14-06-11 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) & τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Κλασικού Προγράμματος (2)

Α. Αύξηση του αριθμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από 800 σε 961

  

 

1.   Αριθμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, με κλασικό πρόγραμμα και με ΕΑΕΠ που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, ανά οργανικότητα

Οργανικότητα 

Ολοήμερα ΔΣ 

Κλασσικού Τύπου 

Ολοήμερα ΔΣ ΕΑΕΠ 

Σύνολο ΔΣ 

1/θέσια

155

 

707

2/θέσια

427

 

779

3/θέσια

267

 

394

4/θέσια

214

 

289

5/θέσια

83

 

104

6/θέσια

1.108

 

1.312

7/θέσια

183

 

253

8/θέσια

230

 

279

9/θέσια

94

 

113

10/θέσια

178

 

251

11/θέσια

33

 

46

12/θέσια

405

800*

1.277

Σύνολο

3.377

 

5.804

Μειονοτικά

Διαπολιτισμικά Πειραματικά Πιλοτικά Ολοήμερα Ειδικής Αγωγής 

442

   

Σύνολο 

3.819

   

*αύξηση σε 961 για τη σχολική χρονιά 2011-2012

 

 

 

2.   Αριθμός σχολείων που αφορά η επέκταση των 800 ΕΑΕΠ σε 961

Οργανικότητα 

800 Ολοήμερα με ΕΑΕΠ (2010-11)

161 Νέα Ολοήμερα με ΕΑΕΠ

961 Νέα Ολοήμερα με ΕΑΕΠ (2011-12)

Αριθμός Μαθητών

203.295 

48.300*

251.595

Αριθμός Μαθητών Ολοήμερου

43.722 

9.799*

53.521

Συνολικός Αριθμός Μαθητών Δημοτικών Σχολείων

674.600

 

Ποσοστό μαθητών Ολοήμερων ΕΑΕΠ επί του συνόλου των μαθητών δημοτικού

 

30%

--

40%

 

*Τα στοιχεία είναι κατ’ εκτίμηση και  αφορούν τους εγγεγραμμένους μαθητές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2010-2011

 

 

 

3.   Επένδυση στην Παιδεία:  961 Δημοτικά Σχολεία (40% του μαθητικού πληθυσμού) με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα το 2011-2012

Το Ολοήμερο Σχολείο είναι ένας θεσμός που αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη και ταυτόχρονα πρέπει να έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Ο τρόπος λειτουργίας του όμως δημιούργησε προβλήματα και δεν έπεισε την ελληνική οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα για τον παιδαγωγικό του ρόλο.

Η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας συχνά δεν ολοκληρώνεται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, ενώ η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων δεν εκλαμβάνεται ως εμπλουτισμός των γνώσεων των παιδιών αλλά ως απλή απασχόλησή τους.

Έτσι ενώ φαίνεται το Ολοήμερο Σχολείο να έχει πετύχει τον κοινωνικό του στόχο σε ότι αφορά τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, δεν κατάφερε να αποτελέσει ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο με αυτοδύναμη ταυτότητα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης δεν περιόρισε  τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών  παρά την παροχή ανάλογων δραστηριοτήτων στο πρόγραμμά του.

Βασικός λόγος για την αποτυχία αυτή είναι ότι λειτουργεί ως καθαρά επιπρόσθετος υποστηρικτικός θεσμός, χωρίς να συνδέεται με το κύριο σχολικό πρόγραμμα σπουδών και χωρίς να υπάγεται στα συστήματα ελέγχου και εποπτείας της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπάρχει,  λοιπόν η κοινωνική και εκπαιδευτική ανάγκη για την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, σε σχολείο με ενιαίο διευρυμένο ωράριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ηγεσία του ΥΠΔΜΘ πολύ έγκαιρα έλαβε τις εξής πρωτοβουλίες, με στόχο τη  σταδιακή μετατροπή του σημερινού σχολείου στο Νέο Σχολείο:

 • Το σχολικό έτος 2010-2011 λειτούργησαν 800 Δημοτικά Σχολεία,  (12/θέσια) σε όλη την επικράτεια της χώρας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, τα πολυπληθέστερα  (περίπου το 30% του μαθητικού πληθυσμού).
 • Τη νέα σχολική χρονιά εντάσσονται στο πρόγραμμα 161 Δημοτικά Σχολεία (12/θέσια). Αυτά τα νέα 161 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία που εντάσσονται προήλθαν από τις συνενώσεις των ολιγοθέσιων σχολείων. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε συνενώσεις- ολιγοθέσιων και συστεγαζόμενων- σχολικών μονάδων ώστε να προκύψουν εύρωστα σχολεία και  να ενταχθούν στα σχολεία με ΕΑΕΠ.
 • Το σχολικό έτος 2011-2012 θα λειτουργούν συνολικά 961 Δημοτικά Σχολεία (12/θέσια)  με ΕΑΕΠ, στα οποία θα φοιτά περίπου το 40% του μαθητικού πληθυσμού.
 • Επαναπροσδιορίζεται το εκπαιδευτικό μοντέλο της χώρας. Στόχος είναι το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα νέα προγράμματα σπουδών να επεκταθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.

 

 

4.   Βασικά Σημεία του Προγράμματος των 961 Δημοτικών Σχολείων  με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα

 

Το  υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα  διευρύνεται μέχρι  την 14.00μ.μ.  Το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 διαμορφώνεται σε 210. Η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται ως εξής:

 • Ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος
 • Ενίσχυση της διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών
 • Εισαγωγή  των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση μιας προς το παρόν και αργότερα  δύο ξένων γλωσσών, κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με παράλληλη πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών
 • Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού με στόχο την πιστοποίηση κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Κινητό εργαστήριο πληροφορικής
 • Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής, και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.
 • Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας
 • Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται για τις τέσσερις πρώτες τάξεις
 • Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες από μετωπικές πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές - συνεργατικές - διερευνητικές - βιωματικές - διαθεματικές,  με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Με την αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος και τη μείωση της ύλης, προβλέπεται η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία,  Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα κλπ.
 • Στο πρόγραμμα της προαιρετικής ζώνης 14.00 μμ - 17.00 υπάρχουν  μαθήματα επιλογής και όχι υποχρεωτικά, σε αντίθεση με το ισχύον, και περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή, Πληροφορική, Αγγλικά, Μουσική Δεύτερη ξένη γλώσσα,  Εικαστικά και Μελέτη 5 ώρες.
   

 

Β) Κλασικά Ολοήμερα Προγράμματα

1.   Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται ότι σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με οργανικότητα 6θεσια και κάτω, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στο σχολείο, τουλάχιστον εξήντα μαθητές.
 • Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.
 • Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν οι μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, ή ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον φορέα ασφάλισης.
 • Εάν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ο αριθμός των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος γίνει μικρότερος των 15 μαθητών το ολοήμερο πρόγραμμα παύει να λειτουργεί.
 • Εξετάζεται επίσης η λειτουργία ολοήμερων προγραμμάτων και σε σχολεία με μικρότερο αριθμό φοιτούντων μαθητών κάτω των 60, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα κλπ.) με αιτιολογημένη εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου, τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση είναι  να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.

 

 

2.   Τα Δημοτικά σχολεία, με 60 μαθητές και άνω, συνεχίζουν τα κλασικά Ολοήμερα προγράμματα.

 

3.   Σε όλες τις περιπτώσεις τα Ολοήμερα προγράμματα θα υπηρετούν ταυτόχρονα με την κοινωνική διάσταση και την ανάδειξη του αντισταθμιστικού εκπαιδευτικού τους ρόλου προσφέροντας γνωστικά αντικείμενα της επιλογής των μαθητών και υποβοήθηση στη μελέτη και προετοιμασία των μαθητών.

 

 

 

 
Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top