Καταβολής Επιμισθίου
      Τμήμα Δ΄ Καταβολής Εργοδοτικών Εισφορών, Αποζημιώσεων λόγω Συνταξιοδότησης και Επιδομάτων
    Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
      Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών
      Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εκπαίδευσης
      Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Αποζημιώσεων, Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων
      Τμήμα Ε΄ Επιχορηγήσεων - Χρηματοδοτήσεων, Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων, Έκδοσης Συμψηφιστικών Ενταλμάτων και Λοιπών Θεμάτων
      Γραφείο Πρωτοκόλλου
    Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Γενικών Γραμματειών και Ανεξάρτητων Αρχών του Υ.ΠΑΙ.Θ 
    Αυτοτελές Τμήμα Αρχείου Ενταλμάτων 
  Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
    Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου 
      Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού
      Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού
    Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
      Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού
      Τμήμα Β΄ Πειθαρχικών Θεμάτων και Σχετικών Διοικητικών Μέτρων
      Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού
    Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης 
      Τμήμα Α΄ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Προσωπικού
      Τμήμα Β΄ Κινήσεως
      Γραφείο Ιατρού
    Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 
      Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
      Τμήμα Β΄ Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΙΔ
      Τμήμα Γ΄ Βιβλιοθηκών
      Τμήμα Δ΄ Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ)
    Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top