26-11-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ΕΜΠ 

 

   Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 29/10/2020) έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ.11/138717/Ζ2/13-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΑΑ146ΜΤΛΗ-Ε2Σ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 21/10/2020), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής1 απασχόλησης, για το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με δυνατότητα ανανέωσης, ως εξής:

  • Έναν (1) διδάσκοντα με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ», για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: (α) Γεωδαισία ΙΙΙ (4ο εξ.), (β) Γεωδαισία V (6ο εξ.), (γ) Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι (4ο εξ.), (δ) Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ (6ο εξ.), καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.
  • Έναν (1) διδάσκοντα με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ», για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: (α) Οδοποιία Ι (6ο εξ.), (β) Οδοποιία ΙΙΙ – Σχεδιασμός και Λειτουργία Κόμβων (8ο εξ.), (γ) Σιδηροδρομική (8ο εξ.), καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

      Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (πλήρους απασχόλησης).

     Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ,κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 80), εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
  • Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας
  • Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν και το διδακτικό και τεχνολογικό έργο σε συναφές αντικείμενο.

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, στο τηλέφωνο 210-772 2761.

 

 1 Οι υποψήφιοι που κατέχουν νόμιμα δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο, η πρόσληψή τους θα γίνει με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

 Ο  Πρύτανης 

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων . Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top