Άρθρο 1 Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

  «Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Άρθρο 1

Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:

α) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται από το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:
«1. Η Α΄ Τάξη και η Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.»
β) η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:
«2. Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.»
γ) οι παρ. 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 και οι παρ. 3 έως 7 του άρθρου 3 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 3Γ του άρθρου 2 καταργείται από το σχολικό έτος 2019-2020.
δ) το άρθρο 4, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4532/2018 (Α΄ 63) αντικαθίσταται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:
«Άρθρο 4
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Γενικού Λυκείου
1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής: α) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, β) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5,
2. α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, ββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5,
β) Η περίπτ. α΄ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), ή
ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη που οφείλεται σε: ααα) θάνατο του ενός γονέα, βββ) αναπηρία του ενός γονέα, εάν ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του 67%, ή
γγ) εγγράφονται στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας, ή
δδ) μετεγγράφονται από την α΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.
3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΕΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά ως εξής:
Οι μαθητές της Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α΄ δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.
β) Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α΄ Δήλωση προτίμησης χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των παρ. 1 και 2 με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.
γ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν βάσει της Α΄ δήλωσης προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού.
4. α) Για τους μαθητές, στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
β) Οι μαθητές στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α΄. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α΄ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία.
γ) Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α΄ δήλωση προτίμησης.
5. Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.
β) στα τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σ’ αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτ. α΄, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.
γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»
ε) μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Επιστημονικά Πεδία
1. α) Τα Τμήματα και Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε τέσσερα επιστημονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες
2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες
3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής
4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.
Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής:
αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.
ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά.
γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.
δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Μαθηματικά, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και η Οικονομία.»

στ) Πριν το άρθρο 13Α τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1
Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων»

ζ) Μετά το άρθρο 13Β προστίθενται άρθρα 13Γ και 13Δ, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 13Γ
Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:
α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13Δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ..
β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,
γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και στην παρ. 2 του άρθρου 4.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4.
3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α.
4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη διαδικασία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.
5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13Δ.

Άρθρο 13Δ
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) ο χρόνος υποβολής της Α΄ Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β΄ τάξης ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους,
β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ,
γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται,
ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
στ) τα τμήματα και οι σχολές, μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησής τους, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου,
ζ) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου εκάστου σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,
η) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται  μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου  κάθε έτους ύστερα από γνώμη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.
θ) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
ι) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών,
ια) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,
ιβ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων,
ιγ) το ποσοστό συμμετοχής στην τελική βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,
ιδ) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής,
ιε) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ιστ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της παρούσας.
3. α) Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. 
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά Σχολή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται  μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου  κάθε έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και των αναγκαίων λεπτομερειών.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019.»
η) Το άρθρο 42 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:
α) Οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) αα) Καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Στη Γ΄ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.
ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.
γ) καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και κλάδους και ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος διαβίβασης των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,»
β) Στην παρ. 8 του άρθρου 42 προστίθενται περιπτ. ε΄ και στ΄ που έχουν ως εξής:
«ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, και
στ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.»
2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: α) δεν προσμετράται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ., σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, αλλά μόνο ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, β) η Α΄ δήλωση προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, δεν υποβάλλεται έως τις τριάντα (30) Ιουνίου, αλλά έως τις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου από τους μαθητές της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ..
3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
4. Καταργούνται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021:
α) οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 3, η παρ. 2 του άρθρου 13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/14 (Α΄ 258),
β) η παρ. 33 του άρθρου 39, η παρ. 3, 4, η περίπτ. β΄ της παρ. 5 και η παρ. 7 του άρθρου 42, η περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
γ) οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164),
δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση την παρ. 4 και η παρ. 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων, καθώς και όσες προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
5. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) π.δ. 46/2016 (Α΄ 74),
β) η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης 

Σχόλια  

-12 # ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 22-03-2019 13:22
Αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των Σχολών στα πεδία. Αναρωτιέμαι αν είναι αρκετή η αλλαγή των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε το σύστημα. Την στιγμή που το απολυτήριο παίζει σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επομένως αναβαθμίζεται, που ακριβώς θα καταστεί χρήσιμο σε κάποιον υποψήφιο ο οποίος θα αποτύχει στην διαδικασία εισαγωγής??
+37 # Απόφοιτοι & παλαιοί 22-03-2019 14:03
θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 13Γ 1α), ως εξής :

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13Δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. (Απαλείφετε ο περιορισμός των 2 ετών)και το 4.

Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη διαδικασία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.

Για το 10%: Το πνεύμα της νομοθέτησης του, το 2000, ήταν να συμβαδίσουμε με τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπου δίνεις εξετάσεις, κατοχυρώνεις την βαθμολογία και στην συνέχεια προσπαθείς να εισαχθείς εκεί που επιθυμείς και μπορείς, χωρίς να δίνεις και να ξαναδίνεις, επαναλαμβάνοντας το κόστος και τον κόπο.

Η βαθμολογία γνωρίζουμε πολύ καλά πως σε έναν τέτοιο μηχανισμό , επηρεάζετε λιγότερο από τα θέματα τα οποία είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και περισσότερο από άλλους παράγοντες (άγχος, ψυχική και σωματική κατάσταση κ.α.)

Και για αυτό ,εάν δεν ήσουν ευχαριστημένος, έμπαινες στην διαδικασία να επαναλάβεις την εξέταση.

Το ίδιο ( κατοχύρωση βαθμολογίας) εφαρμόζεται και στον ΑΣΕΠ, στους γραπτούς διαγωνισμούς και στον βαθμό απολυτηρίου και πτυχίου, αλλά και στα Πανεπιστήμια, με το να δίνεις εξετάσεις μόνο στα μαθήματα που χρωστάς και όχι σε όλα, όποτε και αν το αποφασίσεις, αφού υπάρχουν η εμβόλιμες εξετάσεις.

Και δεν είναι τυχαίο που αρχικά καταργήθηκε και στην συνέχεια περιορίστηκε το 2011-2013, την περίοδο εφαρμογής των μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Εκπαίδευση.

Τέλος από όλα τα τμήματα του συστήματος των πανελλαδικών αυτό είναι το μόνο κοινωνικό και που δεν έχει οδηγηθεί ποτέ στο ΣΤΕ.

Άρα πρέπει επιτέλους να εισακουστεί η φωνή των παλαιών υποψηφίων και να επανέλθει η απεριόριστη χρήση του 10%, ειδικότερα τώρα που καταλάβαμε πως χρειαζόμαστε περισσότερους μορφωμένους πολίτες και που διευκολύνουμε την πρόσβαση στους μαθητές.


Για τα ΤΕΠ: Σαφώς και για τα ΤΕΠ, θα διαγωνιστούν μόνο όσοι έχουν απολυτήριο και με κριτήριο την επιλογή και όχι τον βαθμό, που δεν παίζει κανέναν λόγο στην διαδικασία των ΤΕΠ.

Μπορεί να γίνει για το 10% του συνόλου των θέσεων, αν και ο όποιος διαχωρισμός σε πτυχιούχους Λυκείου προ του 2020 και μετά, θα καταλήξει σε αντισυνταγματικότητα, αφού το Λύκειο παραμένει. Όπως συμβαίνει και ότι είτε κάποιος έβγαλε εξατάξιο Γυμνάσιο, είτε το Λύκειο, είναι ένα και το αυτό, απέναντι στην πολιτεία.
-8 # ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 22-03-2019 14:38
Μια παρατήρηση αρχικά...Στο επίσημο κείμενο που δόθηκε στην ΟΛΜΕ υπήρχε ακριβώς το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα....Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και στο σχέδιο νόμου; κάνω κάτι λάθος; Σας ευχαριστώ..

«2. Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.»
και παρακάτω 'η) Το άρθρο 42 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:
α) Οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) αα) Καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Στη Γ΄ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.
ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασiου..."
-19 # ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ 22-03-2019 14:39
Πριν λίγα χρόνια έμπαιναν στο Πολυτεχνείο από την Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίς να κάνουν ούτε μια ώρα Χημεία στη Γ΄ Λυκείου , χωρίς να δώσουν Χημεία ! Τώρα θα μπαίνουν με 6 ώρες Χημεία την εβδομάδα , ακριβώς όσες ώρες θα κάνουν και Μαθηματικά και η Χημεία θα έχει την ίδια ακριβώς βαρύτητα με τα Μαθηματικά . Από το ένα άκρο στο άλλο δηλαδή ! Ένα δεύτερο παράδειγμα . Για να μπει κάποιος σε Οικονομική σχολή θα κάνει ίσες ώρες μαθηματικών με Ανάπτυξη Εφαρμογών και τα δυο μαθήματα θα έχουν ίδια βαρύτητα . Παράλογο εντελώς ! Ποιος ο λόγος να είναι όλα τα μαθήματα ισοδύναμα ; Τι θα πείραζε να κάνουν 8 ώρες μαθηματικά και 4 ώρες Ανάπτυξη εφαρμογών ; Τι θα πείραζε να κάνουν 7 ώρες μαθηματικά και 5 ώρες Χημεία ;
+32 # Μαρία Αποστόλου 22-03-2019 15:12
Ως παλαιοί υποψήφια και κάτοχος απολυτηρίου , να ενώσω και εγώ την φωνή μου με όλους τους υπόλοιπους που χρόνια τώρα αιτούμαστε το δίκαιο να μπορούμε να συμμετέχουμε στην κατηγορία 10% , όπως και μέχρι το 2011 και τώρα αναμένουμε να γίνει από φέτος και να συνεχιστή και τα επόμενα χρόνια.

Επίσης να μπορούμε να συμμετέχουμε στην αίτηση για τμήματα ΤΕΠ, γιατί το απολυτήριο που κατέχουμε θα είναι σε ισχύ και άρα θα είναι παράνομος ο αποκλεισμός μας.

Εάν δεν αλλάξει η διατύπωση των άρθρων και για τα δύο, 10% και ΤΕΠ, σίγουρα θα γίνουν πολλές αγωγές στο ΣΤΕ.
-11 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΟΣ 22-03-2019 16:02
Όλα είναι γνωστά μετά από 1 δεκαετία και πλέον διαβουλεύσεων. Το να συμμετέχει κανείς σε αυτήν είναι περισσότερο για λόγους συναισθηματικούς. Θα πέσω κι εγώ στο ίδιο ατόπημα με την ελπίδα ότι πρώτο μπορεί να μην είναι πολλά τα σχόλια και δεύτερον ότι θα βρεθεί ένας σοβαρός και σε θέση ευθύνης άνθρωπος να τα διαβάσει. Επί της ουσίας:
1. Οι αλλαγές έχουν θετικό υπόβαθρο και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
2. Αποτελούν ένα βήμα για την εξυγίανση του λυκείου.
3. Τα επόμενα βήματα σε συντομία είναι η προσμέτρηση του απολυτηρίου λυκείου για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια σε ποσοστό 50% και η εξαγωγή του βαθμού του απολυτηρίου αυτού και από τις 3 τάξεις του λυκείου με αντικειμενικού τύπου εξετάσεις (θέματα πολλαπλής επιλογής).
4. Εάν ο φόβος στην αποδοχή μιας τέτοιας μεθόδου είναι η αύξηση των φροντιστηρίων, τότε η απάντηση στον κίνδυνο είναι η ασφάλεια που προσφέρει η πολυπλοκότητα του συστήματος και η αντοχή που πρέπει να δείξει ο υποψήφιος στην καθημερινή του μελέτη. Σήμερα η επιτυχία εξαρτάται περισσότερο από την εκμάθηση τεχνικών η οποία μπορεί να τυποποιηθεί.
5. Δεν έχει λόγο ύπαρξης το τρίτο επιστημονικό πεδίο και ο αντίστοιχος προσανατολισμός εάν δεν συμπεριληφθούν στο δυναμικό του περισσότερα τμήματα , με αιχμή τις σχολές αστυνομίας-πυροσβεστικής-λιμενικού. Αδικούνται κατάφωρα οι υποψήφιοι αυτού του προσανατολισμού αποκλείοντας τους από τμήματα υψηλής ζήτησης πέραν των ιατρικών επιστημών.
-15 # γιαννης 22-03-2019 16:26
Οι απόφοιτοι που θέλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν σε ύλη που δεν έχουν διδαχθεί αφού από το επόμενο έτος η ύλη αυξάνεται
Πρέπει να υπάρξει προβλεψη.
-10 # Παλιός απόφοιτος 22-03-2019 16:42
Σε συνέντευξεις του ο υπουργός είπε οτι οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών θα εξετάζονται ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ, όμως στο σχέδιο νόμου δεν διευκρινίζεται ο τρόπος εξέτασης τους


Η συνέντευξη: youtu.be/zWEKZBgqTBE 2:29:00

: youtu.be/xiWcJnkmIRY


Παρακαλώ πολύ να γίνει άμεσα διευκρίνιση ως πρός τον τρόπο εξέτασης καθώς και για τα μαθήματα και για την ύλη
η αγωνία μας αυξάνεται καθημερινά
-17 # Κωνσταντίνος 22-03-2019 16:59
Τα επιστημονικά πεδία θα πρέπει να είναι περισσότερο διευρυμένα. Απαραίτητη είναι η εισαγωγή του πέμπτου μαθήματος με το οποίο θα αυξάνονται οι επιλογές των μαθητών.
-8 # Αλεξανδρα 22-03-2019 17:32
Αν δεν ανεβασετε αυτο το σχόλιο θα θεωρηθείτε το λιγότερο νεοφασιστες εφόσον προωθείτε μονο σχολια που σας αποδοκιμαζουν μεχρι ενα σημειο ή σας επικροτούν. Του χρόνου δίνω πανελλήνιες και ηδη εχω αγχωθει παρα πολυ περι του νεου συστήματος. Το θεωρω αποραδεκτο να γινονται αυτες οι αλλαγές στην δομη των ασκησεων της εκθεσης καθως και το γεγονος της αυξησης της ύλης. Το Σχολειο δεν πρεπει να παρει τη μορφη φροντηστηριου αλλα την μορφη ενος γενικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
+7 # Μπάμπης Δουκίδης 22-03-2019 18:01
Αναρωτιέμαι κατά πόσο θα είναι έτοιμοι μαθητές και καθηγητές για τη συνεξέταση των μαθημάτων Ν.Ε.Γλώσσα και Λογοτεχνία. Τα εξεταζόμενα μαθήματα γίνονται πέντε. Θα γίνει καταστροφή στις πανελλήνιες μ' αυτό το διπλό μάθημα. Πρέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση να αλλάξει. Πρέπει το μάθημα να μείνει όπως παλιά σκέτη Ν.Ε. Γλώσσα.
-9 # ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΤΑΣ 22-03-2019 18:04
Για εισαγωγή σε ιατρικές σχολές πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι απαραίτητη η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Γ λυκείου.Στο δικό μας σύστημα εισαγωγής στην επιλογή μαθημάτων της Γ λυκείου δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Μαθηματικών όταν επιλέξει κάποιος 3ο Επιστημονικό πεδίο.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές στις εισαγωγικές εξετάσεις αυτών των πανεπιστημίων.Παρακαλώ να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιλογής και άλλων μαθημάτων στην Γ λυκείου όπως Μαθηματικών ως μάθημα επιλογής εννοείται ΧΩΡΙΣ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.
+27 # Καλοδήμος Δημήτρης 22-03-2019 18:08
Από το κείμενο λείπουν δύο πολύ σημαντικοί παράμετροι:
α]Η κατανομή τμημάτων σε ΕΠ
β]Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων (συντελεστές) .
Η αρχική πρόταση του κ. Γαβρόγλου ήταν να μην υπάρχουν συντελεστές. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Πώς είναι δυνατόν για εισαγωγή π.χ. στο Μαθηματικό να έχει την ίδια αξία η επίδοση στη Χημεία, τη Φυσική και τη Γλώσσα με τα Μαθηματικά; Όχι μόνο πρέπει να υπάρχουν συντελεστές αλλά πρέπει να είναι και μεγάλοι. Για το Μαθηματικό π.χ. ο συντελεστής στα Μαθηματικά έπρεπε να είναι 2 ή 3.
-Το όραμα του κ. Γαβρόγλου είναι να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση. Αδυνατώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση. Πώς είναι δυνατόν σε όλες τις τάξεις Α/θμιας και Β/θμιας να υπάρχουν βαθμολογικές προϋποθέσεις για την προαγωγή και την απόλυση και στη Γ/θμια η πρόσβαση να είναι ελεύθερη; Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια υπάρχει πρακτικά ελεύθερη πρόσβαση σε πάρα πολλά τμήματα ( goo.gl/jQreGe ) . Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια πλανήτη σε ποσοστό εισακτέων στην Γ/θμια Εκπαίδευση. (goo.gl/kyjTuZ ) . Το 2018 εισήχθη στη Γ/θμια Εκπ/ση το 80% των υποψηφίων ημερησίων ΓΕΛ και 74% όλων των υποψηφίων.

Το Μηχανογραφικό στη Β Λυκείου βασίστηκε στον ισχυρισμό του κ. Γαβρόγλου ότι μόνο το 30% περνάει σε μια από τις 10 πρώτες επιλογές του που είναι εντελώς λανθασμένος. Στα Πανεπιστήμια 2 στους 3 και 1 στους 4 στα ΤΕΙ περνάνε σε τμήματα που ήταν μέσα στις πρώτες 6 προτιμήσεις τους.
Η απόδειξη εδώ : goo.gl/8dvCPr .
-Το Μηχανογραφικό στη Β Λυκείου στερείται λογικής. Δηλαδή θα μπορεί να εισάγεσαι σε Τμήμα επειδή έκανες μια «έξυπνη» δήλωση. Το ισχυρό είναι η επιθυμία και όχι η ακαδημαϊκή επάρκεια. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο εισαγωγής η επιθυμία εισαγωγής σε κάποιο τμήμα χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Επιπλέον είναι και άδικο γιατί στερεί θέσεις από αυτούς που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα έχουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα . Αν ήθελε το υπουργείο να εξασφαλίσει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχόντων σε τμήματα που ήταν στις 10 πρώτες επιλογές του θα μπορούσε να μπει πλαφόν στον αριθμό των σχολών που δηλώνονται στο Μηχανογραφικό στη Γ Λυκείου. Το 2018 ένας υποψήφιος της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών μπορούσε να δηλώσει μέχρι 136 τμήματα με 4ο μάθημα τα Λατινικά και 234 τμήματα με 5ο μάθημα τη Βιολογία , της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών μπορεί να δηλώσει μέχρι 248 τμήματα με 4ο μάθημα τα Μαθηματικά και 300 τμήματα με 5ο μάθημα τη Βιολογία, της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής μέχρι 174 τμήματα με 4ο μάθημα τις ΑΟΘ και 269 τμήματα με 5ο μάθημα τη Βιολογία . Στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 5 πανεπιστημιακά τμήματα και στη Γαλλία μέχρι 12. Ένα λογικό πλαφόν θα ήταν 20 με 25 τμήματα.

-Ο προφορικός βαθμός δεν πρέπει να μετράει. Σήμερα σε όλες τις βαθμίδες υπάρχει ένας τεράστιος πληθωρισμός βαθμών (όλα 20). Αν μετράει και στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τότε θα ζήσουμε ξανά τους τεράστιους βαθμούς που είχαμε στα χρόνια που μέτραγε ο προφορικός βαθμός. Ενώ ένα 35-40% των μαθητών κάθε χρόνο έχει βαθμό πρόσβασης κάτω από τη βάση παρόλα αυτά προάγεται!!! Είναι γνωστό ότι σπάνια πλέον κόβεται ένας μαθητής λόγω επίδοσης. Η Ελλάδα έχει τους περισσότερους απόφοιτους Γενικού Λυκείου ανά κάτοικο στην Ευρώπη!

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα στη Γ Λυκείου
-Οι 6 ώρες την εβδομάδα ανά μάθημα είναι πάρα πολλές. Έπρεπε να είναι το πολύ 4-5 ώρες και να υπάρχουν επιπλέον μαθήματα Γενικής Παιδείας (π.χ. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία). Στα κοινά Τμήματα σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία (π.χ. Παιδαγωγικά) έπρεπε να μπαίνουν με τα ίδια κοινά μαθήματα Γενικής Παιδείας. Μια ρύθμιση πέρα για πέρα άδικη που ισχύει εδώ και χρόνια είναι να εισάγεσαι στο ίδιο τμήμα με εντελώς διαφορετικά μαθήματα. Παραβιάζεται η βασική αρχή των Μαθηματικών που λέει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.

Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων.
Για τα θέματα που θα μπαίνουν σε επίπεδο ομάδας σχολείων υπάρχουν τα εξής ερωτηματικά: 1]Πώς θα εξασφαλιστεί η επιστημονική αρτιότητα των θεμάτων; 2]Πώς θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο όταν στη διαδικασία αυτή θα συμμετέχουν δεκάδες επιτροπές θεμάτων;3]Πώς θα εξασφαλιστεί η ισοδυναμία των θεμάτων που θα προτείνουν οι δεκάδες επιτροπές;
Για ποιο λόγο να υπάρχουν οι δεκάδες επιτροπές; Για την απόκτηση του απολυτηρίου θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη η επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με κάποια προσαρμογή όπως ίσχυε στο παρελθόν (2000-2014). Αξιόπιστες Εξετάσεις μια φορά και όχι δύο με πολλά ερωτηματικά.

Βάση σε ένα Βασικό Μάθημα
Πρέπει να υπάρχει Βάση σε ένα Βασικό Μάθημα που θα επιλέγει το κάθε τμήμα. Παραδείγματα: Για να περάσεις Φυσικός να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στη Φυσική. Για να περάσεις Χημικός να είναι υποχρεωτικό να γράψεις 10 στη Χημεία. Εδώ και πολλά χρόνια για να εισαχθείς σε 40 περίπου τμήματα χρειάζεται βάση σε ένα ή δύο μαθήματα. Τα τμήματα αυτά είναι οι Ξενόγλωσσες Φιλολογίες (πρέπει να γράψεις 10 στην Ξένη Γλώσσα), οι Αρχιτεκτονικές (πρέπει να γράψεις 10 στο Ελεύθερο & το Γραμμικό Σχέδιο), Μουσικών Σπουδών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ. Γιατί αυτή η λογική να μην μπει σε όλες τις σχολές; Σε ένα τουλάχιστον μάθημα να υπάρχει η βάση του 10.
Και σε αυτή την πρόταση το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει κανόνες εισαγωγής και εισακτέους. Ο τρόπος πρόσβασης σε κάθε τμήμα και ο αριθμός εισακτέων πρέπει να καθορίζεται από τα τμήματα και ΟΧΙ από το Υπουργείο Παιδείας. Τα τμήματα πρέπει να βάζουν τους κανόνες και το Υπουργείο Παιδείας να διενεργεί τις Πανελλαδικές Εξετάσεις .

Καλοδήμος Δημήτρης
Φυσικός
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕΣΥ Φθ/δας. Διαχειριστής sep4u.gr
-4 # Ανδρεας 22-03-2019 18:36
Εάν είναι δυνατό μπορείτε να μας στείλετε το ωρολόγιο πρόγραμμα,όπως παραδόθηκε στην ΟΛΜΕ;Γιατί πιστευω ότι μπορεί να έχει αλλάξει κάτι από τα ανακοινωθέντα.
(Είμαι μαθητής της Α'Λυκείου)
Επίσης,εγώ πιστεύω ότι το σχέδιο διαβούλευσης θα έπρεπε να συζητηθεί και μια αντιπροσωπεία μαθητών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα,επειδή ακριβώς το σχέδιο αυτό

Ευχαριστώ.
-16 # ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΣΟΕΕ 22-03-2019 18:45
Στον προσανατολισμο Οικονομίας & Πληροφορικής ο τίτλος "οικονομία "αδικεί την Οικονομική Επιστήμη η οποία μελετά και προτείνει τρόπους επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων των οικονομουντων ατόμων. Η πιο σημαντική πτυχή της κοινωνίας είναι η οικονομική αφού αυτή προσδιορίζει την εξέλιξη της και την ποιότητα ζωής των μελών της. Επίσης ο όρος "οικονομία "είναι αδοκιμος αφού αδυνατεί να οριοθετησει επιστημολογικα τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι φοιτητές, και όχι μόνο, θα οικοδομησουν οικονομική γνώση αλλά και οικονομικό εγγραμματισμο. Ο τίτλος του οικονομικού μαθήματος να είναι είτε "Οικονομική Επιστήμη "είτε "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας " . Επίσης από το νομοσχέδιο απουσιάζουν οι διατάξεις που αφορούν τη λήψη του εθνικού απολυτηριου το οποίο θα επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στις ΤΕΠ. Το υπουργείο να μας ενημερώσει και άμεσα να θεσμοθέτησει το εθνικό απολυτηριο.
+29 # Γιάννης 22-03-2019 18:45
Εάν όντως μέριμνα σας είναι να καταργηθεί το εξεταστοκεντρικό σύστημα , να προσπαθεί ο κάθε πολίτης να σπουδάζει και να μην ξοδεύει σχεδόν τίποτα, πρέπει να επιτρέψετε στους είδη αποφοίτους και παλιούς υποψηφίους να αξιοποιήσουν τα μόρια που βγάλανε με κόπο και κόστος, με το 10% από φέτος και το απολυτήριο, που οι περισσότεροι το βγάλανε μέσα από πανελλαδικές για τα ΤΕΠ από το 2020.

Γιατί οι διακρίσεις ανάμεσα σε παλιούς και νέους, τόσο σε απόφοιτους, όσο σε υποψηφίους, είναι άδικοι και αντισυνταγματικοί !
+2 # Κ.Π. 22-03-2019 18:46
Από τη στιγμή που δεν δίνεται πλέον η δυνατότητα του 5ου μαθήματος θα πρέπει να γίνει μια ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ. Για παράδειγμα πως είναι δυνατόν ενώ τα παιδιά δίνουν φυσική να μην εντάσσονται τα τμήματα Φυσικής στο 3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής;;; Γιατί στο 3ο πεδίο δεν εντάσσονται σχολές αστυνομίας και πυροσβεστικής ενώ υπάρχουν σε όλα τα άλλα πεδία;;; Θα πρέπει το υπουργείο να δει την κατανομή των σχολών στα πεδία για να αρθούν αδικίες.
-20 # ΠολύΠαλαιόςΑπόφοιτος 22-03-2019 20:49
Ως γονιός παιδιού που θα συμμετάσχει στις εξετάσεις του έτους 2019-2020 βλέπω πως το σύστημα βαδίζει στην σωστή κατεύθυνση.
Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διότι αν θα πρέπει να εφαρμοστούν η εφαρμογή θα πρέπει να είναι καθολική με κάθε σχολή- τμήμα διαφορετικούς συντελεστές πχ Φυσικό τη Φυσική, Χημικό τη Χημεία, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Φυσική (με έμφαση στον ηλεκτρισμό;;;) Μαθηματικά, Μηχανολόγοι Μηχανικοί Φυσική (με έμφαση στη μηχανική;;;;) και Μαθηματικά ΟΧΙ το σύστημα θα πρέπει να μείνει όσο γίνεται γενικότερο μέσα στον περιορισμό της "εξειδίκευσης" στην κάθε κατεύθυνση.
Ύλη, νομίζω ότι η ύλη θα πρέπει να αυξηθεί χωρίς να εμβαθύνει πάρα πολύ διότι κάθε σχολή έχει τις δικές της ειδικές απαιτήσεις ανά μάθημα και θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν εύρος γνώσεων δηλαδή να έχουν διδαχθεί αρκετά αντικείμενα (ΧΩΡΙΣ η τρίτη λυκείου να γίνεται το πρώτο έτος Πανεπιστημιακών σχολών) δεν είναι δυνατόν να μην διδάσκεται ο μαγνητισμός σε παιδιά που σκοπεύουν να σπουδάσουν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί.
Πολύ καλά στο τρίτο πεδίο δεν υπάρχουν άλλες σχολές από τις "Ιατρικές", πως ένας υποψήφιος που εξετάζεται μαθηματικά θα ανταγωνιστεί κάποιον ο οποίος εξετάζεται βιολογία η οποία κατά γενική ομολογία είναι ευκολότερη από τα μαθηματικά (οδηγία φροντιστών "Ξεκίνα με μαθηματικά στη Β λυκείου και εάν αλλάξεις κατεύθυνση στη Γ λυκείου προλαβαίνουμε τη Βιολογία)
Ωράριο θα πρότεινα μείωση, η παράδοση ενός θέματος μπορεί να γίνει σε λιγότερο χρόνο η εξάσκηση στο σπίτι είναι σημαντικότερη και αυτή που δημιουργεί τις απορίες που θα πρέπει να λυθούν.
Ο βαθμός του απολυτηρίου θα πρέπει να παίζει ρόλο όχι όμως μεγάλο έτσι ώστε να επιβραβεύει τα παιδιά που είναι συνεπή σε όλα τα σχολικά έτη, βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα αντικειμενικότητας ανάμεσα σε σχολεία.
Δεν πρέπει να υπάρχει ποσόστωση σε εξετάσεις επόμενων ετών από προηγούμενα έτη, όλοι να συμμετέχουν με τους ίδιους κάθε φορά.
-11 # ΠολύΠαλαιόςΑπόφοιτος 22-03-2019 21:14
Επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ τουλάχιστον το μισό του άριστα σε ΟΛΑ τα ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ είναι προσβολή για τους Καθηγητές των τμημάτων υποδοχής οι φοιτητές τους να μην καταλαβαίνουν τι τους λένε οι Καθηγητές θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο το οποίο βέβαια δεν ξέρω πως θα εξασφαλιστεί στις σχολές χωρίς εξετάσεις.
Εισαγωγή από ΕΠΑΛ με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις ΙΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με τους μαθητές ΓΕΛ και ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ.
-14 # Αλεξια 22-03-2019 22:31
Δεν μπορω να καταλαβω εγω που θα κανω 10% φετος τα ΤΕΠ θα τα εχω στο μηχανογραφικο και θα μπορω να τα δηλωσω και να περασω με τα μορια μου ή οχι;
-3 # I. P 22-03-2019 22:42
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

θΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ τΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ Γ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ Γ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Α.

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΙΑΧΕΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟ ΟΜΑΔΑ
+86 # Μαρία Μπαριτάκη 22-03-2019 23:08
Ως μέλλουσα υποψήφια Ιατρικής, θα ήθελα να παραθέσω την γνώμη μου για τις αλλαγές που αφορούν το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αρχικά, αυτό που μας αγχώνει όλους και είναι επιτακτική ανάγκη να οριστεί και να ανακοινωθεί έγκαιρα είναι η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές του 2020. Αν και προτάθηκε η αύξηση των ωρών της εκπαιδευτικής διδασκαλίας στα μαθήματα της κατεύθυνσης, η αύξηση της ύλης είναι κάτι το ανησυχητικό και είναι ανέφικτο να μην μας επηρεάσει, στο βαθμό που μπορεί, όσο αφορά την προετοιμασία μας. Γι’αυτο και πρέπει να γίνει προσεκτικά -σε λογικά πλαίσια-, έχοντας ως στέρεη βάση τα κλασικά κεφάλαια, χωρίς να μας επιβαρύνει γνωστικά (π.χ στην φυσική μπορούν να προσθεθούν οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις και όχι κάποιο εντελώς άγνωστο κεφάλαιο). Όπως ήδη γνωρίζεται βέβαια, σε ορισμένα μαθήματα η ύλη είναι ήδη αρκετή και ο χρόνος περιορισμένος για να καλυφθεί (όπως η χημεία), για αυτό η ύλη δεν θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά με την αύξηση των ωρών στο σχολείο.

Επίσης, εξαιρετική ήταν η πρότασή σας, σχετικά με τον διαχωρισμό των πεδίων από 3 κατευθυνσεις σε 4 επιστημονικά πεδία. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη ειδίκευση και εμβάθυνση στα μαθήματα των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων. Είναι πλέον γνωστό ότι στην 3η Λυκείου οι μαθητές δίνουμε βαρύτητα στα μαθήματα που θα εξεταστούμε και όχι στα υπόλοιπα της γενικής παιδείας. Μας δίνεται την ευκαιρία να εντρυφήσουμε στα μαθήματα που μας ενδιαφέρουν και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον στόχο μας, οποίος τώρα θα είναι μια κοινή προσπάθεια όχι μόνο μαθητών-φροντιστηρίου αλλά και του σχολείου. Κάτι το οποίο μας αποτρέπει από τις αδικαιολόγητες απουσίες και μας οδηγεί στην ομπρέλα των σχολικών μονάδων που τώρα πλέον θα μας αγκαλιάζει όλους και θα μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στις σχολές που θελουμε να εισαχθούμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι για να γίνονται μαθήματα στα τμήματα με ομάδες προσανατολισμού θα πρέπει να έχουν διοριστεί και οι αντίστοιχοι καθηγητές. Πολλά σχολεία μέχρι τον Δεκέμβριο περιμένουν να τους στείλετε βιολόγους, μαθηματικούς και φιλολόγους, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μένουν πίσω στην ύλη, να έχουν κενά και απορίες, την ίδια στιγμή που άλλοι μαθητές έχουν ξεκινήσει μαθήματα και προετοιμάζονται κανονικά για έναν πανελλήνιο διαγωνισμό, μεταβιβάζοντας οι μαθητες τον ρόλο του συνοδοιπόρου στον στόχο από τον καθηγητή του σχολείου στον καθηγητή του φροντιστηρίου. Αυτή είναι μια σημαντική εκκρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί εγκαίρως.

Επιπλέον, σημαντική αλλαγή είναι η μετονομασία της Έκθεσης σε Νεοελληνικής Γλώσσα και Γραμματεία. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ορθό και έπρεπε να είχε γίνει αυτή η αλλαγή εδώ και πολλά χρόνια, όμως έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι νωρίτερα,για να δίναμε στην Λογοτεχνία την βαρύτητα που έπρεπε ήδη από το Γυμνάσιο. Άρα, για την ένταξη της Λογοτεχνίας θα πρέπει να ενημερωθούμε αναλυτικά και θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την εκθεση χωρίς να μας ζητούνται εξεζητημένες γνώσεις για ποίηματα ή πεζά αριστουργήματα. Άλλωστε, κανένας μαθητής δεν ήταν και δεν είναι προετοιμασμένος για αυτήν την αλλαγή.

Σχετικά με τις απολυτήριες εξετάσεις, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη. Όχι μόνο μας προετοιμάζει ψυχολογικά για τις Πανελλαδικές, αλλά μας κάνει περισσότερο συνειδητοποιημένους και προσεκτικούς στο διάβασμά μας. Ένα ακόμη πλεονέκτημα, με την εξέταση μας στις απολυτήριες εξετάσεις, η οποία θα γίνεται στα ίδια μαθήματα στα οποία θα εξεταστουμε και στις Πανελληνιες εξετάσεις, είναι ότι μας δίνει τον χρόνο να δούμε τα κενά μας, να καταλάβουμε τις αδυναμίες μας και να διορθώσουμε τα λάθη μας.


Βέβαια υπάρχουν πολλά κενά και ανακρίβειες όσο αφορά την πολυσυζητημένη αυτή αλλαγή, αλλά ελπίζω σύντομα να λυθούν όλες μας οι απορίες και να λειτουργήσει υπέρ μας το νέο αυτό σύστημα, για να μπορούμε να έχουμε έναν επιπλέον σύμμαχο για την επιτυχία μας. Γιατί, αναμφισβήτητα εμείς οι νέοι που παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη στο δρόμο της ζωής από τους γηραιότερους, έχουμε ψυχή και φωνή για να πάμε την κοινωνία μας ένα βήμα πιο μπροστά. Για αυτό χρειαζόμαστε την στήριξη όλων σας. Παρακαλώ την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μας.
-22 # Μάχιμος καθηγητής 22-03-2019 23:50
Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

(6+1) ώρες ανά μάθημα κατεύθυνσης
- περισσότερη δουλειά στο σχολείο
- λιγότερη δουλειά στο φροντιστήριο
- μείωση οικονομικού βάρους των οικογενειών .
-9 # ΣΠΥΡΟΣ 22-03-2019 23:54
2. α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στις Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, ββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5,
β) Η περίπτ. α΄ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),
***Από την παραπάνω διατύπωση β, προκύπτει ότι οι απόφοιτοι του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019 -2020 ΔΕΝ έχουν δικαίωμα στο μηχανογραφικό της Β΄ Λυκείου και άρα συμμετέχουν στις πανελλαδικές για πρόσβαση σε σχολές και τμήματα με τις διατάξεις που προυπήρχαν, ενώ από την παρακάτω διάταξη του άρθρου 13Δ παραγ. η, που τροποποιεί το άρθρο 42 του ν. 4186/13 περίπτωση 3 προκύπτει ότι : «3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.» άρα θα συμμετάσχουμε κανονικά στις απολυτήριες εξετάσεις σε επίπεδο νομού αλλά δεν θα έχουμε πρόσβαση στην τριτοβάθμια με τις διατάξεις του εισαγόμενου νόμου. Θεωρείται δίκαια και ορθολογική τη ρύθμιση αυτή;
+2 # Καθηγητής Κώστας Γ. 23-03-2019 00:34
Για να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα η αύξηση σε 6 των ωρών διδασκαλίας των προς εξέταση μαθημάτων στην Γ΄Λυκείου, θα πρέπει να μην υπάρξει καθόλου αύξηση στην ύλη των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων (ή έστω ελάχιστη αύξηση)
-16 # Παναγιώτης Κάμτσης 23-03-2019 01:44
Δεν αναφέρεται τίποτα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού. Πρέπει να ξεκαθαριστεί και να αλλάξει αυτό που ισχύει έως τώρα με τη βάση εισαγωγής τα 35 μόρια (ή αντίστοιχα τα 7000), αφού δεν έρχεται σε αντιστοιχία με την μη ύπαρξη βάσης στις Πανελλαδικές του Ιουνίου. Ας καταργηθεί η βάση των ομογενών ή να οριστεί διαφορετικά αντίστοιχα και για τους γηγενείς βάση τα 7000 μόρια.
-22 # Αλτάνης Κωνσταντίνος 23-03-2019 05:55
Γονιός μαθήτριας Β λυκείου.
Καταρχήν θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένες απόψεις που διάβασα εδώ, από άλλους γονιούς
Καταρχήν η βάση του 10 που αναφέρετε πολλοί ότι πρέπει να μπει νομίζω είναι απαράδεκτη. Αυτό γιατί καταρχήν το 50% εισάγεται με βαθμολογία κάτω. του 10 και όχι απαραίτητα επειδή οι μαθητές δεν είναι κατάλληλα Προετοιμασμένοι αλλά αφενός τα θέματα είναι εξωπραγματικά σε δυσκολία και αφεταίρου οι μαθητές βιώνουν απίστευτη ψυχολογική πίεση και άγχος που είναι ανασταλτικός παράγοντας. Ας βελτιώσουν πρώτα την ποιότητα των θεμάτων ας εισάγουν την βιωματική μάθηση και την αντικειμενική αξιολόγηση και μετά συζητάμε για βάση ως προϋπόθεση εισαγωγής.
Ένα θετικό στοιχείο είναι η δήλωση στην β λυκείου έτσι ώστε να ξέρει το παιδί τι το περιμένει την επ´ομενξ χρονιά από νωρίς. ΔΕΝ καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να στερηθούν οι φετινοί υποψήφιοι της Β λυκείου από αυτή την ευκαιρία και μόνον αυτοί!!!!! Δεδομένου ότι θα έχουμε και εκλογές και μπορεί να ξανά αλλάξει το σύστημα ή μέρος του πάλι. Όσο νωρίτερα εφαρμοστεί τόσο πιο σταθερά θα είναι τα πράγματα για τους υποψήφιους. Η εξέταση δεύτερη φορά στα ίδια μαθήματα και μάλιστα από άλλους καθηγητές που δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των μαθητών είναι επειικώς απαράδεκτες. Θεωρώ ότι θα πρέέι εάν πρέπει να δωθούν ενδοσχολικές , θα πρέπει να εξεταστούν από τους καθηγητές του σχολείου.
Τέλος αυτό το ανακάτεμα που έγινε με τις σχολές που μπήκαν στα πεδία χωρίς μελέτη είναι αρκετά άδικο και πρέπει να γίνει πιο σοβαρή κατανομή... Για παράδειγμα τι δουλειά έχουν οι μηχανικόι στο 4ο πεδίο όταν οι περισσότερες σχολές έχουν βασικά μαθήματα φυσική χημεία τα οπόια Δεν διδάσκονται οι μαθητές στην προετοιμασία; Παρόλο που το εν λόγω σύστημα έχει θετικά στοιχεία υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να διορθωθούν αλλιώς θα έχουμε πάλι μιά από τα ίδια. Ελπίζω να διαβάζει κάποιος από το υπουργείο αυτά που αναφέρουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να μην είναι η διαβούλευση μόνο για το θεαθήναι.....
+29 # Μαρία 23-03-2019 07:34
Θέλουμε επιτελούς λύση, στό νά μπορούν ξανά όλοι οι παλιοί υποψήφιοι, να συμμετέχουν στην κατηγορία 10%. Γιατί το έχουμε κερδίσει μέ τόν κόπο καί πολλές φορές μέ τήν υγεία μας.

Καί βέβαια να δωθεί η δυνατότητα και στους παλιούς αποφοίτους να διεκδικούν ΤΕΠ.

Και τα δύο είναι βασικά σημεία ισονομίας.
+18 # Αναπληρωτές Βιολόγοι 23-03-2019 09:15
Το υπουργείο Παιδείας “φροντίζει” να λάβουν οι μαθητές “ουσιαστική παιδεία”, καταργώντας τη δυνατότητα να μάθουν αυτοί έστω και τα βασικά για την άμυνα του οργανισμού τους… για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών και τη σημασία των εμβολίων...για την οικολογία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα...για την φυσική επιλογή και την εξελικτική πορεία των ειδών που ζουν σ' αυτή τη Γη, ώστε να (μην) μπορούν να αποκτήσουν στάσεις και να πάρουν αποφάσεις ως αυριανοί πολίτες απέναντι στις ψευδοεπιστημονικές απόψεις...να απαντούν και να τοποθετούνται σωστά στην πρόταση των μη σωστά ενημερωμένων ότι "ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο!"...Με την κατάργηση αυτών και άλλων θεωρεί ότι η "ουσιαστική παιδεία" ανοίγεται μπροστά στους μαθητές!!!
Τα προβλήματα στην διδασκαλία στη Γ’ Λυκείου είναι υπαρκτά και για τα οποία δεν είναι υπεύθυνα τα μαθήματα. Η Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Βιολογία όταν διδάσκονται ως επιστημονικά αντικείμενα Γενικής Παιδείας, είναι χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού. Είναι κατάκτηση και πλεονέκτημα που διδάσκονται μέχρι την Γ´ Λυκείου (μόνο στα Γενικά Λύκεια και όχι στα ΕΠΑΛ) στην Ελλάδα, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται αυτό. Αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν επίσης μαθήματα Γενικής Παιδείας, ακόμα και φυσικών επιστημών, στην τελευταία τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Κύπρος , η Κροατία, η Σλοβενία, αρκετά καντόνια της Ελβετίας, η Ιταλία κ.α. Είναι γνωστό ότι τα ίδια τρία μαθήματα που καταργούνται, είναι πρώτα στις προτιμήσεις των τελειόφοιτων μαθητών στις χώρες όπου υπάρχει ελεύθερη επιλογή μαθημάτων, τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται παγκοσμίως η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα αυτών των αντικειμένων στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους μαθητές, και για την προετοιμασία για την φοιτητική τους πορεία αλλά και για ένα αξιόπιστο απολυτήριο. Στις χώρες αυτές δεν έχουν τόσο αυστηρά περιχαρακωμενες κατευθύνσεις με συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής συνδυασμού προαπαιτούμενων μαθημάτων για το κάθε τμήμα.

Το υπουργείο αναφέρει ότι μελετώνται χρόνια αυτές οι αλλαγές και τελικά εμφανίζεται μια βιαστική πρόταση, αντιγραφή του σκληρού και ταξικού λυκείου που απέρριψε η ίδια κυβέρνηση πριν 4 χρόνια, με κολάζ προγραμμάτων σπουδών. Εφόσον υπάρχει τόσο αναλυτική μελέτη γιατί δεν έγινε από την αρχή ένα νέο πρόγραμμα σπουδών με αναπροσαρμογή της ύλης ώστε να μην σταματήσει η διδασκαλία της Εξέλιξης, της Οικολογίας, των εξαρτησιογόνων ουσιών και της Ανοσολογίας; Η αναπροσαρμογή της ύλης θα έπρεπε να γίνει σε όλη τη δευτεροβάθμια (τουλάχιστον) εκπαίδευση, με βάση τις διεθνείς παιδαγωγικές αρχές με τις οποίες συντάσσονται τα αναλυτικά προγράμματα. Ο πρώτος λόγος που δεν έγινε είναι ότι αυτό θα έπαιρνε πολύ χρόνο ενώ έρχονται εκλογές και ο δευτερος ότι δεν θεωρεί το υπουργείο και οι σύμβουλοί του όλα τα μαθήματα εξίσου σημαντικά, εξακολουθώντας να τα χωρίζουν σε βασικά και δευτερεύοντα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος πιο πρακτικός και καθαρά λογιστικός τον οποίο τον βιώνουμε ιδιαιτέρως εμείς οι αναπληρωτές Βιολόγοι: αντί τα αναλυτικά προγράμματα να συντάσσονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αυτό γίνεται με κριτήριο τη διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού! Έχει παγιωθεί πλέον ότι οι ελλείψεις Βιολόγων στα σχολεία προσεγγίζουν τις 800. Όχι μόνο η τωρινή ηγεσία του υπουργείου, αλλά και οι προηγούμενες, δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν επαρκείς διορισμούς στους παραπάνω αριθμούς, οπότε απλώς κόβουν τις ώρες των μαθημάτων που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.
Εκτιμούμε μάλιστα ότι η νέα Γ´ Λυκείου θα αυξήσει την ανάγκη φροντιστηρίου, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Ιδιαιτέρως στο μάθημά μας που θα αποτελείται από συρραφή ασύμβατων μεταξύ τους συγγραμμάτων γραμμένων πριν 20 χρόνια, το πιο πιθανό είναι οι μαθητές να καταφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια. Τα σχολεία δεν έχουν καν Βιολόγους για να διδάξουν το νέο απαιτητικό μάθημα στο οποίο η αύξηση της ύλης είναι υπερδιπλάσια. Αν αναλογιστούμε και την καθιερωμένη καθυστέρηση στην πρόσληψη αναπληρωτών τα περιθώρια για την ολοκλήρωσή της θα είναι περιορισμένα. Έπειτα ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη διδάσκεται το μάθημα σε όλα τα σχολεία όπως συνέβαινε και παλιότερα, και αυτό θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων και μετακινήσεις μαθητών.
Επίσης το πλαίσιο επιλογής πανεπιστημιακών τμημάτων είναι ασυνηθιστα ασφυκτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν θα δίνεται η ευελιξία στους μαθητές να επιλέξουν τμήματα από διαφορετικές κατευθύνσεις,π.χ. Πολυτεχνεία και Ιατρικές αλλά θα ξαναδούμε να μπαίνουν στα Βιολογικά τμήματα χωρίς Βιολογία.

Θεωρούμε αυτονόητο η εκπαίδευση στην Ελλάδα να σχεδιάζεται με βαση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις σύγχρονες πανανθρώπινες ανάγκες (π.χ. υγεία, περιβάλλον, σεβασμός της ζωης) και να ανταποκρίνεται στις κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Ζητάμε κάθε μάθημα να διδάσκεται από το αντίστοιχο καταρτισμένο προσωπικό, με την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ανά ειδικότητα διορισμών. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα μας να διδάξουμε Βιολογία στα ελληνικά σχολεία, διεκδικώντας τη διατήρηση του μαθήματος και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την διδασκαλία του. Για να λειτουργήσει στοιχειωδώς το προτεινόμενο σύστημα, για το οποίο εκφράζουμε τις διαφωνίες μας, θα πρέπει σε όλα τα σχολεία να πραγματοποιούνται όλα τα μαθήματα, να έχουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και τουλάχιστον οι κατευθύνσεις να γίνονται αποκλειστικά με Α΄ ανάθεση.
-12 # Κωνσταντίνα 23-03-2019 09:27
Είμαι φιλόλογος και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις.

1ον Οι όποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνονται σε βάθος χρόνου με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι με μικροπολιτικές σκοπιμότητες. (Αφορά όλες τις κυβερνήσεις που συνάντησα στα μόλις 16 χρόνια υπηρεσίας μου).

2ον Στόχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μέσα από ποικιλία μαθημάτων και όχι η μονομέρεια και η εξειδίκευση. Γι' αυτό το σκοπό υπάρχει η Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως η κατάργηση μαθημάτων γενικής παιδείας στην τρίτη τάξη κάτω από το επιχείρημα
"αποφόρτιση των μαθητών από μαθήματα που δεν τους ενδιαφέρουν" θυμίζει τη λογική "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι" και αποτελεί ουσιαστική παραδοχή του Υπουργείου ότι δεν σκοπεύει να θεραπεύσει παθογένειες του συστήματος.

3ον και τελευταίο ... με αφορμή την ανακοίνωση του προγράμματος σπουδών ιστορίας στο Γυμνάσιο σε συνδυασμό με την Ιστορία Προσανατολισμού.

Η αύξηση ωρών του μαθήματος κρίνεται σωστή και αναγκαία. Καθώς σκοπός της Ιστορίας είναι εκτός των άλλων και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από τη μελέτη πηγών, προσόντα αναγκαία για τον πολίτη του μέλλοντος, οι επιπλέον ώρες είναι απαραίτητες.
Όμως αυξάνεται η ύλη σχεδόν 40% (και συνακόλουθα οι πηγές που θα πρέπει να επεξεργάζονται οι μαθητές) αλλά καταργείται από τη μία η Ιστορία Γενικής Παιδείας που λειτουργούσε επικουρικά ως ιστορικό υπόβαθρο για τα γεγονότα της θεματικής ιστορίας και από την άλλη οι μαθητές διδάσκονται τα αντίστοιχα γεγονότα στην Γ' Γυμνασίου ή έστω Α' Λυκείου.
Επομένως ωθούμε ή όχι τους μαθητές στην παραπαιδεία ήδη από τη Β' τάξη για να καλύψουν την ύλη που το σχολείο με δυσκολία καταφέρνει σε μία σχολική χρονιά;
-10 # ΙP 23-03-2019 09:39
Παραθέτοντας I. P:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

θΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ τΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ Γ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ Γ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Α.

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΙΑΧΕΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟ ΟΜΑΔΑ
. Το βιβλίο της Α δημιουργήθηκε το 1999 για να αποτελέσει τη βιολογία κατεύθυνσης της Β και να εξεταστεί πανελλαδικά στην Β λυκείου στην θετική κατεύθυνση. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Τότε βιολογία στην Α δε διδασκόταν. Τι ώρα μπορεί να βρει τη θέση για την οποία δημιουργήθηκε στην Γ κατεύθυνσης μαζί με την υπάρχουσα ύλη.
0 # I.Φ 23-03-2019 09:44
Η ύλη των μαθηματικών της Γ λυκείου θα αυξηθεί, αφού θα προστεθεί στην είδη υπάρχουσα και η ύλη του μαθήματος της γενικής παιδείας αλλά η αύξηση των ωρών διδασκαλίας θα είναι μόνο 1. Πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο να γίνει σωστά η προετοιμασία των μαθητών, σε ένα δύσκολο μάθημα όπως είναι τα μαθηματικά όπου το 70% -80% αυτών κάθε χρόνο αποτυγχάνει στις εξετάσεις.Προτείνω αύξηση των ωρών διδασκαλίας ή μείωση της ύλης.
-11 # Τ.Π. 23-03-2019 09:50
Στις ανακοινώσεις του Σεπτεμβρίου προβλεπόταν ότι οι εισαχθέντες με "ελεύθερη" πρόσβαση δεν δικαιούνται μετεγγραφής. Στο νομοσχέδιο αυτό δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό. Αλλαξε κάτι;
-1 # Ρένα 23-03-2019 09:58
Είμαι φοιτήτρια Ιατρικής και θέλω να υποστηρίξω τα παιδιά που στοχεύουν για μια τόσο υψηλόβαθμη σχολή. Πρεπει τα παιδιά που δίνουν για Ιατρική να μην διδάσκονται στην Γ λυκείου τα μαθηματικά, γιατί τους στερεί χρόνο απο την βιολογία. Αναγκάζονται να παρακολουθούν ένα μάθημα δύσκολο που στις σχολές τους δεν θα τους ζητηθεί ΠΟΤΕ. Αυτό είναι το λιγότερο ΑΔΙΚΟ
-4 # Πολυξένη Σαιτη 23-03-2019 09:59
Το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Μελανά και σκοτεινά σημεία αυτού παραμένουν τα εξής:

1. Εγκλωβισμός σε ένα μόνο πεδίο.
2. Αδιαφορία ίσως των μαθητών για την Α και Β Λυκείου (ίσως πρέπει η τελική ύλη να ξεκινά στα εξεταζόμενα από αυτά τα μαθήματα).
3. Ο βαθμός του απολυτηρίου ίσως πρέπει να μετρά και για τη Β Λυκείου.
4. Από τη θετική κατεύθυνση απουσιάζει η Πληροφορική, κάτι που φαντάζει εξωπραγματικό.
5. Από τις επιστήμες υγείας απουσιάζουν τα Μαθηματικά, πράγμα που καθιστά τους μελλοντικούς Ιατρούς κατώτερους των περιστάσεων.
6. Η κοινωνιολογία ταιριάζει περισσότερο στην Οικονομική Κατεύθυνση παρά η Πληροφορική.

Ευχαριστώ.
-6 # Καλλιόπη 23-03-2019 10:12
Οι όποιες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία πρέπει να γίνονται κατόπιν ωρίμου σκέψεως και προγραμματισμού. Για την εφαρμογή αυτών πρέπει να δίνεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εξοικείωσης των μαθητών και των καθηγητών με αυτές. Ενδεχομένως τα παιδιά που εισάγονται το Σεπτέμβρη στην Α λυκείου να έχουν το χρόνο να ενσωματώσουν τις αλλαγές αυτές.Κανένα σύστημα όσο καλό και να είναι δεν μπορεί να εφαρμόζετε στα παιδιά της Β λυκείου και μάλιστα στο τέλος αυτής, τα παιδιά υποφέρουν είναι αγχωμένα, επί της ουσίας κανείς δεν νοιάζεται γι'αυτά καλούνται να συνεξεταστούν στην έκθεση και στη λογοτεχνία, χωρίς κανένα σχεδιασμό..(ακόμη) και σε λίγους μήνες από τώρα θα οδηγηθούν έτσι σαν πειραματόζωα στη σφαγή. Η λογοτεχνία είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες των παιδιών, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε ειδικά στο λύκειο δεν αντιμετωπιζόταν έτσι. Μέσα σε ελάχιστους μήνες πρέπει τα παιδιά να καταφέρουν όχι μόνο να κατακτήσουν τη φιλοσοφία του μαθήματος αλλά και να εξεταστούν σε αυτό...σχεδόν αδύνατο.Την ίδια στιγμή μάλιστα που έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα με τα υπόλοιπα μαθήματα. Θεωρώ τεράστιο λάθος την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, διότι τα μαθήματα δεν έχουν όλα την ίδια δυσκολία.Συνεπώς οι μαθητές που προσπαθούν με πολύ κόπο και τα καταφέρνουν σε αυτά πρέπει και να επιβραβεύονται.
-10 # ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 23-03-2019 10:30
Οι διατάξεις για το σημαντικό εγχείρημα του εθνικού απολυτηριου που είναι ???? Απορία : Ο τρόπος λήψης του εθνικού απολυτηριου μπορεί να καθοριστεί με υπουργική απόφαση ??? Αν ναι πότε θα εκδοθεί ?? Αν απαιτείται νόμος τότε πότε θα ψηφιστεί Κε Υπουργέ ??? Αυτό που ενδιαφέρει την πλειοψηφία του μαθητικού πληθυσμου δεν είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις αλλά η ελεύθερη πρόσβαση στις ΤΕΠ η οποία είναι δέσμευση του Κου Πρωθυπουργού του Κου Υπουργού και αποτελεί ένα από τα εκλογικά " όπλα " της κυβέρνησης. Κε Υπουργέ ψηφίστε τις αλλαγές σύντομα και ανακοινωστε αμεσοτατα τη διαδικασια και τον τρόπο λήψης του εθνικού απολυτηριου. Το νομοσχέδιο το οποίο θέσατε σε δημόσια διαβούλευση αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις και ο τρόπος διεκπεραίωσης τους είναι ήδη γνωστός.
-8 # Ρένα 23-03-2019 10:56
Προτείνω: ή να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες ή να μειωθεί η ύλη. Στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα η ύλη είναι ήδη αρκετή, είναι παράλογο να αυξηθεί ακόμη περισσότερο..
+3 # Κωστας Δ. 23-03-2019 10:58
1. Θα πρέπει στον υπολογισμό των μορίων με πανελλαδικές εξετάσεις να οριστούν συντελεστές βαρύτητας σε 2 μαθήματα - όπως ισχύει μέχρι τώρα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια βαρύτητα π.χ. τα Μαθηματικά με την Έκθεση για την εισαγωγή στα Πολυτεχνεία ή η Βιολογία με την Έκθεση για την εισαγωγή στις Ιατρικές. Δημιουργούνται αδικίες στην επιλογή των υποψηφίων.
2. Τα μαθήματα θα μπορούσαν να διδάσκονται διαφορετικές ώρες την εβδομάδα. 6(+1) ώρες είναι υπερβολικές (εδικά για κάποια μαθήματα).
Οι ανάγκες κάθε μαθήματος για διδασκαλία δεν είναι ίδιες. Π.χ. τα Μαθηματικά χρειάζονται περισσότερες ώρες από τη Χημεία ή την Έκθεση την εβδομάδα.
Έτσι θα υπήρχε χώρος στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και για την εισαγωγή ενός ακόμη μαθήματος κατεύθυνσης, το οποίο θα έδινε και περισσότερες επιλογές στους υποψηφίους. Το προηγούμενο θα διόρθωνε και το απαράδεκτο του νέου συστήματος να μη διδάσκονται και εξετάζονται οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών στην Πληροφορική, αλλά και οι υποψήφιοι των Επιστημών Υγείας στα Μαθηματικά, ένα μάθημα βασικό για όλες τις θετικές επιστήμες και, τέλος, οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών σπουδών στα Λατινικά.
+2 # Τ.Π. 23-03-2019 10:58
Ενόψει των υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίζουν τα της απόκτησης απολυτηρίου
Όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο μέχρι σήμερα, έχουν το εξής πρακτικό αποτέλεσμα: παίρνει απολυτήριο ο μαθητής ο οποίος έχει τελικό βαθμό
Νέα Ελληνικά 06
Αρχαία Ελληνικά 06
Ιστορία 06
Κοινωνιολογία 06
Θρησκευτικά 17
Σχέδιο 16
Το 06 στα 4 πρώτα μαθήματα προκύπτει από
Α τετράμηνο 09
Β τετράμηνο 09
Γραπτή απολυτήρια εξέταση 0,6 (μηδέν κόμμα έξι)
ΑΥΤΟ το απολυτήριο είναι αναβαθμισμένο;
ΑΥΤΟ το απολυτήριο εξουσισοδοτεί η Βουλή τον Υπουργό να καθιερώσει;
-20 # Μ .Β. 23-03-2019 11:51
Καταρχήν θα πρέπει όσοι μπουν σε σχολές ελεύθερης πρόσβασης να δικαιούνται μεταγραφή και σε κάποια μαθήματα των πανελλαδικών να μειωθεί η ύλη κατά 45% της υπάρχουσας πχ στα μαθηματικά και στη φυσική να μειωθεί στο προαναφερόμενο ποσοστό και να αποσυνδεθεί το Λύκειο από την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο για το απολυτήριο θα πρέπει οι απόφοιτοι παλαιών ετών να τους δοθεί το δικαίωμα να εξεταστούν σε 4 μαθήματα και από αυτά τα 4 μαθήματα να βγεί ο μέσος όρος του απολυτηρίου τους που σημαίνει βελτίωση του βαθμού του απολυτηρίου....
-2 # ΑΚΗΣ 23-03-2019 13:07
Μια πρόταση
1) Στην φιλοσοφία τέσσερα μαθήματα πανελλαδικά εξεταζόμενα –τέσσερα επιστημονικά πεδία που ανά δυο έχουν κοινά τμήματα
2) Γενική παιδεία με σταθερά μαθήματα και επιλογές
3) Που δεν ακυρώνει την Γ Λυκείου και ως γενική παιδεία άλλα και σαν τάξη προετοιμασίας
4) Που προσπαθεί να δώσει τόνωση στα ενδιαφέροντα των μαθητών χωρίς να ακυρώνει την γενική μόρφωση και την προετοιμασία των μαθητών


Θεωρητική* Θετική ** Υγείας** Κοινωνικές οικονομικές*

Θεωρητική:
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Κοινωνιολογία

Θετική:
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.

Υγείας**
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
Βιολογία

Κοινωνικές οικονομικές*

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Κοινωνιολογία
Ιστορία

(4χ5 =20 ώρες 4χ5 =20 ώρες 4χ5 =20 ώρες 4χ5 =20 ώρες)

Γενική παιδεία (13 ωρες)μδ5χ2
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4 ώρες
Θρησκευτικά 1 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Φυσική Αγωγή 2 ώρες
Επιλογή μαθημάτων * 4 Δυο μαθήματα 2χ2= 4 ώρες

Επιλογή μαθημάτων * Δυο μαθήματα 4 ώρες
1η ξένη γλωσσά
2η ξένη γλωσσά
3η ελεύθερο σχέδιο
4η γραμμικό σχέδιο
5η λατινικά
6η βιολογία
7η κοινωνικές επιστήμες
8η μαθηματικά στατιστική
9η υπολογιστές
10η Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
-8 # ΑΝΘΗ ΝΤΑΜΠΡΑΤΖΗ 23-03-2019 14:05
Παραθέτοντας Μαρία Μπαριτάκη:
Ως μέλλουσα υποψήφια Ιατρικής, θα ήθελα να παραθέσω την γνώμη μου για τις αλλαγές που αφορούν το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αρχικά, αυτό που μας αγχώνει όλους και είναι επιτακτική ανάγκη να οριστεί και να ανακοινωθεί έγκαιρα είναι η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές του 2020. Αν και προτάθηκε η αύξηση των ωρών της εκπαιδευτικής διδασκαλίας στα μαθήματα της κατεύθυνσης, η αύξηση της ύλης είναι κάτι το ανησυχητικό και είναι ανέφικτο να μην μας επηρεάσει, στο βαθμό που μπορεί, όσο αφορά την προετοιμασία μας. Γι’αυτο και πρέπει να γίνει προσεκτικά -σε λογικά πλαίσια-, έχοντας ως στέρεη βάση τα κλασικά κεφάλαια, χωρίς να μας επιβαρύνει γνωστικά (π.χ στην φυσική μπορούν να προσθεθούν οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις και όχι κάποιο εντελώς άγνωστο κεφάλαιο). Όπως ήδη γνωρίζεται βέβαια, σε ορισμένα μαθήματα η ύλη είναι ήδη αρκετή και ο χρόνος περιορισμένος για να καλυφθεί (όπως η χημεία), για αυτό η ύλη δεν θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά με την αύξηση των ωρών στο σχολείο.

Επίσης, εξαιρετική ήταν η πρότασή σας, σχετικά με τον διαχωρισμό των πεδίων από 3 κατευθυνσεις σε 4 επιστημονικά πεδία. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη ειδίκευση και εμβάθυνση στα μαθήματα των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων. Είναι πλέον γνωστό ότι στην 3η Λυκείου οι μαθητές δίνουμε βαρύτητα στα μαθήματα που θα εξεταστούμε και όχι στα υπόλοιπα της γενικής παιδείας. Μας δίνεται την ευκαιρία να εντρυφήσουμε στα μαθήματα που μας ενδιαφέρουν και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον στόχο μας, οποίος τώρα θα είναι μια κοινή προσπάθεια όχι μόνο μαθητών-φροντιστηρίου αλλά και του σχολείου. Κάτι το οποίο μας αποτρέπει από τις αδικαιολόγητες απουσίες και μας οδηγεί στην ομπρέλα των σχολικών μονάδων που τώρα πλέον θα μας αγκαλιάζει όλους και θα μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στις σχολές που θελουμε να εισαχθούμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι για να γίνονται μαθήματα στα τμήματα με ομάδες προσανατολισμού θα πρέπει να έχουν διοριστεί και οι αντίστοιχοι καθηγητές. Πολλά σχολεία μέχρι τον Δεκέμβριο περιμένουν να τους στείλετε βιολόγους, μαθηματικούς και φιλολόγους, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μένουν πίσω στην ύλη, να έχουν κενά και απορίες, την ίδια στιγμή που άλλοι μαθητές έχουν ξεκινήσει μαθήματα και προετοιμάζονται κανονικά για έναν πανελλήνιο διαγωνισμό, μεταβιβάζοντας οι μαθητες τον ρόλο του συνοδοιπόρου στον στόχο από τον καθηγητή του σχολείου στον καθηγητή του φροντιστηρίου. Αυτή είναι μια σημαντική εκκρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί εγκαίρως.

Επιπλέον, σημαντική αλλαγή είναι η μετονομασία της Έκθεσης σε Νεοελληνικής Γλώσσα και Γραμματεία. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ορθό και έπρεπε να είχε γίνει αυτή η αλλαγή εδώ και πολλά χρόνια, όμως έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι νωρίτερα,για να δίναμε στην Λογοτεχνία την βαρύτητα που έπρεπε ήδη από το Γυμνάσιο. Άρα, για την ένταξη της Λογοτεχνίας θα πρέπει να ενημερωθούμε αναλυτικά και θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την εκθεση χωρίς να μας ζητούνται εξεζητημένες γνώσεις για ποίηματα ή πεζά αριστουργήματα. Άλλωστε, κανένας μαθητής δεν ήταν και δεν είναι προετοιμασμένος για αυτήν την αλλαγή.

Σχετικά με τις απολυτήριες εξετάσεις, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη. Όχι μόνο μας προετοιμάζει ψυχολογικά για τις Πανελλαδικές, αλλά μας κάνει περισσότερο συνειδητοποιημένους και προσεκτικούς στο διάβασμά μας. Ένα ακόμη πλεονέκτημα, με την εξέταση μας στις απολυτήριες εξετάσεις, η οποία θα γίνεται στα ίδια μαθήματα στα οποία θα εξεταστουμε και στις Πανελληνιες εξετάσεις, είναι ότι μας δίνει τον χρόνο να δούμε τα κενά μας, να καταλάβουμε τις αδυναμίες μας και να διορθώσουμε τα λάθη μας.


Βέβαια υπάρχουν πολλά κενά και ανακρίβειες όσο αφορά την πολυσυζητημένη αυτή αλλαγή, αλλά ελπίζω σύντομα να λυθούν όλες μας οι απορίες και να λειτουργήσει υπέρ μας το νέο αυτό σύστημα, για να μπορούμε να έχουμε έναν επιπλέον σύμμαχο για την επιτυχία μας. Γιατί, αναμφισβήτητα εμείς οι νέοι που παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη στο δρόμο της ζωής από τους γηραιότερους, έχουμε ψυχή και φωνή για να πάμε την κοινωνία μας ένα βήμα πιο μπροστά. Για αυτό χρειαζόμαστε την στήριξη όλων σας. Παρακαλώ την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μας.

Συμφωνώ!!!!!!!!!!!!
+2 # ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 23-03-2019 14:36
Παραθέτοντας Τ.Π.:
Ενόψει των υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίζουν τα της απόκτησης απολυτηρίου
Όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο μέχρι σήμερα, έχουν το εξής πρακτικό αποτέλεσμα: παίρνει απολυτήριο ο μαθητής ο οποίος έχει τελικό βαθμό
Νέα Ελληνικά 06
Αρχαία Ελληνικά 06
Ιστορία 06
Κοινωνιολογία 06
Θρησκευτικά 17
Σχέδιο 16
Το 06 στα 4 πρώτα μαθήματα προκύπτει από
Α τετράμηνο 09
Β τετράμηνο 09
Γραπτή απολυτήρια εξέταση 0,6 (μηδέν κόμμα έξι)
ΑΥΤΟ το απολυτήριο είναι αναβαθμισμένο;
ΑΥΤΟ το απολυτήριο εξουσισοδοτεί η Βουλή τον Υπουργό να καθιερώσει;

Σήμερα η λήψη του απολυτηριου προϋποθέτει εκ μέρους του μαθητή μόνο τη φυσική του παρουσία και ο εκπαίδευτικος απλώς απλώς ακολουθεί το γενικότερο κλίμα του υποβαθμισμενου σημερινού απολυτηριου. Υπάρχει μαθητής που να μην πήρε απολυτηριο λόγω απορριψης του στις τελικές ενδοσχολικες εξετάσεις ???? Απλώς οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοι συναινουν στο υποβαθμισμενο απολυτηριο
+5 # Χρήστος Σμαραγδάκης 23-03-2019 14:55
Η κατάργηση του χαρακτήρα Γενικής Παιδείας από την Γ' Λυκείου δεν έρχεται σε θεραπεία της διαπίστωσης ότι το Λύκειο έχει χάσει το ρόλο του, αλλά σε αποδοχή και ευθυγράμμιση με την απώλεια αυτού του ρόλου.
Αν θέλετε να θεραπεύσετε το πρόβλημά κάντε τη Γ' Λυκείου κανονική τάξη Γενικής Παιδείας (όπου το απολυτήριο και ο βαθμός του θα αποκτήσουν το πραγματικό τους νόημα) και εισάγετε ένα τέταρτο, προαιρετικό (μόνο για αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν) προπαρασκευαστικό έτος με μαθήματα μόνο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια.
Σαν "λεπτομέρεια" στο προτεινόμενο σύστημα, είναι απαράδεκτη η παγίωση της θέσης της Πληροφορικής δίπλα στην Οικονομία, κάτι εντελώς αντιεπιστημονικό, που δημιουργεί πρόβλημα στους μελλοντικούς φοιτητές θετικών και τεχνολογικών επιστημών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η φυσική θέση της επιστήμης των υπολογιστών. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει ο συνδυασμός "Φυσική-Μαθηματικά-Πληροφορική" που πολλές σχολές έχουν ανάγκη ως προαπαιτούμενο για τους μελλοντικούς φοιτητές τους.
-7 # Καθηγητής Ιατρικής 23-03-2019 15:45
Παραθέτοντας Μαρία Μπαριτάκη:
Ως μέλλουσα υποψήφια Ιατρικής, θα ήθελα να παραθέσω την γνώμη μου για τις αλλαγές που αφορούν το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αρχικά, αυτό που μας αγχώνει όλους και είναι επιτακτική ανάγκη να οριστεί και να ανακοινωθεί έγκαιρα είναι η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές του 2020. Αν και προτάθηκε η αύξηση των ωρών της εκπαιδευτικής διδασκαλίας στα μαθήματα της κατεύθυνσης, η αύξηση της ύλης είναι κάτι το ανησυχητικό και είναι ανέφικτο να μην μας επηρεάσει, στο βαθμό που μπορεί, όσο αφορά την προετοιμασία μας. Γι’αυτο και πρέπει να γίνει προσεκτικά -σε λογικά πλαίσια-, έχοντας ως στέρεη βάση τα κλασικά κεφάλαια, χωρίς να μας επιβαρύνει γνωστικά (π.χ στην φυσική μπορούν να προσθεθούν οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις και όχι κάποιο εντελώς άγνωστο κεφάλαιο). Όπως ήδη γνωρίζεται βέβαια, σε ορισμένα μαθήματα η ύλη είναι ήδη αρκετή και ο χρόνος περιορισμένος για να καλυφθεί (όπως η χημεία), για αυτό η ύλη δεν θα πρέπει να αυξηθεί αναλογικά με την αύξηση των ωρών στο σχολείο.

Επίσης, εξαιρετική ήταν η πρότασή σας, σχετικά με τον διαχωρισμό των πεδίων από 3 κατευθυνσεις σε 4 επιστημονικά πεδία. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη ειδίκευση και εμβάθυνση στα μαθήματα των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων. Είναι πλέον γνωστό ότι στην 3η Λυκείου οι μαθητές δίνουμε βαρύτητα στα μαθήματα που θα εξεταστούμε και όχι στα υπόλοιπα της γενικής παιδείας. Μας δίνεται την ευκαιρία να εντρυφήσουμε στα μαθήματα που μας ενδιαφέρουν και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον στόχο μας, οποίος τώρα θα είναι μια κοινή προσπάθεια όχι μόνο μαθητών-φροντιστηρίου αλλά και του σχολείου. Κάτι το οποίο μας αποτρέπει από τις αδικαιολόγητες απουσίες και μας οδηγεί στην ομπρέλα των σχολικών μονάδων που τώρα πλέον θα μας αγκαλιάζει όλους και θα μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στις σχολές που θελουμε να εισαχθούμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι για να γίνονται μαθήματα στα τμήματα με ομάδες προσανατολισμού θα πρέπει να έχουν διοριστεί και οι αντίστοιχοι καθηγητές. Πολλά σχολεία μέχρι τον Δεκέμβριο περιμένουν να τους στείλετε βιολόγους, μαθηματικούς και φιλολόγους, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να μένουν πίσω στην ύλη, να έχουν κενά και απορίες, την ίδια στιγμή που άλλοι μαθητές έχουν ξεκινήσει μαθήματα και προετοιμάζονται κανονικά για έναν πανελλήνιο διαγωνισμό, μεταβιβάζοντας οι μαθητες τον ρόλο του συνοδοιπόρου στον στόχο από τον καθηγητή του σχολείου στον καθηγητή του φροντιστηρίου. Αυτή είναι μια σημαντική εκκρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί εγκαίρως.

Επιπλέον, σημαντική αλλαγή είναι η μετονομασία της Έκθεσης σε Νεοελληνικής Γλώσσα και Γραμματεία. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ορθό και έπρεπε να είχε γίνει αυτή η αλλαγή εδώ και πολλά χρόνια, όμως έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι νωρίτερα,για να δίναμε στην Λογοτεχνία την βαρύτητα που έπρεπε ήδη από το Γυμνάσιο. Άρα, για την ένταξη της Λογοτεχνίας θα πρέπει να ενημερωθούμε αναλυτικά και θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την εκθεση χωρίς να μας ζητούνται εξεζητημένες γνώσεις για ποίηματα ή πεζά αριστουργήματα. Άλλωστε, κανένας μαθητής δεν ήταν και δεν είναι προετοιμασμένος για αυτήν την αλλαγή.

Σχετικά με τις απολυτήριες εξετάσεις, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη. Όχι μόνο μας προετοιμάζει ψυχολογικά για τις Πανελλαδικές, αλλά μας κάνει περισσότερο συνειδητοποιημένους και προσεκτικούς στο διάβασμά μας. Ένα ακόμη πλεονέκτημα, με την εξέταση μας στις απολυτήριες εξετάσεις, η οποία θα γίνεται στα ίδια μαθήματα στα οποία θα εξεταστουμε και στις Πανελληνιες εξετάσεις, είναι ότι μας δίνει τον χρόνο να δούμε τα κενά μας, να καταλάβουμε τις αδυναμίες μας και να διορθώσουμε τα λάθη μας.

Βέβαια υπάρχουν πολλά κενά και ανακρίβειες όσο αφορά την πολυσυζητημένη αυτή αλλαγή, αλλά ελπίζω σύντομα να λυθούν όλες μας οι απορίες και να λειτουργήσει υπέρ μας το νέο αυτό σύστημα, για να μπορούμε να έχουμε έναν επιπλέον σύμμαχο για την επιτυχία μας. Γιατί, αναμφισβήτητα εμείς οι νέοι που παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη στο δρόμο της ζωής από τους γηραιότερους, έχουμε ψυχή και φωνή για να πάμε την κοινωνία μας ένα βήμα πιο μπροστά. Για αυτό χρειαζόμαστε την στήριξη όλων σας. Παρακαλώ την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μας.


Συμφωνώ απόλυτα με την μαθήτρια Μαρία Μπαριτάκη. Eύγε παιδί μου! Φαίνεται οτι έχεις ψυχή και φωνή. Σου εύχομαι ολόψυχα να πετύχεις τον στόχο σου και να είσαι μια μέρα μαθήτριά μου στην Ιατρική των Ιωαννίνων.
+23 # Κώστας 23-03-2019 16:21
Σαφώς καί στήν κατηγορία 10%, αλλά καί στήν επιλογή ΤΕΠ, πρέπει να συμμετέχουν, χωρίς περιορισμούς, όλοι οι υποψήφιοι και απόφοιτοι, παλιοί και νέοι.

Οτιδίποτε άλλο, όπως ο περιορισμός των 2 ετών στο 10%, είναι ππροάγη την ανισότητα.
-10 # Βιολόγος 23-03-2019 16:40
Παραθέτοντας Αναπληρωτές Βιολόγοι:
Το υπουργείο Παιδείας “φροντίζει” να λάβουν οι μαθητές “ουσιαστική παιδεία”, καταργώντας τη δυνατότητα να μάθουν αυτοί έστω και τα βασικά για την άμυνα του οργανισμού τους… για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών και τη σημασία των εμβολίων...για την οικολογία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα...για την φυσική επιλογή και την εξελικτική πορεία των ειδών που ζουν σ' αυτή τη Γη, ώστε να (μην) μπορούν να αποκτήσουν στάσεις και να πάρουν αποφάσεις ως αυριανοί πολίτες απέναντι στις ψευδοεπιστημονικές απόψεις...να απαντούν και να τοποθετούνται σωστά στην πρόταση των μη σωστά ενημερωμένων ότι "ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο!"...Με την κατάργηση αυτών και άλλων θεωρεί ότι η "ουσιαστική παιδεία" ανοίγεται μπροστά στους μαθητές!!!
Τα προβλήματα στην διδασκαλία στη Γ’ Λυκείου είναι υπαρκτά και για τα οποία δεν είναι υπεύθυνα τα μαθήματα. Η Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Βιολογία όταν διδάσκονται ως επιστημονικά αντικείμενα Γενικής Παιδείας, είναι χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού. Είναι κατάκτηση και πλεονέκτημα που διδάσκονται μέχρι την Γ´ Λυκείου (μόνο στα Γενικά Λύκεια και όχι στα ΕΠΑΛ) στην Ελλάδα, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται αυτό. Αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν επίσης μαθήματα Γενικής Παιδείας, ακόμα και φυσικών επιστημών, στην τελευταία τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Κύπρος , η Κροατία, η Σλοβενία, αρκετά καντόνια της Ελβετίας, η Ιταλία κ.α. Είναι γνωστό ότι τα ίδια τρία μαθήματα που καταργούνται, είναι πρώτα στις προτιμήσεις των τελειόφοιτων μαθητών στις χώρες όπου υπάρχει ελεύθερη επιλογή μαθημάτων, τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται παγκοσμίως η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα αυτών των αντικειμένων στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους μαθητές, και για την προετοιμασία για την φοιτητική τους πορεία αλλά και για ένα αξιόπιστο απολυτήριο. Στις χώρες αυτές δεν έχουν τόσο αυστηρά περιχαρακωμενες κατευθύνσεις με συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής συνδυασμού προαπαιτούμενων μαθημάτων για το κάθε τμήμα.

Το υπουργείο αναφέρει ότι μελετώνται χρόνια αυτές οι αλλαγές και τελικά εμφανίζεται μια βιαστική πρόταση, αντιγραφή του σκληρού και ταξικού λυκείου που απέρριψε η ίδια κυβέρνηση πριν 4 χρόνια, με κολάζ προγραμμάτων σπουδών. Εφόσον υπάρχει τόσο αναλυτική μελέτη γιατί δεν έγινε από την αρχή ένα νέο πρόγραμμα σπουδών με αναπροσαρμογή της ύλης ώστε να μην σταματήσει η διδασκαλία της Εξέλιξης, της Οικολογίας, των εξαρτησιογόνων ουσιών και της Ανοσολογίας; Η αναπροσαρμογή της ύλης θα έπρεπε να γίνει σε όλη τη δευτεροβάθμια (τουλάχιστον) εκπαίδευση, με βάση τις διεθνείς παιδαγωγικές αρχές με τις οποίες συντάσσονται τα αναλυτικά προγράμματα. Ο πρώτος λόγος που δεν έγινε είναι ότι αυτό θα έπαιρνε πολύ χρόνο ενώ έρχονται εκλογές και ο δευτερος ότι δεν θεωρεί το υπουργείο και οι σύμβουλοί του όλα τα μαθήματα εξίσου σημαντικά, εξακολουθώντας να τα χωρίζουν σε βασικά και δευτερεύοντα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος πιο πρακτικός και καθαρά λογιστικός τον οποίο τον βιώνουμε ιδιαιτέρως εμείς οι αναπληρωτές Βιολόγοι: αντί τα αναλυτικά προγράμματα να συντάσσονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αυτό γίνεται με κριτήριο τη διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού! Έχει παγιωθεί πλέον ότι οι ελλείψεις Βιολόγων στα σχολεία προσεγγίζουν τις 800. Όχι μόνο η τωρινή ηγεσία του υπουργείου, αλλά και οι προηγούμενες, δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν επαρκείς διορισμούς στους παραπάνω αριθμούς, οπότε απλώς κόβουν τις ώρες των μαθημάτων που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.
Εκτιμούμε μάλιστα ότι η νέα Γ´ Λυκείου θα αυξήσει την ανάγκη φροντιστηρίου, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Ιδιαιτέρως στο μάθημά μας που θα αποτελείται από συρραφή ασύμβατων μεταξύ τους συγγραμμάτων γραμμένων πριν 20 χρόνια, το πιο πιθανό είναι οι μαθητές να καταφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια. Τα σχολεία δεν έχουν καν Βιολόγους για να διδάξουν το νέο απαιτητικό μάθημα στο οποίο η αύξηση της ύλης είναι υπερδιπλάσια. Αν αναλογιστούμε και την καθιερωμένη καθυστέρηση στην πρόσληψη αναπληρωτών τα περιθώρια για την ολοκλήρωσή της θα είναι περιορισμένα. Έπειτα ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη διδάσκεται το μάθημα σε όλα τα σχολεία όπως συνέβαινε και παλιότερα, και αυτό θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων και μετακινήσεις μαθητών.
Επίσης το πλαίσιο επιλογής πανεπιστημιακών τμημάτων είναι ασυνηθιστα ασφυκτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν θα δίνεται η ευελιξία στους μαθητές να επιλέξουν τμήματα από διαφορετικές κατευθύνσεις,π.χ. Πολυτεχνεία και Ιατρικές αλλά θα ξαναδούμε να μπαίνουν στα Βιολογικά τμήματα χωρίς Βιολογία.

Θεωρούμε αυτονόητο η εκπαίδευση στην Ελλάδα να σχεδιάζεται με βαση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις σύγχρονες πανανθρώπινες ανάγκες (π.χ. υγεία, περιβάλλον, σεβασμός της ζωης) και να ανταποκρίνεται στις κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Ζητάμε κάθε μάθημα να διδάσκεται από το αντίστοιχο καταρτισμένο προσωπικό, με την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ανά ειδικότητα διορισμών. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα μας να διδάξουμε Βιολογία στα ελληνικά σχολεία, διεκδικώντας τη διατήρηση του μαθήματος και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την διδασκαλία του. Για να λειτουργήσει στοιχειωδώς το προτεινόμενο σύστημα, για το οποίο εκφράζουμε τις διαφωνίες μας, θα πρέπει σε όλα τα σχολεία να πραγματοποιούνται όλα τα μαθήματα, να έχουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και τουλάχιστον οι κατευθύνσεις να γίνονται αποκλειστικά με Α΄ ανάθεση.


Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Χρειάζονται και κάποιες γνώσεις ειδίκευσης
-3 # Ισμήνη 23-03-2019 18:39
Δεν θα πρέπει να γίνει αύξηση ύλης! Είναι ήδη πολλή.
+6 # Τ.Π. 23-03-2019 18:42
Το προηγούμενο σύστημα είχε το εξής παράδοξο, μεταξύ άλλων.
Ενας υποψήφιος με
Φυσική 20
Χημεία 20
Βιολογία 20
Νέα 15
κινδύνευε να αποκλειστεί από την Ιατρική σχολή
Σήμερα είναι σίγουρο ότι θα απολειστεί λόγω της κατάργησης των συντελεστών.
Σας φαίνεται σωστό να κρίνεται από ένα μάθημα γλωσσικό ποιος αριστούχος σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία θα αποκλειστεί από το Πολυτεχνείο;
Σας φαίνεται σωστό ιδιίατερα όταν πρόκειται για ένα μάθημα το οποίο έχει 10% αναβαθμολόγηση ενώ τα υπόλοιπα (ιδίως του θετικού κύκλου) έχουν υποδεκαπλάσιο ποσοστό;
Μήπως θα επρεπε κάποια στιγμή να θέσουμε την καλή χρήση της Γλώσσας ως προαπαιτούμενο για το Πανεπιστήμιο εκτός μοριοδότησης;
Δηλαδή να θέοουμε μίνιμουμ για την εισαγωγή στο 1ο πεδίο το 16 στη Γλώσσα (ενδεικτικά μιλώντας και ιδίως για τη ΦΙλοσοφική και τη Νομική) , και το 13 -14 (πάλι ενδεικτικά) για το 2ο, το 3ο και το 4ο πεδίο;
-24 # ΒΑΣΙΛΗΣ 23-03-2019 19:03
Πολύ καλό το νέο σύστημα εισαγωγής. Όντως τα λίγα μαθήματα και οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας θα περιορίσουν την ανάγκη των μαθητών για επιπρόσθετη στήριξη. Για να στηριχθεί όντως η ελληνική οικογένεια προτείνω τα ακόλουθα:

1. Η ύλη να είναι περιορισμένη. Οι προτάσεις του ΙΕΠ αυξάνουν την ύλη. Μπορεί να μην είναι αναλογική η αύξηση με τις ώρες όμως θα πρέπει η ύλη να έχει μια αύξηση στο 40-50% ώστε να υπάρχουν περιθώρια για επαναλήψεις.

2. Οι δηλώσεις για τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) πρέπει να γίνουν τον Ιούνιο από την πρώτη χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουν οι μαθητές εγκαίρως αν θα εισάγονται σε ένα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης και δεν θα τρέξουν σε θερινή προετοιμασία.

3. Ο αριθμός των επιλογών να περιοριστεί σε λιγότερες από 10. Ένας αριθμός επιλογών στο 5 ενδεχομένως να δώσει αρκετά Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης.

4. Προτείνω στην περίπτωση που μένουν κενές θέσεις στα ΑΕΙ από υποψηφίους που μπορεί να εισαχθούν σε μια σχολή αλλά δεν γραφτούν αυτές οι θέσεις να δίνονται ξανά σε υποψηφίους που τις έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους και δεν έχουν εισαχθεί σε κάποια σχολή ή έχουν εισαχθεί σε σχολή που την έχουν σε πιο χαμηλή θέση από τη σχολή που εμφανίζει κενές θέσεις. Να γίνει κάτι αντίστοιχο με τη Β κατανομή δλδ που εφαρμόζεται στην Κύπρο.
+24 # Αντωνιος Κριμιτζας 23-03-2019 20:26
Στην Ελλάδα ξεκινάμε πάντα από την κορυφή! Οι αλλαγές ξεκινάνε από τη βάση με όραμα, στοχοθεσία και χρονικό πλαίσιο! Δυστυχώς, το παρόν νομοσχέδιο είναι μια από τα ίδια!
Μιλάω με την ιδιότητα του Βιολόγου.
Α. Η βιολογία στις τρεις τάξεις του γυμνασίου διδάσκεται ως μονόωρο μάθημα! Απαράδεκτο και παιδαγωγικά άθλιο. Στο Λύκειο διδάσκονται οι μαθητές στην Α λυκείου το βιβλίο κατεύθυνσης της β λυκείου (πριν μια δεκαετία) και στη β λυκείου διδάσκονται σε γενική παιδεία ύλη εξειδικευμένη. Κοινώς, μπάχαλο και γνωστική σύγχυση.
Β. Ο βιολογικός εγγραμματισμος των παιδιών σε μια εποχή που αλλάζουν τα πάντα γύρω μας είναι ελάχιστος!
Γ. Τα βιβλία είναι πλέον εικοσαετίας. Έχουν ξεπεραστεί επιστημονικά και πλέον δεν μπορούν να διδαχθούν σωστά!
Δ. Όλο το νομοσχέδιο ασχολείται με την εισαγωγη στα Πανεπιστήμια. Δεν ασχολείται ούτε με επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ούτε με διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Ε. Η Γ λυκείου, σύμφωνα με τον υπουργό, γίνεται τάξη εξειδίκευσης, αφού ως γενική παιδεία απέτυχε. Ένα θεσμό τον βελτιώνουμε, βλέπουμε τα λάθη και τον κάνουμε καλύτερο. Δεν τον καταργούμε γιατί απαξιώθηκε στο βαθμοθηρικό κυνήγι της εισόδου στο πανεπιστήμιο. Η ύλη της γενικής παιδείας που καταργείται στη. Βιολογία είναι θεμελιώδης για το βιολογικό εγγραμματισμο ενός σκεπτόμενου πολίτη. Ύλη όπως το ανοσοποιητικό σύστημα και τα εμβόλια, οικολογικά ζητήματα και εξέλιξη θα είναι παρελθόν. Άλλη μια πρωτιά στην Ευρώπη. Οι Έλληνες μαθητές δεν θα διδάσκονται εξέλιξη, δεν θα διδάσκονται οικολογική συνείδηση δεν θα διδάσκονται ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές.
Στ. Δείτε ένα σοβαρό ευρωπαϊκό αναλυτικό προγραμμα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε τον τροχό. Ακούστε τις ενώσεις, πχ τις προτάσεις της ΠΕΒ. Επενδύστε σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.
-11 # ΗΑ 23-03-2019 20:28
Θα ήθελα να εκφράσω τον προβληματισμό μου σχετικά με την απόσυρση των Λατινικών από την εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Θεωρώ πως κάτι τέτοιο είναι άτοπο από πολλές πλευρές και δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν, έχουν, εξάλλου, ειπωθεί πλειστάκις. Για ποιον λόγο έστω δεν δίνετε στους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα ήθελαν να εξεταστούν στην Κοινωνιολογία ή στα Λατινικά για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο; Σε συνδυασμό με το πάγιο αίτημα των φιλολόγων για αναμόρφωση της ύλης και των κειμένων στο μάθημα των Λατινικών και του τρόπου εξέτασής του, θα δινόταν νέα πνοή στο μάθημα και έτσι δεν θα στερούνταν όσοι επιθυμούσαν να έχουν κάποιες βάσεις στις, απαραίτητες για αρκετές σχολές, γνώσεις σε αυτή την κλασική γλώσσα.
-10 # G.G. 23-03-2019 20:40
Πολύ καλό για τη Γ' Λυκείου, όσον αφορά τη μείωση των μαθημάτων Γενικής παιδείας. Αυτό ζητούσαμε όλοι τόσα χρόνια. Αλλά ένα τρωτό σημείο είναι ότι θα εισαχθούν σε σχολές ελεύθερης πρόσβασης μαθητές με απόδοση κοντά στο 3-4 (δηλ. ανεπαρκείς) και θα το στερηθούν μαθητές με απόδοση 8-11 (δηλ. μέτριοι). Άδικο.
+2 # Καθηγητής Λυκειου 23-03-2019 21:31
Το σύστημα είναι χειρότερο από το υπάρχον

-Διπλασιάζει την εκπαιδευτική ύλη. Σκεφτείτε πόσο διάβασμα έχουν σήμερα οι μαθητές στο σπίτι. Ανεξάρτητα από το ποιος τους διδάσκει (σχολείο ή φροντιστήριο). Του χρόνου θα έχουν πολύ περισσότερα να μελετήσουν. Ότι και να κάνετε, αυτό σημαίνει περισσότερα φροντιστήρια
-6 ώρες με τον ίδιο καθηγητή. Είναι αντιπαιδαγωγικό. Και αν ο καθηγητής είναι άπειρος, βαριέται ή είναι 65 χρονών;

Το καλύτερο: 4 ώρες με την ίδια ύλη.
Ή 6 ώρες με ελάχιστη αύξηση ύλης. Μα πώς βοηθάτε τους μαθητές με τον διπλασιασμό σε αρκετές περιπτώσεις της ύλης;
-1 # Ξένη Γεωργοπουλου 23-03-2019 21:48
Αντιγράφω από το επίσημο site του ib:

Computational thinking lies at the heart of the course and is integrated with other topics. This will be supported by practical activities including programming.

Candidates will learn programming skills as a critical element of developing higher-level skills applicable to virtually all fields of study.

subjects available:
biology
computer science
chemistry
design technology
physics

Αντιγράφω τώρα από ebacc

Science
Pupils need to take one of the following options:

GCSE combined science – pupils take 2 GCSEs that cover the 3 main sciences, biology, chemistry and physics

3 single sciences at GCSE – pupils choose 3 subjects from biology, chemistry, physics and computer science

Παντού υπάρχει η επιστήμη υπολογιστών δίπλα στις θετικές επιστήμες. Μόνο εδώ έχουμε την πρωτότυπη επί του κυρίου Κουράκη πρόταση που συνεχίζεται για την πληροφορική εκτός θετικής.

Κ. Δασκαλάκης, "πώς η επιστήμη υπολογιστών αλλάζει τον κόσμο γύρω μας" - απόσπασμα

"...Πάντα με ενδιέφεραν τα μαθηματικά αλλά και οι υπολογιστές και μπήκα στη Σχολή αυτή του Πολυτεχνείου, γιατί μπορούσα να ακολουθήσω και τα δύο μου ενδιαφέροντα . Τελικά αφιερώθηκα σε μια πτυχή της επιστήμης των υπολογιστών, που έχει να κάνει με τα μαθηματικά θεμέλια του υπολογισμού. Η περιοχή μου λέγεται θεωρητική πληροφορική. Οι αλγόριθμοι είναι μια οπτική γωνία με την οποία μπορείς να μελετήσεις πολλές πτυχές του κόσμου. Έτσι, βρέθηκα να μελετάω και οικονομικά συστήματα και, πιο πρόσφατα, συστήματα που προσπαθούν να επιτελέσουν νοητικές διεργασίες παρόμοιες με αυτές του ανθρώπου.
Οι αλγόριθμοι αφορούν το πώς επεξεργαζόμαστε την πληροφορία. Αν σκεφτούμε πολλές από τις αλληλεπιδράσεις που γίνονται στον κόσμο γύρω μας, από κοινωνικές, οικονομικές ως και βιολογικές αλληλεπιδράσεις, αυτές ουσιαστικά είναι αλληλεπιδράσεις που επεξεργάζονται πληροφορία και την μετατρέπουν σε κάτι καινούργιο, το οποίο μετά χρησιμοποιεί κάποιος άλλος για να κάνει το δικό του υπολογισμό κ.ο.κ. Επομένως οι αλγόριθμοι επεξεργασίας της πληροφορίας είναι ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο γύρω σου και αυτή η οπτική γωνία με έχει φέρει να μελετάω, εκτός από τα μαθηματικά θεμέλια του υπολογισμού, και ποιά είναι η εφαρμογή αυτής της προοπτικής, αυτής της οπτικής γωνίας, για να βλέπεις τον κόσμο γύρω σου..."

Και εμείς στερούμε τους αλγόριθμους από τους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης δηλαδή από την κατεύθυνση που θα βγουν οι μηχανικοί, οι μαθηματικοί, οι αστροφυσικοί κτλ. Οι επιστήμονες δηλαδή που έχουν πρώτοι ανάγκη την αλγοριθμική σκέψη και αντί να την καλλιεργήσουμε από νωρίς την αφήνουμε μήπως και καλλιεργηθεί στο πανεπιστήμιο..κορώνα γράμματα δηλαδή.

Θετική με 4 μαθήματα: μαθηματικα, φυσική, χημεία και επιστήμη υπολογιστών.
-7 # ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ. 23-03-2019 22:31
Αγαπητοί κύριοι,

Υφίσταται επιτακτική ανάγκη μεταβατικής ρύθμισης για τα παιδιά της Γ΄Λυκείου που δεν επιτύχουν εφέτος, ώστε το επόμενο έτος να εξεταστούν στα ίδια μαθήματα (λ.χ. λατινικά και όχι κοινωνιολογία). Τούτο, διότι προεχόντως δεν νοείται ούτε επιτρέπεται να εξεταστούν σε μάθημα και ύλη που δεν έχουν διδαχθεί. Η θέσπιση μεταβατικής διάταξης (για τα δύο επόμενα έτη) υπαγορεύεται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ισότητας των υποψηφίων, ανταποκρίνεται στην πάγια πρακτική που έχει τηρηθεί από τον νομοθέτη σε ανάλογες περιπτώσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ
-9 # ΧΒ 23-03-2019 22:43
1. Τα θετικά: Ως καθηγήτρια φιλόλογος σε δημόσια Λύκεια εδώ και αρκετά χρόνια υποστήριζα πάντοτε πως τα περί γενικής παιδείας είναι πολύ ωραία ,αλλά στην πράξη ανεδαφικά. Δεν είδα ποτέ κανέναν καθηγητή να δηλώνει ότι έκανε ένα αξιόλογο μάθημα γενικής παιδείας και ότι οι μαθητές του τον πρόσεχαν και δεν μελετούσαν στην ώρα του τα μαθήματα του προσανατολισμού, γιατί εμένα δεν μου έχει τύχει. Επίσης θυμάμαι τους "παλιούς" συναδέλφους να αποφεύγουν πάντοτε τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και να περιμένουν τους αναπληρωτές να τους τα φορτώσουν ή στη καλύτερη περίπτωση στην ώρα τους κάλυπταν ύλη μαθημάτων προσανατολισμού (και καλά έκαναν). Αλλά επειδή χάνουμε κάποιοι διδακτικές ώρες από την Ιστορία Γενικής ή τα Λατινικά ή τη Βιολογία Γενικής θυμηθήκαμε φαρισαϊκά ότι χρειάζεται η Γενική Παιδεία. Και κάτι τελευταίο: ωραία τα περί γενικής μόρφωσης , όταν έχεις την πολυτέλεια να πληρώνεις φροντιστήρια, για να καλύπτουν την ύλη που δεν προλαβαίνουμε εμείς να διδάξουμε στους μαθητές μας. Για τα παιδιά όμως που δεν έχουν να πληρώνουν φροντιστήρια, ας αναβαθμιστεί αυτό το κομμάτι του σχολείου κι ας χάσει στην Γ Λυκείου τον μορφωτικό του ρόλο. Λες και τόσα χρόνια θυμάται κανείς τι έκανε στα μαθήματα Γενικής που τα άφηνε κάτω από τα θρανία.
2.Τα αρνητικά: Ως προς το πρακτικό κομμάτι νομίζω ότι ο Βαθμός Απολυτηρίου είναι "δίκοπο μαχαίρι" και μέσο πίεσης των γονιών προς τους καθηγητές. Φοβάμαι δλδ πως θα γίνουμε μάρτυρες σκηνών απείρου κάλλους όπου όλοι θα τελειώνουν το Λύκειο με Άριστα, γιατί ποιος θα αναλαμβάνει την ευθύνη να στερήσει με τη βαθμολογία του την εισαγωγή ενός μαθητή στην Τριτοβάθμια;
3.Τέλος νομίζω πως το νομοσχέδιο πρέπει να διευκρινίσει τι θα συμβεί αν κάποιος κατοχυρώσει από τον Φλεβάρη μια σχολή ΤΕΠ και μετά πετύχει σε μια σχολή ΤΠΠΕ. Μου φάνηκε αδιευκρίνιστο αυτό το σημείο ή ίσως εγώ δεν το κατάλαβα..
-1 # Κ.Θ 23-03-2019 23:09
Το νομοσχέδιο έχει θετικά, αλλά θα έπρεπε να εφαρμοστεί στα παιδιά που θα φοιτήσουν την ερχόμενη σχολική χρονιά στην Α Λυκείου. Έτσι θα προσαρμοστεί κατάλληλα η ύλη γενικής παιδείας στις δύο πρώτες τάξεις και τα παιδιά θα φτάσουν έτοιμα πια να κάνουν την ύλη της κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου, με ανανεωμένα και συγκεκριμένα βιβλία και όχι με συρραφή ύλης.
Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα έχουν και την απαραίτητη εξάσκηση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Τα παιδιά που είναι τώρα στη Β λυκείου έχουν μάθει να εξετάζονται στο παραδοσιακό μάθημα της έκθεσης χωρίς τη λογοτεχνία, η οποία ούτως ή άλλως δεν είναι μάθημα προς αξιολόγηση. Η λογοτεχνία πριν από χρόνια βγήκε από τις πανελλήνιες και τώρα επιστρέφει και μάλιστα σε όλες τις κατευθύνσεις. Είναι υποκειμενική η αξιολόγησή της ακόμα και στο γυμνάσιο. Άλλωστε, την κατανόηση κειμένου, την παραγωγή λόγου, την περίληψη, τις γλωσσικές ασκήσεις μια χαρά τα εξετάζονται τα παιδιά με το μάθημα όπως έχει αυτή τη στιγμή. Αν, λοιπόν, θεωρείται τόσο απαραίτητο να εισβάλει η λογοτεχνία στις πανελλήνιες, γιατί να μην υπάρξει και ο απαιτούμενος χρόνος για την κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών;
Τέλος, για την εξάωρη προετοιμασία των παιδιών είναι το σχολείο έτοιμο ως προς τις ειδικότητες που θα διδάξουν στις κατευθύνσεις; Τα παιδιά τώρα κάνουν χημεία με βιολόγο, φυσική με χημικό κλπ επειδή αυτοί τοποθετήθηκαν στα κενά.....
Το γοργόν λοιπόν δεν έχει χάρη στο εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο προαπαιτεί την απαραίτητη προετοιμασία μαθητών και υπουργείου. Ήδη αυτά που ανακοινώθηκαν, ότι δηλαδή το πρώτο φετινό μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί Οκτώβριο και ότι για την πρώτη χρονιά δε θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου για την είσοδο στο πανεπιστήμιο μέσω εξετάσεων, δείχνουν προχειρότητα και πειραματισμό. Τα παιδιά από την ώρα που τελειώνουν τη Β λυκείου, μπαίνουν σε διαδικασία προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής, καλό είναι να μην ασχολούνται με νέα, δοκιμαστικά δεδομένα. Αφήστε ήρεμα τα παιδιά της Β λυκείου, λοιπόν, και ασχοληθείτε με τη συνολική ανανέωση του Λυκείου για τα παιδιά που από το χρόνου θα φοιτήσουν σε αυτό.
-6 # Ελένη G. 23-03-2019 23:14
1) Οι αλλαγές δεν πρέπει να ισχύσουν για τα παιδιά που φοιτούν στη Β λυκείου αλλά για όσα φοιτούν στην Α. Οι μαθητές της Β είναι ήδη αρκετά αγχωμένοι λόγω της καθυστέρησης και ανησυχούν τι θα συμβεί και στη συνέχεια λόγω των εκλογών. Εξάλλου τέτοιες αλλαγές πάντα αφορούσαν μαθητές που φοιτούσαν στην Α Λυκείου.2) Τα Λατινικά που μπαίνουν ως μάθημα επιλογής μήπως θα έπρεπε να μπουν ως ΕΙΔΙΚΟ μάθημα για τα φιλολογικά τμήματα; Σ' αυτήν την περίπτωση έχει νόημα και η ένταξή τους στα μαθήματα επιλογής γιατί όσοι επιθυμούν εισαγωγή στις φιλολογικές σχολές θα τα επιλέγουν. Διαφορετικά, πώς θα αντεπεξέλθουν στο μάθημα όσοι θα εισαχθούν σε φιλολογικά τμήματα; 3) Στην ίδια πόλη κάποια λύκεια δεν έχουν κοινωνιολόγο και το μάθημα της Κοινωνιολογίας διδάσκεται από νομικό ή οικονομολόγο ενώ σε γειτονικά λύκεια υπάρχει κοινωνιολόγος. Αυτομάτως δε δημιουργείται ανισότητα; Δεν θα προκύψουν μαζικές αιτήσεις μετεγγραφών από το ένα σχολείο στο άλλο; Ήδη κάποιοι γονείς μιλούν για προσφυγές στο ΣΤΕ για διάφορους λόγους που αφορούν το νομοσχέδιο και ένας τουλάχιστον που άκουσα η ίδια είναι κι αυτός. Η ανισότητα ανάμεσα σε σχολεία της ίδιας πόλης. 4) Η διαδικασία για το απολυτήριο και τη διόρθωση των γραπτών με κλειστά ονόματα σε διαφορετικά σχολεία είναι σωστή. Ο βαθμός, μάλιστα, θα έπρεπε να προκύπτει με ποσοστό 50 % και όχι 40%. Αλλά τα θέματα θα ήταν καλύτερα να βγαίνουν από τράπεζα θεμάτων , όπως πριν από μερικά χρόνια. Θα υπάρχει και πάλι διαφορετικός βαθμός δυσκολίας από νομό σε νομό ,αλλά αυτό θα οφείλεται καθαρά σε θέμα τύχης και θα αποφευχθεί η διαδικασία σχηματισμού επιτροπών.
+24 # Αλέξης Μ. 24-03-2019 00:03
Εάν εφαρμοστή ο αποκλεισμός των παλαιών υποψηφίων και αποφοίτων από το 10% και ΤΕΠ, είναι σίγουρη η κατάπτωση του σχετικού τμήματος, αν όχι όλου, σε σίγουρες προσφυγές.

Γιατί δεν γίνεται σε μία διαδικασία που η επιταγή του Συντάγματος είναι η ισότητα, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά και αποκλεισμοί, ανάμεσα σε άτομα με ίδιες ιδιότητες, αυτές των παλαιών υποψηφίων και αποφοίτων Λυκείου.

Για αυτό και πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, ώστε να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δώσει πανελλαδικές και έχουν απολυτήριο λυκείου.
-10 # μαρια δαμάσχη 24-03-2019 01:54
Μετατοπίζοντας προς το παρόν την κριτική μου για την προδιαγραφόμενη μοίρα του μαθήματος της Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, επικεντρώνομαι στο μάθημα των Λατινικών, η απάλειψη του οποίου,, ως μαθήματος ανθρωπιστικού προσανατολισμού, στηρίζεται σένα σκεπτικό του Υπουργείου, που παραθέτω τμηματικά, σχολιάζοντας αντιστοίχως.
«... Η αντικατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη αφ' ενός γιατί από όλο το φάσμα των επιστημών του 1ου Επιστημονικού Πεδίου τα Λατινικά αφορούσαν μόνο τα Τμήματα Φιλολογίας και αφ' ετέρου γιατί με την εξαιρετικά περιορισμένη εξεταστέα ύλη τους προκαλούσαν στρεβλώσεις στη τελική βαθμολογία των υποψηφίων.»(!)
Τα Λατινικά όμως δεν αφορούν μόνο τα τμήματα φιλολογίας, αφορούν ένα σύνολο επιστημών, γλωσσικών, φιλολογικών γλωσσολογικών, ιστορικών, θεωρητικών, στις περισσότερες από τις οποίες εμπλέκονται κατά τρόπο αναγκαίο, αιτιακό και συνεπώς επιστημονικό!
Όσο για το δεύτερο επιχείρημα της παραπάνω απάντησης, είναι υποκριτικό και προκλητικό να επικαλούνται λόγους για τους οποίους ευθύνονται αποκλειστικά οι «καθ΄υλην αρμόδιοι» του υπουργείου ή του ΙΕΠ -δυστυχώς θα πω- από το 2015 κε. Και εννοώ τις αυθαίρετες περικοπές που έφτασαν να ...λοβοτομήσουν όχι μόνο τα 50 - καταρχάς-εξεταζόμενα πανελλαδικά- ανθολογημένα κείμενα της Λατινικής Γραμματείας αλλά και δομικά συντακτικά κεφάλαια ή ενότητες της Λατινικής όπως τον πλάγιο λόγο, τη γερουνδιακή έλξη, ακόμα και ενότητες του ... υποταγμένου λόγου!...
Ένα ακόμα "ατράνταχτο επιχείρημα" του υπουργού συνοψιζεται στο ότι ,όπως γίνονται επί χρόνια τα Λατινικά, «...είναι μία αποστήθιση, ένα βιβλίο που έχει κείμενα εντελώς ανούσια...».
Τα «ανούσια κείμενα» - ωστόσο- αποτελούν αυθεντικά αποσπάσματα της Λατινικής Γραμματείας από κείμενα του Κικέρωνα, του Ιούλιου Καίσαρα, του Βαλέριου Μάξιμου, του Πλίνιου,του Σενέκα..., με ενδιαφέροντα εισαγωγικά σχόλια που εντάσσουν το κάθε κείμενο σένα ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό πλαίσιο, και σχετικές εκτιμήσεις που τεκμηριώνονται με βάση τα δεδομένα των κειμένων. Σημαντική είναι επίσης η ύπαρξη των ετυμολογικών, συγκριτικών- γλωσσικών σχολίων που επισυνάπτονται και που αναδεικνύουν την αδελφική σχέση βασικών ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, όπως της Ελληνικής και της Λατινικής, τις επιρροές και τα δάνεια της πρώτης στη δεύτερη, αλλά και τη νεολατινική γλωσσική κληρονομιά που «φωνείται» μέχρι σήμερα ανά τον πλανήτη...
Αρα δεν είναι θέμα κειμένων, αλλά επιστημονικής επάρκειας και ενδιαφέροντος των διδασκόντων που τη γνωστική τους επάρκεια «πριονίζει» εδώ και καιρό συστηματικά το Υπουργείο Παιδείας!
Όσο για την αντικατάσταση μαθημάτων «ήσσονος σημασίας», όπως είνα τα ... Λατινικά, από μαθήματα Κοινωνικής θεωρίας και Κοινωνιολογιας , διαθέτουν άραγε τα τελευταία το «μαγικό φίλτρο» να αναβαθμίζουν εξ ορισμού την παιδευτική διαδικασία; Ή μήπως αποσκοπούν στην διεκπεραίωση μιας πελατειακής /συντεχνειακής πολιτικής, δηλαδή στην υποστήριξη κάποιων Πανεπιστημιακών σχολών, τομέων, γνωστικών αντικειμένων συναφών προς αυτά της Κοινωνικής Θεωρίας - Κοινωνιολογίας, της Επιστημολογίας & Κοινωνιολογίας της γνώσης , και των αντιστοιχων καθηγητών και πτυχειούχων; Και έτσι, εξυπηρετώντας όχι τόσο
παιδειτικά "καινοτόμα οράματα», αλλά πρακτικότερα - επαγγελματικά, αντικατέστησαν και αντικαθιστούν με το ... «έτσι θέλω» γνωστικά αντικείμενα κλασσικών σπουδών, πολιτισμικής και παιδαγωγικής αξίας -αναγνωρισμένης παγκόσμια και διαχρονικά - και μάλιστα
σένα από τα λίκνα που τα γεννησε!
-9 # Μαρία 24-03-2019 08:40
Ας ασχοληθώ με το 10% των μαθητών της Γ. Λυκείου που δεν θα διεκδικήσουν ούτε πράσινα ούτε κόκκινα τμήματα και θα θέλουν να πάρουν απολυτήριο ώστε να ακολουθήσουν το όνειρο τους σε κάποιο ΙΕΚ (δημόσιο η ιδιωτικό ) ή να φύγουν για σπουδές στο εξωτερικό, γνωριζοντας ότι αυτό θα το καταφέρουν .Ήδη 2 χρόνια προάγονται σχετικά εύκολα και τώρα ευκολότερα ,με τη μείωση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις! Έτσι θα απολυθούν και οι φετινοί μαθητές της Γ Λυκείου οι οποίοι θα εξετασθούν σε 4 μαθήματα γενικής παιδείας και θα έχουν και άλλα μαθήματα να βοηθήσουν στο μέσο όρο 9,5 και ίσως απολυθούν με βαθμό μεγαλύτερο!Ομως την επόμενη χρονιά δεν θα πάρουν απολυτήριο όλοι οι μαθητές!
Ποια πρόβλεψη υπάρχει?Θα τους πούμε ότι μέχρι και τη Β Λυκείου ήσασταν άξιοι αλλά στη Γ Λυκείου δεν είστε άξιοι.
Πρέπει από εσάς να αρχίσει η απονομή του ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ!
ΚΑΚΩΣ ΣΑΣ ΠΕΡΝΟΥΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ!
Χάσατε 2 χρόνια και τώρα τι!
ΑΜΕΣΑ σε αυτό το νομοσχέδιο ' μπάλωμα' δώστε λύση και καθορίστε τον τρόπο και το χρόνο επανεξέτασης αυτών των μαθητών! Πρέπει να το ξέρουν έγκαιρα και όχι όταν το αντιληφθείτε εσείς οι ΣΟΦΟΙ που ασχολείστε με την ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΆ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
Δεν ΔΕΧΟΜΑΙ να δώσω και εδώ ΛΥΣΗ εγώ πάλι.
Αναλογιστείτε πόσο δίκαια και ισότιμα είναι τα απολυτήρια όλων των προηγουμένων ετών με τις αλλαγές του ποδαριού που εμφανίζετε μπροστά μας εδώ και 40 χρονια! Όπως καταλαβαίνετε θα κληθεί ο καλός θεολόγος ως άνθρωπος του Θεού ' να λύσει το πρόβλημα η εγώ η μαθηματικός να βαθμολογήσω με 12 αντί του βαθμού 8 που έπαιρνε ο ίδιος μαθητής στην Α και στη Β Λυκείου ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος μαγικός αριθμός 57 ο οποίος διαιρούμενος με το 6 θα δώσει το πολυπόθητο 9,5 για την απόλυση του και το ακόμα καλύτερο, ένας μαθητής με βαθμό 9,6 θα διεκδικήσει και θα ενταχθεί σε κάποιο πράσινο τμήμα που θα φυτρώσει μπροστά του.
Ω! ΤΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΤΕ ΠΑΛΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΣΟΦΟΙ.
ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΜΑΣ!
2.Καθοριστε έγκαιρα το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα και για την Β τάξη ΕΠΑΛ και για τη Β τάξη ΓΕΛ! Ας σωθούν από το πείραμα σας τουλάχιστον οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν φέτος από το Γυμνάσιο! Αυτοί που φοιτούν ήδη στην Α και Β Λυκείου νιώθουν ήδη ως ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ! Οι πρώτοι θα είναι ή οι τελευταίοι άλλωστε!
3.Για το χάος που επικρατεί με τις συνέργειες και τα 'βαφτισια' των νέων τμημάτων των ΤΕΙ που εν μια νυκτί αναβαθμιστήκαν σε Πανεπιστημιακά τμήματα και εμείς οι Ιθαγενείς θα χαρούμε με αυτό το καθρεφτακι!
Πως θα επιλέξουν τα παιδιά μας τον Οκτώβρη?
Πως θα κερδίσουν τη χάντρα που γυαλίζει ?
Τα πράσινα τμήματα εννοώ! Θα το παίξουν αμπε μπα μπλομ μάλλον!
Αν είναι τυχεροί ,όλα καλά ! Αν όμως όχι ε τι πειράζει. Τύχη είναι αυτή!
Τελειώστε γρήγορα με τις συνέργειες και τα βαφτίσια ,καθορίστε προγράμματα σπουδών ,αντιστοιχίες μαθήματων ,οδηγούς σπουδών και φυσικά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
Έτσι ίσως προλάβετε να ενημερώσετε τέλη Οκτώβρη τους μαθητές που αγωνιούν!
4.Προσεξτε τις λεγόμενες Περιφερειακές απολυτήριες εξετάσεις που δεν κατανοώ γιατί είναι επικίνδυνα ακαθόριστες.
Είναι προφανες ότι θα αυξηθεί η δουλειά στα φροντιστήρια και αν σκεφτείτε να εφαρμόσετε και την ποσοστιαία συμμετοχή του βαθμού του Αναβαθμισμένου Δίκαιου Εθνικού Απολυτηρίου ε τότε θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι
Κάθε Σαββατοκύριακο και άλλος καθηγητής στο σπίτι, ώστε να εξασκηθεί ο τυχερός υποψήφιος στα θέματα όλων των εκπαιδευτικών της Περιφέρειας! Φυσικά αυτό θα το κερδίζουν οι πολλά έχοντες! Και το μόριο μετράει στις περιζήτητες σχολές!
Το ηθικό πλεονέκτημα το χάσαμε ως κοινωνία προ πολλού !
Τα φροντιστήρια ξεκινούν από το Δημοτικό!
Έτσι μας καταντήσατε με τα μπαλώματα που φέρνετε όλοι εσείς οι Σοφοί εδώ και 40 χρόνια.
Πάρτε το πίσω αυτό το νομοσχέδιο και ξανακαθίστε οι Σοφοι στο τραπέζι.
Δώστε ολοκληρωμένη πρόταση για 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση ! Ασχοληθείτε και με τη σκοτεινή πλευρά .Η φωτεινή πλευρά δεν σας πολυχρειαζεται! Βρίσκει πάντα λύσεις!
ΑΠΑΤΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΠΛΕΥΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στη διάθεσή σας
Σαμαρά Μαρία
-7 # ΠολύΠαλαιόςΑπόφοιτος 24-03-2019 08:41
Παραθέτοντας Τ.Π.:
Το προηγούμενο σύστημα είχε το εξής παράδοξο, μεταξύ άλλων.
Ενας υποψήφιος με
Φυσική 20
Χημεία 20
Βιολογία 20
Νέα 15
κινδύνευε να αποκλειστεί από την Ιατρική σχολή
Σήμερα είναι σίγουρο ότι θα απολειστεί λόγω της κατάργησης των συντελεστών.
Σας φαίνεται σωστό να κρίνεται από ένα μάθημα γλωσσικό ποιος αριστούχος σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία θα αποκλειστεί από το Πολυτεχνείο;
Σας φαίνεται σωστό ιδιίατερα όταν πρόκειται για ένα μάθημα το οποίο έχει 10% αναβαθμολόγηση ενώ τα υπόλοιπα (ιδίως του θετικού κύκλου) έχουν υποδεκαπλάσιο ποσοστό;
Μήπως θα επρεπε κάποια στιγμή να θέσουμε την καλή χρήση της Γλώσσας ως προαπαιτούμενο για το Πανεπιστήμιο εκτός μοριοδότησης;
Δηλαδή να θέοουμε μίνιμουμ για την εισαγωγή στο 1ο πεδίο το 16 στη Γλώσσα (ενδεικτικά μιλώντας και ιδίως για τη ΦΙλοσοφική και τη Νομική) , και το 13 -14 (πάλι ενδεικτικά) για το 2ο, το 3ο και το 4ο πεδίο;

Κάνει μεγάλο λάθος οι "Δικηγόροι" μιλάνε για να κάνουν το άσπρο μαύρο ο μηχανικός σε μια πρόταση θα πρέπει να πει όλη την αλήθεια και για αυτό πρέπει να ξέρει να μιλά και να γράφει ίσως καλύτερα από τα μαθηματικά που ξέρει
-6 # Χαρά 24-03-2019 10:43
Το μάθημα της λογοτεχνίας δεν πρέπει να εξετάζεται ως μάθημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, δεν εξυπηρετεί επ ουδενί αυτή η εισαγωγή τους στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος, ούτε προσθέτει ιδιαιτερα χαρακτηριστικά στο προφίλ των υποψήφιων μαθητών. Στην Κύπρο που εξεταζόταν ως μάθημα εισαγωγής αφαιρείται, επιπλέον, ενέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας- λόγος που εξοβελίστηκε η λογοτεχνία ως εξεταζόμενο στη θεωρητική- οδηγεί, συνεπώς σε στρέβλωση της αντικειμενικότητας των εξετάσεων.
-8 # Χαρά 24-03-2019 10:49
Ζούμε.στην εποχή της Διά Βίου Μάθησης. Το βασικό πτυχίο δεν οδηγεί τον κάτοχό του, σήμερα περισσότερο από ποτέ, στην ενασχόληση με το επάγγελμα που υπηρετεί. Σε αυτό το πλαίσιο των αλλαγων στην αγορά εργασίας, εμείς δίνουμε περιορισμένες επιλογές στους μαθητές μας και επιδιώκουμε ενα συγκεκριμένο εύρος γνώσεων, όπως στην παλιά εποχή των δεσμών. Λυπηρό και απαξιωτικό για τους μαθητές μας....
-8 # kappap 24-03-2019 11:25
Παρατηρήσεις επί του ΣΝ.
1. Πρέπει να συμπεριληφθούν στο υπό διαβούλευση ΣΝ οι σχολές-τμήματα πρόσβασης ανά επιστημονικό πεδίο.
2. Πρέπει να διευκρινιστεί στο υπό διαβούλευση ΣΝ το θέμα των σχολών - τμημάτων με πρόσβαση από περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία.
3. Άμεση και τελική τροποποίηση της ύλης και του αντικειμένου με αναφορά στο υπό διαβούλευση ΣΝ για το κοινό εξεταζόμενο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Εκ των πραγμάτων είναι διάφορη η παιδεία, η εκπαίδευση και η στόχευση των υποψηφίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV επιστημονικού πεδίου από αυτές των υποψηφίων Ι επιστημονικού πεδίου. Κοινό λοιπόν εξεταστέο μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με εξαίρεση της ύλης της λογοτεχνίας από τους υποψηφίους ΙΙ, ΙΙΙ και IV επιστημονικού πεδίου. Διάφορο και όχι κοινό αλλά μοναδικό το εξεταστέο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας για τους υποψηφίους του Ι επιστημονικού πεδίου.
4. Ορθό θα ήταν αλλά πιθανά ανέφικτο επί του παρόντος, να προβλεφθεί και να σχεδιαστεί με επιστημονική στόχευση και αναλόγως των ανά αντικείμενο επιστημονικών απαιτήσεων, η επιστημονική σχολική διδασκαλία των 4 εξεταζομένων μαθημάτων με συγκεκριμένη ύλη για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά. Είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις γνώσης και εξειδίκευσης στο μάθημα των Μαθηματικών επί παραδείγματι για τον υποψήφιο του ΙΙ επιστημονικού πεδίου από αυτόν του IV επιστημονικού πεδίου όπως και αυτών στο μάθημα της Φυσικής για τον υποψήφιο του ΙΙ από εκείνον του ΙΙΙ επιστημονικού πεδίου.
5. Με την επιλογή των εισακτέων δυο διαφορετικών ταχυτήτων - ΤΕΠ και ΤΠΠΕ - πρέπει σαφώς να ελεγχθεί και να διευκρινιστεί η συνταγματικότητα του θεσμού, μια και αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ υποψηφίων ομοίου επιστημονικού πεδίου και θα οδηγήσει στην φοίτηση στην ίδια σχολή - τμήμα συμφοιτητών προερχόμενων από διοικητική γραφειοκρατική διαδικασία επιλογής και άλλων από πανελλήνια εξεταστική διαδικασία επιλογής.
Αυτά επί του παρόντος.
Ευαχαριστώ
-11 # KIN 24-03-2019 12:12
Πότε θα ανακοινωθούν οι διατάξεις που αφορούν τη λήψη του εθνικού απολυτηριου ???? Πολλοί μαθητες της Β Λυκειου ενδιαφερονται για σχολές χαμηλής ζήτησης διότι βρίσκονται σε όχι και τόσο δημοφιλείς πόλεις. Άρα εγκαίρως το υπουργείο πρέπει να νομοθετησει τις αλλαγές αυτές ώστε να γνωρίζουν κατ εκτίμηση τουλάχιστον την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν για την προετοιμασία τους. Επίσης η ανακοίνωση της εξεταστεας ύλης να γίνει έως τις 10 Απριλίου όπως και οι αλλαγές για το εθνικό απολυτηριο
-6 # ΕΥΓΕ 24-03-2019 13:25
Το ΙΕΠ στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ανακοίνωσε τα "νέα" προγράμματα Σπουδών της Γ΄Λυκείου για το 2020: Στη βιολογία ένωσαν τα 2 βιβλία της Γ' Λυκείου (κατεύθυνσης + γενικής παιδείας) σε 1.. (Το ίδιο λίγο-πολύ έγινε και στα υπόλοιπα μαθήματα...)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τι διαφορετικό έκανε ο κ. Γαβρόγλου τώρα το 2019, σε σχέση με αυτό που έκαναν οι πρώην υπουργοί Παιδείας το 2014 και ‘15, Αρβανιτόπουλος και Λοβέρδος;

Αν μπορούσε (ο τωρινός υπουργός) και την τράπεζα θεμάτων θα ενεργοποιούσε, αλλά δεν μπορεί, γιατί η δικιά του η κυβέρνηση την κατάργησε.

Επίσης ο κ. Γαβρόγλου το Νοέμβρη του 2016 σαν νέος τότε υπουργός είχε δηλώσει: «Θέλουμε να είμαστε μία κοινωνία που ταλαιπωρείται η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι γιατί το παιδί θα δώσει εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο; Το παιδί που είναι 18 ετών δεν έχει την ευχέρεια ούτε να ερωτευθεί...»

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Τώρα δηλαδή κ. υπουργέ το παιδί των 18 ετών θα μπορεί να ερωτευθεί; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ.
-14 # Έλλη 24-03-2019 14:34
Τα Λατινικά πρέπει να επανέλθουν ως υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη γλώσσα στη θεολογική, φιλολογική, νομική επιστήμη. Τη στιγμή που αμερικανικά και ευρωπαικά σχολεία επενδύουν στις αρχαίες γλώσσες, ελληνική και λατινική, εμείς τις υποβιβάζουμε.
-8 # Βασλιλης Τσάφος 24-03-2019 16:03
Δεν έχει προβλεφθεί κάποια διάταξη για τους αποφοίτους του 2018-19. Δεν μπορούν. βέβαια να υποχρεωθούν να εξεταστούν μαθητές και μαθήτριες που θα αποφοιτήσουν τον 2018-19 σε μαθήματα και ύλη που δεν έχουν διδαχθεί λόγω των αλλαγών που θα γίνουν στο Λύκειο μετά την αποφοίτησή τους. Κάτι τέτοιο αντίκειται στη βασική δημοκρατική αρχή της ισότητας των ευκαιριών.
+18 # Αντώνης Κ. 24-03-2019 17:17
Να ενώσω καί εγώ τήν φωνή μου με το σύνολο τών αποφοίτων και παλαιών υποψηφίων, που πρεπει, στά πλαίσια τών ίσων ευκαιριών, να συμμετέχουν στήν κατηγορία 10%, χωρίς περιορισμούς καί στην διεκδικήσει ΤΕΠ.
-7 # Θοδωρής Γ. 24-03-2019 17:21
Επιστήμη Υπολογιστών σημαίνει:

Βιοπληροφορική: Μελέτη γενετικών αλγορίθμων, νευρωνικά δίκτυα.

Γεωπληροφορική: Παρακολούθηση οχημάτων, έγκαιρη προειδοποίηση επερχόμενων φυσικών φαινομένων.

Ρομποτική: Αυτόνομη οδήγηση, πρόσθετα μέλη

Γλωσσολογία: Εξόρυξη γνώσης από κείμενο, ανάλυση συναισθήματος.

Διαστημικές επιστήμες: Χειρισμός τεράστιου όγκου δεδομένων, πρόβλεψη διαστημικού καιρού.

Αν όλα τα παραπάνω και άλλα τόσα πολλά, δεν συνηγορούν στο γεγονός ότι η Πληροφορική είναι ΘΕΤΙΚΗ επιστήμη και όχι Οικονομική, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται.

Κάποιοι σύμβουλοι και κάποιες ειδικότητες μάχονται την Πληροφορική. Προς στιγμήν τα καταφέρνουν, όμως δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν ότι δεν κατανοούν, ότι πλησιάζει....
-16 # ΜΤ 24-03-2019 19:06
Διαφωνώ με τα παντα
-7 # Απόστ. Χαραλαμπίδης 24-03-2019 19:25
Αν ο υπουργός θεωρεί ότι στόχος της νομοθετικής αυτής παρέμβασης (δεν λέω μεταρρύθμισης, βέβαια) είναι η αναβάθμιση του Λυκείου, θα έλεγα ότι η αναβάθμιση αυτή θα μπορούσε πολύ εύκολα και χωρίς τυμπανοκρουσίες να επιτευχθεί αν απλώς καταργούσε την προαγωγή με γενικό Μ.Ο. 9,5 (που διευκολύνεται έως γελοιότητας χάρη στον συμψηφισμό των πρωτευόντων μαθημάτων σε 3 κλάδους). Πού ακούστηκε η προαγωγή από τάξη σε τάξη στο λύκειο και η απόλυση (!) να είναι πιο εύκολη από ό,τι η προαγωγή στο γυμνάσιο!; Ντροπή σε όλους όσους κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η υποβάθμιση του λυκείου συνοψίζεται σε αυτή τη λαϊκιστική ρύθμιση. Και μέσα σ’ αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους υπουργούς που την ανέχτηκαν και τους συνδικαλιστές που δεν τόλμησαν ποτέ να απαιτήσουν την κατάργηση αυτής.
Ο κ. Γαβρόγλου προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί από την αφελή προεκλογική υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ για κατάργηση των πανελλαδικών. Αλλά επειδή οι πανελλαδικές δεν μπορούν να καταργηθούν σε μια διαφθαρμένη κοινωνία, όπως η δική μας, γιατί είναι το μόνο αδιάβλητο και σχετικά αξιοκρατικό σύστημα, αναγκάστηκε για την τιμή των λόγων να μεταφράσει την κατάργηση σε περιορισμένη «ελεύθερη πρόσβαση» για κάποιες σχολές χαμηλής ζήτησης.
Αυτό όμως θα μπορούσε πολύ απλά να επιτευχθεί χωρίς όλο αυτό το περίπλοκο σύστημα προκαταρκτικών αιτήσεων για να αποκαλυφθούν τα τμήματα ΤΕΠ. Θα αρκούσε η παραχώρηση της δυνατότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν μια αίτηση απευθείας στις σχολές στις οποίες δεν καλύφθηκαν οι θέσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών. Και θα μπορούσαν να εισαχθούν σ’ αυτές με τον βαθμό απολυτηρίου (να αποκτήσει έτσι και μια πρόσθετη αξία ο βαθμός του απολυτηρίου – και όχι με ένα απλό 9,5 να μπορεί ακόμη και ο χειρότερος απόφοιτος να καταλαμβάνει μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Έτσι, θα αποφευγόταν και όλα όσα πρόκειται ασφαλώς να συμβούν με τις ανειλικρινείς αιτήσεις υποψηφίων που καμία σχέση δεν θα έχουν με τις τελικές που θα υποβάλλουν μετά τις εξετάσεις αλλά θα στοχεύουν κυρίως να προβλέψουν σχολές που οι συνυποψήφιοί τους δεν θα δηλώσουν. Και για όποιον δεν καταλαβαίνει τα παιχνίδια που θα παιχτούν ας πούμε για παράδειγμα ότι αυτές οι σχολές που τώρα (πρόωρα και ανεύθυνα) εμφανίζονται από διάφορες εφημερίδες και ιστοσελίδες ως σχολές ΤΕΠ από πολλούς υποψηφίους δεν θα δηλωθούν καν, γιατί αυτοί, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες σχολές θα έχουν αθρόα ζήτηση στην αρχική αίτηση, θα επιλέξουν άλλες σχολές μεσαίας ή και υψηλής ζήτησης. Μπορεί ο καθένας να φανταστεί τι ανισότητα δημιουργεί αυτό μεταξύ υποψηφίων που θα μπαίνουν σε μια σχολή μέσω πανελλαδικών με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία με μειωμένο πλέον αριθμό θέσεων (λόγω ΤΕΠ) και εισακτέων στην ίδια σχολή με απολυτήριο του 9,5.
Ούτε διπλές εξετάσεις χρειάζονται (γιατί ακριβώς αυτό είναι καθ’ όλα τα άλλα, εκτός μόνο από το ότι δεν είναι ανταγωνιστικές, το μόνο που επικαλείται και ο υπουργός). Με όλη την πρόσθετη προετοιμασία, την αμφισβητούμενη αντικειμενικότητα (κυρίως λόγω διαφοράς δυσκολίας των κατά τόπους θεμάτων) και την τρομακτική κινητοποίηση που απαιτεί το προτεινόμενο σύστημα. Θα μπορούσε κάλλιστα ο βαθμός απολυτηρίου να προκύπτει από τον συμψηφισμό των προφορικών με τον γραπτό των πανελλαδικών.
Ποιος να το φανταζόταν ότι θα έφτανε μια κυβέρνηση να καταργήσει από τα μαθήματα γενικής παιδείας την Ιστορία;
Και μια λεπτομέρεια: σκέφτηκαν εκεί στο υπουργείο ότι οι μαθητές της φετινής Β λυκείου δεν θα διδαχτούν νεότερη και σύγχρονη ιστορία, έστω και έτσι όπως διδάσκεται;
Και άλλα πολλά θα μπορούσε κανείς να σημειώσει, αλλά για να μην κουράζω θα αρκεστώ να προσυπογράψω τα όσα τεκμηριωμένα σημειώνει ο Δημ. Καλοδήμος, άνθρωπος που τόσα χρόνια υπηρετεί τους υποψηφίους και εμάς τους εκπαιδευτικούς από το τόσο χρήσιμο sep4u. Να τον αξιοποιήσει ως σύμβουλό του το Υπουργείο Παιδείας.
Αλλά, για να μιμηθώ τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό που άνοιγε και έκλεινε τους λόγους του στη σύγκλητο με το γνωστό Cartago delenda est, γιατί ακριβώς αυτό θεωρούσε μείζον ζήτημα, θα ξαναπώ: η προαγωγή και η απόλυση από το Λύκειο με 9,5 πρέπει να καταργηθεί.
+27 # ΠΕΒ 24-03-2019 22:08
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων νιώθει την ανάγκη και την υποχρέωση απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τη Γ΄Λυκείου ΓΕΛ. Η πάγια θέση μας είναι ότι μια πετυχημένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απαιτεί ως προϋποθέσεις κατ' ελάχιστο την πολιτική συναίνεση, μακροπρόθεσμο ορίζοντα των αλλαγών και η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση να μην είναι αποσπασματική, αλλά να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα της σχολικής ζωής, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας. Δυστυχώς, καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ικανοποιείται, καθώς για άλλη μια φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια αποσπασματική μεταρρύθμιση, η οποία μάλιστα δεν συνοδεύεται από την αναγκαία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση, και η οποία εμφανίζει προφανή στρατηγικά ελαττώματα.
Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή στα εξής σημεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση των προτεινόμενων προγραμμάτων σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα:
1. Διαφωνούμε με την μετατροπή της Γ΄ Λυκείου σε καθαρά προπαρασκευαστική τάξη προετοιμασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και με την κατάργηση του βασικού χαρακτήρα του Λυκείου, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να παρέχει Γενική Παιδεία. Η Γ΄ Λυκείου, ως γνωστόν, επηρεάζει ολόκληρο το Λύκειο, πιθανόν και ολόκληρη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον την τελευταία 20ετία (από την μεταρρύθμιση Αρσένη), ότι στόχος του ελληνικού σχολείου είναι η διαμόρφωση πολιτών με ολοκληρωμένη και όχι μονοδιάστατη προσωπικότητα. Η μετατροπή της Γ΄ Λυκείου σε εξειδικευμένο φροντιστήριο θα γείρει επικίνδυνα την πλάστιγγα προς τη δεύτερη πλευρά, καθότι, με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, δεν θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση του Εθνικού Απολυτηρίου μαθήματα Γενικής Παιδείας όπως τα Μαθηματικά, η Βιολογία και η Ιστορία.
2. Η επιστροφή στην εποχή των Δεσμών και τα κλειστά επιστημονικά πεδία είναι αναχρονιστική και ξεπερασμένη. Ο διαχωρισμός των Θετικών Επιστημών από τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής βλάπτει την διεπιστημονικότητα και παράλληλα περιορίζει τις επιλογές των μαθητών σε μια εποχή που η παγκόσμια τάση είναι η ακριβώς αντίθετη. Οι Μηχανικοί χρειάζονται τη Βιολογία και οι Βιοεπιστήμονες τα Μαθηματικά εν έτει 2019. Ο αυστηρός περιορισμός σε 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έχει λογιστική οπτική και όχι παιδαγωγική. Θα μπορούσαν κάλλιστα οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα εξέτασης και σε 5ο μάθημα όπως και σήμερα. Αυτό θα έλυνε πολλές στρεβλώσεις σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού.
3. Η φροντιστηριοποίηση της Γ΄ Λυκείου δε θα περιορίσει την ανάγκη προσφυγής σε εξωσχολική βοήθεια, αντίθετα πιθανότατα θα την αυξήσει. Όσοι γνωρίζουν τη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα δεν θεωρούν ότι η ανάγκη για φροντιστήριο είναι μόνο θέμα αριθμού ωρών διδασκαλίας. Το φροντιστήριο παρέχει εξατομικευμένη γνώση ατομικά ή σε ολιγομελείς ομάδες, με μοναδικό στόχο την επιτυχία σε μια συγκεκριμένη εξέταση σε αντιδιαστολή με το Λύκειο που στοχεύει στην διαπαιδαγώγηση των αυριανών πολιτών, πέραν της προετοιμασίας για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οποιοσδήποτε μάχιμος εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι είναι ουτοπικό να περιμένει κανείς ότι θα μειώσει την ανάγκη για φροντιστήρια απλά διδάσκοντας πολλές ώρες στη Γ΄ Λυκείου τα εξεταζόμενα μαθήματα σε τμήματα των 25 ατόμων. Αν πραγματικά το Υπουργείο επιθυμεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να μειώσει σημαντικά των αριθμό των μαθητών στα τμήματα Κατευθύνσεων της Γ΄ Λυκείου, να φροντίσει τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα να διδάσκονται μόνο από εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα πρώτη ανάθεση και να χρηματοδοτήσει επαρκώς θεσμούς όπως η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.
4. Επιπλέον, από την πρόταση του ΙΕΠ προκύπτει συνολική επιβάρυνση των μαθητών στην ποσότητα της ύλης που καλούνται να εξεταστούν στη Γ΄Λυκείου, ενώ οι μαθητές θα ασφυκτιούν λόγω των περιορισμένων επιλογών σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο. Οι προτεινόμενες αλλαγές ουσιαστικά επαναφέρουν το σύστημα που είχε νομοθετηθεί με το νόμο 4186/2013 (νόμος «Αρβανιτόπουλου») και είχε αντικατασταθεί (ως “σκληρό και ταξικό”) από το νόμο 4327/2015 (νόμος «Κουράκη-Μπαλτά») από την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
5. Η πρόθεση για εφαρμογή του νέου συστήματος από την φετινή Β΄ Λυκείου σπάει μια παράδοση από την εποχή της μεταπολίτευσης σύμφωνα με την οποία οι όποιες αλλαγές ίσχυαν για τους μαθητές που θα εισέλθουν στο Λύκειο και όχι για αυτούς που ήδη φοιτούν. Ο σεβασμός στους μαθητές και στις οικογένειές τους απαιτεί επαρκή χρόνο μελέτης και προετοιμασίας για το νέο σύστημα και όχι αιφνιδιαστικές αλλαγές. Ένας μαθητής της Β΄Λυκείου θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄Λυκείου αλλά και την εξεταστέα ύλη, το προτεινόμενο σύστημα εισαγωγής και την κατανομή των Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία. Είναι λυπηρό στην Ελλάδα να εξαγγέλλονται συνεχώς αλλαγές και μεταρρυθμίσεις χωρίς στοιχειώδη και ολοκληρωμένη μελέτη για όλη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιπλέον χωρίς ίχνος διακομματικής συναίνεσης. Για πόσο καιρό ακόμα θα βλέπουμε υπουργούς, όχι μόνο διαφορετικών κυβερνήσεων αλλά ακόμα και της ίδιας, να ανατρέπουν κάθε 2-3 χρόνια τα όσα νομοθέτησαν οι προηγούμενοι;
6. Στενά συνδεδεμένη με την προηγούμενη παρατήρηση είναι και αυτή της ανυπαρξίας οποιασδήποτε προεργασίας στην συγγραφή νέων αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων που θα συνδέονται με τις αναγγελθείσες αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι, λόγω των εσπευσμένα επιβαλλόμενων αλλαγών, οι μαθητές της σημερινής Β΄ Λυκείου κινδυνεύουν να μη διδαχθούν καθόλου σημαντική ύλη των υπό κατάργηση μαθημάτων, όπως η Στατιστική στα Μαθηματικά ή η Εξέλιξη στη Βιολογία

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πάγια αρχή στις τοποθετήσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων είναι αυτές να γίνονται με επιστημονικά – παιδαγωγικά κριτήρια και όχι στενά συντεχνιακά. Στο πλαίσιο αυτό και από κοινού με τις Επιστημονικές Ενώσεις Φυσικών Επιστημών έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση της διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων και της Βιολογίας ειδικότερα. Συγκεκριμένα και με στοιχεία έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη σχεδιασμού νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, στην ανάγκη αναβάθμισης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας με στροφή στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και την μετάπτωση σε ένα σύστημα διδασκαλίας δίωρων περιόδων, στην ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κλπ.
Δυστυχώς, αντί να συζητάμε επί των παραπάνω θεμάτων, αναγκαζόμαστε να ξεκινάμε τις παρατηρήσεις μας από το πιο στοιχειώδες, που είναι ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Οι Φυσικές Επιστήμες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες (μαζί με τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά) ως ο ένας από τους 3 πυλώνες όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλες τις προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες (πχ. στις πρώτες 25 χώρες στο διαγωνισμό PISA), οι Φυσικές Επιστήμες διδάσκονται περισσότερες ώρες απ’ ό,τι στο Ελληνικό Σχολείο, αλλά και ότι η Βιολογία είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα (τα σχετικά στοιχεία έχουν κατατεθεί από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τον Μάρτιο του 2017, στο πλαίσιο του διαλόγου για το «Νέο Λύκειο»).
Σε ένα κόσμο όπου η καθημερινότητα του μέσου πολίτη απαιτεί βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις Θετικές Επιστήμες, η εξασφάλιση αυτών για όλους και όλες από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι αναγκαία για την πρόοδο τη δική τους και της κοινωνίας. Η Βιολογία έχει μεγάλη βαρύτητα σαν μάθημα Γενικής Παιδείας ανάμεσα στις υπόλοιπες Επιστήμες σε όλες τις χώρες του Κόσμου, επειδή ακριβώς αναγνωρίζεται το εύρος της ύλης, η εφαρμογή στην καθημερινότητα, οι κοινωνικές προεκτάσεις της και το γεφύρωμα που πραγματοποιεί μεταξύ Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παρά την πρόοδο στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, οι σημερινοί πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν την έντονη παραπληροφόρηση σχετικά με αυτά τα ανθρώπινα επιτεύγματα, ενώ παράλληλα να αποφύγουν την ’’παγίδα’’ των ψευδοεπιστημονικών αντιλήψεων, ένα φαινόμενο σχεδόν σκοταδιστικό και με αυξανόμενη τάση, όπως αντιεμβολιαστικά κινήματα, άρνηση της Εξέλιξης, άρνηση της κλιματικής αλλαγής κλπ. Η ορθή διδασκαλία των Θετικών Επιστημών, και ιδιαίτερα της Βιολογίας, είναι κλειδί για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριμένα, και σε σχέση με τις προτεινόμενες αλλαγές, θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή στα εξής σημεία:
1. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ενιαία και δε μπορούμε να δούμε ξεκομμένη τη Γ΄ Λυκείου από τις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Δυστυχώς, η κατάσταση στο Γυμνάσιο (δηλαδή τη βαθμίδα όπου τυπικά ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση) είναι εξαιρετικά προβληματική, αφού το 70% των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών, - και όλα τα μαθήματα Βιολογίας - έχουν μετατραπεί σε μονόωρα, με πλείστες αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Βιολογία στο Γυμνάσιο δεν διδάσκεται επαρκώς ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά. Πρώτα απ΄ όλα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το μάθημα δεν διδάσκεται από Βιολόγους. Οι ώρες του μαθήματος χρησιμοποιούνται κατά κόρον για συμπλήρωση ωραρίου και παράνομες υπηρεσιακές μεταβολές από άλλες ειδικότητες. Έπειτα, η πρόσφατη μείωση των ωρών Βιολογίας κατά 25% έχει οδηγήσει σημαντικά κεφάλαια, όπως η Οικολογία, να βρεθούν εντελώς εκτός ύλης, ενώ άλλα (όπως η Εξέλιξη) να διδάσκονται ακροθιγώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο δείχνει να αγνοεί ότι θέματα σημαντικά για τους μαθητές του ελληνικού σχολείου, όπως η διατροφή, οι εξαρτησιογόνες ουσίες, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κλπ. αποτελούν διδακτέα ύλη της Βιολογίας και ότι, αντί να ενισχύσει το μάθημα, προτιμά να προωθεί αυτά τα θέματα ως αντικείμενα «θεματικών εβδομάδων» ή «δημιουργικών εργασιών», με μικρή προφανώς αποτελεσματικότητα.
2. Η κατάργηση του μαθήματος της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου και η διδασκαλία της αντίστοιχης ύλης μόνο σε ένα μικρό κλάσμα μαθητών μας βρίσκει εντελώς αντίθετους και θεωρούμε ότι θίγει σοβαρά το αγαθό του «βιολογικού γραμματισμού» των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου. Η διαφωνία μας εδράζεται στα 4 παρακάτω σημεία:
α) Στο μάθημα αυτό οι μαθητές διδάσκονται άκρως σημαντικά θέματα που αφορούν την Ανθρώπινη Υγεία (αντιβιοτικά, εμβόλια, ανοσολογία, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, AIDS, εξαρτησιογόνες ουσίες).
β) Είναι το μοναδικό μάθημα στο Ελληνικό Σχολείο με το οποίο οι μαθητές διδάσκονται Οικολογία (λειτουργία οικοσυστημάτων, ροή ενέργειας και ύλης, μεσογειακά οικοσυστήματα και πυρκαγιές, ρύπανση, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντικά προβλήματα).
γ) Η κατάργησή αυτού του μαθήματος θα εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία της Θεωρίας της Εξέλιξης από το Ελληνικό Σχολείο, καθιστώντας μας μαζί με την Τουρκία τις μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που συμβαίνει αυτό.
δ) Η Βιολογία Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου, ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα-"γέφυρα", επιτρέπει στους μαθητές των Ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής την εξέταση για την εισαγωγή σε χαμηλόβαθμα και μεσαία Τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (όπως η Λογοθεραπεία, η Νοσηλευτική κλπ.), επιτρέποντας έτσι μια στοιχειώδη και απαραίτητη κινητικότητα μεταξύ των διαφορετικών Κατευθύνσεων και διευρύνοντας τις επιλογές των υποψηφίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη δυνατότητα αυτή εκμεταλλεύτηκε, στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις, σχεδόν το 25% των μαθητών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και το 10% αυτών της Οικονομίας και Πληροφορικής.
3. Τα διδακτικά εγχειρίδια της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών είναι γραμμένα με διαφορετικό ύφος και οπτική μεταξύ τους, σε ένα διαφορετικό μοντέλο επιλογής μαθημάτων Γενικής και Κατευθύνσεων. Η απλή συρραφή τους είναι πρόχειρη, λανθασμένη παιδαγωγικά και δεν θεωρούμε ως ορθή την αποσπασματική εφαρμογή της σε ένα “νέο’’ σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων.
4. Η εξέταση στη Βιολογία Προσανατολισμού για την εισαγωγή στις σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου είναι αυτονόητη, ωστόσο υπάρχουν τρία σημεία στα οποία θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή:
α) Το Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να είναι όπως και σήμερα διευρυμένο και να περιλαμβάνει εκτός από τις σχολές Υγείας και τις σχολές Επιστημών Ζωής (Life Sciences), δηλαδή όλα τα Τμήματα που η Βιολογία αποτελεί το βασικό κορμό των μαθημάτων (Γεωπονικά, Δασολογίες, Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Τροφίμων κλπ). Επίσης για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να περιληφθούν και όλα τα κοινά Τμήματα που σήμερα η εισαγωγή τους επιτρέπεται από όλα τα Επιστημονικά Πεδία πλην του 3ου (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό).
β) Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η διάσπαση της Θετικής Κατεύθυνσης σε ξεχωριστές κλειστές κατευθύνσεις με Μαθηματικά ή Βιολογία είναι αντιεπιστημονική στη σύγχρονη εποχή και αντιπαιδαγωγική αφού περιορίζει αναίτια τις επιλογές, ιδίως των πιο πολυδιάστατων μαθητών που μπορούν να εξεταστούν και σε 5ο μάθημα.
γ) Θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση του Υπουργείου ότι θα δημιουργούνται τμήματα και θα διδάσκονται όλες οι Κατευθύνσεις της Γ΄Λυκείου σε όλα τα Λύκεια, ακόμα και με μικρό αριθμό μαθητών ώστε να μην ξαναδούμε να μετακινούνται οι μαθητές σε διαφορετικό σχολείο για να παρακολουθήσουν την Κατεύθυνση που επιθυμούν ή να αναγκάζονται να επιλέξουν άλλη. Για να επιτευχθεί αυτό επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να στελεχωθούν εγκαίρως όλα τα Λύκεια με τις αντίστοιχες ειδικότητες καθηγητών που θα διδάσκουν τις Κατευθύνσεις (όλων των μαθημάτων) μόνο με Α΄ ανάθεση.
Συμπερασματικά, το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο» αποτελεί υποβάθμιση της επιστημονικής εκπαίδευσης των μαθητών και του «βιολογικού γραμματισμού» τους. Ζητάμε την ουσιαστική αναμόρφωση του σχεδίου που υποβαθμίζει τη διδασκαλία των Βιολογικών Επιστημών και την ουσιαστική αναβάθμισή της βάσει ενός ολοκληρωμένου και όχι αποσπασματικού σχεδίου.
+14 # panrev 24-03-2019 22:27
Ως φιλόλογος με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε δημόσια Λύκεια και βαθμολογητής σε Πανελλήνιες εξετάσεις, αναρωτιέμαι ποια είναι η στόχευση της συνεξέτασης των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία στις Πανελλήνιες εξετάσεις, που αφορούν την εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Ανέκαθεν, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας κρινόταν ως εκ των ουκ άνευ για κάθε δέσμη/κατεύθυνση/ομάδα προσανατολισμού, με το σκεπτικό ότι ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου ένας μελλοντικός φοιτητής πρέπει να είναι ικανός να κατανοεί κείμενα σύγχρονου προβληματισμού, να συμπυκνώνει αλλά και να αναλύει νοήματα, να επιχειρηματολογεί και να τεκμηριώνει με σαφή και δομημένο λόγο τις απόψεις του.
Παρά το φορμαλισμό και το "καλούπωμα" της έκφρασης των μαθητών, η Ν. Γλώσσα / Έκθεση παρέμεινε μέχρι σήμερα ο φόβος των εξεταζομένων που δεν έχουν ενδιαφέρον και άποψη για τα κοινωνικά ζητήματα, ενώ αναδεικνύει έστω και σε μικρό βαθμό την κριτική ικανότητα και το προσωπικό ύφος του κάθε υποψηφίου.
Με το νέο σύστημα, το μάθημα συμπιέζεται σε μία παράταιρη συνύπαρξη με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, του οποίου η εξέταση σε επίπεδο πανελληνίων εξετάσεων δοκιμάστηκε και απο-δοκιμάστηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια στη Θεωρητική Κατεύθυνση, καθώς συνοδεύτηκε από πλήθος αναβαθμολογήσεων στα γραπτά των υποψηφίων λόγω πολύ μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των εξεταστών.
Από επιστημονική άποψη η συνάφεια των δύο μαθημάτων είναι ελάχιστη, ενώ από παιδαγωγική σκοπιά η συνεξέταση είναι απαράδεκτη, καθώς υποχρεώνει τους μαθητές υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες να κάνουν switch off και switch on σε διαφορετικά αντικείμενα, σαν να είναι ρομπότ. Από πού κι ως πού μπορεί κάποιος για μιάμιση ώρα να επιχειρηματολογεί για σύγχρονα ζητήματα (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση) και αμέσως μετά στην υπόλοιπη μιάμιση ώρα της εξέτασης να σχολιάζει τις αφηγηματικές τεχνικές και τα εκφραστικά μέσα στον Βιζυηνό ή στον Παπαδιαμάντη; Και γιατί να αποτελεί κριτήριο της εισαγωγής κάποιου στην Ιατρική η σε βάθος κατανόηση και γνώση της γλώσσας του Παπαδιαμάντη; Με την ίδια λογική θα έπρεπε να εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι σε μαθήματα αισθητικής αγωγής (δε ζούμε όμως στην εποχή του Πλάτωνα...) Επιπλέον, με ποια λογική προβλέπεται 3ωρη εξέταση στις πανελλήνιες, όταν και στις ενδοσχολικές ορίζονται 3 ώρες; Μήπως θα πρέπει να ορίσετε 4 ώρες; Και αν αυτό συμβεί με βάση ποια παιδαγωγική αρχή/ θεωρία θα το δικαιολογήσετε;
Δυστυχώς, δημιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω "μάθημα" είναι "λίγο απ' όλα", καταλύεται κάθε έννοια επιστημονικότητας και βέβαια οι απανταχού φροντιστές και ιδιαιτεράδες τρίβουν τα χέρια τους....
-3 # ΦΩΤΗΣ 24-03-2019 23:20
ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ -ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ (ΑΛΛΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΤΡΙΕΤΟΥΣ Δ' ΤΕΤΡΑΕΤΙΟΥΣ ΜΑΖΙ ( ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ)
-3 # ΑΔΙΚΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝ. ΓΕΛ 24-03-2019 23:58
ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΑΠΟ 4 ΣΕ 3 ΕΤΗ. ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΕΞΑΛΛΟΥ...)
ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΩ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ.
ΕΡΩΤΗΜΑ:ME TΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ( ΣΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΑΠΟ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 6ΩΡΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗ Γ' ΤΑΞΗ;

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΏΡΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ, ΕΝΩ ΈΧΕΙ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ (ΣΤΙΣ Α & Β ΤΑΞΕΙΣ) .
ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ Η ΥΛΗ ΤΗΣ Α' (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΝ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΗ. ΣΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΈΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ Α' ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΓΕΛ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ ΤΙΣ 4 ΩΡΕΣ ΠΧ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ (...ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΒΓΕΝΕ ΣΤΟ 5ΩΡΟ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ )
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:
2 ΩΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ - 3ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΗ) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:
1 ΩΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ - 2 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ( ΙΔΙΑ ΥΛΗ)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' ΤΡΙΕΤΟΥΣ
1 ΩΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ -2 ΗΜΕΡΗΣΙΟ (ΙΔΙΑ ΥΛΗ)
ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ, ΟΠΩΣ ΕΠΑΛ) ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ή ΓΙΑΤΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΔΕ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!!!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ή ΣΤΟ ΙΕΠ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΑΝ!!!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ .
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ... ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.
+10 # Νεοελ.γλωσσα 25-03-2019 00:30
οχι συνεξέταση των μαθημάτων Ν.Ε.Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
+3 # Κατερίνα 25-03-2019 01:01
Ως μητέρα παιδιού Β' Λυκείου και ως εκπαιδευτικός θεωρώ ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται στον υποψήφιο ό απαιτούμενος χρόνος για να προετοιμαστεί. Ο κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να γνωρίζει έγκαιρα και με σαφήνεια με πιο σύστημα θα εξεταστεί. Δε θεωρώ συνετό να βρίσκεται ένας μαθητής στη Β Λυκείου και να μη γνωρίζει στο τέλος της χρονιάς με πιο σύστημα θα εξετασθεί, πιο θα είναι το βιβλίο της κοινωνιολογίας, ποια η θεματολογία της έκθεσης που θα περιλαμβάνει και λογοτεχνία κοκ. Οι εξετάσεις δεν είναι kinder έκπληξη και δεν πρέπει να πειραματιστούμε σε βάρος των παιδιών αυτών. Επιπλέον κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να προετοιμαστεί με τους δικούς του χρόνους. Επομένως εφαρμόστε τις αλλαγές που επιθυμείτε αλλά για τους μαθητές που ειναι τώρα Α' Λυκείου έτσι ώστε να έχουν το χρόνο να τις εμπεδώσουν και να τις προετοιμαστούν κατάλληλα. Οι μαθητές δεν ειναι πειραματόζωα.

Με εκτίμηση
-3 # Δημοβέλης Πέτρος 25-03-2019 06:34
Ο βαθμός απολυτηρίου δεν πρέπει να συμμετέχει καθόλου γιατί θα οδηγήσει τος μαθητές σε μια ανελέητη βαθμοθηρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!!!
Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο για όσους θέλουν απλά ένα απολυτήριο (μαθήματα επιλεκτικά από τα άλλα πεδία)
Επίσης ,για σχολές αυξημένης ζήτησης και απαιτήσεων οι εισακτέοι , είτε προέρχονται από ΓΕΛ είτε από ΕΠΑΛ πρέπει να διαγωνίζονται στα ίδια μαθήματα και στα ίδια θέματα.
+10 # Άννα 25-03-2019 09:10
Παραθέτοντας Απόφοιτοι & παλαιοί:
θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 13Γ 1α), ως εξής :

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13Δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. (Απαλείφετε ο περιορισμός των 2 ετών)και το 4.

Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη διαδικασία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.

Για το 10%: Το πνεύμα της νομοθέτησης του, το 2000, ήταν να συμβαδίσουμε με τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπου δίνεις εξετάσεις, κατοχυρώνεις την βαθμολογία και στην συνέχεια προσπαθείς να εισαχθείς εκεί που επιθυμείς και μπορείς, χωρίς να δίνεις και να ξαναδίνεις, επαναλαμβάνοντας το κόστος και τον κόπο.

Η βαθμολογία γνωρίζουμε πολύ καλά πως σε έναν τέτοιο μηχανισμό , επηρεάζετε λιγότερο από τα θέματα τα οποία είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και περισσότερο από άλλους παράγοντες (άγχος, ψυχική και σωματική κατάσταση κ.α.)

Και για αυτό ,εάν δεν ήσουν ευχαριστημένος, έμπαινες στην διαδικασία να επαναλάβεις την εξέταση.

Το ίδιο ( κατοχύρωση βαθμολογίας) εφαρμόζεται και στον ΑΣΕΠ, στους γραπτούς διαγωνισμούς και στον βαθμό απολυτηρίου και πτυχίου, αλλά και στα Πανεπιστήμια, με το να δίνεις εξετάσεις μόνο στα μαθήματα που χρωστάς και όχι σε όλα, όποτε και αν το αποφασίσεις, αφού υπάρχουν η εμβόλιμες εξετάσεις.

Και δεν είναι τυχαίο που αρχικά καταργήθηκε και στην συνέχεια περιορίστηκε το 2011-2013, την περίοδο εφαρμογής των μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Εκπαίδευση.

Τέλος από όλα τα τμήματα του συστήματος των πανελλαδικών αυτό είναι το μόνο κοινωνικό και που δεν έχει οδηγηθεί ποτέ στο ΣΤΕ.

Άρα πρέπει επιτέλους να εισακουστεί η φωνή των παλαιών υποψηφίων και να επανέλθει η απεριόριστη χρήση του 10%, ειδικότερα τώρα που καταλάβαμε πως χρειαζόμαστε περισσότερους μορφωμένους πολίτες και που διευκολύνουμε την πρόσβαση στους μαθητές.


Για τα ΤΕΠ: Σαφώς και για τα ΤΕΠ, θα διαγωνιστούν μόνο όσοι έχουν απολυτήριο και με κριτήριο την επιλογή και όχι τον βαθμό, που δεν παίζει κανέναν λόγο στην διαδικασία των ΤΕΠ.

Μπορεί να γίνει για το 10% του συνόλου των θέσεων, αν και ο όποιος διαχωρισμός σε πτυχιούχους Λυκείου προ του 2020 και μετά, θα καταλήξει σε αντισυνταγματικότητα, αφού το Λύκειο παραμένει. Όπως συμβαίνει και ότι είτε κάποιος έβγαλε εξατάξιο Γυμνάσιο, είτε το Λύκειο, είναι ένα και το αυτό, απέναντι στην πολιτεία.


Συμφωνώ καί επ αυξάνω !
-7 # Δημ. 25-03-2019 09:28
[quote name="Τ.Π."]Το προηγούμενο σύστημα είχε το εξής παράδοξο, μεταξύ άλλων.
Ενας υποψήφιος με
Φυσική 20
Χημεία 20
Βιολογία 20
Νέα 15
κινδύνευε να αποκλειστεί από την Ιατρική σχολή
Σήμερα είναι σίγουρο ότι θα απολειστεί λόγω της κατάργησης των συντελεστών.
Σας φαίνεται σωστό να κρίνεται από ένα μάθημα γλωσσικό ποιος αριστούχος σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία θα αποκλειστεί από το Πολυτεχνείο;
Σας φαίνεται σωστό ιδιίατερα όταν πρόκειται για ένα μάθημα το οποίο έχει 10% αναβαθμολόγηση ενώ τα υπόλοιπα (ιδίως του θετικού κύκλου) έχουν υποδεκαπλάσιο ποσοστό;
Μήπως θα επρεπε κάποια στιγμή να θέσουμε την καλή χρήση της Γλώσσας ως προαπαιτούμενο για το Πανεπιστήμιο εκτός μοριοδότησης;
Δηλαδή να θέοουμε μίνιμουμ για την εισαγωγή στο 1ο πεδίο το 16 στη Γλώσσα (ενδεικτικά μιλώντας και ιδίως για τη ΦΙλοσοφική και τη Νομική) , και το 13 -14 (πάλι ενδεικτικά) για το 2ο, το 3ο και το 4ο πεδίο;[/quote

Το πρόβλημα είναι όντως υπαρκτό. Αλλά αυτό που προτείνετε θα προκαλούσε τον αποκλεισμό πολλών υποψηφίων παρά την ύπαρξη θέσεων. Υπάρχει λοιπόν ενδιάμεση πρόταση: να μοριοδοτείται και το μάθημα των Νέων Ελληνικών αλλά μέχρι το 16 (ενδεικτικά) . Δηλαδή το 16 μπορεί να αντιστοιχεί στο μάξιμουμ των μορίων. Το 18 δεν θα προσφέρει επιπλέον μόρια ενώ το 14 θα προσφέρει 2 όγδοα λιγότερα μόρια.
+19 # ale 25-03-2019 10:16
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης μας λέει ότι η σχολική μάθηση είναι μια σκόπιμη ενέργεια και αποβλέπει στο να παράγει ανθρώπους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δοσμένης κοινωνικής οργάνωσης, μα πρώτα από όλα να εξυπηρετεί το συμφέρον των ανθρώπων που έχουν το επάνω χέρι σε αυτή την κοινωνία.
Το σχολείο μπορεί να προσφέρει γνώσεις που να έχουν σχέση με την παραγωγή υλικών αγαθών, γνώσεις που να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας, να παράγει στελέχη για να διοικούν την δοσμένη κοινωνία, ποιητές να την υμνούν, παπάδες να την ευλογούν.
Παίρνοντας αυτό ως δοσμένο, γίνεται φανερό πως τίποτα δε μπορεί να ειπωθεί για το σχολείο, χωρίς να γίνει πρώτα ανάλυση των οικονομικών αναγκών της κοινωνίας μέσα στην οποία αυτό λειτουργεί. Και αντιστρόφως, μελετώντας το σχολείο και τον άνθρωπο που αυτό θέλει να φτιάξει, πολλά μπορούμε να καταλάβουμε για την κοινωνία όπου λειτουργεί το σχολείο.
Αν μελετήσει κανείς την ιστορία των κοινωνιών θα δει ότι εκείνο που φέρνει ριζικές αλλαγές μέσα σε μια κοινωνία είναι το βιομηχανικό κεφάλαιο.
Στην Ελλάδα ποτέ δεν αναπτύχθηκε βιομηχανικό κεφάλαιο . Το μόνο που υπήρξε ήταν το ελληνικό εμπορικό κεφάλαιο (εφοπλιστές και έμποροι )
Είχε συνδέσει την λειτουργία του με τις οικονομικές δραστηριότητες άλλων λαών και έτσι κάθε οικονομική κρίση στη διεθνή οικονομία είχε άμεσο αντίκτυπο σε αυτό .Γι’αυτό και πάντα δεν αναζήτησε υποδομές σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενδιαφέρθηκε μόνο να επηρεάζει αποφασιστικά την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούσε , δε δέθηκε μαζί της, και συμβίωσε και συμβιώνει σχεδόν παράλληλα με αυτή χωρίς να της επιφέρει ριζικές αλλαγές.
Στην Ευρώπη αντίθετα η αστική τάξη αναπτύχθηκε, μπήκε μπροστά, πάλεψε ενάντια στη φεουδαρχία, ενάντια στο εκκλησιαστικό κράτος και κέρδισε. Μετά τη νίκη της, για να εξασφαλίσει όσο γινόταν καλύτερα τα συμφέροντά της, έφτιαξε το κράτος της έτσι ώστε να βοηθηθεί από αυτό να απλωθεί στην εθνική και στην παγκόσμια αγορά. Έφτιαξε το σχολείο της, νομοθέτησε. Εδώ στην Ελλάδα η ιστορία κινήθηκε τελείως διαφορετικά. Ποτέ οι Έλληνες αστοί δεν ωρίμασαν, δεν μπήκαν επικεφαλείς του ελληνικού λαού για να πολεμήσουν ενάντια στη φεουδαρχική και εκκλησιαστική εξουσία.
Γι ’ αυτό και εδώ δε φτιάξαμε κράτος αστικό και εκσυγχρονισμένο .
Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται εξαρτημένη περισσότερο από ποτέ από επιλογές που δεν καθορίζονται από την ίδια . Αυτό φαίνεται και από τις επιλογές της στην εκπαίδευση που εξηγούν τις επιλογές της οικονομίας οι οποίες καθορίζονται από την θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι .
Πουθενά επαγγελματικός προσανατολισμός (Τώρα το ονομάζουμε κλειστές επιλογές σχολών που θα αρέσουν στους μαθητές ) Η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία εκπαίδευε τα παιδιά της με σκοπό την επαγγελματική τους ανέλιξη και μόνο και όχι τη μόρφωσή τους .
Πουθενά το σχολείο της Θεωρίας και Πράξης . Χάθηκε «μέσα στην πολλή συνάφεια του κόσμου» . Μετασχηματίζεται σιγά σιγά σε ένα μηχανισμό αλλοτρίωσης από Σχολικό σε Φροσχολικό χρησιμοποιώντας τις πανελλαδικές σαν οδηγό του ταυτίζοντας σταδιακά το σχολείο του κ Γαβρόγλου με το σχολείο του κ Αρβανιτόπουλου . Τυχαίο ;
Το επιχείρημα δεν υπάρχει η Γ Λυκείου . Υπήρχε πριν ; Ποιος την εξέλιξε προς αυτήν την κατεύθυνση ;
Ο Αγγελος Ελεφάντης έγραφε στον Πολίτη το 2006 ότι «σ’ αυτά τα κρίσιμά χρόνια του λυκείου συντελείται η ηλικιακή ωρίμανση του εφήβου, πραγματοποιείται η δέουσα συσσώρευση γνώσεων, μορφοποιούνται οι δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Ώστε µόνο σ’ αυτά τα τελευταία χρόνια το αγαθό της γενικής παιδείας μπορεί να γίνει πλέον ο ώριμος καρπός, το αποτέλεσμα μιας μακράς σχετικά μαθητείας, άσκησης, προσωπικής βίωσης, ανεξάρτητα από τον μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό».
Που βρισκόμαστε σήμερα ; Σήμερα βρισκόμαστε να σχολιάζουμε προτάσεις του τύπου η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά αριστερούς, η γεωγραφία και η ιστορία διεθνιστές, η βιολογία άθεους ,τα μαθηματικά ορθολογιστές αλλά και «η θεολογία ερμηνεύει την επιστημονική επανάσταση του 17 αιώνα ».
Και πάλι στον Ελεφάντη « σκοπός της Μέσης Εκπαίδευσης δεν είναι να διαµορφώσει φυσικούς, βιολόγους, µαθηµατικούς, γλωσσολόγους, ιστορικούς, µουσικούς, λογοτέχνες κ.λπ. Σκοπός της είναι οι απόφοιτοι του λυκείου να εγκολπωθούν στοιχεία της αποθησαυρισµένης γνώσης και ευαισθησίας ώστε οι µαθητές να κατανοούν το σώµα τους, να επικοινωνούν µε τις τέχνες, να γνωρίζουν την ιστορία της χώρας τους και του κόσµου, να εγκολπωθούν βασικές έννοιες µαθηµατικών, φυσικής, χηµείας, να τους ανοίγεται µε δυο λόγια ο κόσµος της κοινωνικής, της φυσικής και της καλλιτεχνικής πραγµατικότητας. Και πάνω απ’ όλα ν’ αγαπήσουν οι νέοι τη µάθηση για ν’ αρχίσουν το ατελεύτητο ταξίδι της γνώσης, της απορίας, της αρετής, του φωτισµένου πολίτη και της πολιτοφροσύνης. »
Φαίνεται ότι όλα αυτά ξεπεράστηκαν σήμερα
Και κάτι τελευταίο . Για να πετύχουν οι αλλαγές στην εκπαίδευση προϋποθέτουν την αποδοχή αλλά και την ενεργό συμμετοχή του κόσμου της εκπαίδευσης. Προϋποθέτουν όμως και χρόνο, πειραματική εφαρμογή, μεταβατικό στάδιο και φυσικά γενναία αύξηση των δαπανών για την παιδεία.
Φαίνεται ότι αυτά οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν τα λαμβάνουν υπόψιν τους .
0 # Στ. Αναστασόπουλος 25-03-2019 10:51
Η κατάργηση της Βιολογίας Γ' Γενικής παιδείας, που έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης της Φυσικής Γενικής (Φυσική του 20ου αιώνα που δεν διδάσκονται πλέον τα παιδιά) και της Χημείας Γενικής από τις προηγούμενες κυβερνήσεις σε συνδυασμό με τη διατήρηση των θρησκευτικών μέχρι και την Γ' λυκείου συνιστά μια τεράστια οπισθοδρόμηση για το ελληνικό σχολείο. Τα παιδιά θα τελειώσουν το σχολείο χωρίς να έχουν διδαχθεί την εξέλιξη των ειδών (τη διδάσκονται στα...θρησκευτικά), τα εμβόλια, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα αντιβιοτικά, την κλιματική αλλαγή και τις αιτίες της. Πρόκειται για γνώσεις που αμφισβητούνται από σκοταδιστικούς κύκλους απαραίτητες σε έναν σύγχρονο πολίτη.

Αν θεωρείτε ότι με αυτές τις αλλαγές θα πάρετε ψήφους από την Εκκλησία και την άκρα δεξιά πλανάσθε καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι οι πολίτες ψηφίζουν τον αυθεντικόν φορέα (κόμματα δεξιάς κι άκρας δεξιάς) που εκφράζει τις αντίστοιχες αναχρονιστικές αντιλήψεις.

Η ύλη της κατεύθυνσης, τέλος, (αν είναι αυτή που ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών ή περίπου αυτή) είναι τεράστια και δυσανάλογα μεγάλη με την αύξηση των διδακτικών ωρών.
-8 # Δημ. 25-03-2019 11:19
Παραθέτοντας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:
Παραθέτοντας Τ.Π.:
Ενόψει των υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίζουν τα της απόκτησης απολυτηρίου
Όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο μέχρι σήμερα, έχουν το εξής πρακτικό αποτέλεσμα: παίρνει απολυτήριο ο μαθητής ο οποίος έχει τελικό βαθμό
Νέα Ελληνικά 06
Αρχαία Ελληνικά 06
Ιστορία 06
Κοινωνιολογία 06
Θρησκευτικά 17
Σχέδιο 16
Το 06 στα 4 πρώτα μαθήματα προκύπτει από
Α τετράμηνο 09
Β τετράμηνο 09
Γραπτή απολυτήρια εξέταση 0,6 (μηδέν κόμμα έξι)
ΑΥΤΟ το απολυτήριο είναι αναβαθμισμένο;
ΑΥΤΟ το απολυτήριο εξουσισοδοτεί η Βουλή τον Υπουργό να καθιερώσει;

Σήμερα η λήψη του απολυτηριου προϋποθέτει εκ μέρους του μαθητή μόνο τη φυσική του παρουσία και ο εκπαίδευτικος απλώς απλώς ακολουθεί το γενικότερο κλίμα του υποβαθμισμενου σημερινού απολυτηριου. Υπάρχει μαθητής που να μην πήρε απολυτηριο λόγω απορριψης του στις τελικές ενδοσχολικες εξετάσεις ???? Απλώς οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοι συναινουν στο υποβαθμισμενο απολυτηριο


Συμφωνούμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα είχαμε ένα υποβαθμισμένο απολυτήριο. Το ερώτημα είναι: αυτό το απολυτήριο, όπως ανακοινώθηκε και με αυτό το συγεκριμένο αποτέλεσμα όπως περιγράφεται ανωτέρω, είναι αναβαθμισμένο;
Αν θέλουμε να αναβαθμιστεί πραγματικά , χρειάζονται πχ α) ρήτρες προσαρμογής του βαθμού τετραμήνων και του βαθμού γραπτής εξέτασης β) έλεγχος έστω και δειγματοληπτικός της βαθμολογιας των τετραμήνων: σε ποια δεδομένα βασίστηκε ο εκπαιδευτικός, πόσο αυτά δικαιολογούν τον βαθμό κ.λπ
Αν θέλουμε αυτό να μην βρει απροετοιμαστους τους μαθητές , θα πρέπει να σταματήσει ο πληθωρισμός υψηλών βαθμολογιών από το Γυμνάσιο, ώστε γονείς και μαθητές να μην έχουν ψευδαισθήσεις.
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τις απαιτήσεις για την προαγωγή από τάξη σε τάξη από το Γυμνάσιο.
ΑΝ θέλουμε αυτό να μην αυξήσει την διαρροή , θα πρέπει να έχουμε ισχυρό σύστημα ενισχυτικής - εξατομικευμένης διδασκαλίας από την έναρξη του σχολικού έτους.
-24 # ΚΩΣΤΑΣ .Τ 25-03-2019 11:49
Το προσχέδιο αυτό του νόμου είναι ν φορές καλύτερο από αυτό το σύστημα που υπάρχει. Μη σταματήσεις Γαβρόγλου, κόψε τον ομφάλιο λώρο της παραπαιδείας να αναπνεύσουν οι γονείς και οι μαθητές.
Εκπαιδευτικός που τα τελευταία χρόνια διδάσκει τρία πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης κάθε σχολική χρονιά.

Μετά τιμής
-24 # αγγελος αθανασοπουλο 25-03-2019 12:16
αναμφιβολα προς τη σωστη κατευθυνση...μια επιφυλαξη για τις διπλες εξετασεις..ο μαθητης που δινει πανελληνιες δεν πρεπει να δινει και απολυτηριες..με χαρα ξαναβλεπουμε την κοινωνιολογια στα εξεταζομενα μαθηματα
+31 # M87 25-03-2019 12:21
Απο M87 (25/03/2019, 12:25):

17 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

1. Από τη στιγμή της ανακοίνωσης - με βάση τα "καλλιστεία" των δηλώσεων Α (μηχανογραφικών δελτίων) των υποψηφίων - μιας σχολής ως ΤΕΠ, εκείνη θα παραμένει εκτεθειμένη στους νυν και μελλοντικούς υποψήφιους ως "σχολή χαμηλής ζήτησης" για τουλάχιστο έναν χρόνο. Το υπουργείο παιδείας δηλαδή, εισάγει την έννοια της δημοτικότητας σε εκπαιδευτικά αντικείμενα από τα οποία εξαρτάται ο πληθυσμός και άμεσα (ιατρικές σχολές) ή έμμεσα (άλλες τεχνικές ειδικότητες) η ανθρώπινη ζωή.

Αυτό ως γεγονός, δρα εναντίων των σοβαρών σχολών και ενδεχομένως υπερ σχολών της πλάκας [*1]. Μάλιστα, εάν π.χ. μια ιατρική σχολή χαρακτηριστεί ως ΤΕΠ, εκείνη θα αρχίσει να υποδέχεται εισακτέους οι οποίοι μπαίνουν με εγγραφή αντί εξετάσεων και α. είτε θα καταλαμβάνουν θέσεις τις οποίες θα όφειλε κάποιος ικανότερος υποψήφιος να απολαμβάνει, μέχρι την διαγραφή τους, είτε β. οι καθηγητές θα ρίξουν το επίπεδο για να "ξεφρακάρει" το τμήμα.

Με ποίον τρόπο εξασφαλίζει το υπουργείο παιδείας ότι σοβαρά εκπαιδευτικά αντικείμενα δεν θα τύχουν υποβάθμισης;

Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε την τραγικότητα του να εισαχθείτε - ενδεχομένως εσείς οι ίδιοι - στο νοσοκομείο για αφαίρεση αμυγδαλών και να φύγετε χωρίς όρχεις επειδή κάποιος καθηγητής εξαναγκάστηκε να ρίξει το επίπεδο σπουδών για να πάρει δίπλωμα κάποιος ο οποίος εισήχθη στην ιατρική με εγγραφή.

[*1] Βαθυστόχαστες μπούρδες για αιτιολογία, της μορφής: "όλες οι σχολές είναι σοβαρές", κρατήστε τις για τις νεολαίες των κομμάτων σας.

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;2. Λόγω του χαρακτηρισμού ΤΕΠ, η τριτοβάθμια εκπαιδευση στο σύνολο της καθίσταται χειραγωγήσιμη. Με χρήση κοινωνικών δικτύων, ΜΜΕ και μερικά "καρότα" γρήγορου κέρδους, είναι εύκολο να στρέψει κανείς [π.χ. κάποιος επιχειρηματίας ή θεσμικός επενδυτής του *****] τους υποψήφιους των πανελλαδικών σε σχολές μαγειρικής ή υποβρύχιας καλαθοπλεξίας.

Με ποιόν τρόπο εξασφαλίζει το υπουργείο παιδείας ότι η χειραγώγιση της δημοτικότητας των σχολών δεν θα πραγματοποιηθεί για κανέναν λόγο και από κανέναν;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;3. Σε ότι αφορά τους εισακτέους των σχολών ΤΕΠ, εκείνες θα λειτουργούν με φοιτητές δύο ταχυτήτων. α) Όσους μπαίνουν συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα μόρια από πανελλαδικές και β) Όσους μπαίνουν με εγγραφή.

Με ποιόν τρόπο το υπουργείο θα αποτρέψει είτε α) την υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι εισαχθέντες με εγγραφή και β) την κατάληψη θέσεων σε ιδρύματα από ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;4. Στην περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας σπουδών [π.χ. σε ιατρικές σχολές], με ποιόν τρόπο θα αποζημιώνει το υπουργείο παιδείας τα θύματα των μελλοντικά ελλειπώς καταρτισμένων γιατρών; (αντίστοιχα για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα).

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;5. Στους υποψήφιους οι οποίοι ΕΤΥΧΕ να επιλέξουν σχολές ΤΕΠ στην Δήλωση Α, δίνεται η δυνατότητα, εν μέσω της σχολικής χρονιάς να χαλαρώσουν και να πιάσουν την βάση σε ότι αφορά το απολυτήριο, δημιουργώντας κενά στις γνώσεις τους. Πότε και με ποιόν τρόπο σκοπεύει το υπουργείο παιδείας να αναπληρώσει τα κενά αυτά;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;6. Καθότι οι προτάσεις του υπουργείου σε ότι αφορά τις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκτρέπουν τους υποψηφίους από σχολές ΤΠΠΕ (για την εισαγωγή στις οποίες οφείλουν να διαβάσουν και να διαγωνιστούν επιτυχώς) προς σχολές ΤΕΠ (για την εισαγωγή στις οποίες απαιτείται μόνο εγγραφή), για ποιόν/ποιούς λόγους το υπουργείο παιδείας προστατεύει τις σχολές χαμηλής ζήτησης από κλείσιμο; Δηλαδή:

Αν μια σχολή "δεν τραβάει" επειδή επαγγελματικά δεν οδηγεί τους αποφοίτους σε καταξίωση ή το περιεχόμενο σπουδών αποδεικνύεται κενό και πλέον οι υποψήφιοι την αγνοούν, για ποιούς λόγους [πέρα από την συντήρηση των όποιων διορισμένων οι οποίοι απασχολούνται εκεί] δεν θέλει το υπουργείο να κλείσει μια σχολή προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα στον φορολογούμενο; Για ποιό λόγο ο πληθυσμός έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τους όποιους διορισμένους ενός τμήματος ή σχολής;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;7. Για ποιό λόγο οι προτάσεις του υπουργείου σχετικά με την εισαγωγή σε τμήματα ΤΕΠ με εγγραφή εξισώνουν όσους πέτυχαν στις πανελλήνιες μετά από σκληρό διάβασμα με όσους από κωλοφαρδία επέλεξαν μια σχολή ΤΕΠ στην Δήλωση Α;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;8. Για ποιό λόγο κάποιος ο οποίος πέτυχε στις πανελλήνιες και "μάτωσε" να τελειώσει μια δύσκολη σχολή (π.χ. ηλεκτρολόγων μηχανικών) να εξισώνεται σε ότι αφορά τυπικά προσόντα (π.χ. διαγωνισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς άλλη διευκρίνηση) με κάποιον ο οποίος μπήκε με εγγραφή σε μια σχολή ΤΕΠ;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;9. Για ποιόν/ους λόγους το υπουργείο έθεσε προς διαβούλευση τις προτάσεις αλλαγής του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις 22/03/2019 με το σύνολο του πληθυσμού να ξεκουράζεται εκμεταλλευόμενο το τριήμερο της 25/03/2019;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;10. Για ποιόν/ους λόγους το υπουργείο θέτει προς διαβούλευση τις προτάσεις αλλαγής του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για μόλις 6 μέρες; Άποψη μου είναι ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα χρειάζεται το λιγότερο 2 μήνες διαβούλευση για να ακουστούν όλες οι απόψεις.

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;11. Για ποιό λόγο το υπουργείο παιδείας διατηρεί ανοιχτές τις σχολές ψυχολογίας δεδομένου ότι το δήθεν επιστημονικό υπόβαθρο είναι ανύπαρκτο και η ύπαρξη τους κακόβουλη για το σύνολο του πληθυσμού;

Εάν το υπουργείο παρέλαβε μια δεδομένη κατάσταση - το οποίο μέχρι ενός σημείου είναι σεβαστό - πλέον εγκληματεί διατηρώντας ανοιχτές τις συγκεκριμένες σχολές εκτός και αν είναι σε θέση να αποδείξει την επιστημονικότητα της προαναφερθείσας ψευδοεπιστήμης.

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;12. Για ποιό λόγο το υπουργείο δεν δημοσιοποιεί τα στοιχεία του συνόλου των υποψηφίων και τα αποτελέσματα αυτών στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους όπως συνέβαινε παλαιότερα;

Τα δεδομένα αυτά χρειάζεται να είναι δημοσιοποιημένα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 εώς και σήμερα, και αναρτημένα στο διαδίκτυο για να ελεγχθούν
α. οι σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για εικονικές εγγραφές, πλαστές εγγραφές, καθώς επίσης και
β. το ίδιο το υπουργείο για ψευδείς ή ανακριβείς βάσεις σχολών, ψευδείς διατιθέμενες θέσεις εισακτέων, ψευδείς χαρακτηρισμούς σχολών ως ΤΕΠ ή ΤΠΠΔ κ.ο.κ.

Δεδομένου ότι η διαδικασία είναι μηχανογραφημένη πλέον, η μη-δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν οφείλεται σε φόρτο εργασίας εισαγωγής δεδομένων (data entry) αλλά στην απροθυμία του υπουργείου να ελεγχθεί από τον φορολογούμενο.

Δεν είδα όμως στις προτάσεις του υπουργείου να υπάρχει η προαναφερθείσα δημοσιοποίηση. Γιατί έτσι; Δεν αρέσει στο υπουργείο παιδείας η διαφάνεια;

Νομικά δεν υφίσταται πρόβλημα γιατί κάθε καλοκαίρι είχαμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ πρόσβαση στις καταστάσεις επιτυχόντων [οι οποίες περιελάμβαναν το σύνολο των υποψηφίων] οι οποίες αναρτώνταν σε κοινή θέα μέχρι το Σεπτέμβρη, πρακτική η οποία ούτε παράνομη είναι, ούτε και λανθασμένη.

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;13. Οι φοιτητές ή/και απόφοιτοι οι οποίοι εισήχθησαν στις εώς τώρα σχολές "φτύνοντας αίμα" σε ότι αφορά το διάβασμα τους θα νιώθουν αδικημένοι που κάποιος κωλόφαρδος, από τύχη δήλωσε μια σχολή ΤΕΠ και μπήκε με απλή εγγραφή.

Ανάλογα, σε ότι αφορά τις ικανότητες των αποφοίτων, δημιουργούνται απόφοιτοι δύο ταχυτήτων και η διάκριση μεταξύ αυτών είναι ουσιώδης σε ότι αφορά την αγορά εργασίας. Εκτός και αν το υπουργείο παιδείας σκοπεύει - μέσω των προτάσεων του παρόντος - να τροφοδοτήσει με δουλειά τους Έλληνες δικηγόρους δεδομένου των ελλειπών υπηρεσίών τις οποίες θα λαμβάνει ο τελικός χρήστης-καταναλωτής από τους [εισαχθέντες με-εγγραφή] απόφοιτους των όποιων τμημάτων.

Πως θα πραγματοποιήσει διάκριση το υπουργείο παιδείας ανάμεσα στους πρώην και νυν φοιτητές / απόφοιτους των σχολών οι οποίοι εισήχθησαν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, με όσους εισάγονται με απλή εγγραφή; Θεωρεί το υπουργείο ότι "όλα τα δάχτυλα είναι ίδια";

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;14. Οι προτάσεις του υπουργείου παιδείας, διακρίνουν μεταξύ ικανών-εργατικών υποψηφίων οι οποίοι με αγώνα διαχειρίζονται τα άγχη τους προκειμένου να επιτύχουν στις πανελλαδικές και μεταξύ αδύναμων ή/και αγχωμένων ή/και τεμπέληδων υποψηφίων στους οποίους δίνει την δυνατότητα εγγραφής σε μια σχολή ΤΕΠ λόγω (κωλοφαρδίας [*2]) επιλογής αυτής στην δήλωση Α.

[*2] Αν μάλιστα οι σχολές και το υπουργείο παραμείνουν ανεξέλεγκτες χωρίς να δοθούν στην δημοσιότητα τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία των επιτυχόντων κλπ, ενδέχεται η όποια κωλοφαρδία να μην σχετίζεται ΚΑΝ με την τύχη αλλά με το διαβλητό - και ενδεχομένως κακόβουλο - προσωπικό του υπουργείου. Προς τι η ρατσιστική αντιμετώπιση των ικανών-εργατικών υποψηφίων;15. Οι τρέχουσες προτάσεις για εισαγωγή σε ΤΕΠ με απλή εγγραφή, διαφθείρουν τους τίμιους υποψηφίους οι οποίοι ενδεχομένως είναι επιρρεπείς σε μια εύκολη εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι μοιραία θα σκεφτούν κάποια στιγμή μιας και το υπουργείο τους δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής με απλή εγγραφή:

"Μ****** είμαι να διαβάζω όλο το χρόνο και να μην περάσω για οποιονδήποτε λόγο [π.χ. κακή μέρα εξέτασης, σκληρός ανταγωνισμός, ελλειπής προετοιμασία, άγχος]; ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΠ".

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;16. Ένα από τα προβλήματα τα οποία είχε εντοπίσει παλαιότερα το υπουργείο παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι οι αιώνιοι φοιτητές. Με τις τρέχουσες προτάσεις του υπουργείου παιδείας οι εισαγόμενοι σε σχολές ΤΕΠ με εγγραφή έχουν περισσότερες πιθανότητες παρά ποτέ να καταλήξουν "αιώνιοι φοιτητές" μέχρι διαγραφής τους [εκτός και αν οι καθηγητές των τμημάτων "ρίξουν" το επίπεδο διδασκαλίας-εξέτασης] καταλαμβάνοντας χρήσιμες θέσεις εκπαίδευσης στις σχολές αυτές.

Για ποιό λόγο το υπουργείο φάσκει και αντιφάσκει σε ότι αφορά την προηγούμενη πολιτική της η οποία αφορούσε την υποτιθέμενη μείωση των αιώνιων φοιτητών στα τμήματα;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;17. Με ποιόν τρόπο εξασφαλίζει το υπουργείο παιδείας ότι οι απόφοιτοι οι οποίοι εισάγονται μέσω πανελληνίων θα έχουν περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καλύτερες αμοιβές και καλύτερη σταδιοδρομία έναντι όσων εισάγονται με εγγραφή σε ΤΕΠ;

Τι απαντάει το υπουργείο παιδείας σχετικά με αυτό;Οι ερωτήσεις υποβάλλονται παρουσία 4 κατοίκων της ευρήτερης περιοχής κατοικίας μου.
+2 # Τέντες Παντελής 25-03-2019 12:39
Το νέο σύστημα μειώνει δραστικά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, αυξάνει τα μαθήματα προσανατολισμού και καθιερώνει και ένα μάθημα επιλογής (2 ώρες), μαθήματα που γίνονται υποχρεωτικά για όλους.

Η φιλοσοφία των μαθημάτων επιλογής θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της εμβάθυνσης ή και συμπλήρωσης δομικών γνώσεων για τους υποψηφίους που θα εισαχθούν σε σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, θα συμβάλλουν στη μάθηση και τη γνώση του αντικειμένου τους και θα εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης», που ήταν στα μαθήματα επιλογής, πρέπει να παραμείνει στα επιλεγόμενα μαθήματα της νέας Γ΄ τάξης του ΓΕΛ.

Συνοπτική αιτιολόγηση
• Η Επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης σηματοδοτεί μια διάσταση της πολυπλοκότητας της κοινωνικής πραγματικότητας που εστιάζει στις οργανωτικές δομές, στη διαχείριση και την αποτελεσματική λειτουργία.
• Η οργάνωση αντανακλά διάταξη σχέσεων και συνδέσεων ενός εργασιακού συνόλου, που αποτελείται από μονάδες σε μια ιεραρχία διοικητική και λειτουργική.
• Με τη μάθηση των διοικητικών ευθυνών, καθηκόντων και της διαχείρισης του παραγωγικού δυναμικού δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει τι σημαίνει συνέπεια, αυστηρότητα, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, άσκηση και επανάληψη ορθολογικών πράξεων και εμπέδωση του ορθολογισμού,
• Η οργάνωση και διοίκηση έχει σχέση με τη δομή και τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής για την επίτευξη της βέλτιστης παραγωγικής αποτελεσματικότητας για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών.
• Με το μάθημα αυτό εξετάζονται θεμελιώδεις αρχές της ατομικής συμπεριφοράς όπως προσωπικότητα, αξίες, αντιλήψεις, στάσεις, διαθέσεις, συναισθήματα, λήψη αποφάσεων και ο ρόλος των παρακινητικών συνθηκών για την επίτευξη ενός αποτελέσματος.
• Το μάθημα αποτελεί δομικό στοιχείο του επιστημονικού υπόβαθρου των μαθητών που επιλέγουν τον προσανατολισμό «Οικονομίας και Πληροφορικής».
• Οι προτιμήσεις των μαθητών για το μέχρι σήμερα μάθημα επιλογής είναι αυξημένες, αφού δημιουργούνται κάθε χρόνο σε όλα τα ΓΕΛ της χώρας πάνω από 1200 τμήματα.
• Το περιεχόμενο του μαθήματος «Οργάνωσης και Διοίκησης» δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει πως δομείται και λειτουργεί η παραγωγή και πως συνδέεται η θεωρητική σκέψη με την πράξη και τις εφαρμογές.

Με εκτίμηση
Παντελής Τέντες
-20 # geo548 25-03-2019 13:16
Καλημέρα. Το νομοσχέδιο είναι θετικό. Το μόνο που θα πρέπει να προσεχτεί είναι η απλοποίηση στην εφαρμογή του για τους μαθητές κυρίως για "κόκκινες" και "πράσινες" σχολές, αλλά και για τα στελέχη εκπαίδευσης, ώστε να είναι ευκολότερη η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
Επιπλέον, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να δοθεί η δυνατότητα εισόδου σε σχολές πολλών πεδίων, χωρίς να απαιτείται η εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.
Πχ τελειόφοιτος ΕΠΑΛ Γεωπονίας δεν μπορεί να εισαχθεί στην Κτηνιατρική. Επιπλέον, δεδομένου της διδασκαλίας στον ανωτέρω τομέα μαθημάτων οικονομικής κατεύθυνσης, δεν παρέχεται πρόσβαση των υποψηφίων σε οικονομικές σχολές, παρα μόνο με την επιλογή 4ου πεδίου ή την τυχόν επιλογή από αυτές "πράσινων" σχολών.
-35 # ΠΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25-03-2019 15:33
Παραθέτοντας Αντώνης Κ.:
Να ενώσω καί εγώ τήν φωνή μου με το σύνολο τών αποφοίτων και παλαιών υποψηφίων, που πρεπει, στά πλαίσια τών ίσων ευκαιριών, να συμμετέχουν στήν κατηγορία 10%, χωρίς περιορισμούς καί στην διεκδικήσει ΤΕΠ.

Αγαπητέ Αντώνη αν έχουν ΟΛΟΙ δικαίωμα να συμμετέχουν με το 10% θα το κάνω και εγώ με απολυτήριο του 1990. Το ίδιο θα γίνει και για τα ΤΕΠ με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ΤΕΠ. Οι περιορισμοί δεν έχουν μπει τυχαία.
-10 # ΠΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25-03-2019 15:47
Θα ήθελα να επισημάνω δύο παρατηρήσεις πάνω στο νομοσχέδιο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Οι υποψήφιοι των ΤΕΠ οι οποίοι δίνουν ειδικά μαθήματα θα έχουν με αυτόν τον τρόπο αποκλειστεί από την δυνατότητα να εισαχθούν σε άλλη σχολή σε περίπτωση που δεν γράψουν πάνω από την βάση. Θα είναι οι μοναδικοί υποψήφιοι στους οποίους συμβαίνει αυτό.Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις θα δηλώσουν σχολές ΑΦΟΥ μάθουν τον βαθμό τον οποίο έγραψαν. Προτείνεται σε περίπτωση αστοχίας στο ειδικό μάθημα να μπορούν να εισάγονται σε σχολές ΤΕΠ που είχαν δηλώσει στην Α΄ δήλωση οι οποίες δεν απαιτούν ειδικό μάθημα, δεσμευόμενοι από την αρχική σειρά δήλωσης, ως υπεράριθμοι όπως γίνεται με τους ισοβαθμούντες στις Πανελλαδικές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η
Έστω ότι έχουμε δύο σχολές με 2 θέσεις την κάθε μια δηλαδή
ΣΧ1 ( 2 θέσεις ) και ΣΧ2 ( 2 θέσεις )
Και του υποψήφιους Α, Β και Γ οι οποίοι κάνουν δήλωση ως εξής: Α ( ΣΧ1, ΣΧ2 ) , Β( ΣΧ1, ΣΧ2) και ο Γ (ΣΧ2)
Η ΣΧ1 είναι ΤΕΠ καθώς την δήλωσαν μόνο 2 υποψήφιοι, όσες είναι και οι θέσεις ενώ η ΣΧ2 δεν είναι διότι την δήλωσαν περισσότεροι υποψήφιοι από τις θέσεις.
Αν τοποθετούσαμε όμως πρώτα τους Α και Β στην πρώτη τους επιλογή θα μπορούσε να εισαχθεί και ο Γ και αυτός στην πρώτη του και μοναδική επιλογή.
Αυτό νομίζω ότι είναι και το πνεύμα του νόμου, η εισαγωγή στις σχολές που επιθυμούν οι υποψήφιοι.
Θα έπρεπε λοιπόν οι σειρά των σχολών στην Α΄ δήλωση να είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο. Να τοποθετηθούν στις πρώτες επιλογές τους οι υποψήφιοι ΑΝ οι σχολές τους έχουν αρκετές θέσεις ώστε να τους χωράνε (ΤΕΠ με την έννοια του όρου όπως περιγράφεται μέχρι σήμερα ) και οι υπόλοιπες δηλώσεις να ακυρώνονται για αυτούς ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες σχολές ΤΕΠ και να εισαχθούν και άλλοι υποψήφιοι.
-8 # SHASA 25-03-2019 16:18
Πριν από το Πάσχα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και άμεσα το υπουργείο να ανακοινώσει τη διαδικασια και τον τρόπο λήψης του εθνικού απολυτηριου. Επίσης εως τις 10 Απριλίου όπως υποσχεθηκατε Κε Υπουργέ να ανακοινώσετε την εξεταστεα ύλη για να υπάρχει ηρεμία στους μαθητές της Β Λυκειου
-3 # Αναστασία 25-03-2019 18:03
Ως μαθήτρια της β λυκείου πιστεύω πως οι αλλαγές
αυτές δεν βελτιώνουν ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό σύστημα ουτε διευκολύνουν τους μαθητες. Ειδικότερα, όσον
αφορά τις αλλαγές που πρόκειται να ισχύσουν για τις πανελλήνιες του σχολικού ετους 2019-20, θεωρω οτι μονο θα δυσκολέυουν τους μαθητές. Είναι γνωστό ότι η
προετοιμασία των πανελληνίων ξεκινά απο την
β λυκείου και οι μαθητές έχουν τον χρόνο να
μελετήσουν πολύ καλά τα προς εξέταση μαθήματα
και κυρίως είναι ψυχολογικά και συναισθηματικά
ασφαλείς γωρίζοντας εγκαίρως και με σαφήνεια
την ύλη των μαθημάτων και τον τρόπο εξέτασης.
Φέτος όμως καθώς πλησιάζει ο Απρίλιος του 2019
ούτε η ύλη των μαθημάτων ούτε ο τρόπος εξέτασης τους
είναι γνωστά,συγκεκριμένα και σαφή. Είναι επιεικώς
απαράδεκτο τα παιδιά της φετινής β λυκείου να
βρίσκονται ήδη σε αγωνία και άγχος για τις
Πανελλαδικές. Θα έπρεπε να γνωρίζουν τον τρόπο
εισαγωγής απο τον Οκτώβριο του 2018 , αφού δεν
έγινε αυτο, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο
καινούριο σύστημα όταν και εφόσον αυτό ψηφιστεί.
0 # Χαρά 25-03-2019 18:54
Το μάθημα της λογοτεχνίας δεν πρέπει να εξετάζεται ως μάθημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, δεν εξυπηρετεί επ ουδενί αυτή η εισαγωγή τους στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος, ούτε προσθέτει ιδιαιτερα χαρακτηριστικά στο προφίλ των υποψήφιων μαθητών. Στην Κύπρο που εξεταζόταν ως μάθημα εισαγωγής αφαιρείται, επιπλέον, ενέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας- λόγος που εξοβελίστηκε η λογοτεχνία ως εξεταζόμενο στη θεωρητική- οδηγεί, συνεπώς σε στρέβλωση της αντικειμενικότητας των εξετάσεων.
+9 # Αντώνης 25-03-2019 18:55
Παραθέτοντας ΠΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:
Παραθέτοντας Αντώνης Κ.:
Να ενώσω καί εγώ τήν φωνή μου με το σύνολο τών αποφοίτων και παλαιών υποψηφίων, που πρεπει, στά πλαίσια τών ίσων ευκαιριών, να συμμετέχουν στήν κατηγορία 10%, χωρίς περιορισμούς καί στην διεκδικήσει ΤΕΠ.

Αγαπητέ Αντώνη αν έχουν ΟΛΟΙ δικαίωμα να συμμετέχουν με το 10% θα το κάνω και εγώ με απολυτήριο του 1990. Το ίδιο θα γίνει και για τα ΤΕΠ με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ΤΕΠ. Οι περιορισμοί δεν έχουν μπει τυχαία.


Αγαπητέ Ιωάννη,

Το 10% αφορά όσους έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, άρα όχι εσένα που είχατε τις δέσμες.
Αυτό ίσχυε από το 2001 μέχρι το 2011, στα πρότυπα της κατοχύρωσης βαθμολογίας που υπάρχει σε συστήματα του εξωτερικού , αλλά και στον ΑΣΕΠ και στην Τριτοβάθμια.
Περιορίστηκε στα χρόνια του μνημονίου, ώστε να μειωθούν οι φοιτητές στην Τριτοβάθμια.

Για τα ΤΕΠ, με απολυτήριο: εάν έχεις απολυτήριο Ενιαίου - Γενικού - Επαγγελματικού Λυκείου και βέβαια πρέπει να το δικαιούσαι, αφού ως απόφοιτος Λυκείου θα έχεις τα ίδια δικαιώματα εν όποιων του κράτους, όπως και εκείνη που θα λάβουν το απολυτήριο από το 2020 και εφεξής.
Πώς λοιπόν μπορείς να συμμετέχεις στον ΑΣΕΠ και όχι στην διαδικασία για τα ΤΕΠ, την στιγμή που η επιλογή δεν γίνεται ανάλογα την βαθμολογία, αλλά ανάλογα την επιλογή των 10 τμημάτων και τις διαθέσιμες θέσεις;

Είναι ένα περίπλοκο σύστημα, του οποίου τα τμήματα 10% και ΤΕΠ, εάν δεν διατεθούν σε όλους, στα πλαίσια της Συνταγματικής επιταγής των ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, θα καταπέσει με τις ανεπάλληλες προσφυγές, όπως είναι έτοιμοι να κάνουν οι παλαιοί απόφοιτη και υποψήφιοι.
+11 # ΘΑΝΑΣΗΣ Π. 25-03-2019 19:18
Ας ξεκινήσουμε με τα προφανή και απαράδεκτα : τι διαβούλευση express είναι αυτή; Μια εβδομάδα μόνο και μάλιστα εντός εορταστικού τριήμερου;! Μυρίζει «προσχηματική» ήδη από την αρχή! Και τώρα στα του θέματος:
1. Μια πετυχημένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απαιτεί ως προϋποθέσεις κατ' ελάχιστο την πολιτική συναίνεση, μακροπρόθεσμο ορίζοντα των αλλαγών και η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση να μην είναι αποσπασματική, αλλά να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα της σχολικής ζωής, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας. Δυστυχώς, καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ικανοποιείται, καθώς για άλλη μια φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια αποσπασματική μεταρρύθμιση, η οποία μάλιστα δεν συνοδεύεται από την αναγκαία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση.
2. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο επαναφέρει ελαφρώς τροποποιημένο το «Νόμο Αρβανιτόπουλου» (Ν.4186/2013) που η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργήσει ως “σκληρό και ταξικό” με το «Νόμο Κουράκη-Μπαλτά» (Ν.4327/2015). Σοβαρότητα μηδέν….
3. Είναι απίστευτη η λογική του Υπουργείου : «εφόσον στην πράξη έχει καταργηθεί η Γ’ Λυκείου ας το κάνουμε επίσημο!». Εάν το Υπουργείο θεωρεί ότι με το νομοσχέδιο αυτό αντιμετωπίζει την παραμορφωμένη σχολική πραγματικότητα έστω της Γ Λυκείου (για να μην επεκταθούμε και στις άλλες τάξεις) τότε πλανάται πλάνη οικτρά! Η φροντιστηριοποίηση της Γ΄ Λυκείου δε θα περιορίσει την ανάγκη προσφυγής σε εξωσχολική βοήθεια, αντίθετα πιθανότατα θα την αυξήσει. Η καταφυγή στο φροντιστήριο είναι στην κουλτούρα της ελληνικής οικογένειας/κοινωνίας και θα συνεχίσει να είναι όσο το Υπουργείο στο όνομα της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων υποβαθμίζει με τις ενέργειές του (π.χ. αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία, αύξηση του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, αναθέσεις μαθημάτων κατά το δοκούν βλ. γ ανάθεση, κτλ) το ελληνικό σχολείο και δεν του επιτρέπει να λειτουργήσει σωστά και να παρέχει την απαραίτητη Γενική Παιδεία στην ελληνική νεολαία. Όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δεν νομιμοποιείς το λάθος, το διορθώνεις! Και το σημερινό νομοσχέδιο δεν διορθώνει τίποτα από τα στραβά της σχολικής πραγματικότητας
4. Το να καταργούνται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας από τη Γ΄Λυκείου έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο του Λυκείου, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να παρέχει Γενική Παιδεία. Ο στόχος του ελληνικού σχολείου είναι η διαμόρφωση πολιτών με ολοκληρωμένη και όχι μονοδιάστατη προσωπικότητα. Η μετατροπή της Γ΄ Λυκείου σε εξειδικευμένο φροντιστήριο θα γείρει επικίνδυνα την πλάστιγγα προς τη δεύτερη πλευρά, καθότι, με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, δεν θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση του Εθνικού Απολυτηρίου μαθήματα Γενικής Παιδείας όπως τα Μαθηματικά, η Βιολογία, η Φυσική, η Χημεία, η Πληροφορική και η Ιστορία. Ο επιστημονικός εγγραμματισμός των παιδιών πλήγεται ανεπανόρθωτα σε μια εποχή που απαιτεί ακριβώς το αντίθετο (αντιεμβολιαστικό κίνημα, οικολογική κρίση, ρατσισμός, παραχάραξη της ιστορίας, παγκοσμιοποίηση και κοινωνία της πληροφορίας)!
5. Όλο το νομοσχέδιο ασχολείται με την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και την Γ Λυκείου. Είναι σίγουρο ότι θα διδάσκονται όλες οι Κατευθύνσεις της Γ΄Λυκείου σε όλα τα Λύκεια, ακόμα και με μικρό αριθμό μαθητών; Είναι σίγουρο ότι τα μαθήματα των κατευθύνσεων θα διδάσκονται παντού από τους καθηγητές της Α ανάθεσης; Είναι σίγουρο ότι τα κοινά τμήματα (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) θα είναι κοινά σε όλα τα επιστημονικά πεδία; Που είναι η πρόβλεψη για τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου; Που είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικοί και μαθητές); Πως είναι δυνατό να είναι ΤΟΣΟ αποσπασματικός και πρόχειρος ο σχεδιασμός;
6. Τα δε κλειστά επιστημονικά πεδία (όπως την εποχή των Δεσμών) είναι επιλογή αναχρονιστική και ξεπερασμένη. Ο διαχωρισμός των Θετικών Επιστημών από τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής βλάπτει την διεπιστημονικότητα και παράλληλα περιορίζει τις επιλογές των μαθητών σε μια εποχή που η παγκόσμια τάση είναι η ακριβώς αντίθετη. Οι Μηχανικοί χρειάζονται τη Βιολογία και οι Βιοεπιστήμονες τα Μαθηματικά εν έτη 2019. Ο αυστηρός περιορισμός σε 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έχει λογιστική οπτική και όχι παιδαγωγική. Θα μπορούσαν κάλλιστα οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα εξέτασης και σε 5ο μάθημα όπως και σήμερα. Αυτό θα έλυνε πολλές στρεβλώσεις σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού.
7. Σε κάθε περίπτωση το 3ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να είναι όπως και σήμερα διευρυμένο και να περιλαμβάνει εκτός από τις σχολές Υγείας και τις σχολές Επιστημών Ζωής (Life Sciences), δηλαδή όλα τα Τμήματα που η Βιολογία αποτελεί το βασικό κορμό των μαθημάτων (Γεωπονικά, Δασολογίες, Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Τροφίμων κλπ)
8. Και γιατί τόση πρεμούρα να εφαρμοστούν οι αλλαγές από φέτος, στα παιδιά που ήδη φοιτούν στην Β Λυκείου; Ο σεβασμός στους μαθητές και στις οικογένειές τους απαιτεί επαρκή χρόνο μελέτης και προετοιμασίας για το νέο σύστημα και όχι αιφνιδιαστικές αλλαγές.
9. Και τέλος πως είναι δυνατό να μιλάμε για νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (που όλοι ξέρουμε ότι αυτά που ανακοινώθηκαν μόνο αναλυτικά προγράμματα σπουδών δεν είναι!) που θα εξυπηρετηθούν από τα τρέχοντα βιβλία τα οποία όμως είχαν συγγραφεί για άλλα προγράμματα σπουδών;;!!
+4 # Καθηγητής Λυκειου 25-03-2019 19:29
Επιπλέον μην ξεχνάμε ότι τελικά είναι 5 τα μαθήματα που θα δίνουν υποχρεωτικά οι μαθητές.

Έκθεση, Λογοτεχνία, +3 μαθήματα κατεύθυνσης.

5 μαθήματα!!!

Μα για να μπει πολυτεχνείο κάποιος θα εξετάζεται Λογοτεχνία; Για να μπει Ιατρική;

5 μαθήματα + διπλασιασμός της ύλης.

Σίγουρα είναι "πρώτα ο μαθητής;" ή "πρώτα οι φροντιστές;"
+7 # Τ. Π. 25-03-2019 19:44
1. Καμία σοβαρή αλλαγή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δε μπορεί να ξεκινάει από τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια, ούτε να αιφνιδιάζει τους μαθητές που ήδη φοιτούν στο Λύκειο. Γιατί τώρα αυτή η σπουδή;
2. Ουσιαστικά καταργείται η Γ' τάξη και μετατρέπεται σε μεταλυκειακή-προπαρασκευαστική τάξη. Αν το πρόβλημα είναι η σημερινή αναμφίβολη υποβάθμιση της Γ Λυκείου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η κατάργηση. "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι";
3. Η διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας έχει σοβαρό παιδαγωγικό νόημα: π.χ. Η Βιολογία είναι απαραίτητη για τις σπουδές του μαθητή που θα σπουδάσει επιστήμες Υγείας, αλλά για κάθε άλλο μαθητή είναι ακόμα πιο σημαντική για τη ζωή του (οικολογία, ανοσολογία, εξέλιξη).
-2 # ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 25-03-2019 21:09
Η παρέμβασή μου αφορά το μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών" που υπάρχει ήδη ως μάθημα επιλογής στην Γ τάξη του Λυκείου και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει στη νέα Γ΄ τάξη του ΓΕΛ , σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που προτείνεται. Οι λόγοι για τους οποίους εισηγούμαι αυτή την πρόταση είναι οι εξής:
1. Θεωρώ ότι το μάθημα επιλογής πρέπει να προσφέρει πρόσθετα εφόδια στον μαθητή, τέτοια που θα τον διευκολύνουν μετά την αποφοίτησή του είτε εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε όχι. Η γνώση του εργασιακού περιβάλλοντος, των συνθηκών λειτουργίας επιχειρήσεων και υπηρεσιών αποτελεί στοιχειώδη και αναγκαία γνώση για την ένταξη του αποφοίτου του Λυκείου στο μετέπειτα κοινωνικό περιβάλλον με ό,τι και αν ασχοληθεί. Και αυτή η γνώση- που μπορεί να αποτελεί και δεξιότητα -παρέχεται μόνο με το συγκεκριμένο μάθημα. Άλλωστε την αναγκαιότητα αυτή την αναγνωρίζουν και οι μαθητές που έως σήμερα δηλώνουν μαζικά το εν λόγω μάθημα στα μαθήματα επιλογής!

2. Η κατανόηση των βασικών εννοιών, των λειτουργιών και των διαδικασιών της διοίκησης των Οργανισμών & των Επιχειρήσεων στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον βοηθά παράλληλα τον μαθητή στην αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων του, των ευκαιριών και απειλών του περιβάλλοντος καθώς και στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον ελέγχο και τη λήψη των αποφάσεων για την επίτευξη των προσωπικών του στόχων.

3.Τα μαθήματα επιλογής που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο είναι περιορισμένα και δεν καλύπτουν, κατά τη γνώμη μου, το εύρος των ενδιαφερόντων των μαθητών. Ως εκ τούτου δεν κατανοώ την αναγκαιότητα να αφαιρεθεί ένα μάθημα ("Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών") που μέχρι σήμερα επιλεγόταν από τους μαθητές.

4. Θεωρώ ότι η εισαγωγή του μαθήματος αυτού δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στον προγραμματισμό του Υπουργείου αναφορικά με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς διδάσκεται από καθηγητές ΠΕ 80 (Α΄ανάθεση) και ΠΕ 78 (Β΄ανάθεση).
-7 # ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ 25-03-2019 21:51
Είμαι εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά θετικά σημεία στο νέο σύστημα, θα ήθελα να επισημανω όμως κάποια σημεία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να προσεχθούν:

1. Το υπάρχον σχολικό βιβλίο της Κοινωνιολογίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ως ύλη για πανελλαδικές εξετάσεις. Τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ήδη παρωχημένα (τουλάχιστον 15ετίας-20ετίας). Όσοι το διδάσκουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε πάψει ουσιαστικά να χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ το θεωρητικό μέρος έχει μεγάλες δυσκολίες για τους μαθητές.

2. Παρότι είμαι των Κοινωνικών Επιστημών, θεωρώ ότι τα Λατινικά δεν θα έπρεπε να εξοβελιστούν από τα εξεταστέα μαθήματα.Θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (5 ωρες αρχαία + 2 ώρες λατινικά), συνισττώντας από κοινού ένα μάθημα Κλασσικών Σπουδών, πιστεύω απαραίτητο για όλους όσοι θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές σπουδές.

2. Είναι κατά τη γνώμη μου άστοχη η αφαίρεση της Ιστορίας Γενικής Παιδείας από τη Γ Λυκείου. Οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών που διδάσκονται Θεματική Ιστορία που αναφέρεται στην ίδια περίοδο, θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να κατανοήσουν τη χρονογραμμή και την εξέλιξη των γεγονότων χωρίς την υποστήριξη της Ιστορίας Γ.Π.

3. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει απαξιώσει το Λύκειο αλλά δεν φαίνεται κανείς να το αντιμετωπίζει είναι η βάση του 9,5 για την προαγωγή ή την απόλυση. (Προσοχή: Δεν εννοώ την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο). Αυτό το 9.5 έχει διαλύσει το Λύκειο, καθώς οι μαθητές μπορούν να περάσουν την τάξη γράφοντας 1 και 2 στα περισσότερα μαθήματα. Μαθητές προάγονται στην επόμενη τάξη με 8 (ΟΚΤΩ) μαθήματα κάτω από τη βάση. Αυτό ενισχύει την κουλτούρα της ελάχιστης προσπάθειας και απαξιώνει το ρόλο του Λυκείου. Το αντίστοιχο σύστημα του Γυμνασίου θεωρώ ότι είναι πιο αποτελεσματικό.
+2 # Δημήτριος Θεσσαλονίκ 25-03-2019 22:37
Από την εμπειρία μου ως μάχιμος εκπαιδευτικός, 36 ολόκληρα χρόνια , στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση έχω καταλήξει στα παρακάτω συμπεράσματα τα οποία γρήγορα –γρήγορα θα σας τα παρουσιάσω και συγχρόνως θα σας κάνω και μερικές προτάσεις.
Μόνο ένας στους 3 ή στους 4 μαθητές μπορεί να ανταποκριθεί καλά ως μαθητής του λυκείου. Οι υπόλοιποι έχουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Άρα να κρατήσουμε τον έναν και τους υπόλοιπους να τους κατευθύνουμε προς την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. Χιλιάδες παιδιά «σέρνονται » κυριολεκτικά στις αίθουσες διδασκαλίας των λυκείων και προάγονται είτε από εσφαλμένες παιδαγωγικές αντιλήψεις των καθηγητών τους , είτε από έλλειψη κουλτούρας αξιολόγησης , είτε από συνήθεια , είτε ……..είτε….. Ενώ έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη από καλούς τεχνίτες , από καλούς επαγγελματίες που θα πρέπει να ξεκινούν τις σπουδές τους αμέσως μετά τη Γ’ Γυμνασίου. Τα λυπάμαι τα παιδιά μας !!! Τα λυπάμαι να τα βλέπω να «σέρνονται» αγράμματα στους διαδρόμους των λυκείων και τους γονείς να πληρώνουν και να ευελπιστούν !!!! Χρειαζόμαστε «γερά λύκεια» για λίγους !!! και «καλά επαγγελματικά σχολεία» για τους πολλούς !! Ταξικά σχολεία ? ταξικοί φραγμοί ? πέστε το όπως θέλετε!!! Άλλωστε πιο εκπαιδευτικό σύστημα κατόρθωσε να καταργήσει την ταξικότητα ? Κανένα !!!
Μια καλή λύση που πρώτα και κύρια θα προάγει την εθνική οικονομία και κατά συνέπεια την κοινωνία , είναι ένα λύκειο στο οποίο οι μαθητές θα εξετάζονται πανελλαδικά σε όλα τα μαθήματα του λυκείου , της Α, της Β και της Γ τάξης. Ο αναξιόπιστος προφορικός βαθμός του καθηγητή να προσαρμόζεται (+2)ή (-2) στο γραπτό βαθμό. Με αυτό τον τρόπο οι πανελλαδικές εξετάσεις των 4 μαθημάτων καταργούνται , το δε απολυτήριο του λυκείου που θα προκύπτει από όλα τα μαθήματα γίνεται το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Τα δε θέματα αυτών των εξετάσεων να είναι βατά , και «λογικά» που δεν θα απαιτούν φροντιστήρια αλλά θα στηρίζονται στην καλή διδασκαλία των καθηγητών και στην προσοχή των μαθητών μέσα στην τάξη. Τα μαθήματα και των τριών τάξεων του λυκείου θα μπορούσαν να «πακετάρονται» σε ευρύτερους τομείς π.χ. φυσικών επιστημών , κοινωνικών επιστημών, μαθηματικών κλπ και οι μαθητές να επιλέγουν την εξέταση είτε ολόκληρου του «πακέτου» στην Γ’ Λυκείου , είτε σε μικρότερα κομμάτια στο τέλος κάθε τάξεως. Αλλά για να περπατήσει ένα τέτοιο σύστημα,
 Χρειαζόμαστε πρώτα και κύρια καλούς καθηγητές , καθηγητές που θα αξιολογούνται και μάλιστα πολύ αυστηρά, που θα πληρώνονται καλύτερα(ειδικά του λυκείου), που θα επιμορφώνονται , που θα μετεκπαιδεύονται, που θα «χάνουν» τα καλοκαίρια τους στα σεμινάρια και στο διάβασμα.
 Χρειαζόμαστε καλά βιβλία που θα τα γράψουν μάχιμοι εκπαιδευτικοί , εκπαιδευτικοί της τάξης , απλά και κατανοητά.
 Χρειαζόμαστε πολιτική ηγεσία που να μην ενδιαφέρεται για την επανεκλογή της αλλά για το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας. Διότι μία τέτοια πρόταση όπως αυτή που παραπάνω προτείνω θα την πολεμήσει πρώτα και κύρια η πλειοψηφία των γονέων καθοδηγούμενη από το λαϊκιστικά έντυπα και τα λαϊκιστικά κόμματα που δυστυχώς αφθονούν στην πατρίδα μας. Με συνθήματα «πετούν τα παιδιά μας έξω από τα σχολεία», «εντατικοποιούν τα προγράμματα σπουδών», «σκοτώνουν τη νεολαία»!!!! Και οι καθηγητές θα πολεμήσουν μια τέτοια πρόταση γιατί τους ….ξεβολεύει!!! Και το καθοδηγούμενο , λεγόμενο «μαθητικό κίνημα» θα την πολεμήσει !! Και όλοι αυτοί είναι …..ψήφοι !!!!
 Χρειαζόμαστε λεφτά και μάλιστα πολλά λεφτά για να φτιάξουμε μία αξιόπιστη τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση για να κατευθύνουμε την κύρια μάζα των παιδιών μας προς τα εκεί. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης επειγόντως!!!!! Διότι χρειαζόμαστε καλούς τεχνίτες στη βιομηχανία , στην οικοδομή, παντού.
 Χρειαζόμαστε γονείς, ικανούς να κατανοήσουν την πραγματικότητα , το συμφέρον της κοινωνίας , το συμφέρον το δικό τους και των παιδιών τους. Γονείς απαλλαγμένους από προκαταλήψεις και αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις για την τεχνική εκπαίδευση.
 Χρειαζόμαστε πολιτικά κόμματα που δε θα διαπνέονται από στείρα αντιπολιτευτική διάθεση στα θέματα της παιδείας αλλά θα είναι ανοικτά σε διακομματικές συνεννοήσεις για τη δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου παιδείας.

Και …..τι δε χρειαζόμαστε Θεέ μου !!!! Τίποτα δεν έχουμε από όλα αυτά!!!! Είμαστε πολύ …..φτωχοί θεέ μου !!!! Δυστυχώς!!!! Γι’ αυτό δεν πιστεύω ότι στο ορατό μέλλον μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα από αυτά που προτείνω.
Όσο για το καινούργιο σύστημα που προτείνει ο κύριος Υπουργός Παιδείας βελτιώνει κατά ένα 10% με 20% τα πράγματα αφού καταργεί το «καρκίνωμα» των μη πανελλαδικών μαθημάτων. !!! Τι φοβερό να διδάσκεις μαθήματα όπως ιστορία γενικής παιδείας , κοινωνιολογίας κλπ που δεν θέλει να τα παρακολουθήσει κανένας μαθητής , που κανένας δε διαβάζει αλλά όλοι να απαιτούν 18, 19 και 20 ως βαθμολογία και σύ να έρχεσαι κόντρα με τη συνείδησή σου και να αναγκάζεσαι να υποκύπτεις σε μια εικονική πραγματικότητα!!! Αλλά παρόλα αυτά και με το καινούργιο εξεταστικό , ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν . Τα παιδιά θα ξεκινούν τα φροντιστήριά τους , όχι από το καλοκαίρι αμέσως μετά τη Β’ Λυκείου , αλλά μέσα στη Β’ Λυκείου , από το Μάρτη ακόμα , προκειμένου να προλάβουν τη διδασκαλία της αυξημένης ύλης και θα έρχονται το Σεπτέμβριο και θα σου λένε τα ξέρουμε κύριε , τα έχουμε κάνει στο φροντιστήριο !!! Και δικαιολογημένα τα παιδιά !!! και οι γονείς δικαιολογημένοι που τα στέλνουν στα φροντιστήρια !!! Πώς να περιμένουν να προετοιμαστούν τα παιδιά τους για τις πανελλαδικές σε ένα αναποτελεσματικό , χαμηλού επιπέδου λύκειο που οι μισοί μαθητές έχουν προβληματική αναγνωστική δεξιότητα, που πότε κάνουμε μάθημα και πότε δεν κάνουμε, που άλλοτε έχουμε παρέλαση , άλλοτε έχουμε αποχή , άλλοτε έχουμε εκδρομή , άλλοτε έχουμε προπόνηση για συμμετοχή στους αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, άλλοτε έχουμε αργία , άλλοτε γιατί λείπει …ο κύριος καθηγητής, άλλοτε……… τι να πρωτοπεί κανείς!!!!
Εύχομαι να φτιάξουμε κάποτε μια Ελλάδα προκομμένη, υπόδειγμα !!! Μακάρι θεέ μου !!! Για όλα φταίμε εμείς ως Έλληνες!!! Είμαστε θύματα της κουλτούρας μας και κατά συνέπεια των επιλογών που απορρέουν από αυτήν!!!!
-5 # Ηλίας Σουλιώτης 25-03-2019 23:06
Αισθάνομαι πως με αυτή την πρόταση αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο ο αυτόνομος ρόλος του Λυκείου ως ανώτερη δ/θμια εκπ/ση και απαξιώνεται ακόμα περισσότερο το Απολυτήριο Λυκείου. Το αρχικό πρόβλημα ήταν ότι η Γ' Λυκείου θεωρούνταν άτυπα "προπαρασκευαστικό έτος" και η λύση σε αυτό δεν μπορεί να είναι η επισημοποίηση του προπαρασκευαστικού χαρακτήρα της τάξης αυτής.
Τέλος, όταν μιλάμε για Πληροφορική μιλάμε για μία σύγχρονη Θετική Επιστήμη. Δεν θα πρέπει να συγχέεται η Επιστήμη της Πληροφορικής με την Εφαρμοσμένη Πληροφορική στην Οικονομία (ή άλλες επιστήμες).
Ο συνδυασμός Μαθηματικά-Φυσική-Πληροφορική είναι κάτι που ζητούν πολλοί υποψήφιοι εδώ και χρόνια, είναι προαπαιτούμενο για αρκετές σχολές/τμήματα και λείπει τα τελευταία χρόνια από το σχολείο. Η πρόταση αυτή συνεχίζει μία στρέβλωση των τελευταίων ετών.
-4 # Ι.Μ. 25-03-2019 23:18
Είναι δυνατόν στα μαθήματα γενικής παιδείας να είναι τα θρησκευτικά? Ποια η λογική? Δεν θα έπρεπε να είναι κάποιο άλλο μάθημα όπως τα αγγλικά?
-5 # Αργύρης Μυστακίδης 26-03-2019 00:06
Σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις/παρατηρήσεις μας:
• Για τον προφορικό βαθμό και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου:
Η προσμέτρηση του βαθμού του απολυτηρίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την αναβάθμιση του ρόλο του, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών.
Η προσμέτρηση κατά 60% του προφορικού βαθμού στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων δεν κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, αν δεν διασφαλιστούν ελεγχόμενες και καλά καθορισμένες διαδικασίες για τον τρόπο υπολογισμού του. Συχνές και σύντομες γραπτές δοκιμασίες από «Τράπεζα Θεμάτων» μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα ήταν ένα καλό μέσο «αντικειμενοποίησης» του προφορικού βαθμού. Στον αλγόριθμο υπολογισμού του θα μπορούσε να υπάρξει και πρόβλεψη για λελογισμένη συμμετοχή και άλλων παραμέτρων της παρουσίας του μαθητή στο μάθημα, όπως η θετική , ουδέτερη ή αρνητική παρουσία του στην τάξη.

• Για τις απολυτήριες εξετάσεις:
Οι 2ωρες απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται με ίδια θέματα σε Πανελλαδικό επίπεδο και διαδικασία βαθμολόγησης όπως αυτή που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, ώστε να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις αξιολόγηση των μαθητών. Το ύφος των θεμάτων δεν θα πρέπει να ακολουθεί τη λογική των Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά να ελέγχεται με διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα ο βαθμός αφομοίωσης της διδαχθείσας ύλης.

• Για την ύλη των εξετάσεων:
Παρά την εξαγγελία για μη αναλογική αύξηση της ύλης, οι προτάσεις του ΙΕΠ δείχνουν σημαντική αύξηση της ύλης στα περισσότερα μαθήματα. Θα πρέπει να υπάρξει «κανονικοποίηση» της πρότασης, ώστε η αύξηση των ωρών να δώσει την απαιτούμενη «ανάσα» στο πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου και όχι να αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε ένα «κυνήγι» κάλυψης της ύλης. Ειδικά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος θα πρέπει να υπάρξει ακόμη λιγότερη αύξηση, αν όχι διατήρηση της υπάρχουσας ύλης, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος εμπέδωσης των νέων δεδομένων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

• Για τους αποφοίτους του 2019:
Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα των μαθητών που τελειώσουν φέτος το Λύκειο να επανεξεταστούν στα μαθήματα και στην ύλη που διδάχθηκαν κατά τη φοίτησή τους στη Γ’ Λυκείου, όπως είθισται σε κάθε αλλαγή του εξεταστικού.

Με εκτίμηση
Α. Μυστακίδης
+2 # c.C 26-03-2019 08:55
Συμφωνώ με τις αλλαγές που έχουν προταθεί.
Εμείς δίναμε 6 μαθήματα και παλιότερα 9.
Απλά θεωρώ ότι η επιλογή του 10% να μην μετρά μόνο για 2 χρόνια.
-7 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π 26-03-2019 09:08
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ:

Το σχολικό εγχειρίδιο δεν αναφέρει πουθενά ΕΣΚΤ και Ευρωσύστημα τα οποία αναφέρονται στην 8η Μαθησιακή Ενότητα της πρότασης του ΙΕΠ.

Στο Όγδοο Κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 η οποία αναφέρεται στην Εκδοτική Τράπεζα θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις γιατί αναφέρεται ως Εκδοτική Τράπεζα η Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να γίνεται πουθενά αναφορά στην ΕΚΤ.

ΣΗΜΕΡΑ οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες, και είναι οι εξής:
Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος
• Νομισματική Πολιτική
• Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
• Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού
• Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
• Στατιστικά Στοιχεία
• Τραπεζογραμμάτια και κέρματα
Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
• Εποπτεία
• Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού χρεογράφων
• Συναλλαγματικά διαθέσιμα
• Ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου
• Στατιστικά Στοιχεία
• Έρευνα και Δημοσιεύσεις
-10 # M87 26-03-2019 11:14
Παραθέτοντας ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ:

Το σχολικό εγχειρίδιο δεν αναφέρει πουθενά ΕΣΚΤ και Ευρωσύστημα τα οποία αναφέρονται στην 8η Μαθησιακή Ενότητα της πρότασης του ΙΕΠ.

Στο Όγδοο Κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 η οποία αναφέρεται στην Εκδοτική Τράπεζα θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις γιατί αναφέρεται ως Εκδοτική Τράπεζα η Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να γίνεται πουθενά αναφορά στην ΕΚΤ.

ΣΗΜΕΡΑ οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες, και είναι οι εξής:
Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος
• Νομισματική Πολιτική
• Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
• Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού
• Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
• Στατιστικά Στοιχεία
• Τραπεζογραμμάτια και κέρματα
Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος
• Εποπτεία
• Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού χρεογράφων
• Συναλλαγματικά διαθέσιμα
• Ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου
• Στατιστικά Στοιχεία
• Έρευνα και ΔημοσιεύσειςΞέχασες να αναφέρεις ως αρμοδιότητα της ΚΤτΕ "τον μη-έλεγχο των εμπορικών τραπεζών σε ότι αφορά την έκθεση σε τοξικά απόβλητα για ομόλογα"... Ο βασικός λόγος για τον οποίο έχουμε οικονομική κατοχή.

Πως σου ξέφυγε αυτό ΔΗΜΗΤΡΗ Π.;
-7 # ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 26-03-2019 11:53
Παραθέτω προβληματικά σημεία , κατά τη γνώμη μου :
1. Οι αλλαγές ΔΕΝ πρέπει να ξεκινήσουν από την τρέχουσα Β Λυκ. αλλά από την επόμενη Β αν όχι Α Λυκ. Η καθυστέρηση είναι ήδη μεγάλη και η προετοιμασία των μαθητών , ιδιαίτερα αυτών που στοχεύουν σε τμήματα υψηλής ζήτησης, είναι σε πλήρη εξέλιξη...οποιεσδήποτε αλλαγές στην ύλη προκαλούν αχρείαστη αναστάτωση και δείχνουν μη σεβασμό στην προσπάθειά τους.
2. Η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας είναι απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν ο υποψήφιος των Πολυτεχνικών ή των ιατρικών σχολών να αναγκάζεται να εξεταστεί στο μάθημα της γλώσσας και μάλιστα χωρίς χαμηλό συντελεστή βαρύτητας σε αυτό. Οι συντελεστές βαρύτητας πρέπει να παραμείνουν και να βελτιωθούν περαιτέρω.
3. Απαιτείται άμεση επαναφορά της βάσης 10, τουλάχιστον για μια μεγάλη ομάδα σχολών...π.χ δεν είναι δυνατόν να εισάγονται σε πολυτεχνικά τμήματα της περιφέρειας υποψήφιοι με βαθμό στα μαθηματικά ή στη φυσική κάτω από τη βάση...
4.Η εξέταση στο μάθημα της γλώσσας πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να γίνει εντελώς ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ή τουλάχιστον η εξέταση να διαφοροποιείται στους υποψηφίους της θετικής κατεύθυνσης/ σχολών υγείας. Τα υψηλότερα ποσοστά αναβαθμολόγησης στη συγκεκριμένη εξέταση αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφισβήτησης του λόγου το αληθές. Διαχρονικά η εξέταση της γλώσσας στις θετικές κατευθύνσεις αλλοιώνει και στρεβλώνει την κατάταξη σε σχολές και τμήματα, έχει δε οδηγήσει μέγα πλήθος υποψηφίων στη φοιτητική μετανάστευση (ειδικά στις σχολές υγείας), με ότι αυτό συνεπάγεται. Για να μην παρεξηγηθεί η θέση μου , δεν στοχεύει στην υποβάθμιση της γλώσσας αλλά στον εξορθολογισμό της εξέτασης της. Η προτεινόμενη τροποποιημένη εκδοχή της εξέτασης (με στοιχεία λογοτεχνίας) δεν αντιλαμβάνομαι τι θα επιτύχει και αν θα βελτιώσει ή επιδεινώσει το υπάρχον πρόβλημα...Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
-7 # Κοτσώνης Ιωάννης 26-03-2019 12:16
Τόσο με το ισχύον σύστημα όσο και με αυτό που προτείνετε συνεχίζεται η εξής στρέβλωση:
Ένας μαθητής που επιλέγει στη Γ' Λυκείου την κατεύθυνση «Οικονομία και Πληροφορική» εξετάζεται εκτός των άλλων στα Μαθηματικά (στην ίδια ύλη και στα ίδια θέματα με τα παιδιά της Θετικής Κατεύθυνσης)και στον Προγραμματισμό Υπολογιστών. Εντούτοις δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε στις Μαθηματικές σχολές ούτε σε Πολυτεχνικές σχολές Πληροφορικής.
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
-3 # Απελπισμένος Γονιός 26-03-2019 13:22
Ως απελπισμένος γονιός με το υπάρχων εκπαιδευτικό σύστημα, θα παραθέσει εν συντομία τις σκέψεις μου οι οποίες επ' ουδενί ΔΕΝ έχουν πολιτική χροιά.

Στις αρχικές του δηλώσεις ο Κος Γαβρόγλου έχει εξαγγείλει την «εδώ και τώρα» κατάργηση των πανελλαδικών.................Αυτός ήταν ο τίτλος, το... περιτύλιγμα της προεκλογικής υπόσχεσης που εκστόμισε. Αντιλιπτό πλέον, γιατί το είπε από τον οποιοδήποτε κάτοικο αυτής της χώρας. Η «κατάργηση των πανελλαδικών» κατά Κο Γαβρόγλου θα έχει και άμεσες συνέπειες στον οικογενειακό προυπολογισμό κάθε οικογένειας, αφού πλέον τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΤΑ. Τι ωραίο που αγούγεται στα αυτιά του έλληνα πολίτη που η τσέπη του είναι κατασπαραγμένη τα τελευταία δέκα χρόνια!!!!!!!! Όμως (σύμφωνα πάντα με τον Κο Γαβρόγλου) για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το γνωστικό επίπεδο των μαθητών κάθε κατεύθυνσης θα αυξήσουμε τις ώρες στα μαθήματα της κατεύθυνσης. Για πές τε μου τί σημαίνει πρακτικά αυτό ??????? Πολύ απλά.. αύξηση των ωρών των φροντιστηριακών και ιδιαίτερων μαθημάτων για να μπορέσουν οι φροντιστηριακοί καθηγητές να '' βγάλουν'' την ύλη αφού διαπιστωμένα τώρα πλέον ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΝΑΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Δηλαδή με απλή αριθμητική ΕΠΙΠΛΕΟΝ οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μας !!!!!! Όμως, σύμφωνα με τον Κο Γαβρόγλου ο ΣΤΟΧΟΣ επιτεύχθει....... Κάποιοι συνεχίζουν να τρίβουν τα χέρια τους με την αύξηση της υπέροχης ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑΣ στην πατρίδα μας. Είμαστε μια κοινωνία για κλάματα..... οι πολιτικοί μας είναι η εικόνα μας...........να τους χαιρόμαστε......
-3 # Καθηγητής Λυκείου 26-03-2019 15:16
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραπαιδεία (και η οικονομική αφαίμαξη των ελληνικών οικογενειών μέσω του φροντιστηρίου), θα πρέπει η αύξηση των ωρών διδασκαλιας των πανελλαδικών μαθημάτων να ΜΗΝ συνοδεύεται από αύξηση της ύλης - ή έστω η αύξηση της ύλης να είναι ελάχιστη. Στην αντίθετη περίπτωση, η παραπαιδεία και η οικονομική αφαίμαξη του φροντιστηρίου ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ αντί να μειώνεται. Πρέπει κανείς να είναι τυφλός για να μην το βλέπει!
-3 # DIMITRIS Kounelles 26-03-2019 15:23
Πώς γίνεται ένα άτομο που πάει να δώσει εξετάσεις για Πολυτεχνείο να εξετάζεται στο μάθημα της Λογοτεχνίας;
Είναι δυνατόν;;;;;;;
-8 # Νεκτάριος 26-03-2019 16:16
Το σύστημα είναι εξαιρετικό, σε αντίθεση με το ισχύον.
Οι μαθητές στην κατεύθυνση επιστήμες υγείας και ζωής πάντα ήταν αδικημένοι. Αν αφαιρεθούν τα μαθηματικά από το δρόμο τους τότε θα ισορροπήσει η ζυγαριά επιτέλους!
-4 # Σπύρος Ποντικάκης 26-03-2019 16:25
θΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ τΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΗΝ Γ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ Γ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Α.

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΙΑΧΕΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟ ΟΜΑΔΑ

Και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ένα NEO βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, καθώς ήδη σε πάρα πολλά έχει ξεπεραστεί η πληροφορία (και γνώση...) που υποτίθεται ότι "δίνει " στους υποψήφιους ώστε να είναι καλύτερα καταρτισμένοι πριν το Πανεπιστήμιο. Ειδικά το 4ο και 8ο, 9ο κεφάλαιο ασχολούνται με ήδη ξεπερασμένη μεθοδολογία (μιλούν ακόμη για το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος όταν σήμερα διαβάζεται το DNA ενός ανθρώπου σ εμία εβδομάδα!!!) Ως πότε θα λέμε ό,τι ίσχυε πριν 20 χρόνια;;;
-2 # ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΣΟΕΕ 26-03-2019 16:36
Το ΑΟΔΕΥ πρέπει να είναι στα μαθήματα επιλογής. Η διδασκαλία του παρέχει βασικές και χρηστικές γνώσεις στους μαθητές. Είναι βέβαιο ότι με το επιχειρειν οποιασδήποτε μορφής θα ασχοληθούν οι τωρινοι μαθητές και αυριανοι πολίτες ανεξάρτητα από το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους. Το ΑΟΔΕΥ επιλέγεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών μαθητών κάτι που δείχνει τα προηγούμενα μας επιχειρήματα. Κε Υπουργέ το ΑΟΔΕΥ να είναι στα μαθήματα επιλογής. Δώστε τη δυνατότητα στους μαθητές να το επιλέγουν και να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα γίνει εξωστρεφής οικονομία, πράγμα που αποτελεί πολύ βασικό βήμα για την ανάπτυξη της και κατ επέκταση θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία
-1 # Πέτρος Εσπερίτης 26-03-2019 17:18
Για τα εσπερινά ΓΕΛ προτίστως η κατάργηση του χαρακτήρα Γενικής Παιδείας από την Γ' Λυκείου δημιουργεί προβλήματα , αφού ενα μικρό ποσοστό μαθητών συμμετέχει στις πανελλαδικές και θα χρειαστεί τα 6ωρα μαθήματα.Οι περίσσότεροι θέλουν μόνο το απολυτήριο και τα μαθήματα πρέπει να είναι έως το πολύ πεντάωρα, όχι παραπάνω. Ας υπάρξει η επιλογή όπως της παλιας 5ης δεσμης (μόνο για απολυτήριο, τουλαχιστον για τα εσπερινά. Αντίθετα να μην διδασκονται λιγότερες ώρες ( όπως στα Μαθηματικά ) με την ίδια ακριβώς υλη στις Α, Β τάξεις σε σχέση με το ημερήσια. Αλλα να διδασκονται ίδιες στα βασικα μαθήματα (αν όχι περισσότερες γιατί δεν μπορύν να ανταπεξλερθουν).
Γενικά ομως
αν θέλετε να θεραπεύσετε το πρόβλημά στην Γ΄λυκείου να εισάγετε ένα τέταρτο έτος, προαιρετικό προπαρασκευαστικό έτος (μόνο για αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν) με μαθήματα μόνο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια στις σχολές υψηλής ζήτησης. Αλλά αυτό δεν ειναι στο συμφέρον σας...
+1 # Theodoros Zachariadi 26-03-2019 17:44
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

Ως καθηγητής ΔΕ (πρώην ΠΕ09) δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
το μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων δεν έμεινε ως μάθημα επιλογής στην Γ' λυκειου. Το 90% των αποφοίτων θα δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα.Είναι απαραίτητο να έχουν βασικές γνώσεις οικονομικής σκέψεις στην δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης. Έτσι κι αλλιώς δεν επηρεάζει το πρόγραμμα της Γ λυκείου αντιθέτως δίνει μια επιλογή στους μαθητές της 4ης κατεύθυνσης που τώρα δεν έχουν.
Ευχαριστώ
-15 # mpo.. 26-03-2019 19:14
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
ΘΕΤΙΚΑ:
ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΟΤΙ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 20 ΑΠΟ ΤΙΣ 30+ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ , ΒΑΖΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ,ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ……ΚΑΙ ΟΛΑ ΜΕΛΙ ΓΑΛΑ. ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.
ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝ ΣΤΑ ΔΕΚΑ-ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
ΘΑ ΔΟΥΜΕ:
ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑ ΦΑΝΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;
ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ….ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ :
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΩΡΑ…..!!! ( ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΤΑΞΗ.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ , ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ . ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ( 2+1ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ) ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ . ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ.
ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Ή ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΕΝΤΑΩΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΦΟΥ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ……ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟ ( ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ( Ι.Ε.Κ.)
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΑ ΑΡΧΗ… ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ( ΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ…..!!!
-13 # ΑΝΘΗ ΝΤΑΜΠΡΑΤΖΗ 26-03-2019 19:58
Παραθέτοντας mpo..:
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
ΘΕΤΙΚΑ:
ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΟΤΙ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 20 ΑΠΟ ΤΙΣ 30+ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ , ΒΑΖΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ,ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ……ΚΑΙ ΟΛΑ ΜΕΛΙ ΓΑΛΑ. ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.
ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝ ΣΤΑ ΔΕΚΑ-ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
ΘΑ ΔΟΥΜΕ:
ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑ ΦΑΝΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;
ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ….ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ :
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΩΡΑ…..!!! ( ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΤΑΞΗ.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ , ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ . ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ( 2+1ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ) ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ . ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ.
ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Ή ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΕΝΤΑΩΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΦΟΥ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ……ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ , ΜΕΓΑΛΟ ( ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ( Ι.Ε.Κ.)
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΑ ΑΡΧΗ… ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ( ΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ…..!!!

Σωστά!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-3 # Ανδρέας Ζ. 26-03-2019 20:07
Εκτός του γεγονότος ότι οι όποιες αλλαγές οφείλουν να αποτελούν τμήματα μιας συνολικότερης σχεδίασης, κάποιες παρατηρήσεις:
1. Δεν εξασφαλίζεται η ισονομία για την πρόσβαση σε ΑΕΙ αφού τα επιλεγόμενα θέματα μπορεί να είναι ακόμα και έντονα διαφορετικής δυσκολίας από περιοχή σε περιοχή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε (ή γνωρίζουμε) τι συμβαίνει σε μικρές κοινωνίες.
2. Για να αποκτά περιεχόμενο η δυνατότητα εμβάθυνσης στα μαθήματα "προσανατολισμού" απαιτείται η ύπαρξη σε κάθε ΓΕΛ καθηγητή που να έχει το μάθημα Α΄ ανάθεση, γεγονός που δε συμβαίνει (π.χ. για τη Βιολογία). Αλλιώς, ενισχύεται έντονα η ανάγκη φροντιστηριακής "κάλυψης".
3. Πρέπει στην πράξη- όχι απλά ως διακήρυξη- να εξασφαλίζεται η παροχή σε όλα τα παιδιά των μικρότερων τάξεων του Λυκείου των απαραίτητων εφοδίων για τη ζωή τους ως υπεύθυνων πολιτών.
4. Οι φοιτητές των Ιατροβιολογικών σχολών, Γεωπονίας κ.α. χρειάζονται και μαθηματικά, ενώ αυτοί των Πολυτεχνικών και αρκετών της "φυσικομαθηματικής" και βιολογία. Η επιμονή σε αποκλειστικά 4 διδασκόμενα- εξεταζόμενα μαθήματα δημιουργεί πλήθος προβλημάτων και αντίκειται στη διεθνή πρακτική.
5. Ειδικά για τη ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η ύλη της σημερινής Βιολογίας Γ.Π. της Γ΄τάξης ΟΦΕΙΛΕΙ να διαχυθεί σε μικρότερες τάξεις! Δεν είναι νοητό να μη διδάσκονται καθόλου στο Λύκειο- παρά μόνο και έστω μεταβατικά μόνο τα παιδιά που στοχεύουν σε Ιατροβιολογικές επιστήμες- Εξέλιξη, Οικολογία, στοιχεία περί αντιβιοτικών, εμβολίων, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, εξαρτησιογόνων ουσιών κ.ά. Αποτελεί ατόπημα σε σαφείς και κοινωνικές συνέπειες. Θα είναι και κάτι πρωτοφανές παγκοσμίως , αφού είναι η κατάλληλη ηλικία για τη στοιχειώδη εμβάθυνση και κατανόηση.
Η πρόταση του ΙΕΠ για τη σχετική ύλη συνεπάγεται αύξηση της διδασκόμενης- εξεταζόμενης ύλης κατά 108% περίπου, κόντρα στη δημοσιοποιημένη θέση του ίδιου του Υπουργού και με αποτέλεσμα την αδυναμία εμβάθυνσης που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πρότασης του Υπουργείου.
Παράλληλα, ο τρόπος ανάπτυξης- προσέγγισης των δύο διαφορετικών θεματικών τα καθιστά παντελώς ξένα. Επιπλέον η εύλογη αναζήτηση θεμάτων- "γεφυρών" μεταξύ αυτών στις εξετάσεις εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε εκτροχιασμό και τη διδακτική πράξη.
Στα πλαίσια της παροχής των θεμελιωδών προαπαιτούμενων για τους αυριανούς φοιτητές όλων των σχετικών πανεπιστημιακών σχολών απαιτείται στοιχειώδης εμβάθυνση σε αντικείμενα όπως στοιχεία κυτταρικών διαιρέσεων, κυτταρικής αναπνοής, ενζύμων- πάγιο αίτημα των πανεπιστημιακών δασκάλων- που περιλαμβάνονται στην ύλη της Β΄τάξης και διδάσκονται "επί πολλοίς" . Η πρόταση στου ΙΕΠ δεν αποκρίνεται ούτε σε αυτό.
6. Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι εκπαιδευτικά και κοινωνικά αναγκαίο να γίνει πολύ βαθύτερη μελέτη όλων των παραμέτρων και να είναι εγκαίρως ενήμερη ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα, εξασφαλίζοντας τη συνολική της αποδοχή. Συνεπώς, είναι αναγκαίο, κοινωνικά παραγωγικό και σώφρον να ανασταλεί η εφαρμογή των αλλαγών, τουλάχιστον, για τη μεθεπόμενη σχ. χρονιά, με νέα συνολικά δεδομένα και προετοιμασία.
-11 # Μιχαελα 26-03-2019 21:20
Όχι όχι όχι
-9 # Γωγω 26-03-2019 21:28
Πρέπει να επανεξεταστεί το ποσοστό για τα εσπερινά Γενικά λύκεια για την Χρόνια 2019/2020 ως προς τις πανελλαδικές διότι οι τάξης θα είναι δύο όποτε πρέπει να αντιστοιχεί το ένα τοις εκατό για κάθε μία. (1% για την Γ' &1%για την Δ')
-8 # Νικολέτα Ορφανού 26-03-2019 21:34
Θα πρέπει να επανεξεταστεί το ποσοστό για την χρονιά 2019-20των πανελληνίων των εσπερινών σχολείων από 1%για την γ λυκείου και 1% για την Δ τάξη εσπερινών γενικών λυκείων
-8 # Χριστίνα εσπερινό 26-03-2019 21:37
Του χρόνου αποφοιτούν από τα εσπερινά η Γ' και η Δ'τάξη με 1% από κοινού θέση για πανελλήνιες. Πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα κ να μοιραστεί το 1% για κάθε μια τάξη ξεχωριστά ώστε να μοιραστούν οί πιθανότητες των εξεταζόμενων.
-7 # Βασιλικη Κατσικαλη 26-03-2019 21:42
Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων στα ΓΕΛ:

Για τα θέματα που θα μπαίνουν σε επίπεδο ομάδας σχολείων: Να υπάρχει συγκεκριμένη τράπεζα θεμάτων ( με λογικό αριθμό θεμάτων ανά κεφάλαιο της διδακτέας ύλης) ώστε να εξασφαλιστεί: 1) η επιστημονική αρτιότητα των θεμάτων 2) η ισοδυναμία των θεμάτων ( όσο είναι εφικτό)
Αλλιώς οι δεκάδες επιτροπές που θα προκύψουν δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν ισοδυναμία των θεμάτων στις εξετάσεις.
-6 # ΦιλλένιαΣιδέρη 26-03-2019 22:37
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απαιτεί για να είναι κοινωνικά προϋποθέτει:
• να μην είναι αποσπασματική,
• να υπηρετεί ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από την βάση της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια) προς την κορυφή (σύστημα εισαγωγής)
• οι αλλαγές να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να προηγείται η συστηματική εκπαίδευση αυτών που θα την εφαρμόσουν
• να συνοδεύεται από αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό και τις υποδομές
• να μην αιφνιδιάζει τα υποκείμενα της, δηλαδή τους μαθητές
• να διασφαλίζει τις ίσες ευκαιρίες, την ισότητα και την ισονομία και κυρίως την δικαιοσύνη.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κατά την εκτίμησή μου είναι θετικό βήμα η ολοκλήρωση της γενικής παιδείας στην Β Λυκείου και ο προσανατολισμός στα ειδικά ενδιαφέροντα των μαθητών στην Γ Λυκείου, του ΓΕΛ, καθώς υπό κατάλληλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε ένα άλλο μοντέλο διδασκαλίας που να επενδύει στην δουλειά στην τάξη, θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για το σχολείο.
Οφείλω όμως να επισημάνω την προχειρότητα και τις ασάφειες της πρότασης, οι οποίες μπορούν είτε να δυναμιτίσουν το εγχείρημα, είτε να αποτελέσουν όχημα για μια εξαιρετικά ταξική παιδεία, η οποία δεν θα επιτρέπει στους μαθητές που προέρχονται από οικονομικά ή κοινωνικά ασθενείς τάξεις την πρόσβαση σε σχολές και τμήματα υψηλού κύρους.
1. Δεν μπορεί να κριθεί το σύστημα από το εξεταστικό, διότι δεν διασφαλίζεται η ύπαρξη γνωστικού υπόβαθρου που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες μεταξύ των μαθητών.
2. Η δήλωση του Οκτωβρίου για το 2019 και Ιουνίου από το 2020 που κατατάσσει τα τμήματα σε ελεύθερης πρόσβασης (ΤΕΠ) και με πανελλαδικές εξετάσεις (ΤΠΠΕ) ενέχει σοβαρούς κινδύνους, τόσο σε ότι αφορά στις ίσες ευκαιρίες για τους μαθητές, όσο και για ομοειδή τμήματα που μπορούν να βρεθούν σε διαφορετική κατάταξη, αλλά οι απόφοιτοι τους να έχουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Κατά την γνώμη μου η δήλωση πρέπει να γίνεται για το σύνολο των ομοειδών τμημάτων, π.χ. «Τμήματα Χημείας». «Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών», χωρίς αυτό να επιλύει το πρόβλημα για εξαιρετικές σχολές, οι οποίες είναι μοναδικές.
3. Η διασφάλιση του βαθμού 9,5 και η εισαγωγή σε ΤΕΠ με συμμετοχή κατά 60% του βαθμού των τετραμήνων και 40% της γραπτής εξέτασης, δηλαδή πρακτικά χωρίς να απαιτείται η γραπτή εξέταση, ενδεχομένως θα δημιουργήσει συνθήκες αφόρητης πίεσης προς τους διδάσκοντες και φυσικά πλήττει κατάφωρα το αδιάβλητο του συστήματος.
Η αδιαβλητότητα και η ισοτιμία του συστήματος ελέγχεται επίσης σε ότι αφορά στην επεξεργασία και επιλογή των θεμάτων της γραπτής εξέτασης για μαθητές διαφορετικών ομάδων σχολείων.
4. Το άρθρο 13Δ καθιστά τον εκάστοτε Υπουργό μοναδικό ρυθμιστή του συστήματος, καθώς του παρέχει υπερεξουσίες σε ότι αφορά στον μέγιστο αριθμό προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, στον τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, στον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται, στην ακριβή κατάταξη των Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία, στον καθορισμό του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, στον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτο.
4. Τέλος αν η μετάβαση στην απαιτητική Γ Λυκείου δεν είναι ομαλή, δηλαδή δεν έχει προηγηθεί συστηματική και ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, ώστε να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη, η δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων, η μέθοδος μελέτης, και να υπάρχουν τα γνωστικά προαπαιτούμενα, το σύστημα αυτό μεσοπρόθεσμα θα αποκλείσει εκείνες τις ομάδες μαθητικού πληθυσμού που στηρίζονται αποκλειστικά στο σχολείο για την εξέλιξή τους και θα καταστεί μηχανισμός αποκλεισμού των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-7 # Γονιός μαθητή Β Λ 26-03-2019 23:03
Κανείς δε διαφωνεί ότι χρειάζεται να γίνουν αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου(περιεχόμενο σπουδών και τρόπος παροχής της γνώσης) όσο και στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές όμως απαιτούν σωστό σχεδιασμό και να γίνουν σε βάθος χρόνου. Να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι καθηγητές μ' αυτές και όχι να εξαγγέλλονται δύο μήνες πριν το τέλος του σχολικού έτους για τη Β Λυκείου. Μια Β Λυκείου που ήδη έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της με βάση άλλο εξεταστικό σύστημα. Επομένως η επιβάρυνση των μαθητών και των οικογενειών τους - ήδη επιβαρυμένων ψυχολογικά και οικονομικά - με πρόσθετο άγχος είναι δεδομένη.
Αν τελικά εφαρμοστεί το νέο εξεταστικό σύστημα όπως έχει εξαγγελθεί, τουλάχιστον ας μη γίνει αύξηση της ύλης των μαθημάτων και ειδικά στον τομέα ανθρωπιστικών σπουδών που είναι ήδη πολύ μεγάλη. Σε αντίθετη περίπτωση οι μαθητές, εθισμένοι, δυστυχώς, στην "παπαγαλία" θα οδηγηθούν σε πλήρη εξάντληση, σωματική και ψυχική με επιπτώσεις και στις οικογένειές τους.
Αναφορικά με τις ανθρωπιστικές σπουδές η κατάργηση των Λατινικών από μάθημα προσανατολισμού θα αποτελέσει πλήγμα για τους υποψηφίους των φιλολογικών και νομικών σχολών. Προτιμότερο ήταν να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και τη διδασκαλία τους.
Η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας από την άλλη θα πρέπει να αφορά όλους τους μαθητές και μάλιστα να μην οδηγεί σε στείρα απομνημόνευση αλλά σε ουσιαστική γνώση, μελέτη και ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων που θα έχει ως αποτέλεσμα την ευρύτερη καλλιέργεια του μαθητή και την κατ' επέκταση
ορθότερη κοινωνική του συμπεριφορά. Η μετατροπή της σε μάθημα πανελληνίων εξετάσεων της αφαιρεί όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Τέλος το σημαντικότερο ζητούμενο το οποίο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του Λυκείου, και όχι μόνο, είναι η καταπολέμηση της παραπαιδείας. Όχι όμως με τον τρόπο που έχει εξαγγελθεί από το υπουργείο, δηλαδή την αύξηση των ωρών διδασκαλίας (ήδη υπάρχουν πεντάωρα μαθηματα προσανατολισμού με πολλές ώρες φροντιστηρίων. Ποιά η διαφορά με το να γίνουν τα μαθήματα εξάωρα; Μήπως είναι πιο πιθανή μια επιπλέον αύξηση των φροντιστηριακών ωρών;), αλλά με πιο αποτελεσματικούς τρόπους τους οποίους το κράτος είναι αρμόδιο να επιλέξει.
-2 # Γονιός 26-03-2019 23:43
Αυτά που προκύπτουν είναι τα εξής: περισσότερες εξετάσεις, άρα και περισσότερα φροντιστήρια. Εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, ακόμα και για την απόκτηση του απολυτηρίου. Αύξηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων από φέτος. Λιγότερη γνώση, λιγότερη μόρφωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΡΧΕΣ. Μάλιστα, ο κ. Γαβρόγλου, ο Υπουργός της -κατά τα άλλα- Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, δήλωσε: “Το πρόβλημα δεν είναι τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια έχουν φερθεί με συνεπή τρόπο απέναντι στους μαθητές”…

Μόνο μία απάντηση πρέπει να δώσουμε ως γονείς: πάρτε το πίσω.
-7 # Δημος 27-03-2019 00:07
Όσον αφορά το ποσοστό των εσπερινών λυκείων πρέπει να εξεταστεί εις διπλούν για το σχολικό έτος 2019/2020 διότι θα υπάρχουν δύο τάξης που θα δώσουν πανελλήνιες και η κάθε μία θα πρέπει να διεκδικήσει το ένα τοις εκατό που της ανήκει (1%για την Γ' και 1%για την Δ' γενικού εσπερινός λυκείου)
-2 # Παπαβασιλείου Γ. 27-03-2019 00:47
Σύμφωνα με την αρχική πρόταση, ορίζεται ένας περιορισμένος αριθμός μαθημάτων επιλογής. Προτείνω να παραμείνει ως μάθημα επιλογής το μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης", για τους παρακάτω λόγους:
1. Το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται πλήρως στις μελλοντικές επαγγελματικές ανάγκες όλων των υποψηφίων, καθώς συνδέει την θεωρία με την πράξη και προσεγγίζει ρεαλιστικές και βιωματικές καταστάσεις.
2. Τα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής, εκτός του σχεδίου, έχουν κατά βάση θεωρητικό προσανατολισμό και απευθύνονται κυρίως στους μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ το μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης" απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών.
3. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μαθητές οι οποίοι στοχεύουν εισαγωγή σε σχολές των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας.
4. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς τα τελευταία χρόνια που διδάσκεται ως μάθημα επιλογής, προτιμάται από μεγάλη μερίδα μαθητών.
-7 # SL^2 27-03-2019 05:30
Χρειάζεται παρέμβαση για όλο το λύκειο και όχι μόνο στη Γ' λυκείου και το σύστημα πρόσβασης. Πολλά χρόνια τώρα το ΓΕ.Λ, αντιμετωπίζει δυστυχώς τεράστιο πρόβλημα, που όλοι το έχουμε εντοπίσει, αλλά δεν έχουμε συμφωνήσει δυστυχώς στη λύση του και ούτε είμαι αισιόδοξος ότι θα συμβεί και τώρα. Διάβασα σχετικές ανακοινώσεις, που βρίθουν από διαπιστώσεις και ευχολόγια, αλλά απουσιάζει έστω και μία πρόταση! Συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει ούτε και από την ΟΛΜΕ, η οποία αναφέρεται μεν στη γενική αρχή, που είναι σωστή, ότι το λύκειο πρέπει να παρέχει γενική μόρφωση και να είναι αποσυνδεδεμένο από το σύστημα πρόσβασης στην Γθμια εκπ/ση, διατηρώντας τον αυτόνομο μορφωτικό του ρόλο χωρίς όμως να προτείνει πως αυτό σήμερα μπορεί να υλοποιηθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του λυκείου είναι ότι από την Α' ΓΕ.Λ και σε κάθε περίπτωση από τη Β' όλοι οι μαθητές ασχολούνται μόνο με τα 4 ή 5 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το λύκειο σήμερα δεν υπηρετεί το ρόλο του που είναι να παρέχει εγκύκλια γνώση και συντελείται σ' αυτό η εκπ/ση της αμάθειας όπως αναφέρει ο Μισεά στο ομώνυμο βιβλίο του. Ακόμη και όσοι επιτυγχάνουν σε σχολές υψηλής ζήτησης είναι προσοντούχοι αγράμματοι! Είναι εδώ και πολλά χρόνια κοινό μυστικό αυτό πρόβλημα αλλά δεν έχουμε καταφέρει να το λύσουμε! Ούτε το συνδικάτο μας έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης. Η εύκολη απάντηση είναι ότι δεν είναι δουλειά του συνδικάτου να κάνει προτάσεις, η εκάστοτε κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να νομοθετεί! Πρόκειται κατά την άποψή μου περί λάθους. Το σωστό είναι ότι το συνδικάτο δεν νομοθετεί, αυτό το κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όμως μπορεί να κάνει προτάσεις, για αυτό άλλωστε έχει και τα Ιστιτούτα του, στην περίπτωση της ΟΛΜΕ είναι το ΚΕΜΕΤΕ. Τέλος είναι όλο και πιο πολλές οι φωνές από τους συναδέλφους που ρωτούν: η πρόταση της ΟΛΜΕ για αυτό ή το άλλο θέμα ποια είναι; Όσο μεγάλη προσπάθεια και να γίνει από τους γονείς και τους καθηγητές για τη σπουδαιότητα της εγκύκλιας γνώσης, της σφαιρικής μάθησης κλπ, όσο θα υπάρχουν Πανελλαδικές εξετάσεις με 4-5 μαθήματα, τα υπόλοιπα μαθήματα θα είναι διακοσμητικά του προγράμματος! Και βέβαια στην παρούσα φάση η κατάργηση των Πανελλαδικών και η ελεύθερη πρόσβαση, μπορεί να είναι ζητούμενα δεν είναι όμως εφαρμόσιμα. Επομένως το λύκειο για να μπορέσει ν' αποτελέσει ένα αξιόπιστο σχολείο, που θα δίνει αξιόπιστο απολυτήριο, που θα παρέχει εγκύκλια γνώση κλπ μάλλον θα πρέπει να συνδεθεί με το βαθμό πρόσβασης στην Γθμια εκπ/ση. Και η σύνδεση αυτή να μην είναι μόνο με την Γ' ΓΕ.Λ αλλά και τις υπόλοιπες τάξεις του λυκείου. Άλλωστε σ' αυτές μπαίνουν οι βάσεις και επιπλέον η προσπάθεια των μαθητών σ΄αυτές δεν θα πρέπει ν' ακυρώνεται ή να μην λαμβάνεται υπόψη. Άρα η πρόταση Γαβρόγλου είναι ημιτελής επειδή δεν αναφέρεται και στις Α' και Β' λυκείου. Μία πρόταση για αυτές τις τάξεις θα ήταν οι εξετάσεις των ενδοσχολικών μαθημάτων να γίνονται όπως οι απολυτήριες στη Γ' λυκείου με το σύστημα Γαβρόγλου και ο ΜΟ σ' αυτές να υπολογίζεται στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης των Πανελλαδικών εξετάσεων. Στην Α΄λυκείου λιγότερο, περισσότερο στη Β΄και ακόμη περισσότερο στη Γ'. Ενδεικτικά: ο βαθμός στην Α΄να ήταν το 5% του βαθμού πρόσβασης, ο βαθμός στη Β΄το 7% του βαθμού πρόσβασης και ο Βαθμός του απολυτηρίου το 8% του βαθμού της πρόσβασης. Κοντολογίς η επίδοση του μαθητή σε όλο το λύκειο, διότι σε όλο το λύκειο πρέπει να προσπαθεί, πρέπει να συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης.
+1 # Άννα Ματσιώρη 27-03-2019 07:04
Με λύπη διαπιστώνω την κατάργηση του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ) από τα μαθήματα επιλογής της Γ΄ Λυκείου.
Το συγκεκριμένο μάθημα, πανελλαδικώς εξεταζόμενο έως το Σχ. Έτος 2014-2015, εντάχθηκε στο ΑΠΣ από το Σχ. Έτος 2015-2016 ως επιλογή για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου.
Οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, επιλέγοντάς το, δίνουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια «ψήφο εμπιστοσύνης» στο ΑΟΔΕΥ. Για παράδειγμα, το σχ. έτος 2015-16 ήταν δεύτερο σε σειρά προτίμησης (επιλέχθηκε από 18.727 μαθητές/τριες) μετά το Ελεύθερο Σχέδιο (19.919 μαθητές/τριες) και πριν από τη δεύτερη ξένη γλώσσα (15.206 μαθητές/τριες). Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα χρήσιμο μάθημα όχι μόνο γιατί προετοιμάζει και υποστηρίζει τις μετέπειτα σπουδές όσων ακολουθούν τον Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής, αλλά και γιατί μπορεί να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις στους/στις μαθητές/τριες όλων των Ομάδων Προσανατολισμού.
Η επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης προσφέρει γνώσεις που αξιοποιούν οι άνθρωποι ως άτομα, μέλη κοινωνικών ομάδων και πολίτες, τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία και στη σύγχρονη αγορά εργασίας (επικοινωνία, συνεργασία, οργάνωση, προγραμματισμό, ομαδικό πνεύμα, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, λήψη αποφάσεων, ηγεσία, καινοτομία, ευελιξία), δίνει σημαντικά εφόδια για μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή και βοηθά στην κατανόηση τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ίδιου μας του εαυτού.
Η κατάργηση του συγκεκριμένου μαθήματος, σε συνδυασμό με τις πολύ περιορισμένες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές/τριες (Σχέδιο, Ξένες Γλώσσες, Λατινικά), δημιουργεί κενό, αφαιρώντας από μεγάλη μερίδα αυτών τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο μάθημα που θα καλύπτει τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τους στόχους και τα ενδιαφέροντά τους.
Πραγματικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε έναν λόγο που να δικαιολογεί την κατάργηση του συγκεκριμένου μαθήματος!
- Εκπαιδευτικοί υπάρχουν για να το διδάξουν.
- Μαθητές υπάρχουν που επιθυμούν να το διδαχθούν.
- Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αν και πολύ χρήσιμο, απουσιάζει πια από το Γενικό Λύκειο.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνω να συμπεριληφθεί το μάθημα του ΑΟΔΕΥ στα μαθήματα επιλογής της Γ΄ Λυκείου.

Άννα Ματσιώρη
-4 # Νησιώτης-Συναχίρης Ι 27-03-2019 09:14
Πρέπει να βάλετε στα μαθήματα επιλογής της Γ' τάξης το μάθημα ΑΟΔΕ. Διότι αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές που θα επιλέξουν οικονομικές σχολές.
-5 # Τζανιδάκης Κώστας 27-03-2019 10:55
1. Προτείνεται η απομόνωση της Γ΄ Λυκείου και η μετατροπή της σε προπαρασκευαστικό έτος για την εισαγωγή και μόνο σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως πως ο μαθητής θα έχει τις προαπαιτούμενες γνώσεις σε μαθήματα όπως Μαθηματικά, Φυσική, Γλώσσα προερχόμενος από ένα αδιάφορο (*) Λύκειο σε Α΄ και Β΄ όπως είναι και το σημερινό Γυμνάσιο.
(*) Η αδιαφορία είναι το "ελάχιστο κακό" σε ένα Γυμνάσιο και Λύκειο (Α΄και Β΄) που ο μαθητής δεν εξετάζεται και δεν αξιολογείται γενικότερα η προσπάθειά του με συνέπεια στην πρόοδό του.
2. Για ποιο εθνικό απολυτήριο μιλάμε όταν:
- δεν μετράει με αντικειμενικότητα η πρόοδος του μαθητή σε όλο το Λύκειο
- δε μαθαίνει τίποτα ουσιαστικό με συνέπεια τα εφόδια για την αγορά εργασίας να είναι ανύπαρκτα.
3. Πώς χαρακτηρίζεται ένα απολυτήριο εθνικό με εξετάσεις "γειτονικών" λυκείων (μόνο στην Γ΄ Λυκείου), με διαφορετικά θέματα και με εξεταστές καθηγητές που ... έλα βρε αδελφέ ... ένα χαρτζιλίκι είναι τα παράνομα ιδιαίτερα της παραπαιδείας των σχολείων ... όπως τα φακελάκια στα δημόσια νοσοκομεία... άρα καταργείται το αδιάβλητο των εξετάσεων.
4. Επίσημα πλέον υπάρχουν σχολές δύο ταχυτήτων με εξετάσεις ή χωρίς εξετάσεις. Πέρα από τη σύγχυση που έχει και τη μαντεψιά που θα κάνει ο μαθητής, καταργείται η ισονομία και οι ίσες ευκαιρίες. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και τώρα στην πράξη (οι σχολές με εισαγωγή 5.000 και 6.000 μόρια τέτοιες είναι) οι σχολές χαμηλών απαιτήσεων είναι για το μαθητή ρεαλιστικός εξαναγκασμός και όχι επιλογή.
5. Καταργείται η επιλογή του μαθητή σε διαφορετικά πεδία, άρα καταργείται το προνόμιο ίσων ευκαιριών σε σχέση με προηγούμενους υποψηφίους.
6. Αν δε δουλέψει όλο το Λύκειο με αντικειμενική αξιολόγηση του μαθητή στην εξέλιξή του δε θα βελτιωθεί το επίπεδο της προσφερόμενης εκπαίδευσης και κυρίως το επίπεδο των μαθητών υποψήφιων επιστημόνων και ερευνητών με ελλιπείς γνώσεις και βασικές αδυναμίες στο χαρακτήρα και τη συνείδηση, τι ζητάει και πως μαθαίνει να το βρίσκει.
+21 # M87 27-03-2019 11:04
Το πρόβλημα της Γ' Λυκείου είναι ότι βάζει στους μαθητές "δυό καρπούζια στην ίδια μασχάλη" (α. και β).

α. Το ένα καρπούζι είναι η απόκτηση γενικής παιδείας και απολυτηρίου και επειδή αυτός ο στόχος αφορά ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' Λυκείου, προέχει έναντι του β.

β. Η εμβάθυνση γνώσεων σε γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά την πιθανή εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τα πράγματα βελτιώνονται ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ για όλους εάν προστεθεί προπαρασκευαστικό έτος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξηγώ:

1. Για τους μαθητές οι οποίοι δεν σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αποκτούν μια Γ' Λυκείου ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΘΑΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ το οποίο ΜΠΟΡΕΙ να ενσωματώνει λίγο από όλα (μαθηματικά, νεοελληνική γλώσσα, επαναφορά των αρχαίων ελληνικών, βιολογία, ιστορία κλπ).

Η ύλη - λόγω εξέλιξης των επιστημών - έχει αυξηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ώρες διδασκαλίας πρέπει να αυξηθούν ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ (π.χ. νεοελληνική γλώσσα, αρχαία Ελληνικά, ιστορία κλπ).

2. Για τους μαθητές οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εκείνοι θα μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα μέσα σε ένα προπαρασκευαστικό έτος το οποίο ακολουθεί την αποφοίτηση τους από την Γ' Λυκείου με ειδικευμένο αντικείμενο, λιγότερα μαθήματα και καλύτερη προετοιμασία ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ.

3. Για τους καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η κατάσταση βελτιώνεται επειδή εκείνη θα παραλαμβάνουν μαθητές καλύτερα προετοιμασμένους και οι οποίοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ.

4. Για τους γονείς, η κατάσταση βελτιώνεται επειδή το προπαρασκευαστικό έτος του σχολείου θα μπορέσει - σε μεγάλο βαθμό - να αντικαταστήσει το φροντιστήριο μιας και οι καθηγητές θα έχουν πλέον περισσότερες ώρες στη διάθεση τους για να διδάξουν όλα όσα απαιτεί το πρώτο έτος των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίοδευσης.

5. Καθότι οι φροντιστές θα μειωθούν και οι ανάγκες για διδακτικό προσωπικό θα αυξηθούν στα σχολεία, ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις καθηγητών των προπαρασκευαστικών τμημάτων οι οποίοι θα στεγάζονται στις ίδιες αίθουσες στις οποίες οι μαθητές της Γ' Λυκείου παρακολουθούσαν μαθήματα δεσμών.

Με την εισαγωγή ενός επιπλέον έτους προετοιμασίας:
1. Διατηρείται στο ακέραιο ο στόχος ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ χωρίς συμβιβασμούς έναντι των δεσμών.

2. Με ένα έτος προπαρασκευαστικό το οποίο ακολουθεί την λήψη απολυτηρίου μετά από εξετάσεις, οι μαθητές θα έχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 4-5 μαθήματα να διαβάσουν για ένα χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΣΗΜ. Και μόνο το ότι δίνει κανείς ένα επιπλέον έτος προετοιμασίας στους υποψήφιους, σημαίνει βελτίωση επιδόσεων για αυτούς που θέλουν να μπούν... Πόσο περίσσότερο αν παράλληλα γίνονται μαθήματα και δεν τους απασχολεί να διαβάσουν μαθήματα γενικής παιδείας.

3. Η προπαρασκευαστική παραπαιδεία θα απορροφηθεί κατά ένα μέρος στο επιπλέον αυτό έτος.

Για όσους ανησυχούν για την τσέπη των οικογενειών:

4.1 Καθότι το κόστος λειτουργίας του προπαρασκευαστικού έτους αφορά ΜΟΝΟ την πληρωμή των καθηγητών αυτού. το κόστος επιβαρύνει το σύνολο των φορολογουμένων και όχι τις οικογένειες των υποψηφίων.

4.2 Καθότι ο μισθός και η ασφάλιση των καθηγητών αυτών θα είναι δεδομένος, δεν θα υπάρχουν οι οικονομικές "κορώνες" των αμοιβών των ιδιαιτέρων μαθημάτων ή μεγαλοφροντισστηρίων.

Και παράλληλα φροντίζει κανείς οι μαθητές να συμμετέχουν σε ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ εξετάσεις. Όσες πιο πολλές γίνεται από το δημοτικό ακόμα για να τους φύγει το άγχος και να περάσει στο πετσί τους ότι η αξιολόγηση τους δεν είναι κάτι κακό ή κάτι το οποίο πρέπει να φοβούνται, αλλά κάτι το οποίο θα αναδείξει τις ενδεχόμενες αδυναμίες αυτών και που θα τους επιτρέψει την βελτίωση τους.

Να δούμε αν ο διαχειριστής θα το αναρτήσει αυτό...
-5 # Βαλια 27-03-2019 11:25
Παραθέτοντας panrev:
Ως φιλόλογος με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε δημόσια Λύκεια και βαθμολογητής σε Πανελλήνιες εξετάσεις, αναρωτιέμαι ποια είναι η στόχευση της συνεξέτασης των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία στις Πανελλήνιες εξετάσεις, που αφορούν την εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Ανέκαθεν, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας κρινόταν ως εκ των ουκ άνευ για κάθε δέσμη/κατεύθυνση/ομάδα προσανατολισμού, με το σκεπτικό ότι ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου ένας μελλοντικός φοιτητής πρέπει να είναι ικανός να κατανοεί κείμενα σύγχρονου προβληματισμού, να συμπυκνώνει αλλά και να αναλύει νοήματα, να επιχειρηματολογεί και να τεκμηριώνει με σαφή και δομημένο λόγο τις απόψεις του.
Παρά το φορμαλισμό και το "καλούπωμα" της έκφρασης των μαθητών, η Ν. Γλώσσα / Έκθεση παρέμεινε μέχρι σήμερα ο φόβος των εξεταζομένων που δεν έχουν ενδιαφέρον και άποψη για τα κοινωνικά ζητήματα, ενώ αναδεικνύει έστω και σε μικρό βαθμό την κριτική ικανότητα και το προσωπικό ύφος του κάθε υποψηφίου.
Με το νέο σύστημα, το μάθημα συμπιέζεται σε μία παράταιρη συνύπαρξη με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, του οποίου η εξέταση σε επίπεδο πανελληνίων εξετάσεων δοκιμάστηκε και απο-δοκιμάστηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια στη Θεωρητική Κατεύθυνση, καθώς συνοδεύτηκε από πλήθος αναβαθμολογήσεων στα γραπτά των υποψηφίων λόγω πολύ μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των εξεταστών.
Από επιστημονική άποψη η συνάφεια των δύο μαθημάτων είναι ελάχιστη, ενώ από παιδαγωγική σκοπιά η συνεξέταση είναι απαράδεκτη, καθώς υποχρεώνει τους μαθητές υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες να κάνουν switch off και switch on σε διαφορετικά αντικείμενα, σαν να είναι ρομπότ. Από πού κι ως πού μπορεί κάποιος για μιάμιση ώρα να επιχειρηματολογεί για σύγχρονα ζητήματα (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση) και αμέσως μετά στην υπόλοιπη μιάμιση ώρα της εξέτασης να σχολιάζει τις αφηγηματικές τεχνικές και τα εκφραστικά μέσα στον Βιζυηνό ή στον Παπαδιαμάντη; Και γιατί να αποτελεί κριτήριο της εισαγωγής κάποιου στην Ιατρική η σε βάθος κατανόηση και γνώση της γλώσσας του Παπαδιαμάντη; Με την ίδια λογική θα έπρεπε να εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι σε μαθήματα αισθητικής αγωγής (δε ζούμε όμως στην εποχή του Πλάτωνα...) Επιπλέον, με ποια λογική προβλέπεται 3ωρη εξέταση στις πανελλήνιες, όταν και στις ενδοσχολικές ορίζονται 3 ώρες; Μήπως θα πρέπει να ορίσετε 4 ώρες; Και αν αυτό συμβεί με βάση ποια παιδαγωγική αρχή/ θεωρία θα το δικαιολογήσετε;
Δυστυχώς, δημιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω "μάθημα" είναι "λίγο απ' όλα", καταλύεται κάθε έννοια επιστημονικότητας και βέβαια οι απανταχού φροντιστές και ιδιαιτεράδες τρίβουν τα χέρια τους....


Συμφωνώ απόλυτα!
Όλα τα παιδιά πρέπει να ξέρουν να γράφουν σωστά και αυτό πρέπει να είναι προαπαιτούμενο και να αξιολογείται. Δεν χρειάζεται όμως όλα τα παιδιά να ξέρουν να αναλύουν ποίηση και λογοτεχνικά κείμενα, αυτό ας το κάνουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η χώρα έχει ιδιαίτερη ανάγκη από θετικά μυαλά και θετικούς επιστήμονες, η εισαγωγή των οποίων δεν θα πρέπει να κριθεί από τη λογοτεχνία σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, ο περιορισμός της εξέτασης της γλώσσας σε 2 παραγράφους των 250 λέξεων, σε τι μπορεί να αποσκοπεί?
-12 # ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 27-03-2019 12:05
Eίμαι καθηγήτρια Οικονομολόγος.
Θεωρώ οτι το καινούργιο νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση καταγρώντας στην Γ! λυκείου τα μαθήματα γενικής παιδείας και αυξάνοντας τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων κατεύθυνσης.
Αν όμως αυξηθεί και η ύλη των μαθημάτων , τότε χάνεται το πλεονέκτημα της αύξησης των ωρών για να γίνονται περισσότερες ασκήσεις και να καταργηθούν τα ιδιαίτερα μαθήματα.
Επίσης είναι άδικο για τα παιδιά που είναι τώρα στην Β! Λυκείου να εφαρμοστεί τελευταία στιγμή
.
-7 # Γονιός μαθητη Β΄Λυκ 27-03-2019 13:17
Καταργείται μια τάξη από το Λύκειο και το κάνετε 2 έτη από 3 ενώ την Γ λυκείου την κάνετε προπαρασκευαστικό έτος εισαγωγής. Θα έπρεπε να κάνετε επιπλέον προπαρασκευαστικό έτος), αν πραγματικά νοιαζόσασταν για το Λύκειο , ώστε το απολυτήριο να έχει αξία και να μειώσετε την παραπαιδεία . Αλλά έτσι βολεύει οικονομικά ,λιγότερη εκπαίδευση με λίγες δαπάνες. Φαίνεται ακόμη και με βάση το φετινό ωρολόγιο πρόγραμμα στις Α και Β΄΄ Λυκείου, ότι τελικά σκοπεύετε να διαμορφώνετε το ωρολόγιο πρόγραμμα με βάση την επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι το τι Λύκειο θέλετε, (δηλαδή πχ . δεν έχετε μαθηματικούς ,υποβαθμίζετε τα Μαθηματικά κοκ..) Φυσικά έχετε και το myschool και το ράβετε το ''κοστούμι ''στα μέτρα σας. Τους μαθητές τους κατευθύνετε σκόπιμα προς την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση με τα αντιπαιδαγωγικά 6ωρα που κάνετε στο ΓΕΛ αφού αυτό σιγουρα επιδιώκετε. Τα εσπερινά ΓΕΛ τα αφανίζετε τελείως αφού το 80-90% των μαθητών μόνο απολυτήριο θέλουν (κυρίως οι ενήλικες) και θα αναγκάζινται κάνουν 6 ώρα με ιδια ύλη. Με το νομοθέτημα αυτό δεν θα χρειαστεί να κάνετε αρκετούς διορισμούς για τους καθηγητές. Για τους μαθητές (17χρονους) νομίζετε ( με τις σχολές ΤΕΠ ) ότι θα δώσουν την ψήφο τους… στο νομοθέτημα .
Εν κατακλείδι ή λυση ως προς την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπ/ση για την αστική τάξη ( ο καπιταλισμός έχει την εναλλακτική – σπουδές στο εξωτερικό) είναι ΜΌΝΟ 3 έτη για απολυτήριο (χωρίς την παραπαιδεία)+1 προπαρασκευαστικό μόνο για σχολές υψηλής ζήτησης και το σύστημα να ισχύσει για τους μαθητές της Α Λυκείου.
+18 # M87 27-03-2019 14:14
Παραθέτοντας M87:
Το πρόβλημα της Γ' Λυκείου είναι ότι βάζει στους μαθητές "δυό καρπούζια στην ίδια μασχάλη" (α. και β).

α. Το ένα "καρπούζι" είναι η απόκτηση γενικής παιδείας και απολυτηρίου και επειδή αυτός ο στόχος αφορά ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' Λυκείου, προέχει έναντι του β.

β. Το άλλο καρπούζι είναι η εμβάθυνση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά την πιθανή εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία, το οποίο όμως δεν αφορά το σύνολο των μαθητών.

Τα πράγματα βελτιώνονται ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ για όλους εάν προστεθεί προπαρασκευαστικό έτος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξηγώ:

1. Για τους μαθητές οι οποίοι δεν σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αποκτούν μια Γ' Λυκείου ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΘΑΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ το οποίο ΜΠΟΡΕΙ να ενσωματώνει λίγο από όλα (μαθηματικά, νεοελληνική γλώσσα, επαναφορά των αρχαίων ελληνικών, βιολογία, ιστορία κλπ).

Η ύλη - λόγω εξέλιξης των επιστημών - έχει αυξηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ώρες διδασκαλίας πρέπει να αυξηθούν ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ (π.χ. νεοελληνική γλώσσα, αρχαία Ελληνικά, ιστορία κλπ).

2. Για τους μαθητές οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εκείνοι θα μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα μέσα σε ένα προπαρασκευαστικό έτος το οποίο ακολουθεί την αποφοίτηση τους από την Γ' Λυκείου με ειδικευμένο αντικείμενο, λιγότερα μαθήματα και καλύτερη προετοιμασία ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ.

3. Για τους καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η κατάσταση βελτιώνεται επειδή εκείνοι θα παραλαμβάνουν μαθητές καλύτερα προετοιμασμένους και οι οποίοι ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΘΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΕΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ.

4. Για τους γονείς, η κατάσταση βελτιώνεται επειδή το προπαρασκευαστικό έτος του σχολείου θα μπορέσει - σε μεγάλο βαθμό - να αντικαταστήσει το φροντιστήριο μιας και οι καθηγητές θα έχουν πλέον περισσότερες ώρες στη διάθεση τους για να διδάξουν όλα όσα απαιτεί το πρώτο έτος των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Καθότι οι φροντιστές θα μειωθούν και οι ανάγκες για διδακτικό προσωπικό θα αυξηθούν στα σχολεία, ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις καθηγητών των προπαρασκευαστικών τμημάτων οι οποίοι θα στεγάζονται στις ίδιες αίθουσες στις οποίες οι μαθητές της Γ' Λυκείου παρακολουθούσαν μαθήματα δεσμών.

Με την εισαγωγή ενός επιπλέον έτους προετοιμασίας:

1. Διατηρείται στο ακέραιο ο στόχος ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ χωρίς συμβιβασμούς έναντι των δεσμών.

2. Με ένα έτος προπαρασκευαστικό το οποίο ακολουθεί την λήψη απολυτηρίου μετά από εξετάσεις, οι μαθητές θα έχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 4-5 μαθήματα να διαβάσουν για ένα χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΣΗΜ. Και μόνο το ότι δίνει κανείς ένα επιπλέον έτος προετοιμασίας στους υποψήφιους, σημαίνει βελτίωση επιδόσεων για αυτούς που θέλουν να επιτύχουν... Πόσο περισσότερο αν παράλληλα γίνονται μαθήματα και δεν τους απασχολεί το διάβασμ μαθημάτων γενικής παιδείας. Επιπλέον δε, για τους υποψήφιους οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει τι θέλουν να κάνουν, τους δίνεται επιπλέον χρόνος προκειμένου οι ίδιοι και οι αποφάσεις τους να ωριμάσουν.

3. Η προπαρασκευαστική παραπαιδεία θα απορροφηθεί κατά ένα μέρος στο επιπλέον αυτό έτος.

Για όσους ανησυχούν για την τσέπη των οικογενειών:

4.1 Καθότι το κόστος λειτουργίας του προπαρασκευαστικού έτους αφορά ΜΟΝΟ την πληρωμή των καθηγητών αυτού, το κόστος επιβαρύνει το σύνολο των φορολογουμένων και όχι τις οικογένειες των υποψηφίων.

4.2 Καθότι ο μισθός και η ασφάλιση των καθηγητών αυτών θα είναι δεδομένος, δεν θα υπάρχουν οι οικονομικές "κορώνες" των αμοιβών των ιδιαιτέρων μαθημάτων ή μεγαλοφροντιστηρίων.

4.3 Η δε τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πάρει επιτέλους τα πάνω της καθώς οι καθηγητές του 1ου έτους δεν θα χρειάζεται να ασχολούνται με κάλυψη κενών. Έτσι όπως έχουν καταντήσει οι υπουργοί παιδείας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρακτικά έχουν εξαφανίσει το πρώτο έτος σπουδών, τουλάχιστο σε ότι αφορά μέρος των μαθημάτων.

...Και παράλληλα φροντίζει κανείς οι μαθητές να συμμετέχουν σε ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ εξετάσεις. Όσες πιο πολλές γίνεται από το δημοτικό ακόμα για να τους φύγει το άγχος και να περάσει στο πετσί τους ότι η αξιολόγηση τους δεν είναι κάτι κακό ή κάτι το οποίο πρέπει να φοβούνται, αλλά κάτι το οποίο θα αναδείξει τις ενδεχόμενες αδυναμίες αυτών και που θα τους επιτρέψει την βελτίωση τους.

Να δούμε αν ο διαχειριστής θα το αναρτήσει αυτό...


Σημ. προς τη διαχείριση: Περιέχει διορθώσεις τις οποίες θα ήθελα να κάνω στο προηγούμενο μήνυμα μου.
-2 # Βουζαξάκης Γεώργιος 27-03-2019 14:38
Η παρέμβαση μου αφορά το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης», που ήταν στα μαθήματα επιλογής και κατά την πρόταση μου πρέπει να παραμείνει στα επιλεγόμενα μαθήματα της νέας Γ΄ τάξης του ΓΕΛ.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που υποστηρίζεται η παραπάνω πρόταση:

• Η Επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης αφορά την πολυπλοκότητα της κοινωνικής πραγματικότητας και εστιάζει στις οργανωτικές δομές, στη διαχείριση και την αποτελεσματική λειτουργία.
• Το περιεχόμενο του μαθήματος δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει πως δομείται και λειτουργεί η παραγωγή και πως συνδέεται η θεωρητική σκέψη με την πράξη και τις εφαρμογές.
• Το περιεχόμενό του μαθήματος ανταποκρίνεται πλήρως στις μελλοντικές επαγγελματικές ανάγκες όλων των μαθητών
• Το περιεχόμενό του μαθήματος συνδέει την θεωρία με την πράξη και προσεγγίζει ρεαλιστικές και βιωματικές καταστάσεις.
• Πρόκεται για ένα ιδιαίτερα δημοφηλές μάθημα. Δημιουργούνται κάθε χρόνο σε όλα τα ΓΕΛ της χώρας πάνω από 1200 τμήματα.
-7 # Ευάγγελος Σταυρόπ. 27-03-2019 14:47
Θεωρώ τουλάχιστον απαράδεκτο τον εγκλωβισμό σε ένα επιστημονικό πεδίο, όπως προτείνει το παρών σχέδιο νόμου. Γιατί να μην παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να εισαχθούν σε σχολές του 2ου και 3ου επιστημονικου πεδίου, στα οποία ο κορμός των μαθημάτων είναι σχεδόν κοινός; Οι επιλογές περιορίζονται σημαντικά. Αν για παράδειγμα, ένας μαθητής επιλέξει το 3ο επιστημονικό πεδίο, αλλά δεν καταφέρει να περάσει σε κάποια σχολή, καθώς οι περισσότερες από αυτές είναι υψηλοβαθμες,τι υποτίθεται πως πρέπει να κάνει; Δένετε τα χέρια των παιδιών, φορτώνοντας τα με άγχος και ιδιαίτερη αγωνία, μόλις 2 μήνες πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, για τους μαθητές της Β λυκείου. Με κάποιες τροποποιήσεις, το παρόν σύστημα θα μπορούσε να δοκιμαστεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η δημιουργία ενός σχεδίου νόμου το οποίο θα ωφελεί πραγματικά τους μαθητές, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχη. Δεν μιλάμε για κούκλες, αλλά για παιδιά, με όνειρα και επιδιώξεις, τα οποία προσπαθούν καθημερινά να αποκτήσουν μια θέση στην κοινωνία μας. Δεν μπορείτε να παίζετε έτσι με την ψυχολογία τους, αφηνοντας τα στην άγνοια. Αναλάβετε τις ευθύνες σας λοιπόν, αναλογιστείτε τις έντονες αντιδράσεις τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών, και αναθεωρήστε αναφορικά με την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
-8 # ΕΣΠΕΡΙΝΑ.ΓΕΛ. Βούλα 27-03-2019 14:48
ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ:
1) Θα πρέπει να επανεξεταστεί το ποσοστό για την χρονιά 2019-20 των πανελληνίων των εσπερινών σχολείων από 1% για την γ λυκείου και 1% για την Δ τάξη εσπερινών γενικών λυκείων.
2)Να αναδιαμορφωθεί το 2019-2020 το ωρολόγιο πρόγραμμα -δίκαια- ως προς τον αριθμό ωρών σε κάποια μαθήματα (προέκυψε πρόβλημα από τη μετάβαση τετραετές- σε τριετές) . Δηλαδή στην Α & Β Εσπερινού Λυκείου να διδάσκονται οι ΙΔΙΕΣ ώρες με τα ημερήσια (αφού έχουν την ίδια ύλη) , στα Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική χημεία, κοκ όπου θα εξετάζονται και πανελλαδικά στη Γ τάξη. (Λάθος είναι που φέτος έχουν ίδια ύλη με τα ημερήσια αλλα διδάσκονται λιγότερες ώρες/ εβδομάδα στην Α & Β τάξη).
-2 # Δημήτρης Πρίμπας 27-03-2019 14:54
τουλάχιστον το νέο σύστημα να πιάνει τα παιδιά του τωρινού γυμνασίου. Δεν γίνεται οι μαθητές του λυκείου να μην ξέρουν τι τους ξημερώνει.
-4 # Κωνσταντίνος Ιωάννου 27-03-2019 15:01
Το νεο σύστημα είναι απαίσιο. Όχι οτι το τωρινό είναι της προκοπής έτσι.. προς θεού.
-6 # SL^2 27-03-2019 15:02
[quote name="SL^2"]Χρειάζεται παρέμβαση για όλο το λύκειο και όχι μόνο στη Γ' λυκείου και το σύστημα πρόσβασης. Πολλά χρόνια τώρα το ΓΕ.Λ, αντιμετωπίζει δυστυχώς τεράστιο πρόβλημα, που όλοι το έχουμε εντοπίσει, αλλά δεν έχουμε συμφωνήσει δυστυχώς στη λύση του και ούτε είμαι αισιόδοξος ότι θα συμβεί και τώρα. Διάβασα σχετικές ανακοινώσεις, που βρίθουν από διαπιστώσεις και ευχολόγια, αλλά απουσιάζει έστω και μία πρόταση! Συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει ούτε και από την ΟΛΜΕ, η οποία αναφέρεται μεν στη γενική αρχή, που είναι σωστή, ότι το λύκειο πρέπει να παρέχει γενική μόρφωση και να είναι αποσυνδεδεμένο από το σύστημα πρόσβασης στην Γθμια εκπ/ση, διατηρώντας τον αυτόνομο μορφωτικό του ρόλο χωρίς όμως να προτείνει πως αυτό σήμερα μπορεί να υλοποιηθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του λυκείου είναι ότι από την Α' ΓΕ.Λ και σε κάθε περίπτωση από τη Β' όλοι οι μαθητές ασχολούνται μόνο με τα 4 ή 5 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το λύκειο σήμερα δεν υπηρετεί το ρόλο του που είναι να παρέχει εγκύκλια γνώση και συντελείται σ' αυτό η εκπ/ση της αμάθειας όπως αναφέρει ο Μισεά στο ομώνυμο βιβλίο του. Ακόμη και όσοι επιτυγχάνουν σε σχολές υψηλής ζήτησης είναι προσοντούχοι αγράμματοι! Είναι εδώ και πολλά χρόνια κοινό μυστικό αυτό πρόβλημα αλλά δεν έχουμε καταφέρει να το λύσουμε! Ούτε το συνδικάτο μας έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης. Η εύκολη απάντηση είναι ότι δεν είναι δουλειά του συνδικάτου να κάνει προτάσεις, η εκάστοτε κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να νομοθετεί! Πρόκειται κατά την άποψή μου περί λάθους. Το σωστό είναι ότι το συνδικάτο δεν νομοθετεί, αυτό το κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όμως μπορεί να κάνει προτάσεις, για αυτό άλλωστε έχει και τα Ιστιτούτα του, στην περίπτωση της ΟΛΜΕ είναι το ΚΕΜΕΤΕ. Τέλος είναι όλο και πιο πολλές οι φωνές από τους συναδέλφους που ρωτούν: η πρόταση της ΟΛΜΕ για αυτό ή το άλλο θέμα ποια είναι; Όσο μεγάλη προσπάθεια και να γίνει από τους γονείς και τους καθηγητές για τη σπουδαιότητα της εγκύκλιας γνώσης, της σφαιρικής μάθησης κλπ, όσο θα υπάρχουν Πανελλαδικές εξετάσεις με 4-5 μαθήματα, τα υπόλοιπα μαθήματα θα είναι διακοσμητικά του προγράμματος! Και βέβαια στην παρούσα φάση η κατάργηση των Πανελλαδικών και η ελεύθερη πρόσβαση, μπορεί να είναι ζητούμενα δεν είναι όμως εφαρμόσιμα. Επομένως το λύκειο για να μπορέσει ν' αποτελέσει ένα αξιόπιστο σχολείο, που θα δίνει αξιόπιστο απολυτήριο, που θα παρέχει εγκύκλια γνώση κλπ μάλλον θα πρέπει να συνδεθεί με το βαθμό πρόσβασης στην Γθμια εκπ/ση. Και η σύνδεση αυτή να μην είναι μόνο με την Γ' ΓΕ.Λ αλλά και τις υπόλοιπες τάξεις του λυκείου. Άλλωστε σ' αυτές μπαίνουν οι βάσεις και επιπλέον η προσπάθεια των μαθητών σ΄αυτές δεν θα πρέπει ν' ακυρώνεται ή να μην λαμβάνεται υπόψη. Άρα η πρόταση Γαβρόγλου είναι ημιτελής επειδή δεν αναφέρεται και στις Α' και Β' λυκείου. Μία πρόταση για αυτές τις τάξεις θα ήταν όλα τα μαθήματα να είναι γενικής παιδείας και οι ενδοσχολικές εξετάσεις να γίνονται όπως οι απολυτήριες στη Γ' λυκείου με το σύστημα Γαβρόγλου και ο ΜΟ σ' αυτές να υπολογίζεται στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης των Πανελλαδικών εξετάσεων. Στην Α΄λυκείου λιγότερο, περισσότερο στη Β΄και ακόμη περισσότερο στη Γ'. Ενδεικτικά: ο βαθμός στην Α΄να ήταν το 5% του βαθμού πρόσβασης, ο βαθμός στη Β΄το 7% του βαθμού πρόσβασης και ο Βαθμός του απολυτηρίου το 8% του βαθμού της πρόσβασης. Κοντολογίς η επίδοση του μαθητή σε όλο το λύκειο, διότι σε όλο το λύκειο πρέπει να προσπαθεί, πρέπει να συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης.
+2 # Δήμητρα 27-03-2019 15:03
Ως μαθήτρια της Β Λυκείου ενημερώθηκα για την ύλη που πρότεινε το ΙΕΠ με βάση τις ώρες που προτείνονται για τα μαθήματα κατεύθυνσης. Θεωρώ ότι είναι ακομα πολυ μεγάλη και για τις ώρες αυτές. Επίσης φτάσαμε στο τέλος της φετινής χρονιάς και ακόμα να ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για να ξέρουμε και εμείς οι μαθητές πως να κινηθούμε
-4 # ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ 27-03-2019 15:21
Η παρέμβασή μου αφορά το μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων" το οποίο σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου δεν αποτελεί μέρος των προτεινόμενων μαθημάτων επιλογής στην Γ λυκείου. Μια τέτοια εξέλιξη κινείται στην λάθος κατεύθυνση για τους εξής λόγους :
1. Η επιλογή του μαθήματος από έναν μεγάλο αριθμό μαθητών τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο και επίκαιρο μάθημα που προσφέρει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για προσωπική και επαγγελματική επιτυχία ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.
2. Οι έννοιες της Οργάνωσης και της Διοίκησης είναι έννοιες εξαιρετικά σύγχρονες, αφού σχετίζονται άμεσα με δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, προγραμματισμού, λήψης αποφάσεων, ηγεσίας, ανάλυσης και αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων με έμφαση στην καινοτομία.
3. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων, η ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας και η ανάδειξη συνεργιών που παράγονται από την λειτουργία ομάδων και ευρύτερων πυρήνων αποφάσεων καθιστούν τις έννοιες της Οργάνωσης και της Διοίκησης απαραίτητη γνώση, αλλά και απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχημένη παρουσία στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.
-8 # αναστασια παπαπετρου 27-03-2019 15:34
μην πειραξετε τις ωρες της κατευθυνσης ουτε την υλη. καλα ειναι οπως ειναι τωρα
-6 # Κοτρίδης Ανδρέας 27-03-2019 15:51
Για το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης», θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του Λυκείου να μπορούν να το επιλέξουν ανάμεσα στα μαθήματα επιλογής της νέας Γ΄ τάξης του ΓΕΛ.
Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μάθημα που προτιμάται από τους μαθητές ως μάθημα επιλογής. Εκτός όμως από δημοφιλές είναι και ένα πολύ χρήσιμο αντικείμενο όχι μόνο για όσους ακολουθήσουν σχολές Οικονομικών, γιατί προσφέρει χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές όλων των Επιστημονικών Πεδίων.
Δεν είναι τυχαίο ότι ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών δρομολογεί σπουδές στον επιστημονικό χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης (M.B.A.) ανακαλύπτοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούνται από το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην καθημερινή ζωή τους αλλά και σε όλες τις επαγγελματικές επιλογές και πορείες των μαθητών.
+1 # Μ. Ε. 27-03-2019 15:54
Αυξηστε τις ωρες κατευθυνσης αλλα οχι την υλη. Οι καθηγητες δεν προλαβαινουν να βγαζουν την υλη τους και κλεβουν ωρες απο αλλου η ακομα χειροτερα δεν ενδιαφερονται αν θα βγαλουν την υλη. η υλη ειναι υπερβολικη και αν σκεφτειτε οτι τα παιδια εχουν εξωσχολικη βοηθεια (φροντιστηριο μαθημα στο σπιτι κτλ) δεν θα εχουν ζωη αυτον τον χρονο.. θα αγχωνονται στο επακρο. Ψυχραιμια γιατι αν κανουμε τους νεους να απογοητευτουν απο τη ζωη στην πιο κρισημη ηλικια τους ζητω που καηκαμε.
-17 # grigoris 27-03-2019 16:11
Ο νέος τρόπος πρόσβασης των μαθητών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάστηκαν είκοσι ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψουμε στο πιο δίκαιο και αντικειμενικό εξεταστικό σύστημα, τις δέσμες. Αν και η γενικότερη φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι σωστή και μέσα στο πνεύμα της εποχής, ενδεχομένως θα πρέπει να εξετάσετε εκ νέου κάποια δευτερεύοντα ζητήματα, όπως :
1. Η ανανέωση της δυνατότητας στους υποψηφίους να ξεκλειδώνουν με ένα πέμπτο μάθημα της επιλογής τους, ένα ακόμη επιστημονικό πεδίο, όπως ακριβώς ισχύει σήμερα.
2. Μια έστω και λελογισμένη αύξηση της ύλης δεν βοηθά τους εξεταζόμενους, αλλά επιτείνει έτι περαιτέρω το φόρτο εργασίας τους και ως εκ τούτου δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα.
3. Η διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων δύο φορές μέσα στο σχολικό έτος, καθώς μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που οι υποψήφιοι αποτυγχάνουν έως τη στιγμή που ξαναμετρούν τις δυνάμεις τους.
4. Η παροχή της δυνατότητας στους υποψηφίους να κρατούν τη βαθμολογία τους σε κάποια μαθήματα, όπως συνέβαινε παλαιότερα, χωρίς να εξετάζονται κάθε φορά σε όλα τα μαθήματα από την αρχή.
5. Γενναία πριμοδότηση του βαθμού του απολυτηρίου της Γ τάξης ως κριτήριο εισαγωγής στις ανώτατες σχολές, σε ποσοστό που θα φθάνει προοδευτικά το 40% ή ενδεχομένως και περισσότερο.
6. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για την εκπαιδευτική κοινότητα (που έχει ήδη υποστεί μια αναίτια αύξηση ωραρίου κατά δύο διδακτικές ώρες το προηγούμενο διάστημα) αφορά την αναμόρφωση του προγράμματος Α και Β Λυκείου, την οποία προαναγγέλετε. Ελπίζω η παρέμβαση αυτή να στοχεύει σε πραγματικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι στην ανατροπή των υφιστάμενων ωρολογίων προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχούν σε 35 ώρες για κάθε τάξη. Αν στη Γ τάξη ο μαθητής καλείται να επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού που τον ενδιαφέρει και να εστιάσει σε αυτή, τότε οι δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου θα πρέπει να προσφέρουν γενική και εγκύκλιο παιδεία, ένας κορμός βασικών μαθημάτων που θα οδηγεί με ασφάλεια τον μαθητή στις μετέπειτα επιλογές του.
Αυτή είναι η άποψη μου και σας ευχαριστώ για την ανάρτηση.
-16 # Στελιος 27-03-2019 16:16
Αν δεν αλλαξει η υλη, το συστημα καλο φαινεται...
+1 # Νίκος 27-03-2019 16:20
Θα πρέπει η κατηγορία 10% να ισχύσει γιά όλους τους παλαιούς υποψηφίους πανελλαδικών καί τα ΤΕΠ να είναι προσβάσιμα σε όλους τους αποφοίτους Λυκείου.

Ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους!
0 # Ανδρεας 27-03-2019 16:56
μην μεγαλωσετε την υλη των εξεταζομενων μαθηματων. βοηθηστε τουλαχιστον τα παιδια που δεν μπορουν να πανε σε φροντιστηρια
-4 # Μαριος β. 27-03-2019 17:30
καλυτερα να μην μετραει ο βαθμος απολυτηριου.
-4 # Πομώνης Γεράσιμος 27-03-2019 18:10
ΑΟΔΕΥ Γ΄ ΓΕΛ
Το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών θα πρέπει να παραμείνει στην ομάδα μαθημάτων επιλογής για την Γ΄Τάξη.
Το ΑΠΣ του μαθήματος καλύπτει το γνωστικό πεδίο σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα ΚΑΙ Η ΥΛΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ.
Η μέχρι σήμερα επιλογή του μαθήματος από τους μαθητές της Γ΄Τάξης ως μαθήματος επιλογής, αναδεικνύει τη αναγκαιότητα απόκτησης τέτοιων γνώσεων από τους μαθητές.
Παρότι τέτοιες γνώσεις θα έπρεπε να προσφέρονται με μάθημα γενικής παιδείας, τουλάχιστον ας παραμείνει ως μάθημα επιλογής προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του μεγάλου αριθμού μαθητών που μέχρι σήμερα το επέλεγαν.
-8 # Χρήστος Ρ 27-03-2019 18:32
Το Υπουργείο έθεσε σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το σύστημα εισαγωγής των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τις συνακόλουθες αλλαγές που προκαλεί στη μορφή και το περιεχόμενο του Λυκείου.
Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, το μόνο που το νέο νομοσχέδιο φαίνεται να θεραπεύει είναι το υπάρχων διαγωνιστικό σκέλος της ήδη αποδομημένης Γ΄ Λυκείου. Φαίνεται δηλαδή σαν να αποτελεί την απάντηση σ΄αυτό που θεωρούν πρόβλημα γονείς και μαθητές, οι οποίοι στοχεύουν στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στο “χάσιμο χρόνου” με τα μαθήματα γενικής παιδείας. Σίγουρα η Γ΄ Λυκείου με την σημερινή μορφή δεν εξυπηρετεί τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Από τη στιγμή που το σχολείο συνδέεται με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο ρόλος μιας προπαρασκευαστικής τάξης είναι αναγκαίος. Δεν μπορεί όμως αυτή να εφευρεθεί σε βάρος του χρόνου και του περιεχομένου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σίγουρα η υλοποίησή της απαιτεί μακρόχρονη προεργασία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Δεν μπορεί να ζητείται από τους μαθητές της Β΄Λυκείου να κάνουν κρίσιμες επιλογές χωρίς να έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί ένας πραγματικός Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Από την άλλη το νομοσχέδιο δεν καταπολεμά την παραπαιδεία και τη φροντιστηριακή παιδεία. Απεναντίας, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας και της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων θα οδηγήσει και σε αναλογική αύξηση των φροντιστηριακών ωρών. Από τη στιγμή μάλιστα που ο τρόπος απόκτησης του Εθνικού Απολυτηρίου αλλάζει χαρακτήρα, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα με την προτεινόμενη διαδικασία η απόκτηση του απολυτηρίου δυσκολεύει πολύ, ενώ γίνεται απαγορευτική για τους μαθητές που για διάφορους λόγους (και κυρίως κοινωνικούς και οικονομικούς) δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης. Μοιραία η επιλογή του φροντιστηρίου γίνεται μονόδρομος και γι αυτούς τους μαθητές, αφού καμία αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ενισχυτικών δομών για του μαθητές αυτούς.
Όσον αφορά τον τρόπο απόκτησης του εθνικού απολυτηρίου, ερωτήματα εγείρονται για την αντικειμενικότητα και για το αν οι κανόνες απόκτησης είναι ισότιμοι για όλους μαθητές. Από τη στιγμή που οι εξετάσεις για το απολυτήριο γίνονται σε επίπεδο δήμων με διαφορετικά θέματα, παύουν οι συνθήκες να είναι όμοιες για όλους. Επίσης, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την αδιαβλητότητα των εξετάσεων (π.χ που θα φυλάσσονται τα γραπτά, συνθήκες πρόσβασης κτλ). Ταυτόχρονα, η προετοιμασία και η υλοποίηση του όλου εγχειρήματος από τις υπάρχουσες υποστελεχομένες δομές της δημόσιας εκπαίδευσης, φαντάζουν έργα τιτάνια και από τεχνικής άποψης. Για να μην αναφερθούμε στις παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
Τέλος, οι μεταβατικές διατάξεις για τους απόφοιτους είναι ελλιπείς και ασαφείς. Δεν είναι κατανοητό όταν κάποιος απόφοιτος θέλει να δώσει εξετάσεις μετά από 2 χρόνια και ενώ είχε φοιτήσει στην παλαιά Γ΄Λυκείου, αν ο βαθμός του απολυτηρίου θα συνυπολογίζεται και πως, αφού το έχει αποκτήσει με διαφορετικό τρόπο.
Πρόσθετα, θεωρούμε ότι οι αλλαγές σε οποιοδήποτε σύστημα πρόσβασης, να γίνονται σε βάθος 3ετίας. Οι διατάξεις του όποιου τελικού νόμου θα πρέπει να εφαρμοστούν το νωρίτερο για τους μαθητές της Γ΄ γυμνασίου, όπως έγινε και στην προηγούμενη μεταβολή του συστήματος. Το ζητούμενο που παραμένει βέβαια είναι ο σχεδιασμός της αναμόρφωσης της βασικής μόρφωσης που πρέπει να είναι αποτέλεσμα μεταβολών που ξεκινούν από την αρχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να περιλαμβάνει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών βιβλίων και των διαδικασιών διδασκαλίας.
Σε κάθε περίπτωση, κρίνουμε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί, καθώς αφενός δεν λύνει προβλήματα που αφορούν στην εισαγωγή των αποφοίτων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφετέρου επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία του Λυκείου και αποδυναμώνει το ρόλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος είναι η γενική μόρφωση των νέων.
Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων 1ου Λυκείου Ζωγράφου
-11 # Γονιός Μαθητή ΕΠΑΛ 27-03-2019 18:38
Θεωρώ ανέντιμη και απαράδεκτη την συμπεριφορά του υπουργείου σε χιλιάδες μαθητές της Β' Λυκείου.
Το υπουργείο τους μειώνει δραματικά το ποσοστό εισαγωγής στα "νέα" Πανεπιστήμια στο 5% και τους καταδικάζει να σπουδάσουν 2 χρόνια σε ΚΕΚ/ΙΕΚ.
Αυτή τη στιγμή το υπουργείο κάνει μια αναφορά (όχι στο παραπάνω σχέδιο νόμου, αλλά με δημοσιεύματα!!!
Για το πόσο καλά ΘΑ είναι τα ΙΕΚ, ότι ΘΑ είναι επιπέδου 5, ότι ΘΑ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια...
• Υπάρχει κάποια εξασφάλιση για αυτά τα παιδιά;
• Σε ποιο έτος θα μπαίνουν στα Πανεπιστήμια;
• Θα τους αναγνωρίζονται μαθήματα ή θα τους έχουν φορτώσει άλλα δυο χρόνια φοίτησης;

Δεν μπορείτε να φέρνετε Τετελεσμένα σε μαθητές χωρίς να τους δίνετε δυνατότητα να αλλάξουν και να επιλέξουν ΓΕΛ.
Το σύστημα είτε θα πρέπει να εφαρμοστεί την επόμενη χρονιά (για τους μαθητές που τώρα είναι Α’ Λυκείου) ή να δοθεί δυνατότητα στην φετινή Β’ Λυκείου να πάει σε ΓΕΛ!
-7 # Μ. Β. 27-03-2019 18:44
Κύριε Υπουργέ,
1. Το νομοσχέδιο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Το Λύκειο έχει τρείς τάξεις και πρέπει και στις τρείς οι μαθητές να διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας. Κάθε μάθημα που διδάσκεται πρέπει στο τέλος να εξετάζεται και γραπτά. Πρέπει να γνωρίζεται ότι σε όποιο μάθημα οι μαθητές δεν εξετάζονται γραπτά δεν του δίνουν σημασία και προσπαθούν με κάθε "τρόπο" να πάρουν καλούς προφορικούς βαθμούς.
2. Το νέο σχέδιο για το λύκειο αγνοεί επιδεικτικά τη σημασία και βαρύτητα των Μαθηματικών για την κατανόηση της σύγχρονης εποχής, εξορίζοντας από τις ιατρικές, οικονομικές και παιδαγωγικές κατευθύνσεις τη σύγχρονη μαθηματική σκέψη. Και στις τρείς τάξεις του λυκείου πρέπει όλοι οι μαθητές να διδάσκονται και να μαθαίνουν μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι η βάση όλων των επιστημών. Πως θα σπουδάσει παιδαγωγικά χωρίς να ξέρει μαθηματικά; Τί δάσκαλος θα βγεί; Το ίδιο και ιατρική. Όλοι οι γιατροί πρέπει να διδάσκονται μαθηματικά και γεωμετρία. Αυτά τα μαθήματα τους κάνουν περισσότερους ικανούς να κρίνουν , να συγκρίνουν και να βγάλουν διάγνωση. Είναι λάθος οι υποψήφιοι για τις ιατρικές και παιδαγωγικές σχολές να μην διδάσκονται μαθηματικά. Τη γεωμετρία που την αφήσατε κ. Υπουργέ; Λησμονείται το «Αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω» της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Ο Πλάτων υπογράμμιζε τη θεμελιακή θέση της Γεωμετρίας για την είσοδο στην Ακαδημία, ο Γαλιλαίος διαπίστωνε πως το «βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο με τη γλώσσα των μαθηματικών και χωρίς αυτήν μοιάζει με λαβύρινθο», και ο Πιαζέ τεκμηρίωσε την λογικο-μαθηματική βάση της κατασκευής των επιστημονικών γνώσεων.
3. Στο παρόν σχέδιο νόμου κ. Υπουργέ, με ποιά τεκμηρίωση αφήνεται τα θρησκευτικά και τη γυμναστική ως μάθημα γενικής παιδείας; Γιατί να μην είναι τα μαθηματικά γενικής; ή η φυσική; ή η ιστορία; ΓΙΑΤΙ; Γιατί τα θρησκευτικά της μιας ώρας την εβδομάδα έχουν την ίδια βαρύτητα στο απολυτήριο με το 6ωρο των μαθηματικών ή το 6ωρο της φυσικής; ΓΙΑΤΙ;
4. Γιατί κ. Υπουργέ στο μάθημα μαθηματικά προσανατολισμού αυξάνεται τόσο πολύ την ύλη; (μαθηματικά κατεύθυνσης + μαθηματικά γενικής) χωρίς να αυξάνεται αναλογικά και τις ώρες; Έπρεπε να διδάσκεται τουλάχιστον για 8 ώρες την εβδομάδα. Η ύλη είναι αρκετή και δεν θα υπάρχει χρόνος για εμπέδωση όπως μας λέτε.
Κύριε Υπουργέ, μην καταθέσετε το νομοσχέδιο στη βουλή και προχωρήσετε σε ένα ειλικρινή διάλογο με όλες τις επιστημονικές ενώσεις (κάτι που δεν έγινε). Κάνετε διάλογο με μάχιμους εκπαιδευτικούς, τονίζω με μάχιμους εκπαιδευτικούς και όχι να δέχεστε εισηγήσεις από κάποιους που δεν έχουν κάνει ούτε μια ώρα διδασκαλία στην τάξη.
-2 # ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 27-03-2019 18:45
Καλτσάς Γιάννης
Το μάθημα "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών" έχοντας συμπληρώσει 16 χρόνια σαν εξεταζόμενο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων και 2 χρόνια σαν μάθημα επιλογής , ήρθε η στιγμή να αποφασιστεί αν θα διατηρηθεί σαν επιλογή στο νέο πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι πρέπει να παραμείνει στη νέα Γ΄ τάξη του ΓΕΛ για πολλούς λόγους. Δυστυχώς η φήμη του παρελθόντος δεν το συνοδεύει με τις καλύτερες αναμνήσεις , γιατί η βαθμοθηρίας οδήγησε στην στυγνή παπαγαλία του μαθήματος και σε συνδυασμό με τον εσφαλμένο τρόπο εξέτασης με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η φύση του μαθήματος.
Απαλλαγμένο από το κακό παρελθόν έρχεται η στιγμή να αναδειχθεί η Επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης σε ένα πολυεργαλείο γνώσης στα εφόδια των μαθητών.
Οι βασικές αρχές του μαθήματος δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει:
1.τι σημαίνει προγραμματισμός με την ευρεία έννοια και πως θα μάθει να συλλαμβάνει ιδέες και να τις μετατρέπει σε υλοποιήσιμους στόχους, με συγκεκριμένα προγράμματα δράσης και με επιλογή των τρόπων και των μέσων .
2. Να δημιουργεί εναλλακτικές στρατηγικές και στόχους ,και αν προβαίνει στην βέλτιστη λήψη αποφάσεων.
3 Να συλλαμβάνει την έννοια της ¨οργάνωσης¨ και να την αξιοποιεί σε κάθε βήμα της ζωής . Να μαθαίνει να δημιουργεί δομές , να θέτει κανόνες και διαδικασίες υλοποίησης των στόχων του.
4,Τέλος και ίσως σημαντικότερο η λεπτομερής ανάλυση της έννοιας και των τρόπων ελέγχου, Δηλαδή να είναι σε θέση να ελέγχει τον βαθμό επιτυχίας των στόχων του , να ανατροφοδοτεί και να βελτιώνει τις δράσεις του.
Ο καθηγητής απαλλαγμένος από το βάρος της πανελλαδικής εξέτασης του μαθήματος, έχει την φαντασία , τον χρόνο και τα μέσα να αναπτύξει ένα διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας της Οργάνωσης και Διοίκησης που θα ανταποκρίνεται σε πραγματικές και καθημερινές ανάγκες των μαθητών. Να τους δείξει άλλους τρόπους σκέψης και δράσης , να τους δείξει νέους δρόμους , έτσι ώστε να γίνονται συγκροτημένα άτομα και αποτελεσματικοί πολίτες.
Με εκτίμηση
Καλτσάς Γιάννης
-8 # giannis 27-03-2019 18:59
Παραθέτοντας Μ. Ε.:
Αυξηστε τις ωρες κατευθυνσης αλλα οχι την υλη. Οι καθηγητες δεν προλαβαινουν να βγαζουν την υλη τους και κλεβουν ωρες απο αλλου η ακομα χειροτερα δεν ενδιαφερονται αν θα βγαλουν την υλη. η υλη ειναι υπερβολικη και αν σκεφτειτε οτι τα παιδια εχουν εξωσχολικη βοηθεια (φροντιστηριο μαθημα στο σπιτι κτλ) δεν θα εχουν ζωη αυτον τον χρονο.. θα αγχωνονται στο επακρο. Ψυχραιμια γιατι αν κανουμε τους νεους να απογοητευτουν απο τη ζωη στην πιο κρισημη ηλικια τους ζητω που καηκαμε.


Θα σημφωνησω
-11 # Σταύρος 27-03-2019 19:11
1. Το σχέδιο έχει προβλήματα αλλά είναι καλύτερο από το υπάρχον και την υποκρισία του.
2. Αυτό που συμβατικά ονομάζεται σήμερα «γενική παιδεία» δεν είναι ένα σύνολο γενικών γνώσεων που πρέπει να ξέρουν όλοι, αλλά αποσπασματικά ειδικά θέματα που υποτίθεται τα διδάσκονται όλοι χωρίς να δίνουν καμία σημασία. Όταν υπάρχει συνδιδασκαλία όσων τα εξετάζονται πανελλαδικώς και όσων όχι, αδικούνται κατάφορα οι πρώτοι….
3. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα (πολύ μικρότερη από αυτήν που εκφράζει το υπουργείο) για όσους θα προσπαθήσουν να δώσουν πανελλήνιες χωρίς φροντιστήρια
4. Επίσης αχνοφαίνεται μια χαραμάδα για αποδυνάμωση ων πανελλήνιων, εκεί που δεν είχαν έτσι κι αλλιώς νόημα (χαμηλή ζήτηση). Η βάση του 10 δεν έχει νόημα γιατί δεν κρίνεται μια αναγκαία γνώση αλλά ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων προκύπτει και το ποσοστό όσων έγραψαν πάνω από τη βάση.
5. Όπως σωστά επισημάνθηκε παραπάνω οι συντελεστές βαρύτητας θα είχαν νόημα κατά τμήμα και όχι κατά πεδίο. Πχ άλλος συντελεστής για Φυσικό, άλλος για Χημικό, άλλος για Μαθηματικό, άλλος για Οικονομικό κλπ.
6. Το θέμα δεν είναι η έκταση (θεματικά ή σε σελίδες) της ύλης αλλά η σε βάθος – δυσκολία εξέταση. Έτσι προκύπτει η διαστροφική δυσκολία των πανελλαδικών. Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο αν σταδιακά με με μέτρα που αφορούν και τα ΑΕΙ, αποδυναμώνονται οι πανελλήνιες.
7. Προφανώς απαιτείται επαγγελματικός προσανατολισμός. Αλλά απαιτείται και διόρθωση σε στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας, ευρύτερα παθογένειες της κοινωνίας και οικονομίας μας. Αν υπήρχαν καλές δουλειές για όλους δεν θα υπήρχε τέτοια πίεση προς ορισμένες μόνο σχολές (πχ στρατιωτικές, ιατρικές, νομικές)
-10 # Μαριος β. 27-03-2019 19:12
Ειναι παρανομο να αλλαξει το συστημα για αυτους που ειναι τωρα στο λυκειο. Με το συστημα που μπαινεις με αυτο πρεπει και να βγεις
-7 # nikos 27-03-2019 19:27
Και δηλαδη γιατι αυτοι που θελουν απλα να παρουν ενα απολυτηριο να πρεπει να βιωσουν τοσες ωρες για μαθηματα που δεν θα τους χρειαστουν; Καντε κατι και για αυτους γιατι ειναι αδικια να το βιωσουν αυτο. Να δω επισης πως θα βγαινουν οι σχολες χαμηλης ζητησης.. αφου ετσι και αλλιως ολοι οσοι περνανε με πανελληνιες στα μηχανογραφικα τους δεν βαζουν μονο τις σχολες που θελουν αλλα ολες τις σχολες και απλα θετουν μια σειρα πρωταιρεοτητας συμφωνα με το ποιες θελουν πιο πολυ. Αν σκεφτουμε οτι ενα μεγαλο ποσοστο των μαθητων δεν θελουν να μπουν σε σχολη με πανελληνιες και απλα δινουν για την εμπειρια τοτε ο υπολογιστης θα δωσει σε αυτους τις θεσεις στις σχολες χαμηλης ζητησης.. αρα και παλι αυτοι που θα πανε να μπουν χωρις πανελληνιες στις σχολες ζητησης μενουν ξεκρεμαστοι. Ή μηπως θα αποκλεισετε αυτες τις σχολες απο παιδια που πανε με πανελληνιες; Δεν ξερω κατα ποσο ειναι δικαιο αυτο ή αδικο και για τους δυο τυπους μαθητων. Επισης αν σε μια σχολη χαμηλης ζητησης που πχ εχει 100 θεσεις κενες την θελουν 300 παιδια; πως θα επιλεξετε αυτους τους 100 απο τους 300; με κληρωση ή οποιος προλαβει τον κυριο ειδε; Συμφωνω με το να μπαινουν μαθητες με διαφορετικους τροπους στις σχολες εκτος των πανελληνιων αλλα η συγκεκριμενει ιδεα δεν ειναι καλη.
-8 # Γαϊτανιδου Χρ. 27-03-2019 19:57
Αγγελοπούλου Παν.- Γαϊτανίδου Χρ. ( Καθηγήτριες στο Εσπερινό ΓΕΛ Πύργου Ηλείας)
Ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί στην εσπερινή εκπαίδευση για χρόνια ,βιώνοντας τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
- η εσπερινή εκπαίδευση συνεχίζει να υπηρετεί ένα μοναχικό – αλλά ιδιαίτερα σημαντικό – ρόλο: αυτόν της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών σ’ εκείνα τα εργαζόμενα άτομα, τα οποία δεν κατάφεραν να ενταχθούν «έγκαιρα» και ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία.Η συμβολή της είναι σημαντική και στην υλοποίηση των προσδοκιών-φιλοδοξιών συνέχισης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Η διασφάλιση και η προσφορά ευκαιριών στους μαθητές των εσπερινών σχολείων ίσων με αυτές των μαθητών των ημερησίων, ενώ φαντάζει ως αυτονόητο, στην πραγματικότητα αποτελεί ακόμη αρνητικό σημείο αναφοράς.Η έλλειψη δυνατότητας των μαθητών της εσπερινής εκπαίδευσης να εισαχθούν σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές – παρά μόνο αν οι εσπερινοί μαθητές διαγωνισθούν επί ίσοις όροις με τους αντίστοιχους των ημερησίων – προβάλλει έντονα το θέμα της πραγματικά ειλικρινούς και ολόπλευρης ισότητας ευκαιριών στον τύπο αυτό εκπαίδευσης.
-η μετατροπή του τετραετούς εσπερινού λυκείου σε τριετές, χωρίς παράλληλη μείωση της ύλης (σχεδόν ίδια με του ημερησίου) ή αύξηση των ωρών διδασκαλίας το εξισώνει με έναν τρόπο με το ημερήσιο.
-διεκδικούμε την ουσιαστική εξίσωση των δύο τύπων λυκείων ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ,με την άρση του αποκλεισμού των μαθητών μας από τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, διατηρώντας τα κριτήρια που αυτές έχουν θεσπίσει (ηλικία,σωματότυπο κλπ.)
-αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ίδιο αίτημα των εσπερινών ΕΠΑΛ ικανοποίηθηκε.Χωρίς κανένα πνεύμα ανταγωνισμού, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος διαφοροποίησης ,αφού πρόκειται για σχολεία της ίδιας κατηγορίας.
-ζητούμε, λοιπόν ,ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους μαθητές μας και όχι ιδιαίτερη μεταχείριση και ας έχουν αυτοί να αντιμετωπίσουν διαφορετικής φύσης προβλήματα από εκείνους του ημερησίου.Μία τέτοια θεώρηση συνάδει άλλωστε με τον χαρακτήρα της σύγχρονης εκπαίδευσης και ειδικότερα της “δια βίου μάθησης”.
-3 # ΟΛΓΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ 27-03-2019 19:58
Πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη η αποχή του μαθήματος "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης" από τα επιλογής.
Στοιχειοθετεί την επιλογή στις Στρατιωτικές- Αστυνομικές σχολές ακόμη και για τα Πολυτεχνείο.
Όλοι οι μαθητές μελλοντικοί επαγγελματίες θα μπουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθορισμού στόχων, ηγεσίας, προγραμματισμού, επικοινωνίας, ιεραρχίας.
Είναι το μοναδικό μάθημα που συνδυάζει τη θεωρία με την πραγματικότητα με τη μελέτη περίπτωσης.
Για να είναι πιο ολοκληρωμένα τα μαθήματα επιλογής και να μη βρεθούν προ εκπλήξεως οι μαθητές σίγουρα πρέπει να προστεθεί.
Ευχαριστώ
Δαμιανίδου Ολγα
-8 # ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 27-03-2019 20:54
Για τα μαθηματικα νομιζω οτι η υλη πρεπει να μεινει η ιδια και να αυξηθει η διδασκαλια σε τουλαχιστον 7 ωρες την εβδομαδα.Με αυτον τον τροπο θα μπορεσουμε να δωσουμε στο σχολειο την ποιοτητα στην διδασκαλια, τωρα καταφερνουμε μετα απο αγχος και κοπο απλα να βγάλουμε την υλη. Σκοπος δεν ειναι μονο να βγει η ύλη αλλα να δωσουμε τα καταλληλα εφοδια ωστε ο μαθητης να ειναι ετοιμος για τις πανελληνιες μονο μεσα απο τις διαδικασιες του σχολειου.
-4 # Ελευθερία 27-03-2019 20:55
Θα μιλήσω μόνο για την θεωρητική κατεύθυνση, την οποία και γνωρίζω... Πώς νοείται κλασσική παιδεία χωρίς κλασσικές σπουδές; Αν καταργήσετε τα λατινικά, τότε να καταργήσετε και τα αρχαία με την λογική της "νεκρής γλώσσας". Γιατί δεν το κάνετε; Προφανώς επειδή αντιλαμβάνεσθε την σημασία της βάσης. Τα αρχαία και τα λατινικά δεν είναι εκεί σαν μία ακόμη "ξένη γλώσσα", αλλά ως η βάση του δυτικού πολιτισμού. Αντί να καταργείτε λοιπόν τα λατινικά, γιατί καλύτερα δεν αναπροσαρμόζετε την διδακτέα ύλη, ώστε να αποκτήσει το μάθημα πιο ανθρωπιστικό χαρακτήρα;
Και εν πάσει περιπτώσει, πότε επιτέλους θα σταματήσει η εκπαίδευση να αποτελεί αντικείμενο πειραματισμών, και μάλιστα με τόσο άμεση εφαρμογή;
Αλλά μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς... Κρίμα...
-5 # Παναγιώτης Γιαλέρης 27-03-2019 20:58
Θεωρώ ότι το μάθημα "ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" θα πρέπει να παραμείνει ως μάθημα επιλογής στην Γ' Τάξη Λυκείου στο σχέδιο νόμου που προτείνεται.
Ο λόγος για τον οποίο προτείνω την παραμονή του στη Γ' Λυκείου είναι ότι ο μαθητής θα μπορέσει μέσα από αυτό το μάθημα να γνωρίσει τις βασικές έννοιες,τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της διοίκησης των οργανισμών και των επιχειρήσεων.Αυτό θα τον βοηθήσει μέσα στο πλαίσιο του προσανατολισμού του "Οικονομία και Πληροφορική",να κατανοήσει πως δομείται και λειτουργεί η παραγωγή ώστε να συνδέσει τη θεωρητική σκέψη με την πράξη μέσα από καθημερινά παραδείγματα καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.Αυτές οι γνώσεις θεωρούνται απαραίτητες για την ένταξη του απόφοιτου στο μετέπειτα κοινωνικό περιβάλλον ανεξάρτητα από το αντικείμενο ασχολίας του.
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Γιαλέρης
-2 # Β. Σιτοκωνσταντίνου 27-03-2019 21:19
Το σχέδιο για το νέο εξεταστικό που είδε το φως της δημοσιότητας έκρυβε μία δυσάρεστη έκπληξη: την απουσία της Πληροφορικής από τη Θετική ομάδα προσανατολισμού και ταυτόχρονα την ύπαρξη της σε μία, ξένη και ασύνδετη με αυτή, ομάδα, των Οικονομικών.
Η σημαντικότητα της επιστήμης της Πληροφορικής για τους υποψήφιους φοιτητές Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών έγκειται στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης. Η υπολογιστική σκέψη με κύρια οντότητα της την αλγοριθμική σκέψη προσφέρει σε κάθε άτομο ικανότητες όπως η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, την αξιολόγηση της λύσης, την αποσύνθεση του προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα, την αφαίρεση της πολυπλοκότητας και την γενίκευση ώστε να εφαρμοστεί για κάθε πιθανό σενάριο του προβλήματος. Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίλυση προβλημάτων και τον σχεδιασμό αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Όλα τα παραπάνω είναι που προσφέρουν οι Θετικές επιστήμες και κυρίως τα Μαθηματικά και η Πληροφορική. Όλα τα παραπάνω είναι που ενισχύουν τις δυνατότητες μας να προχωρήσουμε τις επιστήμες ένα βήμα πιο κάτω, όπως ήδη συμβαίνει σε εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού.
Ως μαθητές, έχουν μια εντελώς στρεβλή εικόνα για την ταξινομία των επιστημών στην εποχή μας.
Ως φοιτητές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μαθήματα Πληροφορικής με αρκετά υψηλό επίπεδο δυσκολίας χωρίς το αναγκαίο υπόβαθρο. Κατά συνέπεια, η δυσκολία αυτή θα αντιμετωπίζεται με επιφανειακή αντιμετώπιση του μαθήματος, χωρίς ικανότητα για εμβάθυνση με αποτέλεσμα τη δημιουργία φοιτητών δύο ταχυτήτων. Σε αρκετές περιπτώσεις που το τμήμα είναι έχει ως βάση την Πληροφορική (ΗΜΜΥ, Μηχανικών Πληροφορικής κτλ) ο/η φοιτητής/τρια δύναται ακόμα και να εγκαταλείψει το τμήμα διότι δεν θα είχε έρθει σε επαφή ποτέ μέχρι τότε με μαθήματα αλγοριθμικής και προγραμματισμού, άρα δεν θα είχε εικόνα για τις νοητικές διεργασίες που αυτά απαιτούν.
Σαν επιστήμονες σε οποιοδήποτε πεδίο (Γεωλογία, Φυσική, Βιολογία, Μηχανική, Τηλεπισκόπηση) αναγνωρίζουμε αυτόν ακριβώς τον τρόπο σκέψης στην καθημερινότητα μας και την συνεισφορά της Πληροφορικής σαν γέφυρα ανάμεσα στις επιστήμες. Από την προσομοίωση φυσικών φαινομένων και την ανάλυση βιολογικών δεδομένων μέχρι την υπολογιστική αρχαιολογία και την ταξινόμηση καλλιεργειών με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.
Σε ένα νέο λύκειο που σχεδιάζεται με προβολή το 2030 επιβάλλεται τα γνωστικά αντικείμενα να αντιμετωπίζονται με βάση το μέλλον για το καλό των νέων που θα αντιμετωπίσουν ένα ανταγωνιστικο, παγκοσμοποιημένο περιβάλλον. Έτσι κρίνουμε αναγκαίο, οι μαθητές να διδάσκονται και εξετάζονται στην Πληροφορική για τα συναφή τμήματα των Θετικών Επιστημών. Να δώσουμε στους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια για να κτίσουν το μέλλον τους και το μέλλον της χώρας μας και το μέλλον του πλανήτη μας.

«an algorithm must be seen to be believed»

Βασίλης Σιτοκωνσταντίνου, Θανάσης Δρίβας
Επιστημονικοί Συνεργάτες Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ)
-6 # Ε.Ν 27-03-2019 22:01
Καλησπέρα,

Πιστεύω ότι το μάθημα ΄΄Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων΄΄ πρέπει να παραμείνει στο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ Λυκείου.

Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο και επικοδομητικό μάθημα γιατί προσφέρει βασικές γνώσεις για το τι είναι,πως λειτουργεί και πόσο σπουδαία είναι η ύπαρξη και ο ρόλος των επιχειρήσεων και των οργανισμών στην καθημερινή ζωή ενός ένεργού πολίτη.

Με εκτίμηση,

Ε.Ν
-6 # Βασίλης Π. 27-03-2019 22:45
Ο ρόλος του Λυκείου είναι να δίνει γενική μόρφωση στους μαθητές ώστε αυτοί ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες να είναι ικανοί να αποκτήσουν στάσεις και να πάρουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα ως αυριανοί πολίτες, σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, στη Βιολογία Γενικής Παιδείας διδάσκονται μεταξύ άλλων για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών, τη σπουδαιότητα των εμβολίων, τα οικολογικά προβλήματα και τις αιτίες τους, την Εξέλιξη των οργανισμών. Σε όλα αυτά τα θέματα οι ψευδοεπιστημονικές απόψεις και κινήματα κάνουν θραύση και η μόνη αντιμετώπιση τους είναι η γνώση των πολιτών ώστε να έχουν κριτική στάση απέναντί τους.
Το υπουργείο αντί να εξασφαλίσει τα παραπάνω προσπαθώντας να λύσει τα σημαντικά υπαρκτά προβλήματα στη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας στη Γ΄Λυκείου, απλά καταργεί τα μαθήματα! Όταν κάτι δε λειτουργεί όπως πρέπει, γίνεται προσπάθεια να διορθωθεί και δεν πετιέται...Καταργεί λοιπόν μια τάξη γενικής Παιδείας και μόρφωσης, για την κάνει προπαρασκευαστική για το Πανεπιστήμιο.
Στο οφέλη τώρα που αναφέρει το υπουργείο, αντίθετα με όσα ενστερνίζεται, το νέο σύστημα δε θα μειώσει την ανάγκη καταφυγής σε εξωσχολική βοήθεια, αλλά θα την αυξήσει, τουλάχιστο στη βιολογία λόγω του υπερδιπλασιασμού της ύλης, όπως αυτή προκύπτει από το υποτιθέμενο αναλυτικό πρόγραμμα, ή πρόγραμμα συρραφής ύλης, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτό θα κάνει το σχολείο ακόμη πιο ταξικό. Η καταφυγή σε εξωσχολική βοήθεια, πέρα από το ότι είναι και θέμα νοοτροπίας απέναντι σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα εισαγωγής του οποίου η λογική δεν αλλάζει, δεν μπορεί να μειωθεί με τη διδασκαλία σε κατευθύνσεις των 27 ατόμων και με καθηγητή άλλης ειδικότητας (συχνό στη βιολογία) ή αναπληρωτή που προσλαμβάνεται έως και τρεις μήνες μετά (φετινά παραδείγματα)...
Ο αποκλεισμός της δυνατότητας εξέτασης σε 5ο μάθημα δημιουργεί μείωση των επιλογών σχολών διαφορετικών πεδίων όπως π.χ. Πολυτεχνείων και Ιατρικής, για τους πιο πολυδιάστατους μαθητές. Επίσης αναφέρεται σε άλλες εποχές, με την έννοια ότι πλέον οι μηχανικοί χρειάζονται τη βιολογία και οι γιατροί τα μαθηματικά, ενώ έτσι δε θα τα διδάσκονται.
Μία πρόταση σε αυτό είναι να δίνονται 5 μαθήματα σε όλες τις ομάδες ,Νεοελληνική γλώσσα και 4 προσανατολισμού, στη θετική κατεύθυνση φυσική, χημεία, μαθηματικά και βιολογία για όλες τις σχολές του 2ου και 3ου πεδίου, με 5 ώρες διδασκαλίας το καθένα (4Χ5=20ω. αντί του προτεινόμενου 3Χ7=21ω.) και ένα επιπλέον (πέρα του προτεινόμενου) δίωρο μάθημα επιλογής από μεγαλύτερη λίστα, αν γίνει και η Νεοελληνική γλώσσα 5 (από 6) ώρες.
Για να λειτουργήσει στοιχειωδώς το σύστημα που προτείνει το υπουργείο θα πρέπει κατ' ελάχιστο να εξασφαλιστεί ότι στη Γ΄Λυκείου:
θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση μαθητών
απ΄τον καθηγητή της κατάλληλης ειδικότητας και μόνο σε Α΄ανάθεση
με μείωση του αριθμού των μαθητών στις κατευθύνσεις
από την αρχή της χρονιάς με έγκαιρες τοποθετήσεις και προσλήψεις μονίμων ή προσωρινά αναπληρωτών καθηγητών όπου αυτό χρειάζεται
-1 # ΟΛΓΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ 27-03-2019 23:02
Πραγματικά ο αποκλεισμός του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» από τα μαθήματα επιλογής, αφήνει ένα μεγάλο κενό στο πρόγραμμα σπουδών της Γ Λυκείου διότι είναι απαραίτητο στις Αστυνομικές- Στρατιωτικές σχολές και τα πολυτεχνεία.
Όλοι οι μαθητές και ως επαγγελματίες αργότερα μπαίνουν στη διαδικασία να θέτουν στόχους, να παίρνουν αποφάσεις, να προγραμματίζουν, να διεκδικούν ηγετικές θέσεις,να επικοινωνούν.
Ως μάθημα συνδέει τη θεωρία με την πραγματική ζωή με τη μελέτη περιπτώσεων οπότε αναπτύσσει την κριτική σκέψη και απομακρύνει τους μαθητές από την παπαγαλία.
Έτσι η διδασκαλία του μαθήματος είναι απαραίτητη για τους μαθητές της Γ' λυκείου είτε επιλέξουν σπουδές που οδηγούν στον ιδιωτικό τομέα είτε σπουδές που οδηγούν στον δημόσιο τομέα.
-4 # Σοφία Τακάογλου 27-03-2019 23:05
Το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» (ΑΟΔΕΥ) έχει να προσφέρει βασικές γνώσεις όσον αφορά στην επαγγελματική ζωή των υποψηφίων όλων των κατευθύνσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αυτοβελτίωση των μαθητών, να τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως «οργάνωση», «προγραμματισμός», «ηγεσία», «επικοινωνία», «παρακίνηση», «λειτουργία ομάδων». Το μάθημα προσφέρεται για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (μελέτες περίπτωσης, ομαδικές εργασίες, προβολή ταινιών, παιχνίδια ρόλων κτλ.) και αυτό μπορεί να συμβάλει στην αποφόρτιση των μαθητών της Γ΄ που θα ακολουθούν ένα «πιεστικό» πρόγραμμα.
-3 # ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. 27-03-2019 23:11
Tο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης», πρέπει να παραμείνει στα επιλεγόμενα μαθήματα της νέας Γ΄ τάξης του ΓΕΛ για τους παρακάτω λόγους.
1. Το βιβλίο διαπραγματεύεται σημαντικές έννοιες όπως την έννοια της επιχείρησης, τις λειτουργίες της επιχείρησης, το περιβάλλον της επιχείρησης, τις επιδιώξεις της επιχείρησης, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα ,την Ανταγωνιστικότητα, την έννοια της οργάνωσης ,την έννοια της διοίκησης, την επιστήμη της διοίκησης ,των επιχειρήσεων, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διοικητικών στελεχών, το Μάρκετινγκ (Marketing) την λειτουργία του προγραμματισμού, την λειτουργία της οργάνωσης ,την ηγεσία, την παρακίνηση, και την λήψη Αποφάσεων.

2. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μαζικά είχε επιλεγεί από την πλειοψηφία των μαθητών της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ.

2. Σε όλο το κόσμο η διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τόσο για μαθητές, καθηγητές, γονείς όσο και για τους υπεύθυνους σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής.
3. Τα οικονομικά μαθήματα και οι εκπαιδευτικός δραστηριότητες που αφορούν τις οικονομικές λειτουργίες αφορούν και ενδιαφέρουν όχι μόνο τους εκπαιδευόμενους που θα ακολουθήσουν οικονομικές σπουδές ή θα δουλέψουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά είναι απαραίτητες γνώσεις για το σύνολο των μαθητών και λειτουργεί ενισχυτικά στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας.
4. Οι περισσότεροι μαθητές κατά τον εργασιακό τους βίο θα απασχοληθούν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και οι γνώσεις του μαθήματος «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» είναι απαραίτητη.

5. Όταν οι μαθητές οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί τις αρχές της οργάνωσης και διοίκησης και κατά τον εργασιακό τους βίο αποφασίσουν να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση ή να αναλάβουν την επιχείρηση το γονέων τους θα τους οδηγήσει σε αναζήτηση συμβούλων με σημαντική οικονομική επιβάρυνση τους.
6. Τα παιδιά εκφράζουν συχνά ανησυχίες για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και εξετάζουν σοβαρά την ενασχόληση τους με επιχειρήσεις και ήδη κάποια ασχολούνται το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις είτε στην οικογενειακή τους επιχείρηση.
Με εκτίμηση
Αλέξανδρος Κ.
-8 # Κωνσταντίνος Μπεληγι 27-03-2019 23:33
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ για υποψηφίους Εσπερινών ΓΕΛ

Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, β), γγ) που επιτρέπει σε απόφοιτους εσπερινών ΓΕΛ να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ, αν είχαν εγγραφεί στη Γ τάξη του εσπερινού ΓΕΛ είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε ...

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ να προστεθεί το " ή στη Β τάξη του εσπερινού ΓΕΛ ....".

Λέω ξεχάστηκε γιατί ενώ επιτρέπεται σε κάποιον να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ αν είχε εγγραφεί στην Γ τάξη του εσπερινού ΓΕΛ μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους φοιτώντας μόνο ένα έτος στο εσπερινό ΓΕΛ, είναι απολύτως ΠΑΡΑΛΟΓΟ να μην του επιτρέπεται εγγραφεί στη Β τάξη για τον ίδιο λόγο φοιτώντας δύο σχολικά έτη !!!
(Αυτή η περίπτωση αναφέρεται σε κάποιους που έχουν αποφοιτήσει παλαιότερα από την Α ημερησίου Λυκείου και τώρα όντας άνω των 25 ετών επιστρέφουν στη Β τάξη.

Προφανώς το κείμενο δεν άλλαξε από τον παλαιότερο νόμο που αναφερόταν στο 4τάξιο εσπερινό ΓΕΛ.
-8 # μπιμπι 27-03-2019 23:41
Θα πρεπει να επαναξεταστει το ποσο που λετε για τα εσπερινα Γενικα λυκεια για την χρονια 2019/2020 ως προς τις παννελαδικες διουι τοτε θα αποφοιτησουν και οι Γ και οι Δ,σωστο θα ειναι 1% για την καθε Γ ταξη και 1% για την Δ ταξη.
-7 # ενα καλυτερο αυριο 27-03-2019 23:45
Θα πρέπει να επανεξεταστεί το ποσοστό για την χρονιά 2019-20των πανελληνίων των εσπερινών σχολείων από 1%για την γ λυκείου και 1% για την Δ τάξη εσπερινών γενικών λυκείων
-1 # Απόφοιτοι&παλαιοί 27-03-2019 23:48
Στο τελείωμα αυτής της γεμάτο αγωνίες πολιτών, διαβούλευσης, ελπίζουμε να εισακούσεται και εμάς, που δεν έχουμε συνδικαλιστική εκπροσώπηση και να καταστήσετε προσβάσιμα και την κατηγορία 10% και τα ΤΕΠ, σε όλους τους παλιούς υποψηφίους πανελλαδικών και κατόχους απολυτηρίου Λυκείου.

Δικαιοσύνη - Ισότητα - Αναγνώριση
-3 # Ιωάννα Μπόρα 27-03-2019 23:48
Η παρέμβασή μου αναφέρεται στην προτεινόμενη κατάργηση του μαθήματος "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων" στη Γ΄τάξη του ΓΕΛ.
Θεωρώ ότι το μάθημα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων αποτελεί ένα σύγχρονο μεγάλης βαρύτητας μάθημα της επιστήμης των οικονομικών σπουδών.
Μέσω αυτού οι μαθητές κατανοούν την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και αποκτούν βασικές γνώσεις που τους καθιστούν ώριμους πολίτες είτε συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε όχι.Παράλληλα κατανοούν τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης και την αναγκαιότητα των καινοτομιών για τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Θεωρώ ότι οι δεξιότητες αυτές θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία των μαθητών.
-11 # Καθηγητές Αγγλικών 27-03-2019 23:55
Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ, θεωρούμε ότι η μεγάλη υποβάθμιση της γενικής παιδείας προς όφελος της εξειδίκευσης δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς δεν ολοκληρώνεται η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές. Ειδικά για το μάθημα των Αγγλικών, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, μετά από τις συνεχόμενες μειώσεις ωρών τα τελευταία χρόνια σε όλο το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές δεν φτάνουν στο επιθυμητό υψηλό επίπεδο γνώσεων στην αγγλική γλώσσα, που είναι απολύτως απαραίτητο στη εποχή μας για να ανταποκριθούν στις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες τους, όποιο δρόμο και αν ακολουθήσουν.
Προτείνουμε την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος των Αγγλικών, με αύξηση ωρών διδασκαλίας και σχεδιασμό νέου Προγράμματος Σπουδών για το Λύκειο, που θα συμπληρώνει το αντίστοιχο ΕΠΣ-ΞΓ για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Η ενίσχυση της προσφερόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο και η προαιρετική πιστοποίηση αυτής μέσω του ΚΠγ, θα συντελέσει στην ολόπλευρη μόρφωση και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών ενώ θα προσφέρει, σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας και κοινωνικής κρίσης, ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης σε όλους τους μελλοντικούς πολίτες.
Όσον αφορά το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών, θα πρέπει να σχεδιαστεί ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών για όσους θα επιλέξουν να το παρακολουθούν και να μελετηθεί η αναθεώρηση του τρόπου εξέτασής του έτσι ώστε να συνάδει με τις προδιαγραφές του ECML. Τέλος, δεν διευκρινίζεται στο Σχέδιο Νόμου τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ενδιαφέρεται να εξεταστεί σε δύο Ειδικά Μαθήματα (π.χ. δύο ξένες γλώσσες). Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει και τα δύο.
ΠΕΚΑΔΕ
+3 # ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕ 27-03-2019 23:57
ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ...
- Γιατί τέθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τριήμερο 25ης Μαρτίου) και για τόσο μικρή χρονική διάρκεια το Σ/Ν για δαβούλευση;
- Γιατί σχεδιάζονται αλλαγές στο Λύκειο ξεκινώντας πάντα από το εξεταστικό σύστημα;
- Γιατί δεν παρουσιάζεται μια συνολική και ολοκληρωμένη πρόταση για το Λύκειο;
- Γιατί θα εφαρμοστούν οι - όποιες - αλλαγές την τελευταία στιγμή, χωρίς να έχουν ενημερωθεί και προετοιμαστεί οι μαθητές (της τωρινής Β Λυκείου) κατάλληλα από την Α Λυκείου;
- Γιατί παίζουμε με την ψυχολογία των μαθητών;
- Γιατί προτείνεται ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που ως μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης στο παρελθόν εμφάνιζε μεγάλο ποσοστό αναβαθμολόγησης;
- Γιατί γίνεται λόγος για "Ελεύθερη Πρόσβαση", κάτι που στην ουσία δεν ισχύει;
(Εγώ όταν ακούω ελεύθερη πρόσβαση καταλαβαίνω ... Ανοικτά Πανεπιστήμια .....)
- Γιατί δημιουργείται σύστημα εισαγωγής δύο ταχυτήτων;
- Γιατί καταργούνται ουσιαστικά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στη Γ' Λυκείου και προωθείται έτσι ο τεχνοκρατικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης;
- Γιατί οι μαθητές της (φετινής) Β Λυκείου δεν θα μάθουν Ιστορία του 19ου και 20ου αιώνα;

Αυτά τα λίγα....
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

You have no rights to post comments

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top