05-08-21 Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022

 ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα για Εργοδότες (2021-2022)

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μηνών και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο », διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο  (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ  (8) ώρες την ημέρα), εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας».

Β. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν ως εργοδότες, φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι φορείς:

1. Προσωρινής απασχόλησης

2. Τα νυχτερινά κέντρα

3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης

4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών

5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετέχω στο  «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ως εργοδότης;

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα ως εργοδότες θα πρέπει:

  • να υπάρχει στο χώρο εργασίας ένα έμπειρο στέλεχος ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον μαθητευόμενο που θα οριστεί ως «εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας» και θα αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.
  • να διαθέτετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο σας στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
  • να φροντίζετε για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων και να παρέχετε τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
  • να φροντίζετε για την τήρηση του Προγράμματος Σπουδών/Οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των μαθητευόμενων.

 

Β. Θέλω να συμμετέχω στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας». Τι πρέπει να κάνω;

ΒΗΜΑ 1

Καταχώριση θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr  και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Στην περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε θέση μαθητείας σε συγκεκριμένο μαθητευόμενο θα πρέπει να του χορηγήσετε βεβαίωση που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητευόμενου και θα δηλώνεται ότι επιθυμείτε να του διαθέσετε θέση μαθητείας συγκεκριμένης ειδικότητας. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά. Αυτή η «δεσμευμένη» θέση αναγγέλλεται στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον μαθητευόμενο.

ΒΗΜΑ 2

Τοποθέτηση Μαθητευόμενων

Αφού ενημερωθείτε από το ΕΠΑ.Λ. για την έναρξη του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», δέχεστε στο χώρο εργασίας τον μαθητευόμενο με τον οποίο υπογράφετε «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων ΕΠΑ.Λ.

ΒΗΜΑ 3 Καταχώριση Εργάνη

Καταχωρείτε την έναρξη της Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας»,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Γ. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση μου;

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 27,59 ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από  την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους μαθητευόμενους. Ο εργοδότης βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες  καταβάλλει μηνιαίως και ανέρχονται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 5,14€ + 0,45€ για 156 ημέρες. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου (27,59€).

 

Δ. Ποια είναι η ασφάλιση των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας»;

Οι μαθητευόμενοι του προγράμματος υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων – Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Για τα θέματα ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»  ρυθμίζονται με Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

 

Ε. Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» ανά εργοδότη;

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ με θέμα  «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται στον επόμενο Πίνακα 1:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ - ΙΕΚ)

Ατομική Επιχείρηση

1

1  έως  5

1

6  έως  10

2

11  έως  14

2

 15  έως  20

3

21  έως  26

4

27  έως  32

5

 33  έως  38

6

39  έως  44

7

 45  έως  50

8

 51  έως  55

9

 56  έως  61

10

Σημειώνεται ότι:

Α) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

Β) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα ανά υποκατάστημα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

 

ΣΤ. Για ποιες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» την περίοδο 2021-2022;

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-22 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  Η διαθεσιμότητα των ειδικοτήτων εξαρτάται από το αν αυτές οι ειδικότητες λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. κάθε περιοχής. Για να βεβαιωθείτε ότι η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεστε είναι διαθέσιμη μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με  τους Συντονιστές Π.Δ.Ε για τη Μαθητεία της Περιφέρειας σας :

1.       Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

16.  Τεχνικός Οχημάτων

2.       Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

17.  Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

3.       Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

18.  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

4.       Τεχνικός ζυθοποιίας

19.  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

5.       Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

20.  Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

6.       Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

21. Βοηθός Νοσηλευτή

7.       Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)

22. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

8.       Γραφικών Τεχνών

23.  Βοηθός Φαρμακείου

9.       Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

24.  Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

10.   Αργυροχρυσοχοΐας

25.  Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

11.   Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

26. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

12.   Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

27. Αισθητικής Τέχνης

13.   Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

28.  Κομμωτικής Τέχνης

14.   Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,  Αερισμού και Κλιματισμού

15.   Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

Ζ. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας»;

 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  (για φορείς της Αττικής ή φορείς με μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια)

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,  Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

(Για θέματα υλοποίησης) Τμήμα B’ Οργάνωσης & Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους -  Τάξη Μαθητείας  τηλ. 210-3442478,     210 –  3442275 (mathiteia_deek@minedu.gov.gr">mathiteia_deek@minedu.gov.gr)

(Για θέματα διάθεσης θέσεων) Τμήμα B’ Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας τηλ. 210-3442323 - 210-3442926 (dpd-vetlabor@minedu.gov.gr">dpd-vetlabor@minedu.gov.gr)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

2531083516

pdeamthr@sch.gr

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

2106464193

mail@attik.pde.sch.gr

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2251048167

mail@vaigaiou.pde.sch.gr

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2610362429

pdede@sch.gr

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2461021161

mail@dmaked.pde.sch.gr

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

2651083980

mail@ipeir.pde.sch.gr

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2410539214

mail@thess.pde.sch.gr

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2661082194(116)

mail@ionion.pde.sch.gr

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2310889936

mathiteia@sch.gr

 

ΚΡΗΤΗΣ

2810347295

mathiteiakr@kritis.pde.sch.gr

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2241364853

mail@naigaiou.pde.sch.gr

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2710230237

mail@pdepelop.gr

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2231066152

mail@stellad.pde.sch.gr

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top