ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(σημ: Το κείμενο σε μορφή εγγράφου MS-Word)

1) ΤΙ ΕΝΑΙ ΤΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;

Είναι ο προσδιορισμός των αναγκών (ως προς το είδος, αριθμό και μέγεθος) κτηριακών χώρων δημόσιας εκπαίδευσης, διοικητικών, συμβουλευτικών και αξιολογικών (διαγνωστικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με την εκπαίδευση) και λοιπών κτηρίων δημόσιας χρήσης. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται αναλόγως του είδους του κτηρίου, του αριθμού των εξυπηρετούμενων ατόμων, της κείμενης νομοθεσίας, βάσει βασικών αρχών σχεδιασμού, προτύπων και λειτουργικών προδιαγραφών καθώς και των ειδικών επιμέρους αναγκών αυτών. Για τις σχολικές μονάδες Γενικής Αγωγής έχουν εγκριθεί πρότυπα κτηριολογικά προγράμματα ποικίλης δυναμικότητας .

Για τις μονάδες γενικής παιδείας μικρής δυναμικότητας, τις μονάδες Ειδικής Αγωγής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τις μονάδες Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων, τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται κατά περίπτωση.

Επισυνάπτεται το υπ’αρ.πρωτ.62094/Α2/02.06.23 με τίτλο «Ενημερωτικό έγγραφο περί του νομικού πλαισίου σχετικά με τις σχολικές υποδομές και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα» .

2) ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

 1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 2. ΔΟΜΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Π.Δ.Ε., Δ.Δ.Ε., Δ.ΠΡ.Ε., Π.Ε.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 5. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 6. ΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.Ι.

3) ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Στις περιπτώσεις ανέγερσης νέων κτηριακών δομών, προσθήκης, μίσθωσης, συστέγασης με άλλη σχολική μονάδα ( εξετάζονται οι ανάγκες αμφότερων των μονάδων), αποδοχής παραχώρησης με σκοπό τη στέγαση, μεταστέγασης σε άλλη σχολική δομή.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις προγραμματισμένης εκτέλεσης οικοδομικών έργων επισκευής, ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης σχολικών κτηρίων, δίχως να επέρχονται μεταβολές στις χρήσεις και στις ωφέλιμες επιφάνειες των χώρων, χορηγείται απαλλαγή από την έγκριση κτηριολογικού προγράμματος, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση του έργου.

Τα κτηριολογικά προγράμματα δύνανται να επικαιροποιούνται αναλόγως της μεταβολής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, του μαθητικού δυναμικού, του οργανογράμματος των υπηρεσιών και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών .

4) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Η αρμοδιότητα του Τμήματος Α΄ Μελετών, σε ότι σχετίζεται με τα κτηριολογικά προγράμματα των σχολικών μονάδων, ορίζεται στον υπολογισμό των απαιτούμενων χώρων ως προς το είδος , το μέγεθος και τον αριθμό τους, σε συνάρτηση με τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών/τριών, του αριθμού των εκπαιδευτικών, των ισχυόντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, του αριθμού των τμημάτων γενικής παιδείας, των τμημάτων προσανατολισμού, των τμημάτων ένταξης ή των τμημάτων ζώνης εκπαιδευτικής προτεραιότητας, των πιλοτικών προγραμμάτων στα οποία αυτές συμμετέχουν, των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, των παθήσεων των φοιτώντων σε δομές ειδικές αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) κ.λ.π.

Το απαιτούμενο μέγεθος που προκύπτει και ο ακριβής προσδιορισμός των χώρων κύριας και βοηθητικής χρήσης, γραφειακών χώρων, εργαστηρίων, χώρων άθλησης, φύλαξης, αποθήκευσης, παροχής ιατρικής βοήθειας , διαφορετικού τύπου τάξεων, χώρων ειδικών θεραπειών, χώρων ψυχολόγου, χώρων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων ή μαθητικών κοινοτήτων, χώρων αιθουσών πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π., αποτελούν προαπαιτούμενο για την κατάλληλη επιλογή των οικοπέδων για την ανέγερση σχολικής στέγης, μίσθωσης χώρων ή συστέγασης με άλλη σχολική μονάδα με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

Τα κτηριολογικά προγράμματα των κτηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες, εκπονούνται από την τεχνική υπηρεσία των Ιδρυμάτων και εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βλ. 32508/Α2/21.03.23 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ με τίτλο “ Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων έγκρισης κτηριολογικών προγραμμάτων εκ μέρους Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ν.3467/2006 αρ.18 παρ.2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του ν.4986/22

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε ότι σχετίζεται με την ιδιωτική Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, το τμήμα Α’ Μελετών εξετάζει αιτήματα σχετιζόμενα με παρεκκλίσεις επί των όρων δόμησης. Το εισερχόμενο αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο κτηριολογικό πρόγραμμα και τα σχέδια της μονάδας συντασσόμενα από ιδιώτη μηχανικό. Τα ανωτέρω κατόπιν ελέγχου θεωρούνται κατόπιν σχετικής συνηγορίας.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για τις κατωτέρω υπηρεσίες, η υπηρεσία μας δύναται να εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα βάσει του Ν. 3467/2006 18 παρ.2 εδ. Δ

• Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

• Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

• Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

• Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Το απαιτούμενο κτηριολογικό πρόγραμμα εκπονείται συναρτήσει του απασχολούμενου προσωπικού, του όγκου του διαχειριζόμενου υλικού και των λοιπών λειτουργικών και αποθηκευτικών αναγκών.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το απαιτούμενο κτηριολογικό πρόγραμμα εκπονείται συναρτήσει του απασχολούμενου προσωπικού, του όγκου του διαχειριζόμενου υλικού και των λοιπών λειτουργικών και αποθηκευτικών αναγκών.

5) ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ)

 1. Απόφαση 33445/ΣΤ1/24.03.09 "Έγκριση Κτιριολογικών Προγραμμάτων"
 2. Εγκεκριμένα (10) Κτηριολογικά Πρότυπα
  α) ολοήμερο Ν/Γ δυναμικότητας 50 μαθητών
  β) ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο δυναμικότητας 150, 225 και 300 μαθητών
  γ) Γυμνάσιο Δυναμικότητας 180, 270 και 360 μαθητών και
  δ) Λύκειο Δυναμικότητας 180, 270 και 360 μαθητών
 3. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 133751/ΣΤ1/29-10-2009 ”Προαπαιτούμενα για την εκπόνηση και έγκριση Κτιριολογικών Προγραμμάτων Σχολικών Κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’
 4. Κατευθυντήριες Οδηγίες / Σύνταξη Τμήμα Α΄Μελετών

6) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Π.Δ18/ΦΕΚ 31/Α’/2018 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • N.3852/ΦΕΚ 87/A’/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης Άρθρο 94, παρ. 4 Πρόσθετες Αρμοδιότητες δήμων
 • Ν. 3316/ΦΕΚ 42 Α΄/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις -Άρθρο 11 Τεχνικές Προδιαγραφές
 • Ν. 3467/2006 ΦΕΚ 128/Α΄/2006 Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις – Άρθρο 18 2α Θέματα Σχολικής Στέγης και Μαθητικών Κατασκηνώσεων
 • Υ.Α. 37237/ΣΤ1/ΦΕΚ 6358/2007 Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων. • Ν.4485/ΦΕΚ 114/Α’/2017 : Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ1340/2002 Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»
 • ΦΕΚ 2487/Β’/2007 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
 • ΦΕΚ1149/Β’/2006 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 • Ν.4495/2017/ΦΕΚ167/Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Ν.3748/ΦΕΚ 29/Α’/2009 , «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις Άρθρο 20 Θέματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»
 • Ν.4067/ΦΕΚ/79/Α’/2012, άρθρο 26 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ-Σχεδιάζοντας για όλους
 • Π.Δ.59/ΦΕΚ 114/Α’/2018 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
 • Π.Δ.41/ΦΕΚ 80/Α’/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
 • Υ.Α./ΥΠΕΝ/ΔΟΑΚΑ 43266/1174/ΦΕΚ 1843/Β’/2020 ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 • ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο.Σ.Κ.
 • Έγγραφο ΥΠΑΙΘ/Δ.Τ.Υ./32859/01.03.19 Διευκρινίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές μίσθωσης ακινήτου για Νηπιαγωγεία
 • Ν. 3130 ΦΕΚ 76/Α' /28.3.2003 Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Άρθρο παρ.2
 • Π. Δ. με αριθμ. 242, ΦΕΚ 179/Α’ /07.08.199 περί Καθορισμού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, τη παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

7) ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματεία Διεύθυνσης: 210-3443629

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Α’ ΜΕΛΕΤΩΝ : Ν.ΜΑΝΙΑΤΗΣ : τηλ.:210-3442441

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛ.:210-344 3097 , ΧΑΡΑΤΣΗ ΧΡ.: 210-344 2947, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.: 210-344 2917, ΚΟΥΜΟΥΛΗ Β.:210-3443095

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα αιτήματα εξετάζονται :

 • εφόσον ο συνοδευτικός φάκελος κρίνεται πλήρης σχετικά με τα προαπαιτούμενα έγγραφα ή με κάθε επιπλέον στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τη υπηρεσία μας
 • η εξέταση και η ικανοποίηση των αιτημάτων απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα τόσο λόγω της πληθώρας αυτών όσο και του χρόνου ο οποίος χρειάζεται για την εξέταση ενός εκάστου εξ αυτών
 • η σειρά εισερχόμενου αιτήματος - βάσει αριθμού πρωτοκόλλου – τηρείται αυστηρά.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top