ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ως Υπηρεσία Διαχείρισης για το ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘ ορίστηκε με την υπό στοιχεία 73746/01-07-2021 (ΦΕΚ Β’ 3304) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ.

Ωστόσο με το π.δ. 90/2021 (Α’ 209) τροποποιήθηκε το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) που αφορά στον οργανισμό του ΥΠΑΙΘ και πλέον η ανωτέρω Δ/νση μετονομάστηκε σε Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητες αναλυτικά ανά Τμήμα έχουν ως ακολούθως:

 

tpa organogramma

 

Α. Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τ.Π.Α.

Το οποίο είναι αρμόδιο για:

α. την επίσπευση όλων των απαραίτητων ενεργειών που έχουν σχέση με την αξιοποίηση, κατάρτιση, έγκριση και αναθεώρηση του Τ.Π.Α., περιλαμβανομένων των διαδικασιών του Ε.Π.Α. ως φορέας κατάρτισης του Υπουργείου, του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου.

β. την εν γένει παρακολούθηση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου, την αναμόρφωσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και των καθορισμένων προθεσμιών καθώς και την εισήγηση διορθωτικών ενεργειών στον προγραμματισμό για την αποτελεσματική εκτέλεσή τους.

γ.  την μεταβίβαση πιστώσεων του Π.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα.

δ. την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την υλοποίηση του Μ.Π.Δ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου.

ε.    την αξιολόγηση και παροχή στοιχείων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου που αφορούν στις αρμοδιότητές του.

στ.  την επίσπευση των ενεργειών  που έχουν σχέση με την ενεργοποίηση του Τ.Π.Α., την ένταξη, την τροποποίηση και την απένταξη των έργων (εισήγηση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης, σύνταξη και έκδοση προσκλήσεων και ανακοινώσεων πρόθεσης χρηματοδότησης, συγκέντρωση προτάσεων και Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.), έλεγχο πληρότητας και αρτιότητας, αξιολόγηση, ένταξη στο Τ.Π.Α., απόρριψη, εξέταση ενστάσεων, έγκριση της τροποποίησης των Τ.Δ.Ε., απένταξη κλπ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) και το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης των έργων και δράσεων.

ζ.     την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή του Ε.Π.Α., του Τ.Π.Α., του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου που αφορούν στις αρμοδιότητές του.

η.    την ενημέρωση και το συντονισμό των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκομένων αρχών και υπηρεσιών για την υλοποίηση του Τ.Π.Α.

θ.    τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του Τ.Π.Α. με βάση το Σ.Δ.Ε..

ι.     την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΠΑ καθώς και στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα των δεδομένων που αφορούν στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του.

ια.  τον έλεγχο τήρησης των διαδικασιών του Σ.Δ.Ε. αρμοδιότητάς του στις περιπτώσεις δράσεων, τις οποίες διαχειρίζονται οι φορείς υλοποίησης-τελικοί δικαιούχοι.

ιβ.   την παροχή πρόσβασης στα στοιχεία που τηρεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ιγ.   την αξιολόγηση της εφαρμογής και υλοποίησης του Τ.Π.Α., συντάσσοντας τις προβλεπόμενες από το άρθρο 128 του Ν. 4635/2019 εκθέσεις, με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος και αυτά που τηρούνται από το αρμόδιο Τμήμα Γ’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Τ.Π.Α.

ιδ.   τη σύνταξη των προδιαγραφών για τα έργα Τεχνικής Βοήθειας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

ιε.   την παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται σε βάρος του Π.Δ.Ε., πλην των περιπτώσεων όπου αρμόδια είναι άλλη υπηρεσία ή φορέας.

ιστ. την εισήγηση για έγκριση αγοράς ακινήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο και βαρύνουν το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου.

ιζ.    τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου.

ιη.   τη σύνταξη αποφάσεων ορισμού υπολόγων - διαχειριστών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου.

ιθ.   τη σύνταξη οδηγιών επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

κ.    την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

κα. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Β. Τμήμα Β’ Εκτέλεσης Π.Δ.Ε.

Το οποίο είναι αρμόδιο για:

α.    την εκτέλεση του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου.

β.    τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου.

γ.    την κατανομή της χρηματοδότησης στα έργα του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου.

δ.    τη μεταφορά πιστώσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς και σε φορείς, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

ε.    τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών και πληρωμών των έργων του Π.Δ.Ε., την εκκαθάριση των δαπανών και την έκδοση εντολών πληρωμής αρμοδιότητάς του.

στ.  τον ορισμό των εισηγητών εκκαθάρισης των δαπανών του Π.Δ.Ε. αρμοδιότητάς του.

ζ.     τη σύνταξη αποφάσεων ορισμού υπευθύνων λογαριασμών του Π.Δ.Ε. αρμοδιότητάς του.

η.    την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου και την παροχή στοιχείων στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

θ.    την παρακολούθηση και ενημέρωση του μητρώου δεσμεύσεων και την επεξεργασία του προϋπολογισμού δεσμεύσεων στο Π.Δ.Ε. καθώς και για την παροχή στοιχείων στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

ι.     τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην ΤτΕ και αφορούν σε έργα του Π.Δ.Ε.

ια.  τη συγκέντρωση και διαβίβαση των παραστατικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. στη δημόσια ληψοδοσία.

ιβ.   την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών και τη χρηματοδότηση των έργων του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων.

ιγ.   τη σύνταξη οδηγιών επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

ιδ.   την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

ιε.   το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Γ. Τμήμα Γ’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Τ.Π.Α.

Το οποίο είναι αρμόδιο για:

α.    την παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων του ΤΠΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των νομικών δεσμεύσεων, παρέχοντας σχετική γνώμη ή σύμφωνη γνώμη όταν απαιτείται στις διάφορες διαδικασίες.

β.    να μεριμνά για την εφαρμογή του Σ.Δ.Ε. από τους φορείς υλοποίησης-τελικούς δικαιούχους των έργων.

γ.    την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του Σ.Δ.Ε. στους φορείς υλοποίησης-τελικούς δικαιούχους.

δ.    τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο Σ.Δ.Ε. διαδικασίες, τηρώντας αρχεία με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και των επιτόπιων επιθεωρήσεων.

ε.    την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Π.Α. καθώς και στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα των δεδομένων που αφορούν στις διαδικασίες  αρμοδιότητάς του.

στ.  την τήρηση του αρχείου των ευρημάτων και των συστάσεων που αφορούν στα έργα του Τ.Π.Α. και έχουν διατυπωθεί από το Τμήμα ή από το αρμόδιο Υπουργείο ή τα ad hoc ελεγκτικά όργανα.

ζ.     τον έλεγχο συμμόρφωσης των φορέων υλοποίησης-τελικών δικαιούχων προς τυχόν συστάσεις που έχουν διατυπωθεί είτε από το Τμήμα, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο ή τα ad hoc ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των ελέγχων και αφορούν στην υλοποίηση των έργων του Τ.Π.Α.

η.    την εφαρμογή προβλεπόμενων από το Σ.Δ.Ε. διαδικασιών, στις περιπτώσεις διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης των φορέων υλοποίησης-τελικών δικαιούχων με τους όρους των αποφάσεων ένταξης των έργων στο Τ.Π.Α. και των άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης του Υπουργείου. Θέτει σε επιτήρηση τα έργα, εισηγείται την παράταση του 18μηνου ενεργοποίησης του κύριου υποέργου  στο αρμόδιο Υπουργείο και την απένταξη στο Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τ.Π.Α.

θ.    τη διαχείριση τυχόν παρατυπιών και υπονοιών απάτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ. Στην περίπτωση ευρημάτων εισηγείται τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στους  αρμοδίους σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.

ι.     τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Π.Α. των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις διαδικασίες  αρμοδιότητάς του.

ια.  τη σύνταξη των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων και την εισήγηση της τροποποίησης του ΤΔΕ τους στο Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τ.Π.Α.

ιβ.   τον έλεγχο τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

ιγ.   την παροχή πληροφοριών για την υλοποίηση των έργων στο Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τ.Π.Α. για τη σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και των εκθέσεων ολοκλήρωσης του Τ.Π.Α.

ιδ.   την εισήγηση  προτάσεων αναθεώρησης του Τ.Π.Α. στο Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τ.Π.Α.

ιε.   την παροχή πρόσβασης στα στοιχεία που τηρεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ιστ. τη σύνταξη προδιαγραφών για τα έργα Τεχνικής Βοήθειας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

ιζ.    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Δ. Τμήμα Δ’ Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης

Το οποίο είναι αρμόδιο για:

α.    την εξειδίκευση των έργων Τεχνικής Βοήθειας σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης, τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου, και τους εν γένει φορείς υλοποίησης-τελικούς δικαιούχους, που θα τους συνδράμουν στο πλαίσιο του Τ.Π.Α. του Υπουργείου.

β.    την εισήγηση του προγραμματισμού έργων/δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και  Αξιολόγησης Τ.Π.Α.

γ.    τα έργα Τεχνικής Βοήθειας ως δικαιούχος.

δ.    την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων Τεχνικής Βοήθειας που υλοποιεί.

ε.    την οργάνωση και υποστήριξη της Διεύθυνσης καθώς και για τη διοργάνωση και υποστήριξη κάθε τεχνικής ή άλλης συνάντησης ή εκδήλωσης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης.

στ.  κάθε απαιτούμενη ενέργεια που απαιτείται για τυχόν μετακινήσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης.

ζ.     όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση, την προβολή και τη δημοσιότητα του Τ.Π.Α. και του Ε.Π.Α.

η.    να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Π.Α., των λοιπών πληροφοριακών συστημάτων και του εξοπλισμού της Διεύθυνσης.

θ.    τη συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Π.Α. και στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις διαδικασίες  αρμοδιότητάς του.

ι.     την τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης και έχει την ευθύνη για την διακίνηση των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ια.  το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2022, δηλαδή έως και τις 30-6-2022 (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων), η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων για επείγουσες υποθέσεις και δικαστικών επιμελητών, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00. Ειδικά για τις 24 και 25-6-2022 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων και επισκεπτών. Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ μετά τις 11:00π.μ.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top