Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright στο πλαίσιο του Προγράμματος Fulbright-Schuman για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ίδρυμα Fulbright (Fulbright Foundation) στην Ελλάδα, Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα, 1ος όροφος, http://www.fulbright.gr, τηλέφωνα +30 210 7241 811, +30 210 729 2023, ηλ. διεύθυνση: greekprogram@fulbright.gr , διεβίβασε στην υπηρεσία μας έγγραφο σχετικά με το Πρόγραμμα Fulbright-Schuman για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Το Πρόγραμμα Fulbright-Schuman εφαρμόζεται από την μικτή Επιτροπή  Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ των Η.Π.Α., του Βελγίου και του Λουξεμβούργου και χρηματοδοτείται από κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και την Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποτροφίες αφορούν μόνον προγράμματα για τις σχέσεις Η.Π.Α.-Ε.Ε. ή για θέματα της Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με προηγούμενους υποτρόφους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1913_en.htm

Ι. Υποτροφίες για Έρευνα ή Πανεπιστημιακές Σπουδές:

Είκοσι δύο (22) υποτροφίες θα χορηγηθούν για στελέχη, συμπεριλαμβανομένων  των ειδικών στην Εκπαίδευση (υπεύθυνοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων,  υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής, απασχολούμενοι στη βιομηχανία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την πολιτική, τη δημοσία διοίκηση ή μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας) από οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε., κατά μέσον όρο για τέσσερεις (4) μήνες, για να διεξάγουν μελέτες, έρευνες ή να δώσουν διαλέξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που καταρτίζουν στελέχη σε μεταλυκειακό επίπεδο ή σε ανεξάρτητα κέντρα έρευνας.

Οι Ευρωπαίοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σημαντική ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτουν διετή (2) επαγγελματική εμπειρία μετά το πανεπιστημιακό τους πτυχίο και να κατέχουν άριστα την Αγγλική Γλώσσα.

Οι υποτροφίες είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών μέχρι, το πολύ, ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Προτίμηση θα δοθεί σε προγράμματα διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Εάν ο υποψήφιος δεν διαθέτει Διδακτορικό τίτλο μέχρι τη στιγμή της αναχώρησής του για Η.Π.Α., τότε ο ελάχιστος χρόνος είναι έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για την έκδοση βίζας.

ΙΙ. Υποτροφίες για στελέχη στη Διεθνή Εκπαίδευση:

Υποτροφίες χορηγούνται, επίσης, σε στελέχη στη Διοίκηση Διεθνούς Εκπαίδευσης (π.χ. σε στελέχη του τομέα Διεθνών Ανταλλαγών, Σπουδών στο Εξωτερικό, ή σε στελέχη του τομέα της αποδοχής/εισόδου) για να εργαστούν σε παραπλήσια Γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τη δική τους τοποθέτηση και δεν είναι υποχρεωτικός ο Διδακτορικός τίτλος.

Οι υποτροφίες διαρκούν από δύο (2) έως τέσσερεις (4) μήνες.

ΙΙΙ. Υποτροφίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Πρόγραμμα Διαμονής:

Χορηγούνται τουλάχιστον τρεις (3) υποτροφίες για σεμινάριο, σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, με τη μορφή διαλέξεων, για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.. Η διάρκεια ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα τοποθετηθούν στα κατάλληλα γι’ αυτούς Ιδρύματα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. που αναζητούν υπότροφο από την Ε.Ε. σε Πρόγραμμα Διαμονής είναι διαθέσιμες κάθε Δεκέμβριο από την Επιτροπή του Fulbright, στις Βρυξέλλες.

Καταλληλότητα για την υποβολή αίτησης:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Να είναι στελέχη (υπεύθυνοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων, υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής, απασχολούμενοι στη βιομηχανία, τα  μέσα μαζικής ενημέρωσης,  την πολιτική, τη δημοσία διοίκηση ή μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας).

γ. Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία μετά το  Πανεπιστημιακό τους πτυχίο.

δ. Να διαθέτουν Διδακτορικό Τίτλο ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία και τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας πριν την αναχώρησή τους για τις Η.Π.Α. (υποψήφιοι για έρευνα).

ε. Να διαθέτουν τα απαραίτητα Πανεπιστημιακά πιστοποιητικά σπουδών για να γίνουν δεκτοί από ένα Αμερικανικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και δύο (2) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (περίπτωση φοιτητών).

στ. Να διαθέτουν ακαδημαϊκή/επαγγελματική εμπειρία σε δύο (2) διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον.

ζ. Να διαθέτουν τα προσήκοντα προς την ακαδημαϊκή ιδιότητα στοιχεία χαρακτήρα, και ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές διακρίσεις.

η. Να κατέχουν άριστα την Αγγλική Γλώσσα.

Επιπλέον:

1. Υπηρετούντες σήμερα ή συνταξιούχοι αξιωματούχοι των οργάνων της Ε.Ε. δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση.
2. Υποψήφιοι που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά περίοδο της υποβολής της αίτησης δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση.
3. Υπότροφοι καθηγητές ή ερευνητές οι οποίοι προηγουμένως είχαν εφοδιαστεί με βίζα τύπου J δεν δικαιούνται πάλι χρηματοδότηση για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου προγράμματος χρηματοδότησης.
4. Οι υπότροφοι της Επιτροπής Fulbright θα ταξιδέψουν με βίζα «Επισκέπτη Ανταλλαγής» που επιδοτείται από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν δύνανται να ταξιδέψουν με άλλο είδος βίζας.

Σημείωση: Όποιος γίνεται δεκτός στις ΗΠΑ με βίζα «Επισκέπτη Ανταλλαγής», θα πρέπει να επιστρέψει στην χώρα του για δύο (2) έτη πριν του επιτραπεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ για μόνιμη διαμονή, ως προσωρινά εργαζόμενος ή εκπαιδευόμενος ή ως εργαζόμενος που μετατίθεται εντός μιας εταιρείας από μία έδρα της σε άλλη στις Η.Π.Α..

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν προκαταρκτική αίτηση για να διερευνηθεί η καταλληλότητά τους για το πρόγραμμα.

Η Fulbright-Schuman υποτροφία καλύπτει σε Δολλάρια Η.Π.Α.:

α) $ 3,000 μηνιαίως για έξοδα διαμονής και διατροφής,

β) επιδότηση ταξιδίου και εγκατάστασης ύψους $ 3,000,

γ) ασφάλεια υγείας και ατυχήματος και

δ) το κόστος της βίζας.

Τρόπος υποβολής της αίτησης και καταληκτικές ημερομηνίες:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προκαταρκτική αίτηση το συντομότερο δυνατόν, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και περιγραφή του προτεινόμενου προγράμματος (έκτασης μιας σελίδας). Αφού γίνει δεκτή, οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση και να υποβάλλουν μέχρι την 1η Μαρτίου 2012 πέντε (5) τυπωμένα αντίγραφα της αίτησης και συμπληρωματικό υλικό (η βαθμολογία TOEFL απαιτείται μόνο όταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το απαιτεί), επιστολές αποδοχής ή αποδεικτικές επιστολές εγγραφής στην Επιτροπή Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών του Fulbright στις Βρυξέλλες.

Πρόγραμμα Fulbright-Schuman: http://www.fulbright.be/fulbright-awards/fulbright-schuman/

Fulbright Commission Belgium & Luxembourg http://www.fulbright.be/

Commission for Educational Exchange

Between the United States, Belgium and Luxembourg

Boulevard de l’ Empereur, 4, Keizerslaan

B-1000 Brussels

Πληροφορίες και τηλ. : (Δευτέρα με Πέμπτη 15.00-17.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος) +322 519 5772

Σύμβουλος υποτροφιών: fulbright.advisor@kbr.be .

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προκαταρκτικής αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και του προτεινόμενου προγράμματος είναι μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2012, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση της τελικής αίτησης μέχρι την 1η Μαρτίου 2012. Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή του Fulbright θα πρέπει να έχει λάβει από τον ενδιαφερόμενο επιστολή αποδοχής ή εγγραφής από ένα Αμερικανικό Ίδρυμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 7/9/2021 έως και 30/9/2021, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 7 έως και τις 10/9/2021 και από τις 18 έως και τις 30/9/2021 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top