Άρθρο 8 Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.)

  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Άρθρο 8

Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Ε2΄ (Ε.Β.Π.)

 Ο αξιολογικός πίνακας Ε2΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα:

α) Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων: τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ή

β) ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας»  ΕΠΑ.Λ.: έξι μονάδες και ογδόντα εκατοστά (6,80) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10),  καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των Ι.Ε.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεται στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

  • Δεύτερος τίτλων σπουδών των περιπτ. α΄ και β΄: δέκα (10) μονάδες.
  • Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
  • Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
  • Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.
  • Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι για τους κατόχους τίτλου σπουδών της περίπτ. α΄ εξήντα έξι (66) μονάδες και για τους κατόχους τίτλου σπουδών της περίπτ. β΄ ενενήντα τέσσερις (94) μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

  • Μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων  εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι εκατόν είκοσι (120)  μονάδες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

  • Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο.
  • Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης 

Σχόλια  

-13 # Σταυρούλα 24-12-2018 18:24
Θεωρώ απαραίτητο προσόν την προϋπηρεσία και το πτυχίο για τους ΕΒΠ.Οι απόφοιτοι των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων με ειδίκευση στην ειδική αγωγή ( Επιμελητών πρόνοιας) πρέπει να μοριοδοτούνται μαζί με τους απόφοιτος ΙΕΚ και ΕΠΑΛ .Επίσης μας ρίχνετε στο γκρεμό που δεν γεννήσαμε και δεν έχουμε παιδιά;
-25 # Ευα 24-12-2018 21:01
Θεωρώ άδικη την διαφορά μοριοδοτησης στον βαθμό πτυχίου του ΙΕΚ με τα υπόλοιπα διότι αυτά που διδάσκονται και οι σημειώσεις είναι από τα βιβλία του ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ κλπ.. Επίσης ,δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη οπότε εξαρτάται από τον εκάστοτε καθηγητή τι σημειώσεις θα παραδώσει και τι θα διδάξει..
+32 # Νικη 24-12-2018 22:08
Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εμείς δωσαμε πιστοποίηση.. Λιωσαμε στο διάβασμα για τα 19αρια μας..Το ΙΕΚ αδικειται και πάλι.
+6 # Παρασξευή 04-01-2019 03:34
Υπάρχει ύλη συγκεκριμένη στα ιεκ , και ειδικά στα δημόσια ιεκ ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα και στις απουσίες και στις προόδους και εξεταστικές. Επίσης έχουμε δώσει πιστοποίηση , πρακτική άσκηση από το πρώτο εξάμηνο και πτυχιακή εργασία.
Και κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό τα ιεκ είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση !
-42 # Κικη 24-12-2018 21:46
Θα έπρεπε οι έχοντες πτυχίο ΈΠΛ να έχουν μοριοδοτηση ίδια με των Ιεκ διότι έχουν κάνει 4 Χρόνια κ όχι 3 όπως έχουν οι κάτοχοι Επαλ Τεε.
Να έχουν μοριοδοτήση BRAILLE, σεμινάριο εξειδίκευσης ΈΝΓ κλπ .
Και να μετράει η παλαιότητά πτυχιου
+31 # Παναγιώτα 24-12-2018 22:20
Θεωρώ απαράδεκτο από πλευράς υπουργείου για υον κλάδο ΕΒΠ να μην πριμοδοτεί ξεκάθαρα τους κατόχους πτυχίου ΙΕΚ έναντι των άλλων πτυχίων (επαλ,τελ,τεε) καθώς όλοι αυτοί οι πτυχιούχοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση και δεν είναι τα πτυχία τους επιπέδου 5 μεταδευτεροβαθμιας εκπαίδευσης,επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί μοριοδοτείται το πτυχίο επαλ,τελ,τεε χωρίς πιστοποίηση ως δεύτερο πτυχίο αφού είναι ξεκάθαρα απολυτήριο λυκείου,που όλοι διαθέτουν,τέλος καλό θα ήταν να μοριοδοτείται και η πιστοποίηση Braille.Πολύ σωστά μοριοδοτείται η ξένη γλώσσα ,η επιμόρφωση για την ειδική αγωγή και η γνώση Η/Υ.
+35 # Κωνσταντίνα 24-12-2018 23:13
Όπως γνωρίζετε με την αποφοίτηση των ΙΕΚ ακολουθούν και επιπλέον εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ που μας πιστοποιεί το επίπεδο 5 .
Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής
και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής
διάρκειας 960 ωρών. Έπειτα ολοκληρώνεται η επαγγελματική και παιδαγωγική μας κατάρτιση ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνοντας πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου 5 . Με τι κριτήριο κρίνεται να μοριοδοτουμαστε με 6.8 ούτε καν 7 ; Γιατί πρέπει να εξεταζομαστε επιπλέον για να παίρνουμε μια πιστοποίηση που μας κατατάσσει σε μεταδευτεροβάθμια την οποία εσείς δεν αναγνωρίζεται ;
+26 # Fani 24-12-2018 23:19
Τα μόρια που οριστηκαν για τους πτυχιούχους ιεκ είναι ελάχιστα! Κανονικά θα έπρεπε να είναι τα διπλάσια ή να προτασονται οι πτυχιούχοι ιεκ! Κάναμε ΔΥΟ χρόνια επιπλέον και μας από το λύκειο! Συν ένα εξάμηνο πρακτική! Επίσης άδικο που μετράει το ΛΎΚΕΙΟ σαν δεύτερο πτυχίο, σε όλες τις προκηρύξεις του ασεπ το απολυτήριο λυκείου είναι προαιπαιτουμενο και εδώ μοριοδοτειται;
-22 # Marina 25-12-2018 02:13
Αδικο να μοριοδοτειται τοσο πολυ το Ιεκ κ τοσο χαμηλα η προυπηρεσια!braille κ η νοηματικη...που ειναι;;;κ καποιοι που δεν μπορουν να κανουν παιδια;;
+14 # Fani 26-12-2018 12:17
Είναι δυνατόν και θα έπρεπε να μοριοδοτειται ακόμη παραπάνω! Για τα υπόλοιπα συμφωνώ η προϋπηρεσία θα έπρεπε να παίρνει παραπάνω μόρια και επιπλέον θα έπρεπε να μοριοδοτειται braille και νοηματική.
+1 # Νικολέτα 25-12-2018 09:50
Απαράδεκτος ο διαχωρισμός σε μόνιμη αναπηρία.. Και προσωρινή!!!!! Τι ακριβώς σημαίνει προσωρινή και τι μόνιμη??είναι λιγότερο άμεα??? Με καμία ανάγκη??? Άμεα με ποσοστό 67% και άνω που δεν είναι στις 40 παθήσεις της λίστας πρέπει να. Μοριοδιτουνται με Μηδέν έναντι στους υπόλοιπους??? Θεωρώ άδικη τη μη μοριοδοτηση όλων των αμεα... Για άλλη μια φορά η αναπηρία αντιμετωπίζεται με τέτοιο απεχθες τρόπο. Πρέπει να Γίνει έστω κλιμακωτή μοριοδοτηση κ όχι μηδενική.. Κάποιοι υποφέρουν καθημερινά... Δεν τους κάνει λιγότερο ανάπηρους από τις μόνιμες παθήσεις...
-2 # Νικολέτα 25-12-2018 09:59
Θεωρώ απαράδεκτη τη μηδενική μοριοδοτηση των αμεα εκτός μόνιμων παθήσεων.για άλλη μια φορά και μόνο σαυτη τη χώρα αντιμςτωπιζονται οι άμεα μαυτο τον απεχθες τρόπο!!! Τι σημαίνει μονιμη κ μη μόνιμη αναπηρία?????? Το ότι κάποιος είναι ανάπηρος 30 χρόνια με Συνεχη ανανεωση της γνωμάτευσης του από τα κεπα, τον κάνει λιγότερο άτομο με ανάγκες και ιδιιτεροτητες??? Τον κάνει άνθρωπο ικανό να κάνει τα πάντα??? Διαχωρισμό κ στην αναπηρία.. Ελλάδα το μεγαλείο σου!!! Ντροπή!δε ζητάμε παράλογα.. Το αυτονόητο απλά!!! Ενταξη των αμεα στην εργασία!! Με ποιο δικαίωμα τους αποκλείσατε κύριε γαβρογλου??? Ζητάμε τα αυτονόητα.. Μοριοδοτηση σε κάθε είδους αναπηρία..
-19 # #marina 25-12-2018 10:16
Αδικο για τους πτυχιουχους ΕΠΑΛ ΤΕΕ ΤΕΛ μεγαλη διαφορα στην μοριοδοτηση...η braille κ η νοηματικη που ειναι ;;;η προυπηρεσια να μοριοδοτειται μονο με 1 μοναδα;;απαραδεκτο
+4 # Katerina 25-12-2018 10:27
Εφοσον δουλεύουμε στην ειδικη αγωγη ειναι απαραιτητο να ξεχωρισουν οι γνωριζοντας braille και νοηματικη. Δλδ οταν θα εργαζομαστε σε σχολειο με παιδια με ειδικες αναγκες κωφαλαλο ή τυφλο πως θα το χειριζομαστε? Δε θα πρεπει να ξερει ο/η συναδελφος ειτε νοηματικη για να συνεννοειφε με το παιδι, ειτε braille εφοσον στην braille οταν μαθαινεις δε μαθαινεις μονο γραφη αλλα κ τροπουε επικοινωνιας με τυφλους. Μη βαζετε ανθρωπους που δε μπορουν να επικοινωνησουν με τα παιδια διπλα τους, τα τρομαζετε κ δεν τα βοηθατε καθολου. Αν ηταν δικο σας παιδι τετοιο. Βοηθητικο προσωπικο θα θέλατε να ειχε διπλα του? Να μη μπορει να επικοινωνησει μαζι του? Να νιωθει αποκομμενο κ αβοηθητο? Δε νομιζω....
-26 # κοδε 25-12-2018 12:08
ιδια θα πρεπει να ειναι η μοριοδοτηση των επαλ και των ιεκ... αφορα τις ιδιες θεσεις που ειναι θεσεις δε, αρα θα επρεπε να προηγουνται οι αποφοιτοι επαλ
+5 # Γεωργιος 30-12-2018 21:52
Παραθέτοντας κοδε:
ιδια θα πρεπει να ειναι η μοριοδοτηση των επαλ και των ιεκ... αφορα τις ιδιες θεσεις που ειναι θεσεις δε, αρα θα επρεπε να προηγουνται οι αποφοιτοι επαλ


Τι λες ''μωρε'' αλήθεια;
Κι εγώ τότε γιατί έκανα παραπάνω 2.5 χρόνια εκπαίδευσης στο ΙΕΚ από σενα;; Για την προγιαγιά μου;;;
-3 # Μαρία 25-12-2018 13:57
Θεωρώ ότι από την στιγμή που η θέσεις εργασίας αφορούν την ειδική αγωγή θα έπρεπε να έχουν ξεχωριστή μοριοδοτηση ακαδημαϊκά κριτήρια εξειδίκευσης όπως είναι η επάρκεια της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας και η πιστοποίηση που αφορά την γραφή των τυφλών Braille. Στα ειδικά σχολεία με παιδιά με τύφλωση ή κώφωση θα τους μιλάμε Αγγλικά ή θα τους βοηθάμε ως προς την κατάκτηση του γραπτού λόγου με προγράμματα Word και Excel;;; ευχαριστώ πολύ.
+19 # nec 25-12-2018 14:11
ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΕ01.30), ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ). ΝΑ ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΩΣ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ ΚΤΛΠ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΣΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΕΚ. ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΕΚ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΥ.
+33 # tsa 25-12-2018 14:53
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΣΙΤΙΣΗ ΚΤΛΠ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΒΛΕΝΟΓΓΟΝΟΥΣ, ΚΟΠΡΑΝΑ, ΟΥΡΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΘΕΝΙΕΣ ΑΚΡΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΖΟΜΕΝΟΥ ΕΒΠ. ΕΠΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
+26 # Ar 25-12-2018 15:50
Ο κλάδος αυτός, που ανήκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αποτελεί εκπαιδευτικό προσωπικό, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

"ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.."

Μ άλλα λόγια, οι ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ με απολυτήριο ΕΠΑΛ και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποκτούν παιδαγωγική επάρκεια και μπορούν να διδάξουν.

Κατατάσσονται δε ως ΤΕ, εν αντιθέσει με το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.), κλάδο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.), το οποίο παρότι έχει λάβει μεταλυκειακή εκπαίδευση με πανελαδικη πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ, κατατάσσεται ως ΔΕ....

Για την κατάφωρη αυτή αδικία εις βάρος του Ε.Β.Π. έχει ενημερωθεί από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Ε.Α.Ε.) και ελπίζουμε να υπάρξουν από το Υπουργείο διορθωτικές κινήσεις απο ΔΕ σε ΤΕ, καθώς τα ακαδημαικα προσοντα ειναι ιδια και στις δυο περιπτωσεις.
+13 # Katerina 25-12-2018 15:52
Οι κατοχοι των πτυχιων ιεκ θα πρέπει να προτασσονται ολων των αλλων γτ ειναι επιπεδου 5 το πτυχιο τους κ ειναι μεταδευτεροβαθμια, ειναι δλδ περαν κ πανβ του απολυτηριου λυκειου που εχουν τα παιδια των επαλ. Γι αυτο αλλωστε τρεχει αλλωατε πλεον κ η Μαθητεια στα επαλ για να μπορουν να αναβαθμισουν οι αποφοιτοι των επαλ το πτυχιο τους απο 4 σε 5 επίπεδο, αρα δεν ειναι ισοτιμοι, πως θα συναγωνιστουν τα ιεκ? Με την ιδια λογικη το ιεκ ειναι ισοτημο με το ΑΕΙ, γτ οχι εκει δλδ να μην ισχυει αυτη η αυθεραιτη κ παρανομη ισοτιμια?
Επισης θα πρεπει να μοριοδοτειται η braille και η νοηματικη, ειναι βασικα προσοντα για να συνεργαστουμε με παιδια τυφλα ή κωφαλαλα, γτ δεν τα ζητατε? Δλδ θα βαλετε εβπ διπλα σε κωφο ή τυφλο μαθητη χωρις να γνωριζει τπτ (αυτες οι 2 κατηγοριες και γλωσσες ειναι ιδιαιτερο κομματι κ δεν διδασκονται πουθενα γι αυτο το αναφερω, αλλα εχουν σημαντικη βαρυτητα για την σωστη συνεργασια με αυτα τα παιδια).
+6 # Σταυρούλα 25-12-2018 18:31
Δέκα χρόνια αναπληρώτρια ΕΒΠ και ήρθε η ώρα για μόνιμους διορισμούς....όμως με κριτήρια απαράδεκτα.Δώστε στους αναπληρώτες αυτό που τους αξίζει.Περισσότερα μόρια στην προϋπηρεσία,για κάθε μήνα σκληρής δουλειάς.Κάθε χρόνο περιμέναμε τις πιστώσεις για να δουλέψουμε και να αναπληρώσουμε τους εαυτούς μας,δώστε μας αυτό που δίκαια απαιτούμε.Καλές γιορτές!
+11 # $tella 25-12-2018 18:38
Η μοριοδοτηση των κατόχων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ (απόφοιτων ΙΕΚ) πρέπει να ειναι τουλάχιστον διπλάσια, δηλαδη 8 μονάδες ανά μήνα υπηρεσίας. Πρέπει να δωθεί σημαντικό προβάδισμα στα συγκεκριμένα άτομα. Ο βαθμός πιστοποίησης προκύπτει από αντικειμενικούς εξεταστές/βαθμολογητες εν αντιθέσει με το βαθμο απολυτηρίου ΕΠΑΛ που η σχέση καθητη- μαθητή είναι άμεση.
# Γαβριέλα 25-12-2018 18:45
Δε καταλαβαίνω τον διαχωρισμό σε ΑμεΑ με αναπηρία μόνιμη ή μη μόνιμη.
Υπάρχουν και αναπηρίες που ενώ κατατάσσονται στις μη αναστρέψιμες,τα ΚΕΠΑ εξακολουθούν να μη δίνουν το εφ'όρου και πρέπει να γίνεται επαναξιολόγηση κάθε 2-3 χρόνια.
Επίσης,ΑμεΑ είναι ο έχων ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.
Στο νέο σύστημα διορισμού έχουμε τη παράλογη πρόταση να υπάρχουν ΑμεΑ χωρίς καμιά μοριοδότηση. Ελπίζω πως αυτό θα αλλάξει.Εφαρμόστε το νόμο 4460/2016, άρθρο 25, παράγραφος ε.
Ευχαριστώ και ελπίζω σε μια δίκαιη αντιμετώπιση.
(μια εκπαιδευτικός ΑμεΑ που έχει οργώσει τη χώρα τόσα χρόνια).
+9 # $tella 25-12-2018 18:48
Η μοριοδοτηση των κατόχων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ (απόφοιτων ΙΕΚ) πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια σε σχέση με τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, δηλαδή τουλάχιστον 8 μονάδες ανά μήνα υπηρεσίας.
Ο βαθμός πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ προκύπτει απο αντικειμενικούς εξεταστές - βαθμολογητες εν αντιθέσει με το βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ ο οποίος ορίζεται από καθηγητές που ο μαθητής έρχεται σε άμεση επαφή. Χάνει δηλαδή τον αντικειμενικό του χαρακτήρα.
+16 # ΒΙΚΥ 25-12-2018 19:01
Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ-ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 3 Η 4 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΙΕΚ ΦΟΙΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 4 ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ....PLUS 1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ...ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ.ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ -ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 0.35 ΣΕ 0.28 ΠΟΥ ΔΙΝΟΤΑΝ ΤΑ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΕΠ ΕΒΠ???ΥΠΟΤΙΜΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ...ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΝΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ-ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ???ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΤΑΙ Η BRAILLE ΚΑΙ Η ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ????
+9 # Σταυρούλα 25-12-2018 20:13
Αναπληρώτριες 10 χρόνια ΕΒΠ να περιμένουμε τις πιστώσεις του υπουργείου για να δουλέψουμε πολλές χρονιές τον Οκτώβριο,τον Νοέμβριο... δουλειά σκληρή και δύσκολη που δεν φοβήθηκαμε ποτέ!!!!Να γυρίζουμε τους νομούς με την ελπίδα να μαζέψουμε προϋπηρεσία και τώρα που ήρθε η ώρα του διορισμού να μας πετάτε στον 1 μόριο για κάθε μήνα Απαράδεκτο.Διορθώστε την αδικία.Δώστε περισσότερα μόρια στην προϋπηρεσία.Καλές γιορτές
-1 # Μαρία 25-12-2018 21:35
Θεωρώ ότι στα ακαδημαϊκά κριτήρια όσο αφορά την ειδική αγωγή θα έπρεπε να προσμετράται κ η επάρκεια της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας, της οποίας ο κύκλος παρακολούθησης είναι 4 χρόνια για δώσεις για την επάρκεια και η πιστοποίηση εκμάθησης της γραφής των τυφλών (Braille). Σε σχολεία κωφών και τυφλών η γνώση της ξένης γλώσσας και οι υπολογιστές δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό εφόδιο. Ευχαριστώ πολύ.
+8 # Κατερίνα Μαργαρώνη 25-12-2018 23:32
Είναι απαράδεκτη η μοριοδότηση με 1 μόριο ανά μήνα της προϋπηρεσίας. Σε άλλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ η προϋπηρεσία μοριοδοτείται με 17 μόρια ανά μήνα. Το σύστημα πρέπει να είναι μεταβατικό ώστε σταδιακά να αλλάξει αφού απορροφήσει
τους αναπληρωτές που στήριξαν την ειδική αγωγή τόσα χρόνια.
# Κική 26-12-2018 00:06
Με ποια πτυχία αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας και με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης της γλώσσας; Κάθε πτυχίο έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, επομένως πως ακριβώς θα μοριοδοτηθει; Επίσης για άλλη μια φορά τα κοινωνικά κριτήρια ειδικά η μοριοδοτηση της. αναπηρίας είναι υπερβολική , δυσανάλογη και υπερκαλύπτει την οποιαδήποτε άλλη μοριοδοτηση. Είκοσι μόρια μεταφράζονται περίπου σε τρεις σχολικές χρονιές προϋπηρεσίας , γιατί δεν προσλαμβάνομαστε από την αρχή της χρονιάς.
+4 # anna 26-12-2018 13:43
βεβαια ,οι νέοι με τα μεταπτυχιακα έχουν μεγαλύτερη αναγκη για εργασία απ τις ειδικες κατηγορίες ,υπέροχους νόμους για την προστασία της οικογένειας η κυβέρνηση.........
-16 # Παρασκευή 26-12-2018 14:50
Νομίζω οτι δεν χρειάζεται στο ΕΒΠ η ξένη γλώσσα και η πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για να μοριοδοτουνται!!! Επίσης πιστεύω οτι πρέπει να μπουν και κάποια μόρια στους πολυτεκνους γονείς,οχι μόνο τα δυο μόρια για κάθε παιδι,μιας και γνωρίζεται τις δυσκολίες που υπάρχουν....
-9 # ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28-12-2018 12:59
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ 2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΩΣ ΦΕΤΟΣ ΓΡΑΦΤΗΚΑ ΣΤΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΟ ΔΙΔΑΞΕΙ ΕΦΕΡΕ ΧΙΛΙΕΣ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ. ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ? ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΕΕ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
+17 # πολυξενη 26-12-2018 16:08
το πτυχιου ιεκ πρεπει να προηγειται εναντι των επαλ γιατι ειναι μεταδευτεροβαθμια εκπαιδευση κ ανηκει στο επιπεδο 5!!!Επισης η νοηματικη κ bralleγια ποιο λογο δε μοριοδοτουνται;επισηςς η προυπηρεσια επρεπε να μοριοδοτηται περισσοτερο!!!
+11 # Βικυ 26-12-2018 17:13
Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ - ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 3 Η 4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ...ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΦΟΙΤΟΥΝ 4 ΕΞΑΜΗΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ...ΟΙ ΔΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΠΡΟΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ??? Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΗΤΑΝ 8,5 Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΑΤΕ ΣΤΟ 6.8???? Η BRAILLE ΚΑΙ Η ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΥΑ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΑΙ ΒΑΣ4ΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΤΑΙ ΚΑΝ???? ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ -ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΝΕΤΑΙ 10 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ???
+6 # Κατερίνα 26-12-2018 19:33
Νομίζω είναι εντελώς άσχετο να δίνουν 8 μόρια για την Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και να αφήνουν έξω απο τα Ακαδημαϊκά προσόντα την γνώση της Braille και την ΕΝΓ
-5 # #Ελενη 27-12-2018 00:42
Ως προς την μοριοδοτηση των δευτερων πτυχιων δεν διευκρινιζεται αν θα μοριοδοτηθουν και πτυχια τριτοβαθμιας εκπαιδευσης. Θεωρω αδικο να μοριοδοτηθουν μονο πτυχια δευτεροβαθμιας εκπαιδεσης, ειδικα οταν ειναι ιδιας ειδικοτητας και να παραγκωνιζονται πτυχια ανωτερα αυτων. Επισης στους πινακες αναπληρωτων θα επρεπε να συνυπολογιζεται και το ετος κτησης πτυχιου.
-2 # #Areti 27-12-2018 00:48
Ως προς το δευτερο πτυχιο θεωρω οτι θα πρεπει να μοριοδοτουνται και τα πτυχια τριτοβαθμιας εκπαιδευσης που καποα ΕΒΠ διαθετουν. Ειναι αδικο να μην τους αναγνωρισθει αυτο το προσον.
-4 # kostas 27-12-2018 16:46
1)Να υπαρχει μοριοδοτήση BRAILLE, σεμινάριο εξειδίκευσης ΈΝΓ κλπ
2)να μετραει ο βαθμοσ κ η κτηση πτυχιου
3) να μετραει η μοριοδοτηση ιεκ διαφορετικα απο τουσ κατοχους τεε επαλ κ αλλιωσ απο επλ διοτι οι
4) οι έχοντες πτυχίο ΈΠΛ ΓΙΑ ΟΣΟΥς ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΛ εκανε 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΗΡΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΛΛΟ 1 ΧΡΟΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ .(οπως τωρα θελουν να κανουν το επαλ μαθητειας)
5)απο επαλ τεε κανουν μονο 3 χρονια οποτε νομιζω οτι το πιο λογικο ειναι να εχουν περοσσοτερα μορια οι εχοντας πτυχιο ΙΕΚ μετα οι εχοντες πτυχιο ΕΠΛ και μετα οι εχοντες πτυχιο επαλ.
6)οποιος εχει σεμιναριο 300 ωρων να εχει μοριοδοτηση
7)οποιος εχει επαρκεια να εχει μοριοδοτηση
8) να μετρησει διαφορετικα η εξειδικευμενη προυπηρεσια με περισσοτερα μορια οπως γινεται στον ασεπ.
9) οι εχοντες τεκνα να παρουν μορια ΑΛΛΑ με μετρο ειναι κριμα αυτοι που δεν εχουν ή δεν μπορουν να τεκνοποιησουν
10)να μετραει δευτερο συναφες πτυχιο -ξενη γλωσσα -
ecdl
11) να μετραει η αναπηρια
12)καλα θα ειναι ομωσ να γινεται η κατανομη θεσεων οπωσ στον ασεπ με ποσοστωση
να βγαζει καποιεσ θεσεισ απο τισ οποιες καποιο ποσοστο θα ειναι γενικο με εμπειρια πανω στο αντικειμενο , καποιο με χωρις εμπειρια αλλα τα αναλογα δικαιολογητικα , καποιο για τριτεκνουσ καποιο για πολυτεκνουσ καποιο για ΑΜΕΑ .
+1 # Maria# 28-12-2018 21:44
Σου φαινεται λογικο να υπαρχουν 3 διαφορετικες μοριοδοτησεις για 1 θεση ΔΕ;;;που το χεις ξαναδει αυτο;
+2 # κλοδης 27-12-2018 18:05
ως εβπ παραδοσιακα δουλευουν οι αποφοιτοι επαλ, τεε, τελ.... οι αποφοιτοι ιεκ πρεπει να ειναι προιστάμενοι τους.. να τους διαταζουν. 1 προιστάμενος για 10 εβπ. αρα 1 ιεκ για 10 επαλ. ειναι δικαιο και θα γινει πραξη
-4 # Θεανω 28-12-2018 12:43
Πολλοί συνάδελφοι έχουν και τα δύο πτυχία επαλ και ιεκ σωστό θα ήταν ως δεύτερο πτυχίο το ιεκ να μοριοδότηθει παραπάνω. Χρόνια τωρα εργαζόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο για την επιμόρφωση μας με κόστος και κόπο. Είμαστε ο πιο αδικημένος κλάδος στην εκπαιδευση το μόνο που ζητάμε χρόνια είναι ίση μεταχείριση.
-5 # Λια# 28-12-2018 12:51
Ειναι απαραδεκτο για μια θεση ΔΕ να υπαρχει διαφορετικη μοριοδοτηση στα πτυχια
+20 # Maria# 28-12-2018 13:59
Αδικο να μοριοδοτουνται πτυχια χωρις συναφεια
+2 # Τερεζα 28-12-2018 16:55
Οι μοριοδοτησεις είναι απαράδεκτες. Η μοριοδοτηση της προϋπηρεσίας δεν έπρεπε να έχει ταβάνι. Έπρεπε να μετράει και η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά κέντρα που εκπαιδεύονται ΑΜΕΑ, χωρίς εγώ προσωπικά να έχω για να μην παρεξηγηθω, υπάρχουν άξιοι συνάδελφοι που χρόνια πριν δουλέψουν στο δημόσιο τομέα έδιναν την ψυχή τους στον ιδιωτικό τομέα. Όσο για την μοριοδοτηση υπολογιστή και ξένων γλωσσών εκεί είναι που καταλαβαίνει κάποιος που ξέρει την φύση της δουλειάς μας ότι χωρίς υπολογιστή το παιδί δεν μαθαίνει τίποτα. Μας δουλεύουν ψιλό γαζί και εμείς πρέπει να τους αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αστροναύτες.
-3 # Peni# 28-12-2018 22:05
Πολλοι ΕΒΠ εχουν πτυχια τριτοβαθμιας εκπαιδευσης ειναι αδικο να μην μοριοδοτηθουν σαν 2 πτυχια
+5 # Αννα 29-12-2018 09:45
Να υπαρξει προταση των αποφοιτων και πτυχιουχων ΙΕΚ.Δεν ειναι δυνατο,καποιος που εχει και επαλ και ιεκ να μετρανε διπλα τα πτυχια!Το βασικο πτυχιο για το ειδικο βοηθητικο προσωπικο ειναι το ΙΕΚ !!Με βαση το ευρωπαικο δικαιο ανηκουμε στο επιπεδο 5 και οι αποφοιτοι του επαλ στο επιπεδο 4!Φυσικα οχι ταβανι στην προυπηρεσια!!Και οποιος εχει παιδια να μετρανε και αυτα??Μας τιμωρει το υπουργειο δηλαδη επειδη δεν μπορουμε η δεν θελουμε να κανουμε παιδια?Ειναι δυνατον??Τελος,οσον αφορα τα κοινωνικα κριτηρια,να γινει επαναφορα του νομου 2643/98 οπως γινονται ολες οι προκυρηξεις του ΑΣΕΠ. Εν κατακλειδι,ολα τα κριτηρια ειναι για αποσυρση!!
-1 # Αννα 29-12-2018 09:57
Τα κριτηρια να ισχυουν οπως στον ΑΣΕΠ.Να προτασσονται οι αποφοιτοι ΙΕΚ που ειναι βαση νομου μεταδευτεροβαθμια εκπαιδευση σε αντιθεση με το επαλ που ειναι δευτεροβαθμια. Να μην μοριοδοτουνται τα παιδια.Να ισχυσει για τα κοινωνικα κριτηρια ο νομος 2643/98 και να συμπεριλαμβανει ολους τους εκπαιδευτικους αμεα με βαση το νομο του Κουτρουμανη.Μοριοδοτηση της. Νοηματικης Γλωσσας και της Braille και οχι της ξενης γλωσσας!! Να μην μοριοδοτουνται τα σεμιναρια μιας και ολα ηταν επι πληρωμη που αυτο αυτοματως σημαινει οτι οποιος δεν εχει διαθεσιμα 2.000-3.000 δεν μπορει να κανει τετοιου ειδους σεμιναρια!!! Αποσυρση των κριτηριων!!!
+3 # Νικη 29-12-2018 16:56
Κι οι συναδερφοι απο τα Επαλ θελουν να επιβιωσουν οπως κι εμεις..Τα κριτηρια, μας οδηγησαν σε μια ανθρωποφαγια χωρις προηγουμενο...Τα σεμινάρια είναι πολύ επιμορφωτικα..Από 600 εως 900€ κυμαίνονται οι τιμές τους , αυτή τη στιγμή.. Ας ριξουν λίγο τις τιμές να παρακολουθησουμε όλοι.. Καλό μας κάνει.. Επισης το βασικο ecdl κοστιζει 300€... Και αυτο χρησιμο στις μερες μας και στο σχολειο...Το proficiency ή το Sorbonne λιγοι το εχουμε ΕΒΠ.. Βοηθητικο προσωπικο ειμαστε οχι εκπαιδευτικοι...Ασκουμε καθηκοντα φροντιδας, γι αυτο μας χρειαζονται στα σχολεια...Να παμε τωρα για εξετασεις?..Απλησιαστα τα διδακτρα...Πολυ το διαβασμα και δεν ειμαστε πια 15 χρονων....Δυστυχώς γνώσεις λαμβανουμε με το πολυ αζημιωτο.. Που να τα βρουμε?...Το μονιμο ΕΒΠ θα χει πολλες κρατησεις..600€ πως ζεις σε άλλη πόλη?... Οι αναπληρωτες 700€..Επισης δυσκολα να δουλεψουμε μακρυα.. Αισθανομαι, ηδη ανεργη..Ο ενιαιος πινακας ειναι καταστροφη για το ΕΒΠ..
-5 # Katerina 31-12-2018 17:29
Κατανοώ τα όσα λέτε και τα συμμερίζομαι , αλλά αν το παιδί που θα υποστηρίζετε είναι αλλόγλωσσο ή πχ μετανάστης και μιλάει μόνο αγγλικά πως θα το υποστηρίξετε? Δεν λέω να μη μάθει ελληνικά αλλά μέχρι να τα μάθει τι γίνεται?

Επίσης οι ΕΒΠ μπορούν να κάνουν και διοικητικό έργο όταν το παιδί σχολάει ή λείπει, πώς θα γίνει αυτό χωρίς αγγλικά ή Η/Υ?

Ας μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, γι αυτά τα παιδιά δουλεύουμε στην ουσία, δε θα πρεπε να μαστε εντάξει απέναντί τους δλδ? Με λειψά δεδομένα θα δουλεύουμε?
-3 # Ελενη 29-12-2018 15:05
Οχι στον ενιαιο πινακα εβπ..Μονιμοι διορισμοι βαση νομου γινονται μονο με γραπτο διαγωνισμο ασεπ.
+2 # ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΨΙΑ 29-12-2018 16:46
Πρόταξη των διπλωματούχων ΙΕΚ!Μιλάμε για μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση επιπέδου 5!Μην τα ισοπεδώνεται όλα!Ναι στη μοριοδοτηση γώσης νοηματικης γλώσσας και braille,όχι στη μοριοδοτηση γνώσης υπολογιστων και ξένης γλώσσας!
+5 # Ναντια 29-12-2018 17:41
Ενας αποφοιτος επαλ με βαθμο 11 και μαθητεια 11 επισης, με προυπηρεσια 100 μηνες βγαζει 100+ μορια και περναει αυτον που εχει 2 διπλωματα ιεκ, σεμιναρια, λιγη η καθολου προυπηρεσια (γιατι ποτε δεν τον πηρανε) braille νοηματικη 1 η δυο παιδια πτυχιο αει αγγλικα hy. Τα συμπερασματα δικα σας... Δεν ειπαμε να μην μετρηθει η προυπηρεσια αλλα ουτε κι αυτο με την εξομοιωση του ιεκ και του λυκειου η οπως αλλιως θελουν να το πουν...
+2 # ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΨΙΑ 29-12-2018 17:54
Και ξεκαθαριστε επιτέλους αν πτυχίο ΕΠΛ είναι αυτό που έχουν όσοι φοίτησαν στο 4 ετος(πτυχίο κοινωνικών φροντιστων)ή απλά το απολυτήριο κλάδου 7 κοινωνικής πρόνοιας!Δεν είναι ξεκάθαρο και πολλοί μπερδεύονται!
-1 # #Δημητρης 29-12-2018 20:39
Πολλοι Εβπ διαθετουν πτυχια τριτοβαθμιας εκπαιδευσης, τα οποια και πρεπει να μοριοδοτηθουν ως δευτερα πτυχια. Επισης για την καταταξη στους πινακες θα πρεπει να ληφθει υποψη και το ετος κτησης πτυχιου.
-9 # Μαρια 29-12-2018 20:56
Μοριοδοτηση ολων των πτυχιων δευτεροβαθμιας κ τριτοβαθμιας εκπαιδευσης ή πτυχια συναφες!
-9 # Κατερινα 29-12-2018 21:03
Επειδη ειμαστε ειδικη αγωγη ειναι υποχρεωτικο να βαλουν μορια και στα πτυχια την Νοηματικης γλωσσας και της braillie, το ταβανι 120 μηνων να φυγει δλδ ο αλλος που δουλευει πανω απο 120 μηνες τι θα κανει ειναι αδικο.
-9 # Φαίη 29-12-2018 21:09
ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΠ Η ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΙ Η ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-8 # Φαίη 29-12-2018 21:16
ΑΔΙΚΗ Η ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΒΠ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-3 # ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30-12-2018 00:59
Γράφουν κάποιοι εδώ μέσα ότι: Πρέπει να μετρηθούν τα μόρια οποιουδήποτε ΑΣΕΠ και το Κράτος Δικαίου θα πρέπει ν' αναγνωρίσει το δίκαιο και των συναδέλφων που δεν έκαμαν προσφυγή! ή να μετρηθούν τα μόρια από επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ!
Για ποιο ΑΣΕΠ σχολιάζουν; και για ποιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ; Όσοι ήταν επιτυχόντες με το ΑΣΕΠ με όσους διαγωνισμούς έκανε, έχουν διορισθεί όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Εδώ και αρκετά χρόνια μάλιστα, κατά διαστήματα διορίζει από τους πίνακες του ΑΣΕΠ (παρόλο του ότι έχουν λήξη) και όσους είχαν περάσει απλώς την βάση στους τότε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ…!
+1 # Σωτηρια 30-12-2018 07:57
Εργάστηκα 12 χρόνια σε Κ. Η. Για παιδιά με Αυτισμό.Χρημοτοδοτουμενο από το υπουργείο υγείας. Πληρώνουν με το ενιαίο μισθολογιο(ούτε δώρα, πάγωμα μισθού για 2 χρόνια κλπ). Αυτή δεν είναι προϋπηρεσία;;; Σίγουρα δεν θα έπρεπε να περνάει τα μόρια του αναπληρωτη. Θα έπρεπε όμως να αναγνωρίζει το σύστημα την εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων με μικρή έστω μοριοδοτηση.
+5 # Γεωργια Μποκα 30-12-2018 10:55
Θεωρω πως ειναι πολυ ξεκαθαρο τι κριτηρια χρειαζεται καποιος με βαθμιδα εκπαιδευσης ΔΕ ,σε ολες τις προκυρηξεις του ΑΣΕΠ ,εδω διαβαζω απαιτηση διαχωρισμου της ΔΕ βαθμιδος?
Επισης για ακομη μια φορα στα κοινωνικα κριτηρια δεν υπαρχει πουθενα η μονογονεικη οικογενεια ,ειδικα η χηρεια ,ακομη και στις αιτησεις εχουν ως επιλογη μονο εγγαμος -αγαμος .
Πεθαινουν και νεοι ξερετε σε αυτη τη χωρα ,που αφηνουν πισω παιδια και χωρις δικαιωμα συνταξιοδοτησης ....θεωρω αδικια να μην υπαρχει μοριοδοτηση για ολες τις κοινωνικες ομαδες ,αλλιως να μην μοριοδοτειται καθολου το κοινωνικο κριτηριο.Ευχαριστω .
-20 # Γεωργιος 30-12-2018 12:15
Το σύστημα διορισμού του Υπουργείου είναι ότι πιο σωστό και δίκαιο μπορούσε να υπάρξει για όλους. Μην ακούτε κανέναν και συνεχίστε το έργο σας χωρίς ΚΑΜΙΑ μα ΚΑΜΙΑ αλλαγή στα κριτήρια που ανακοινώσατε... ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ.
+15 # γιαννης 30-12-2018 16:02
χρονια πολλα σε ολους. θεωρω οτι το πτυχιο του ιεκ θα επρεπε να εχει την διπλασια μοριοδοτηση αφου εντασεται στη μεταδευτεροβαθμια εκπαιδευση, σε σχεση με οποιοδηποτε πτυχιο δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης. βρησκω εντελως ανεδαφικο το γεγονος οτι μοριοδοτηται η ξενη γλωσσα και σεμιναρια 300 ωρων τη στιγμη που πτυχια τριτοβαθμιας εκπαιδευσης δεν λαμβανουν μοριοδοτηση! βρισκω υπερβολικα τα 20 μορια που πριμοδοτηται ο γονεας με τεκνο με αναπυρια. ο κατοχος δυο τιτλων επαλ-ιεκ θα πρεπει να επιλεξει ποιο απο τα δυο πτυχια θα μοριοδοτηθει, η πριμοδοτηση και των δυο πτυχιων δημιουργει ανισοτητες και υποβαθμιζει περετερο τα πτυχια ιεκ. η προυπηρεσια θα πρεπει να προσμετρηθει εξολοκληρου. πιστοποιημενη εκπαιδευση σε σεμιναρια τυπου pecs, teacch, αισθητιριακης ολοκληρωσης κ.α. θα επρεπε επισης να μοριοδοτουντε αφου αποτελουν ουσιαστικα "εργαλεια" στην ειδικη αγωγη.
-1 # Μαρια 05-01-2019 01:08
Ένας δηλαδή που έχει και δεύτερο τίτλο σπουδών συναφή θα παίρνει αλλα 10 μόρια;;;
+6 # SYMELA KALOUDI 30-12-2018 19:44
Θεωρώ πως το πτυχιου ΙΕΚ πρεπει να προηγειται εναντι των επαλ γιατι ειναι μεταδευτεροβαθμια εκπαιδευση κ ανηκει στο επιπεδο 5! Επισης η νοηματικη κ bralle για ποιο λογο δε μοριοδοτουνται; Κανονικά θα έπρεπε γιατί είναι γνώσεις οι οποίες χρειάζονται περισσοτερο απο μία ξένη γλώσσα και απο τους υπολογιστές. Επισης καλό θα ήταν η προυπηρεσια να μοριοδοτηται περισσοτερο και να προσμετράτε και του δημοσίου και του ιδιοτικού τομέα.
+21 # Μαργαρίτα 30-12-2018 21:33
Θα έπρεπε επιτέλους τα ΙΕΚ να αναβαθμιστούν στην Ελλάδα. Ζητάμε σαφώς την πρόταξη των αποφοίτων ΙΕΚ με πιστοποίηση σε σχέση με τους αποφοίτους λυκείων σε όλους τους πίνακες που αφορούν το ΕΒΠ. Επίσης θα έπρεπε να μοριοδοτούνται ότι η Μπράιγ και η νοηματική.Είναι βασικά προσόντα της ειδικής αγωγής.
+23 # Γεωργιος 30-12-2018 21:46
Μεγαλύτερη βαθμολόγηση πτυχίου ΙΕΚ κυριοι.
Οι 2,4 μονάδες διαφορά ΙΕΚ με ΕΠΑΛ διεγηρουν το νευρικό σύστημα δημιουργώντας τύψεις για τις επιλογές των τελειόφοιτων συναδέλφων από ΙΕΚ.
Αυξήστε τη βαθμολόγηση στα πτυχία ΙΕΚ καθώς πέραν της εκπαίδευσης του λυκείου όπου όσοι είναι από ΕΠΑΛ διέκοψαν την εκπαίδευση τους, οι απόφοιτοι ΙΕΚ την εξέλιξαν για διάστημα 2.5 ετών.
Ευχαριστώ και ας γίνει πραγματικότητα..
+5 # Γεωργιος 30-12-2018 21:59
Παραθέτοντας Σταυρούλα:
Δέκα χρόνια αναπληρώτρια ΕΒΠ και ήρθε η ώρα για μόνιμους διορισμούς....όμως με κριτήρια απαράδεκτα.Δώστε στους αναπληρώτες αυτό που τους αξίζει.Περισσότερα μόρια στην προϋπηρεσία,για κάθε μήνα σκληρής δουλειάς.Κάθε χρόνο περιμέναμε τις πιστώσεις για να δουλέψουμε και να αναπληρώσουμε τους εαυτούς μας,δώστε μας αυτό που δίκαια απαιτούμε.Καλές γιορτές!


Εντάξει ''αγαπητή μου'' διακρίνουμε την αγανάκτηση σας αλλά δεν κάνατε και κοινωνικό έργο άνευ αμοιβής. Ας ηρεμισουμε λιγο. Με μισθό κανονικό εργαζοσασταν και ( αναπληρωματικά τους εαυτούς σας).
+12 # Ελένη 30-12-2018 22:35
Λυπηρό το γεγονός από πλευράς υπουργείου που δεν αναγνωρίζει την υπέροχη των πτυχιούχων ΙΕΚ στον κλάδου ΕΒΠ,αφού δεν έχει την πρόθεση να προτάσσονται ,τουλάχιστον θα έπρεπε να μοριοδότησει με τα διπλάσια μόρια τον βαθμό πτυχίου.Είναι θετικό όμως το γεγονός ότι μοριοδοτει επιτέλους επιπλέον προσόντα όπως πτυχίο υπολογιστών,ξένης γλώσσας και σεμιναρίων ειδικής αγωγής καθώς δεν μπορούμε να απαιτούμε αναβάθμιση του ρόλου του ΕΒΠ χωρίς να υπάρχουν έστω τρία τυπικά προσόντα.Δεν μπορείς να θέλεις να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον σχολείου χωρίς καν να έχεις τις βασικές γνώσεις υπολογιστών ή και αγγλικών καθώς πολλές ορολογίες στην ειδική αγωγή υφίστανται στα αγγλικά επίσης καλώς αναγνωρίζεται το σεμινάριο ειδικής αγωγής γιατί δεν μπορεί το προσωπικό ΕΒΠ να μην γνωρίζει βασικά πράγματα γύρω από την ειδική εκπαίδευση και καθώς δεν μας δίνεται η δυνατότητα επιπλέον επιμόρφωσης σαν μεταπτυχιακό .Καλώς μοριοδοτει το κάθε τέκνο,όχι μόνο τριτεκνια ή πολυτεκνια αν και είναι επιβαρυντικό αυτό για συναδέλφους που δεν έχουν την δυνατότητα της τεκνοποίησης.Καλώς επίσης κόβεται η ιδιωτική προϋπηρεσία καθώς δεν έχει καμία σχέση με την ειδική αγωγή καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχει αποκτηθεί από ΚΑΠΗ μέχρι σε παιδικούς σταθμούς σε χώρους άσχετους με την ειδική εκπαίδευση.Τέλος είδα ότι κάποιοι συνάδελφοι επιθυμούν διακαώς την αναγνώριση πτυχίου ΑΕΙ πράγμα ανεπίτρεπτο γιατί δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ ΑΕΙ και κλάδου ΕΒΠ καθώς αυτοί έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν και σε άλλους τομείς ενώ ένα ΕΒΠ όχι.
+5 # Νίκη 02-01-2019 15:15
Συμφωνώ απόλυτα. Ο εμπλουτισμός και η ανανέωση γνώσεων θεωρείται επιβεβλημένη ούτως ή άλλος. 2ο πτυχίο από ΑΕΙ για θέση ΕΒΠ είναι πολύ άδικο για όλους εμάς που δεν καταφέραμε να περάσουμε στην 3βαθμια εκπαίδευση και δε μπορούμε να έχουμε και δεύτερη επαγγελματική επιλογή. Η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη αλλά την αγαπάμε και θέλουμε να δίνουμε πάντα το 100% των δυνατοτήτων μας. Ας στρογγυλοποιηθεί ο συντελεστής 6,80 σε 7 τουλάχιστον για κάθε βαθμό πάνω από το 10 των ΙΕΚ, έναντι του 4 των επαλ. Δώσαμε πιστοποίηση και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε φοιτήσει στο τμήμα ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες από επιλογή και αγάπη προς την ειδική αγωγή.
-5 # #Μανια 03-01-2019 00:47
Αγαπητη μου αδικη ειναι η μη προσμετρηση του πτυχιου τριτοβαθμιας ως δευτερου πτυχιου. Οι επιπλεον γνωσεις που οι ανθρωποι αυτοι διαθετουν μπορουν να αξιοποιηθουν στην υποστηρηξη των μαθητων που τους εχουν ανατεθει και να τους προσφερουν το κατι παραπανω. Αν οντως σε ενδιαφερει ο εμπλουτισμος των γνωσεων, η αναβαθμιση του ρολου του ΕΒΠ, αγαπας την Ειδικη αγωγη και τα παιδια αυτα θα πρεεπει να αλλαξεις γνωμη.
-5 # ΙΩΑΝΝΗΣ 31-12-2018 14:19
Ι.Ε.Κ ??????
ΠΑΙΔΙΑ ??????
+2 # Katerina 31-12-2018 17:24
1.) Η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά κέντρα δε θα πρέπει να μετράει ή να μετράει ελάχιστα γτ η πρόσληψη εκεί δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια , όπως μέσα από τους πίνακες του ΕΒΠ.
2.) Η προϋπηρεσία μέσω των πινάκων θα πρέπει να πέρνει 17 μόρια όπως έγινε και σε άλλες προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ πχ 3κ/2018 κι αυτή νομότυπη ήτανε.
3.) Οι έχοντες παιδιά (1,2,3,5 κλπ) να είναι σε διαφορετική κατηγορία και με ποσόστωση και όχι μονίμως να προτάσσονται απ όλους τους συναδέλφους. Η πρόσληψη δεν γίνεται για να είναι οκ τα δικά μας παιδιά αλλά για εξυπηρετήσουμε συγκεκριμμένες εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες παιδιών με ειδικές ανάγκες.
4.) Εξίσου μόρια να δικαιούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες ( από θάνατο ενός γονιού). Αν είναι δύσκολο 2 άτομα να μεγαλώσουν 1 ή 2 ή 3 ή 4 κλπ παιδιά φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώσει ένα άτομο αυτά τα παιδιά και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διατροφής.
5.) Όπως σημαντική είναι η γνώση Η/Υ και Αγγλικών , εξίσου σημαντική και περισσότερο είναι η γνώση νοηματικής και braille.
6.) Ως δεύτερο πτυχίο θα πρέπει να αναγνωρίζεται κάτι ισότιμο ή ανώτερο όχι κάτι προηγούμενης βαθμίδας, γτ αλλιώς γτ να μην αναγνωρίζεται και το πτυχίο του γυμνασίου μ αυτήν την λογική?
7.) Οι συνάδελφοι ΑΜΕΑ θα πρέπει επίσης να διορίζονται με διαφορετική ποσόστοση επί των προσλήψεων και όχι με μόρια. Να προηγούνται τα άτομα με πραγματική και υψηλή αναπηρία....
8.) Οι ΕΒΠ να δικαιούνται μετάταξης , γτ τους αποκλείετε? Είναι αντισυνταγματικό αυτό.
9.) Γτ οι απόφοιτη ΙΕΚ θεωρούνται ΔΕ ενώ οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ + παιδαγ επ. θεωρούνται ΤΕ? Η παιδαγωγική επάρκεια δεν τους πηγαίνει στο επίπεδο 5 ή πιο πάνω όπου είναι τα ΙΕΚ.

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες χρειάζονται ανθρώπους που ν τ αγαπούν και να παλεύουν γι αυτά.
Δείτε τα σαν δικά σας παιδιά και αποφασίστε σοφά.
Βάλτε δίπλα τους τους πιο καταρτισμένους....
Καλή Πρωτοχρονιά να έχουμε και καλά αποτελέσματα για ολούς μας!
-4 # Ειρήνη 01-01-2019 13:36
Καλή χρονιά σε όλους!

1) Κακώς δεν δίνουν μόρια σε νοηματική και Braille.
2)Η ιδιωτική προυπηρεσία γιατί καταργήθηκε εντελώς?Προσμετρούν μόνο αυτήν του δημοσίου ως " εκπαιδευτική".
Απο πότε μας υπολογίζουν ως εκπαιδευτικούς?
3) Η επάρκεια τότε δεν θα πρεπε να συνυπολογιστει?
4) Η απόδοση επιπλεόν 10 μορίων για το απολυτήριο είναι υπερβολή. Ειδικά τη στιγμή που δεν μοριοδοτούν πτυχία ΑΕΙ που έχουν συνάφεια.
5) Τα πιστοποιημένα πτυχία Ιεκ είναι 2,5 χρόνια μαθητείας μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Περιμέναμε καλύτερη μοριοδότηση.
Ελπίζουμε σε αλλαγές-βελτιώσεις.
-5 # Maria pappa 01-01-2019 16:43
Απόφοιτοι Επλ με 4ο έτος ειδίκευσης και πτυχιο θα έπρεπε να μοριοδοτούνται διαφορετικά από τα επαλ γιατί είναι ένα επιπλέον έτος πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία κάτι σαν την τάξη μαθητείας που θέλουν να εφαρμόσουν τώρα μεγάλη αδικία για εμάς που τελειώσαμε ένα από υα καλύτερα λύκεια και κάναμε και το 4ο έτος ειδίκευσης βρεθήκαμε πειραματόζωα των σχολείων αυτών τελικά.. μεγαλύτερη μοριοδότηση στους λίγους αυτών των σχολείων..
+13 # Nikoleta 01-01-2019 21:20
Κανονικά θα έπρεπε να διαχωρισμένα τα ΙΕΚ από ΕΠΑΛ, ΤΕΛ κλπ και όχι απλά να υπάρχει διαφορά στην μοριοδοτηση αλλά προτεραιότητα. Είναι άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης και ας μην μπαίνουμε σε διαδικασίες αντιπαράθεσης για το προφανές.
+3 # Nect 02-01-2019 05:38
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΝΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΕ. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΜΕΣΑ ΣΕ "ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΙΕΚ, Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΙΕΚ. ΔΗΛΑΔΗ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
-5 # Γεώργιος Ρουσόπουλος 02-01-2019 11:42
Επειδή:
1. Το σύστημα διορισμών είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίζεται στο κριτήριο το οποίο αναδεικνύει τον ικανότερο και καταλληλότερο εκπαιδευτικό ώστε να προσφέρεται η μέγιστη ποιότητα στην Δημόσια Εκπαίδευση.
2. Η προϋπηρεσία (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 527/2015 Απόφαση Ολομέλειας του ΣτΕ, παρ. 13) «δεν έχει υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και δεν προκύπτει ότι έχει γίνει με αξιοκρατικές εγγυήσεις» και επομένως ΔΕΝ αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο διορισμού.
3. Η θέσπιση των ακαδημαϊκών προσόντων ως κριτήριο διορισμού θα αποτελέσει το εφαλτήριο ανάπτυξης συνθηκών αγοροπωλησίας ακαδημαϊκών τίτλων όπου η ελεύθερη αγορά θα ευνοεί τον οικονομικά ισχυρότερο και όχι τον οικονομικά ασθενέστερο και επομένως ΔΕΝ μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ανάδειξης του ικανότερου και καταλληλότερου εκπαιδευτικού.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, συνδυαστικά με τις τρεις προηγούμενες σκέψεις, το προτεινόμενο σύστημα διορισμών ΔΕΝ μπορεί να αποτελέσει επαρκές σύστημα ανάδειξης του ικανότερου και καταλληλότερου εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις αρχές της Αξιοκρατίας, της Ισότητας και της Διαφάνειας που επιβάλλει το Ελληνικό Σύνταγμα και για αυτό αντιπροτείνεται η θέσπιση διεξαγωγής ΝΕΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ο οποίος αποτελεί εγγύηση Αξιοκρατίας, Ισότητας και Διαφάνειας.
-17 # Γεωργιος 02-01-2019 14:28
Κύριοι του Υπουργείου μην υποκύψετε και μην αλλάξετε τα κριτήρια που ανακοινώσατε. Είναι κριτήρια που έχουν βγει από την επιστημονική σας ομάδα. Μην υποκύψετε σε γνώμες διότι θα δείξετε αδυναμία.. Γεώργιος..
+11 # Άννα Μπαξεβάνη 03-01-2019 13:10
Πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ ή παραπάνω μοριοδοτηση.Ειναι μετεδευτεροβαθμια εκπαίδευση σε αντίθεση με το ΕΠΑΛ-ΤΕΕ που είναι δευτεροβαθμια.Η πιστοποίηση είναι σε επίπεδο πανελληνίων,δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με του ΕΠΑΛ-ΤΕΕ.Να μην υπάρχει ταβάνι στην προϋπηρεσία.Και ως προς τα παιδιά,είναι άδικο,γιατί κάποιος που δεν θέλει η δεν μπορεί να κάνει παιδιά,μας πετάνε στον Καιάδα!!Που είναι λοιπόν η ισοτιμία;; Τέλος,να μην μετράει τόσες πολλές μονάδες το δεύτερο πτυχίο από Μόνιμοι διορισμοί μόνο μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ όπως ορίζει ο νόμος και όχι μέσω ενιαίου πίνακα.
+12 # Ειρήνη 03-01-2019 19:47
Πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ ή πολύ μεγαλύτερη μοριοδοτηση στους πτυχιούχους ΙΕΚ. Όχι ταβάνι στην προϋπηρεσία.
-2 # ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 03-01-2019 19:58
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ.ΣΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑΤΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ.ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.ΤΕΛΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ ΠΡΟΣΧΟΛΙΛΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ.ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΑΦΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
+5 # Στεφανια Μυροπουλου 03-01-2019 22:20
Πολύ σωστή. η τοποθέτηση του υπουργειου οσο αφορά τα κριτηρια διορισμών. μέγα σφάλμα όμως η μη προτξη των πτυχιούχων ΙΕΚ που είναι μεταδευτεροβαθμιας εκπαίδευσης. και θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός. στην κατάφωρη αυτή αδικία,η ποσεεπεα θα έπρεπε εδώ και χρόνια να πάρει σαφή θέση και να τοποθετηθεί επί του θέματος γιατί γίνεται μεγάλη αδικία.
+7 # Αρχοντια 04-01-2019 00:56
Πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ ή μεγαλύτερη μοριοδότηση.
# Δανάη 04-01-2019 01:50
1. Πρόταξη των αποφοίτων ΙΕΚ όσο αφορά την μοριοδοτηση. 2. 2. Μοριοδοτηση σε νοηματική γλώσσα και braille. 3.Προσμετρηση ιδιωτικής προϋπηρεσίας όσο αφορά την μοριοδοτηση όπως ισχύε τόσα χρόνια!!!! 4. Με βάση τα δεδομένα των νέων κριτηρίων η προϋπηρεσία και η εμπειρία βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα καθώς οποιαδήποτε κατέχει κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (Η/Υ, ξένη γλώσσα) κ με ελάχιστη προϋπηρεσία μπορεί να φτάσει ακόμα και να περάσει συναδέλφους που εργάζονται Κ υποστηρίζουν 10ετια την ειδική αγωγή!! Δικαίωμα έχουν όλοι να εργαστούν αλλά με ΙΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ.
+5 # NANTIA 04-01-2019 10:02
- Μεγαλύτερη μοριοδότηση ή πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Το πρόγραμμα σπουδών αυτής της σχολής αφορά αποκλειστικά την Ειδική Αγωγή και καμμία σχέση δεν έχει με το απλό Προσχολικής Αγωγής τμήμα, πολύ δε περισσότερο με το ΕΠΑΛ και το πρώην Πολυκλαδικό.

-Ναι στη μοριοδότηση προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και όχι σε άσχετους προς την Ειδική Αγωγή χώρους, όπως παιδικούς σταθμούς.

-Ναι στην μοριοδότηση της επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στην πιστοποιημένη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Όσοι εργαζόμαστε στην Ειδική Αγωγή έχοντας αυτές τις εξιδικευμένες γνώσεις, θα βοηθήσουμε πολύ περισσότερο τους μαθητές με τύφλωση ή κώφωση από το να έχουμε ένα δεύτερο πτυχίο.

-Όχι στην μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου. Στην πράξη δεν οφελεί σε τίποτα τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Προσωπικό με εξιδικευμένες γνώσεις στην Ειδική Αγωγή χρειάζεται.

-Ναι στη μοριοδότηση πιστοποιημένης επιμόρφωσης ΑΕΙ τουλάχιστον 300 ωρών.

-Ναι στη μοριοδότηση ξένων γλωσσών.

-Ναι στη μοριοδότηση πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ.

Ναι στη μοριοδότηση παιδιών.
-3 # vivi 04-01-2019 23:19
Παραθέτοντας NANTIA:
- Μεγαλύτερη μοριοδότηση ή πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Το πρόγραμμα σπουδών αυτής της σχολής αφορά αποκλειστικά την Ειδική Αγωγή και καμμία σχέση δεν έχει με το απλό Προσχολικής Αγωγής τμήμα, πολύ δε περισσότερο με το ΕΠΑΛ και το πρώην Πολυκλαδικό.

-Ναι στη μοριοδότηση προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και όχι σε άσχετους προς την Ειδική Αγωγή χώρους, όπως παιδικούς σταθμούς.

-Ναι στην μοριοδότηση της επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στην πιστοποιημένη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Όσοι εργαζόμαστε στην Ειδική Αγωγή έχοντας αυτές τις εξιδικευμένες γνώσεις, θα βοηθήσουμε πολύ περισσότερο τους μαθητές με τύφλωση ή κώφωση από το να έχουμε ένα δεύτερο πτυχίο.

-Όχι στην μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου. Στην πράξη δεν οφελεί σε τίποτα τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Προσωπικό με εξιδικευμένες γνώσεις στην Ειδική Αγωγή χρειάζεται.

-Ναι στη μοριοδότηση πιστοποιημένης επιμόρφωσης ΑΕΙ τουλάχιστον 300 ωρών.

-Ναι στη μοριοδότηση ξένων γλωσσών.

-Ναι στη μοριοδότηση πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ.

Ναι στη μοριοδότηση παιδιών.


Συμφωνώ το ΙΕΚ προσχολικής αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες (δείτε τα μαθήματά μας) επρεπε να προτάσσεται έναντι του ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτητων Δημιουργία και Εκφρασης και του ΙΕΚ Βρεφονηπιιοκόμων. Αλλωστε και στο Νόμο του 2000 για την Ειδική αγωγή την ειδικότητα αυτή τη έχει ΠΡΩΤΗ και επονται οι υπολοιπες ειδικότητες. Και φυσικά τα Λύκεια να επονται γιατι είναι επιπεδο 4 και όχι 5 όπως είναι τα ΙΕΚ. Βεβαια αν έχει 2 διπλωματα ΙΕΚ στο Τομεα των παιδαγωγικών να μοριοδοτείται με τα 10 μόρια. Το ΙΕΚ αν δεν προτάσσεται θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την ΔΙΠΛΑΣΙΑ μοριοδότηση. Και να λογίζεται η προυπηρεσία σε ατόμα με Ειδικές Ανάγκες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.-
# Διονυσια 04-01-2019 12:42
Οι μονογονεικες οικογενειες πουαποτελούνται από μόνο ένα γονιό(συνήθως τη μητέρα), αποτελούναναμφισβήτητα μια αδύναμη ομάδα της κοινωνίας μας. Έχοντας νααντιμετωπίσουν αλλαγές στιγμιαίες και τραγικές (όπως αιφνίδιοςθάνατος) και άλλοτε χρονοβόρες, γεμάτες συγκρούσεις, πόνο καιπικρία(σε περιπτώσεις διαζυγίων αλλά και μακροχρόνιων ασθενειών πουοδηγούν στο θάνατο), προσπαθούν συγχρόνως να ανταπεξέλθουν στουςξέφρενους αγχωτικούς ρυθμούς της πραγματικότητας.Ο γονιός αναλαμβάνει μόνος και χωρίς το σύντροφό του ναμεγαλώσει να παιδιά του έχοντας συγχρόνως να αντιμετωπίσει πλήθοςπροβλημάτων-κοινωνικών, οικονομικών αλλά και νομικών- ενώ καλείταινα αντιμετωπίσει τόσο τις δικές του ψυχικές αντιδράσεις όσο και εκείνεςτων παιδιών του(λύπη, μειωμένη αυτοεκτίμηση, αποδιοργάνωση κ.ο.κ.)Μέσα σε αυτό το ήδη επιβεβαρυμμένο πλαίσιο έρχεται ναπροστεθεί η δυσκολία εύρεσης εργασίας όταν το παιδί είναι μικρό. .Σύμφωνα με το Συνήγορο Του Πολίτη οι μονογονεικές οικογένειεςανήκουν στις ευπαθείς/ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού καισυγκεκριμένα στις ειδικές ομάδες πληθυσμού. Είναι άξιο απορίας πώςαυτές λοιπόν οι αδύναμες ομάδες δεν έχουν συμπεριληφθεί στακοινωνικά κριτήρια μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικώνόταν άλλες αδύναμες ομάδες μοριοδοτούνται και προτάσσονται. Οιοικογένειες αυτές με το νέο σύστημα προσλήψεων μπαίνουν σε μιαεπιπλέον αγχωτική διαδικασία να ανακαλύπτουν με την έναρξη τηςσχολικής χρονιάς τον τόπο που θα πρέπει να μετακομίσουν για ναπράξουν το αναφαίρετο δικαίωμα τους προς την εργασία. Είναι απολύτωςθεμιτό και κατανοητό να μοριοδοτούνται οικογένειες με δύο και τρίαπαιδιά, είναι όμως απολύτως αυτονόητο και επιβεβλημένο ναμοριοδοτηθούν οικογένειες που το βιωτικό τους επίπεδο εξαρτάται αποτον έναν.. δηλαδή τον μονογονέα
+8 # Ντινα 04-01-2019 12:48
Μεχρι και ο ΑΣΕΠ εχει αναγνωρισει την υπεροχη των ΙΕΚ εναντι των ΕΠΑΛ....μη μας ξεχνατε παρακαλω...εχουμε πιστοποιηση κυριοι..και οχι τη βαθμολογια που ο καθε δασκαλος ενδοσχολικα βαζει αυθαιρετα στο μαθητη...και γνωριζετς πολυ καλα την κατασταση που επικρατουσε και επικρατει στα ΕΠΑΛ.
+5 # Κατερίνα 04-01-2019 14:59
Άμεση πρόσληψη σε όλους τους αναπληρωτές, για να τους καλούν κάθε χρόνο αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα. Παιδιά μη φαγωθούμε μεταξύ μας επειδή κάποιοι το θέλουν...
+5 # Κωστας 04-01-2019 15:12
1.Προταξη των ΙΕΚ... Φτανει επιτελους με αυτη την κοροιδια!!!
2. Μοριοδοτηση αδυναμων ομαδων (μονογονεικες οικογενειες και αμεα)
3. Αναγνωριση ολης της προυπηρεσιας.
4. Μοριοδοτηση πτυχιου σχετικου με την ειδικη αγωγη.
+7 # ΟΥΡΑΝΙΑ 04-01-2019 15:53
Απόφοιτοι ιεκ αποκτήσαμε τίτλων σπουδών μετά δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης.Που φαίνεται αυτό? ??2 χρόνια μ πρακτικές σε κάθε εξάμηνο, 6 μηνη πρακτική ασκηση κ εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ για να πάρουμε πτυχίο.Η ύλη καθώς έχω περάσει κ από ΑΕΙ είναι απαιτητική και με μαθήματα όπως αυτά π παρακολουθησω στο πανεπιστήμιο. Απαιτουμε υπερμοριοδοτηση του πτυχίου των ΙΕΚ έναντι όλων των άλλων. Δ είναι το ίδιο να είσαι απόφοιτος Λυκείου με το να είσαι απόφοιτος ΙΕΚ.Το ίδιο θ έπρεπε να συμβαίνει κ μ τους τίτλους.Υπερμοριοδοτηση τίτλου ΙΕΚ και όχι μοριοδοτηση δεύτερου τίτλου σπουδων!!!!Όχι άλλη αδικία σε βάρος μας!!
-10 # Μαρια 04-01-2019 18:02
Παραθέτοντας ΟΥΡΑΝΙΑ:
Απόφοιτοι ιεκ αποκτήσαμε τίτλων σπουδών μετά δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης.Που φαίνεται αυτό? ??2 χρόνια μ πρακτικές σε κάθε εξάμηνο, 6 μηνη πρακτική ασκηση κ εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ για να πάρουμε πτυχίο.Η ύλη καθώς έχω περάσει κ από ΑΕΙ είναι απαιτητική και με μαθήματα όπως αυτά π παρακολουθησω στο πανεπιστήμιο. Απαιτουμε υπερμοριοδοτηση του πτυχίου των ΙΕΚ έναντι όλων των άλλων. Δ είναι το ίδιο να είσαι απόφοιτος Λυκείου με το να είσαι απόφοιτος ΙΕΚ.Το ίδιο θ έπρεπε να συμβαίνει κ μ τους τίτλους.Υπερμοριοδοτηση τίτλου ΙΕΚ και όχι μοριοδοτηση δεύτερου τίτλου σπουδων!!!!Όχι άλλη αδικία σε βάρος μας!!

Ναι γιατι αυτο συμφερει εσενα ...δεν ντρεπομαστε λεω εγω..???εχεις περασει κ απο ΑΕΙ ...
+8 # Νίκη 04-01-2019 18:56
Μαρία, με όλο το σεβασμό, οι αποφοιτοι των ΙΕΚ δωσαμε πιστοποίηση.. Πάνω από 310 ερωτήσεις θεωρητικο και δεκαδες αλλες στο πρακτικό .... Ναι, μας εξεταζουν και προφορικα .... Πολυ αγχοοοοος.....Έπεσε πάρα πολύ διάβασμα... Οι βαθμοί στα Λυκεια μπαίνουν πιο εύκολα... Δεν είναι δίκαιο για εμάς... Οφείλουν δια νομού να μας μοριοδοτησουν διαφορετικά.... Διπλάσια μοριοδοτηση...4 επαλ, 8 ΙΕΚ...
+12 # Λια 04-01-2019 16:25
Επειδη καποιοι θελουν να καταργησουν τα ΙΕΚ ή θελουν να στηριξουν τους αππφοιτους των ΕΠΑΛ που ειναι σαφως πιο πολλοι, θα προσπερασετε την αξια της πιστοποιησης? Ντροπη!!!
Προταξη κ επιπλεον μοριοδοτηση στους αποφοιτους ΙΕΚ..
-4 # Μελα 04-01-2019 17:56
Καλή και δημοκρατική χρόνια! Μέρες τώρα με μεγάλη προσήλωση διαβάζω τις τοποθετήσεις όλων που υποτίθεται συμβάλλουμε για την φροντίδα κι επικουρικό μας ρόλο σε ασκησιμο ή εκπαιδευτικό πλαίσιο. Διακρίνω μετά λυπης κατηγορίες ατόμων που η ανεργία τους οδήγησε κι όχι η συνειδητότητα στον τόσο ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής αποκομιζοντας θεωριτική και οχι πρακτική κατάρτιση στον βαθμό που αρμόζει στην ειδικότητα μας Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Σας παρακαλώ πέρα από τα νουμερα να πριμοδοτησετε το κάθε τι που σχετίζετε με την σηναφεια σε εθελοντικό και επαγγελματικό επίπεδο σε συνδυασμο βέβαια πάντα και με το επίπεδο επιμόρφωσης τα σεμινάρια επιδοτούμενα ή μη (ΚΕΚ, Ειδικής Αγωγής, Μπραιγ, Νοηματικής, teach, pecs, makaton κα) τα stage και τα δημόσια ιεκ προυποθέτανε μελλοντική δυνατότητα αναβάθμισης του πτυχίου μας κάτι που δεν έγινε ποτέ. Οπότε εν αναμονή κάποιοι ες δεν τεκνοποιησαμε αλλά δουλεύαμε και επιμορφωνομασταν δίχως ποτέ βέβαια να μας δοθεί η δυνατότητα αναβάθμισης είτε και μοριοδότηση των κεκτημενων. Μια απόφοιτη του 2004 δημόσιου ΙΕΚ.
-1 # Λια# 04-01-2019 18:17
Η συναδελφος ουρανια πιο πανω εχει απολυτο δικαιο!συμφωνω κ γω με οσα λεει καθως κ εγω ειμαι πτυχιουχος επαλ ,ιεκ (αρα+10 μ0ρια)κ τει με παιδαγωγικη επαρκεια.Επιπλεον ειμαστε κοντα στο να πετυχουμε την προταξη των πτυχιουχων ιεκ με παιδαγωγικη επαρκεια εναντι ολων των υπολοιπον!
+1 # tasos 04-01-2019 18:49
παρακαλώ εμφανίστε το σχόλιο μου που εγκρίθηκε το πρωί.
+3 # Νικολέττα ΠΕ25 04-01-2019 18:57
Κατά την άποψη μου πρέπει να ζητείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς και σε όλο το ΕΕΠ και ΕΒΠ πριν το διορισμό. Να εξασφαλίζεται με το πτυχίο μόνο αν διδάσκονται αρκετά σχετικά μαθήματα.
+2 # Αλεξάνδρα 04-01-2019 20:07
Απο πότε το απολυτήριο λυκείου είναι πτυχίο?
Οι περισσότεροι που έχουν πιστοποίηση από ΙΕΚ έχουν και απολυτήριο ενιαίου λυκείου,ούτε ΕΠΑΛ ,ούτε ΤΕΕ κτλ.Τί γίνεται μ'αυτούς που έχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου και πιστοποίηση ΙΕΚ;Ας αναρωτηθούμε κάποια στιγμή,τελικά ποιοι έχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα και ποιοι καλούνται να εργασθούν στην ειδική αγωγή;Υπάρχει άραγε αυτός ο τίτλος κάπου στα πτυχία τους; Γιατί το γεγόνος ότι υπάρχει στο καθηκοντολόγιο τους, δε σημαίνει ότι το έχουν διδαχθεί κιόλας!!
Στην Ελλάδα ζούμε...
-2 # Ρενα 04-01-2019 20:59
Nα μείνουν ως έχουν τα κριτήριο με αυξηση μοριοδοτησης των αποφοιτων ιεκ στις 10 μοναδες και οχι στις 6.80! Επισης οι 20 μοναδες για αμεα θεωρω πως ειναι πολλες . Μεχρι 6 οκ! Το συναφεςπτυχιο να μετραει! Ολα τα πτυχια θα πρεπει να μετρανε!
+1 # Σοφία 04-01-2019 21:30
Πρόταξη των πτυχιούχων Ιεκ όπως ορίζει ο νόμος η διπλάσια μοριοδοτηση σε αντίθεση με τους ΕΠΑΛ.Το ΙΕΚ είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και το ΕΠΑΛ κτλ είναι απλή δευτεροβάθμια.Το δεύτερο πτυχίο να μοριοδοτειται λιγότερο από το πρώτο πτυχίο .
+4 # Νικολέτα 04-01-2019 21:32
Πρόταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ.Η διπλασια μοριοδοτηση σε αντίθεση με των ΕΠΑΛ.
+2 # Γεωργία Παπαδόπουλου 04-01-2019 21:33
ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΕΚ,ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΝΟΜΟ ΕΧΕΙ ΘΕΣΠΙΣΕΙ Ο ΑΣΕΠ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΜΕΤΡΑ.
+1 # ΞΕΝΗ 04-01-2019 22:50
Το σημαντικότερο κριτήριο,που πρέπει να εξετάσει ξανά το υπουργείο,είναι αυτό της προϋπηρεσίας...Είναι άδικο να δουλεύεις τόσα χρόνια ως αναπληρωτής και ξαφνικά αυτή η εμπειρία να έχει ταβάνι τους 120 μήνες.Επισης, είναι παράλογο να μοριοδοτειται το απολυτήριο των Τεχνικών Λυκείων ως δεύτερο πτυχίο...Συμφωνώ με όσους υποστηρίζουν να προτάσσονται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ.
+4 # ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ. Θ 04-01-2019 23:13
Να προτάσσονται οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ με πιστοποίηση (κάτι το οποίο έχει ήδη εφαρμόσει το υπουργείο με τους σχολικούς ψυχολόγους).
Στα κριτήρια μοριοδότησης που προτείνονται δίδονται ως άριστο σύνολο 68 για τα ΙΕΚ και 40 για τα ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, συν 10 μονάδες για δεύτερο τίτλο σπουδών που μπορεί να είναι και απολυτήριο ΤΕΕ, ΤΕΛ ΕΠΑΛ. Η διαφορά με λίγα λόγια είναι 18 μονάδες από 35 που ήταν πέρσι στην εγκύκλιο.
Το προσοντολόγιο του ΕΟΠΠΕΠ το οποίο διαχωρίζει το επίπεδο 4, από το επίπεδο 5 αναφέρει τα παρακάτω:
1.Ο τίτλος της πιστοποίησης ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο).
Λαμβάνεται επιπλέον εξειδίκευση 2 χρόνια συν 6 μήνες πρακτικής σε δομές ειδικής αγωγής σε αντίθεση με τον ένα χρόνο ενός πτυχίου απλού λυκείου.

Επίσης ο ΑΣΕΠ λαμβάνει υπόψιν το Αρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02) όπου μοριοδοτει με 150 μονάδες επιπλέον ,ενώ τον Ιούλιο του 2018 έλαβε θέση σε ανακοίνωση του υπερασπίζοντας την πρόταξη των ΙΕΚ έναντι των αποφοίτων ΤΕΕ,ΤΕΛ, ΕΠΑΛ αιτιολογώντας ότι τα ΙΕΚ είναι ανώτερη βαθμίδα και επικαλούμενος το Αρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02) .


xenesglosses.eu/.../...

“Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφορετικής μεταχείρισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης, ανάλογης εκείνης που προέβη ο κανονιστικός νομοθέτης, κατά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον κλάδο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)”…
Τα παραπάνω αναφέρει το Α.Σ.Ε.Π. στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2017, επιχειρηματολογώντας υπέρ της αυξημένης μοριοδότησης των πτυχίων-διπλωμάτων των Ι.Ε.Κ., σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
-10 # akri 04-01-2019 23:26
Η μόνιμη αναπηρία 67% ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ.....οχι μόνο για σύζυγο και παιδιά...Λαβεται υπόψη σας και τον 2643/1998.
+6 # Stella 05-01-2019 01:56
Είναι άλλο πράγμα να θέλεις να αναβαθμίσεις την τεχνική εκπαίδευση μέσα από ΕΠΑΛ ΤΕΕ κλπ και άλλο να αδικείς χιλιάδες αποφοίτους ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης ΙΕΚ, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν τη λυκειακή φοίτηση, φοίτησαν άλλα δύο χρόνια με προόδους, εξεταστικές,πρακτικές και αφού πήραν τη Βεβαίωση Σπουδών, έδωσαν και πάλι εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για να πιστοποιηθούν ως έχοντες εκπαίδευση επιπέδου 5. Δεν μπορεί στο βωμό της εκπαιδευτικής πολιτικής που θέλετε να προωθήσετε (καλά ως εκεί κι επιλογή σας) να θυσιάζετε και να υποβαθμίζετε μ αυτόν τον ανάλγητο τρόπο, τον κόπο και τις προσδοκίες τόσων ανθρώπων οι οποίοι διάλεξαν έναν δρόμο που πίστευαν ότι θα τους πάει λίγο παραπέρα κι όχι απλώς σ ένα απολυτήριο Λυκείου που καλά γνωρίζουμε όλοι πώς δίνεται στα επαλ.
Για όλα τα παραπάνω νομίζω πως επιβάλλεται να προκρίνονται οι απόφοιτοι ΙΕΚ στις τοποθετήσεις ΕΒΠ ή να πριμοδοτούνται με σαφώς μεγαλύτερη διαφορά μορίων και όχι με αυτό το γελοίο 6,8 που πραγματικά είναι άξιο απορίας πώς επινοήθηκε. Τέλος τί σημαίνει μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου α/β περίπτωσης; δηλ Ο έχων πτυχίο επιπέδου 5 θα υπολείπεται αυτού που έχει ένα επιπλέον, επιπέδου 4; Ποια είναι αυτή η λογική που θεωρεί επιπλέον προσόν μια κατώτερου επιπέδου καταρτηση; Για όνομα του θεού ασχοληθείτε λίγο σοβαρά με το θέμα γιατί έχουμε τρελαθεί και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Με τιμή

You have no rights to post comments

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top