Άρθρο 6 Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε

  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

 Άρθρο 6

Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

         

 1. Οι αξιολογικοί πίνακες Δ1΄, Δ2΄και Δ3΄καταρτίζονται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:   

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα :

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία: σαράντα (40) μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου ή και άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι επτά (27) μονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.
 • Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) μονάδες.
 • Ο βαθμός του πτυχίου: είκοσι μία (21) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: πτυχίο με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά (7) μονάδες, «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις (14) μονάδες και «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.
 • Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
 • Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
 • Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.
 • Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων ακαδημαϊκών προσόντων είναι εκατόν είκοσι (120) μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

 • Μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι εκατόν είκοσι (120) μονάδες.

 Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

 • Αριθμός τέκνων: δύο (2) μονάδες για κάθε τέκνο.
 • Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.
 1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι διαθέτουν την εξειδίκευση της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 έπονται στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης έναντι των υποψηφίων που διαθέτουν την εξειδίκευση των λοιπών υποπεριπτώσεων της ίδιας περίπτωσης.
 2. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στους αξιολογικούς πίνακες Δ1΄, Δ2΄ και Δ3΄, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες.

β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες είναι τα ακόλουθα:

αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών ή

ββ) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. ή

γγ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

γ) Ο επικουρικός πίνακας αναπληρωτών / ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

αα) Ακαδημαϊκά προσόντα: Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή των Α.Ε.Ι. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών: τέσσερις (4) μονάδες. Περισσότερα πιστοποιητικά της υποπερίπτωσης αυτής δεν μοριοδοτούνται.

ββ) Προϋπηρεσία στην Ε.Α.Ε.: Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπαρ. Β' της παρ. 1.

γγ) Κοινωνικά κριτήρια: Τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται σύμφωνα με την υποπαρ. Γ΄ της παρ. 1.

δ) Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προηγούμενης περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης 

Σχόλια  

-292 # Αλ. Πανουτσοπουλος 24-12-2018 14:51
Άδικο να μετράει ο βαθμός πτυχίου. Επίσης πρέπει να μετρήσουν τα μόρια ασεπ 2008 και στην ειδική αγωγή.
+3 # Αννα Β. 25-12-2018 21:33
Διαβαζοντας μονο καποια απο τα παραπάνω σχολια καταλαβα οτι το νεο νομοσχεδιο ηρθε απλα για να διαιωνίσει τη διαμαχη ολων μας και να μας βαλει σε ενα διαρκη πολεμο για το ποιος θα μπορεσει να ΕΡΓΑΣΤΕΙ πανω στο αντικειμενο που επέλεξε να σπουδασει. Με μια πρωτη ματια ολοι φαινονται να εχουν δικιο. Ο αναπληρωτης των νησιων, ο κατοχος μεταπτυχιακων και λοιπων τιτλων, κλπ. Τελικα, ομως ολοι εχετε αδικο. Πηρατο πτυχιο μου το 2009 και δεν εχω ουτεμια ωρα προϋπηρεσία, γιατι απλουστατα δεν ειχα την ευκαιρια να διαγωνιστω για να την αποκτησω. Επομενως, οσοι.πηγατε στα νησια απο το 2009 και μετα , να λετε και ευχαριστω που παρανομως δουλευατε και πληρωνοσασταν την ωρα που καποιοι αλλοι δε βρισκαμε δουλεια ουτε σε σουπερ μαρκετ. Τωρα, οσον αφορα στους κατοχους μεταπτυχιακων και διδακτορικων, συμφωνω οτι ειναι.απαραιτητα αλλα δυστυχως δεν εχουμε ολοι.την οικονομικη δυνατοτητα να τα ααποκτησουμε. Θα επρεπε λοιπον, το ιδιο το κρατοςνα επιμορφωνει ολους τους εκπαιδευτικους, ανα τακτα χρονικα διαστηματα ΔΩΡΕΑΝ. Αν θελει λοιπον ο κ. Υπουργος αξιοκρατικο συστημα διορισμων , η μονη λυση για να μη τρωγομαστε σαν τα ζωα μεταξυ μας , ειναι η επαναφορά της επετηριδας, με υποχρεωτικη την επιμορφωση μας μετα τον διορισμο μας. Ομως, με αυτο το τροπο δε θα μπορεσουν να βολευτουν οσοι εχουν βολευτει εως σημερα, για τους γνωστους συνδικαλιστικους λογους...
-3 # Βασίλης 31-12-2018 12:35
Συμφωνώ απόλυτα, τα είπες όλα.
-25 # ΕΛΛΗ 29-12-2018 23:14
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ? ΚΑΤΑΒΑΛΑΜΕ ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΒΑΘΜΟ. ΠΗΡΑΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ. ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
+22 # Αλέξανδρος 30-12-2018 23:59
Ο βαθμός πτυχίου να μετράει.

Επίσης, αν μετρήσει η προϋπηρεσία της Γενικής στην Ειδική θα διοριστούν στην Ειδική Αγωγή άτομα προερχόμενα από τη Γενική και από την Ιδιωτική Εκπαίδευση χωρίς εμπειρία σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης. Άτομα που πολλοί από αυτούς δεν θα επιλέξουν την Ειδική Αγωγή επειδή την προτιμούν, αλλά γιατί τους δίνεται ευκαιρία για διορισμό.
Αντιθέτως θα προσπεραστούν έμπειροι εκπαιδευτικοί σε δομές της Ειδικής Αγωγής που εργάστηκαν με συνειδητή επιλογή σε αυτή και τη στήριξαν για χρόνια.

Κάποιοι ίσως προβάλλουν το επιχείρημα να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία της Γενικής στην Ειδική, επειδή ως τώρα ίσχυε το αντίστροφο. Ακόμη κι αν έχουν δίκιο, θα είναι άδικο να ισχύσει αυτό ξαφνικά και αναδρομικά. Αν είναι να εφαρμοστεί, τότε να γίνει μετά από μια μεταβατική περίοδο.
Κι αυτό γιατί, αντί να προηγούνται οι προσλήψεις στην Ειδική, συνέβαινε το αντίθετο, με συνέπεια οι αναπληρωτές που προτιμούσαν την Ειδική να έχουν μικρότερη
προϋπηρεσία από αυτούς της Γενικής ,για τις ίδιες σχολικές χρονιές.

Επίσης συμφωνώ με την ανακοίνωση του Π.Ε.Σ.Ε.Α.:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α., θεωρεί ότι με βάση τη Συνταγματική θεώρηση, η εδραίωση της δημοκρατικής νομιμότητας επιτάσσει ότι ο διορισμός πρέπει να γίνεται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σπουδές και διδακτική εμπειρία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.  

Στο Σχέδιο Νόμου στο Άρθρο 6 Κριτήρια Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., στο εδάφιο Β. η Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία αναφέρεται γενικώς «πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία» αντί «πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη Ε.Α.Ε. στον οικείο κλάδο». Οποιοδήποτε επιχείρημα για να περάσει μια τέτοια ρύθμιση στο όνομα της φιλοσοφίας του «ενιαίου σχολείου», αγνοεί ότι το «ενιαίο σχολείο» αποτελεί το στόχο και απαιτεί δομικές αλλαγές του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος.

(συνεχίζεται)
+3 # ΠΕ70ΕΑΕ 04-01-2019 23:04
Δεν θα έπρεπε να μετρήσουν ο βαθμός, η γλώσσα, πρώτο-δευτερο τεκνο και τα σεμινάρια. Επίσης τα μεταπτυχιακά των ΠΕ70 πρέπει να μοριοδοτηθουν. Για υην ακρίβεια μεταπτυχιακά 2ετών=25 μονάδες(εφόσον αποκτήθηκαν ΠΡΙΝ απο την αλλαγή κριτηρίων για τη συνάφεια ειδικής αγωγης). Τα μεταπτυχιακά ενός ετους=10 μοναδες. Και εννοείται να μη μετρήσει η μεταφορά προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε απο την γενική αγωγή. Σε περίπτωση που μοριοδοτηθεί η ξένη γλώσσα θα πρέπει να μετρήσει για γνωση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας. Και όχι μονο για μια απο τις 4-5 γλώσσες που μετράει ο ΑΣΕΠ.
-1 # Olol 04-01-2019 23:46
Κ βεβαια να μετραει!
+1 # Ναυσικά Φ. 05-01-2019 00:10
Είναι σημαντική η αναγνώριση της προϋπηρεσίας ειδικής στη γενική στους αναπληρωτές που έχουν τα τυπικά προσόντα και έχουν δουλέψει με αυτά στις αντίστοιχες δομές. Ωστόσο, η ολική μεταφορά της προϋπηρεσίας (με αναδρομική ισχύ) που αποκτήθηκε από τη γενική στην ειδική είναι άδικη και άτοπη, γιατί θα καταληφθούν θέσεις από ανθρώπους που δεν έχουν αντίστοιχη επιμόρφωση ή/και εμπειρία. Στον τομέα της ειδικής αγωγής είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ώστε να λάβουν τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας όπου είναι απαραίτητο.
+130 # Αλεξια 24-12-2018 14:55
Να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη πρόταση! Θεωρώ απαράδεκτο να εξευτελίζεται η προϋπηρεσία και άτομα που δουλεύουν εδώ και χρόνια να οδηγούνται ουσιαστικά στην απόλυση γιατί μπορεί να μην μιλάνε άπταιστα αγγλικα ή να μην έχουν σεμινάριο ή να μην μπορούν να κάνουν και παιδια!!! Η ειδική αγωγή εδω κ 2 χρονια προσλαμβανε αναπληρωτές βάση κριτηρίων..και δούλευαν σχεδόν ολοι!!Γιατί θέλετε να ξαναανακατεψετε την τραπουλα; για να μας οδηγήσετε σε εναν μαραθώνιο συλλογής χαρτιών; δεν σας φτανουνε οσα εχουμε; δεν σας φτανει η προυπηρεσια μας; ΜΟΝΟ ΝΤΡΟΠΗ γι αυτο που πατε να κάνετε!!! Αλλά δεν θα περασει!!!
-8 # Nikoletta 28-12-2018 17:17
Αναζητήστε προκηρύξεις για το υπόλοιπο δημόσιο και δείτε πόσο μόρια παίρνουν τα ακαδημαϊκά προσόντα σε σχέση με την εμπειρία. Μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης υποτιμούνται τόσο.
-1 # ΕΑΡ 04-01-2019 14:33
Παραθέτοντας Nikoletta:
Αναζητήστε προκηρύξεις για το υπόλοιπο δημόσιο και δείτε πόσο μόρια παίρνουν τα ακαδημαϊκά προσόντα σε σχέση με την εμπειρία. Μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης υποτιμούνται τόσο.


Είναι αστείο στο χώρο της εκπαίδευσης να υποτιμούνται τα ακαδημαϊκά προσόντα γιατί αυτά προσφέρει. Είναι σαν να υποτιμάμε τη δουλειά μας. Επίσης αστείο είναι να λέγεται ότι αυτή η μοριοδότηση δίνει ευκαιρίες στους νέους. Είναι ανέφικτο κάποιος με εργαστεί μόνο με ακαδημαϊκά όσο και υψηλή κατάρτιση να έχει. Όποιος προτείνει το προσχέδιο ας υπολογίσει τα δικά του μόρια για να αντιληφθεί πόσο αδικεί το σύστημα κάποιον με χαμηλή ή χωρίς προϋπηρεσία. Πρέπει να τηρηθούν οι αναλογίες και οι όροι του ΑΣΕΠ. Όχι στη φωτογραφική πρόταξη συγκεκριμένων ομάδων.Πρέπει να αλλάξει η αναλογία και να τηρηθεί η νομιμότητα. Τα 120 μόρια για την προϋπηρεσία είναι προκλητικά υψηλό νούμερο.
+29 # Θοδωρής Κ. 24-12-2018 15:00
Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών με βάση τα έτη φοίτησης. Μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης δεν μπορεί να λαμβάνει τα ίδια μόρια με αντίστοιχο ενός έτους.
Επιπλέον, θεωρώ άδικη την ένταξη των υποψηφίων στις τρεις βαθμολογικές κλίμακες και τη μη μοριοδότησή τους με βάση τον ακριβή βαθμό πτυχίου.
Τέλος, νομίζω πως δεν πρέπει η ύπαρξη ή μη τέκνων να μοριοδοτείται.
+33 # Κατερινα 24-12-2018 18:34
Στο ΕΑΠ τα περισσότερα μεταπτυχιακά έχουν ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια τα 3 έτη!!! Επίσης αναρωτιέμαι για ποιον λόγο μετρούν στον επικουρικό πίνακα ΜΟΝΟ τα σεμινάρια Ειδικής και ΟΧΙ Παιδικής/ Σχολικής ψυχολογίας, όπως συμβαίνει με τα μεταπτυχιακά!!! Τέλος επειδή κανείς δεν μιλάει για την αδικία των μορίων παιδιών και επειδή τα έχουμε δει όλα σε αυτην την χώρα.. μπορεί στο τέλος να καταργηθούν τα ακαδημαικά και να μετραν μόνο τα παιδιά. Έχω τα περισσότερα από τα ακαδημαικά προσόντα βαθμό 9,5 και 2 μεταπτυχιακά.. ωστοσο πιστεύω δικαιότερο τον τρόπο πρόσληψης ΜΟΝΟ με Προϋπηρεσία!!! Τέλος αυτή η μόδα με τα μεταπτυχιακά γίνεται προς όφελος των Πανεπιστημίων. Ελέγξτε τα δωρεάν μεταπτυχιακά ποιους φοιτητές εισάγουν .. όλους τους κοινούς θνητούς ;;
-13 # Νατάσα 26-12-2018 22:19
Συναδελφε τα μετ/κα προγράμματα του ΕΑΠ ειναι ως επι το πλείστων 2 ετους φοίτησης στην συντριπτική τους πλειοψηφία για την ακριβεια όλα τα μετ/κα στις επιστημες αγωγής και ανθρωπιστικά και ξένες γλώσσες με εξείρεση την Γαλλική Γλώσσα...τα δε μαθήματα είναι μόλις τέσσερα..1 για κάθε εξάμηνο και μια πτυχική εργασία. Τα αντίστοιχα Full time master στην αγγλία ΄τα οποία προσφέρονται και σε Part time έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό μαθημάτων απλώς αν επιλέξεις τα κανεις full time εχεις στο προγραμμα σπουδών 2 μαθηματα ανα εξάμηνο πτυχιακλη και πρακτική ασκηση. Και φυσικά δεν μπορείς παράλληλα να απολτας προυπηρεσία καθώς πρεπει να βρισκεσαι στο πανεπιστημιο. Φαντάζομαι πως και εσάς το πρόβλημα σας είναι τα μετ/κα του εξωτερικού τα οποία γνωρίζουμε ποια είναι τα οποία και full time προσφέρονται και εξ αποστάσεως γινονται! αλλά εφόσον αυτά αναγνωρίστηκαν απο τον ΔΟΑΤΑΠ ως είχαν-έχουν δεν ειναι δικαιο να παρει λιγότερα μορια ενα full time master
# Κατερινα 30-12-2018 11:59
Ναι είναι ωραίο να υποστηρίζει ο καθένας ότι έχει και να δημιουργεί εντυπώσεις... φτάνει να μην λέει ψέματα και ανακρίβειες. Έχω μεταπτυχιακό από Αγγλία και δεν κάνω έτσι!! Έχω και από το ΕΑΠ. Στο ΕΑΠ μόνο οι ειδικής και οι φετινοί εισακτέοι των υπολοίπων προγραμμάτων θα κάνουν διετή φοίτηση!!Δηλαδή κανείς απόφοιτος δεν έχει κάνει μόνο 2 χρόνια φοίτηση σε μεταπτυχιακό!!!! ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΦΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ!!!
-4 # Βασίλης 31-12-2018 12:41
Όσοι δεν έχουν προϋπηρεσία είναι καταδικασμένοι να πάνε στο καλάθι των αχρήστων, σύμφωνα με τα λεγόμενα σου. Σταμάτα γιατί εκτίθεσαι, η ιδέα του διορισμού σε κάνει κακό άνθρωπο...
-8 # Νατάσα 26-12-2018 22:05
Συνάδελφε Θοδωρή προσωπικά ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία..πράγμα που σημαίνει πως δεν εργαζόμουν παράλληλα και ήταν full time..είχα την επιλογή να κάνω το part time με ακριβώς τα ίδια μαθήματα απλώς λιγότερα ανα εξάμηνο. Ο αριθμός των μαθημάτων καθως και τα ECTS ήταν ακριβώς τα ίδια με την διαφορά πως έπρεπε να ειμαι καθημερινά στο πανεπιστήμιο και όχι όπως στο ΕΑΠ με ελαχιστη υποχρεωτική φοίτηση 2 ετη εξ αποστάσεως πο δινουν την δυνατότητα και την παράλληλη αποκτηη προυπηρεσιας αλλά στην ουσία ο αριθμός των μαθημάτων είναι ο ίδιος αλλά ειδικά για το πρωτο έτος μολις ένα το εξάμηνο...καταλαβαίνω βέβαια πως το βασικό προβλημα ειναι στα μετ/κα του "εξωτερικού" καταλαβαίνουμε όλοι για ποια μιλάμε...τα οποία και εξαποστάσεως ολοκληρώθηκαν και είχαν διαρκεια ενός έτους...τωρα αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να διορθωθεί αφού το ιδιο το κράτος επέτρεψε την αναγνώριση τους ακόμα και όταν εισηχθησαν οι υποψήφιοι δεν είχαν καν γνώση της βασικής γλώσσας στην οποία γινόταν το εκαστοτε μετ/κο
-20 # Βασιλική 27-12-2018 13:09
[quote name="Θοδωρής Κ."]Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών με βάση τα έτη φοίτησης. Μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης δεν μπορεί να λαμβάνει τα ίδια μόρια με αντίστοιχο ενός έτους.
Επιπλέον, θεωρώ άδικη την ένταξη των υποψηφίων στις τρεις βαθμολογικές κλίμακες και τη μη μοριοδότησή τους με βάση τον ακριβή βαθμό πτυχίου.
Τέλος, νομίζω πως δεν πρέπει η ύπαρξη ή μη τέκνων να μοριοδοτείται.[/quote
Πολύ άδικο για όσους κάναμε μεταπτυχιακό 2 ετών. Επίσης δεν είναι δυνατόν 6 ετη σπουδών να ισοδυναμούν με 4 έτη.
-8 # Βασιλική 27-12-2018 13:14
Μεταπτυχιακό 2 ετών δεν ειναι το ίδιο με μεταπτυχιακό ενός έτους, ούτε 6 έτη σπουδών ειναι το ίδιο με 4 ετη. Όσο λιγότερο σπούδασαν τοσο περισσότερο δούλεψαν. Μεγαλη αδικία! Και εννοείται απαράδεκτο και ακατανόητο να μεταφερθεί εστω και μια μερα προϋπηρεσίας απο γενική στην ειδική!
-2 # Βασιλική 27-12-2018 13:24
1)Οχι στην μεταφορά προϋπηρεσίας απο γενική στην ειδική!

2)Όχι στην ίση μοριοδότηση μεταπτυχιακών ενός έτους ή λίγων μηνών με τα μεταπτυχιακά 2 ετών!! Ήδη έγινε μεγάλη αδικία, που οσο εμεις κάναμε το 2ο ετος του μεταπτυχιακού, μας έκλεβαν τις θέσεις και δούλεψαν μια χρονιά νωρίτερα απο εμάς.

3)Όχι στην ίση μοριοδότηση μεταπτυχιακών σπουδων συνολικά 6 ετών με μονο 4 έτη. Ήδη ειναι κερδισμένοι με 2 ετη επιπλεον προϋπηρεσίας.
-8 # ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π. 04-01-2019 19:53
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΟΥΝ.
-30 # Βασιλική 27-12-2018 13:30
Είναι λάθος να μετράει ο βαθμός, κάθε πανεπιστήμιο βαθμολογεί διαφορετικά.

Πρόταξη των μεταπτυχιακών 2 ετών που ξεκίνησαν πριν γίνουν υποχρεωτικά 2 ετών για την αναγνώριση. Μόνο στην Ελλάδα το μεταπτυχιακό υποτιμάται τόσο. Διαφωνώ και με το ΣΤΕ που μας εξισώνει με βασικό τίτλο 4 ετών.

Άδικο (για τα παιδια αμεα κυρίως) να μετρήσει η προϋπηρεσία Γενικής στην Ειδική
-7 # ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π. 04-01-2019 19:54
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
-194 # Αλ. Πανουτσοπουλος 24-12-2018 15:04
Πρέπει οπωσδήποτε να μετρήσουν τα μόρια ασεπ και στην ειδική αγωγή.
-8 # ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μ. 04-01-2019 19:50
ΟΧΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΑΔΟΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ;
-86 # Μαίρη 24-12-2018 15:09
Οι μονάδες για το δεύτερο πτυχίο είναι πολλές, δεν γίνεται ενας κάτοχος 2 μεταπτυχιακών να παίρνει λιγότερα μόρια από κάποιον με 1 μεταπτυχιακό και δεύτερο προπτυχιακό. Τα σεμινάρια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (200 ωρών) που είχαν γίνει δωρεάν για ποιο λόγο δε μετράνε; Δεν είχαμε όλοι τη δυνατότητα να πληρώνουμε. Επίσης προτείνω τη μοριοδότηση της δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως συνυπολογίζονται 2 μεταπτυχιακα έτσι πρέπει να μετράνε και οι 2 ξένες γλώσσες που κάποιος κατέχει. Επιτέλους διορισμοί!
+19 # Αλεξανδρα 28-12-2018 06:39
Λογικο ειναι το δευτερο μεταπτυχιακο να παιρνει λιγοτερα μορια απο το δευτερο πτυχιο!
Για δυο τουλαχιστον λογους!
Πρωτον γιατι για την αποκτηση μεταπτυχιακου απαιτουνται δυο χρονια, ενω για το πτυχιο τεσσερα!
Και δευτερον γιατι, οπως αναφερουν πολλοι, μεταπτυχιακο μπορεις να «αγορασεις», ενω πτυχιο και μαλιστα απο Ελληνικο Πανεπιστημιο, οχι!
-2 # Συναφεια 2ου πτυχιου 02-01-2019 02:13
Δεν καταλαβαινω ομως το διαχωρισμο δευτερου πτυχιου αει με τει.την ιδια στιγμη που σχολες των τει ανηκουν σε ιδιους κλαδους με αει και μπορουν να διδαξουν εξισου.
Επισης,καλο ειναι αν οντως μετρησουν να υπαρξει μια συναφεια απο τη στιγμη που ενας εκπαιδευτικος με δευτερο πτυχιο πολλες φορες για να συμπληρωσει ωραριο μπορει να του αναθεσουν να αναλαβει και ωρες με βαση τη 2η ειδικοτητα
Θα πρεπει ομως να συμβαδιζει με τα γνωστικα αντικειμενα π.χ. 2ο πτυχιο γυμναστικης,πληροφορικης,μουσικης κ.λπ.
Παρακολουθω καιρο τη δηθεν ανωτατοποιηση των τει,τωρα ενοποιουνται και τμηματα με αει και συγχωνευονται ποιος ο λογος 2ο πτυχιο να μην ειναι και τει;
Καλη τυχη σε ολους.
+60 # Αγγελική 24-12-2018 15:15
Η Μοριοδοτηση να γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου και όχι με το χαρακτηρισμό.. Καλώς Λιαν καλώς κλπ... Δεν μπορεί να έχουν τα ίδια μόρια και το 6.5 και και το 8
+2 # Ρούλα 03-01-2019 21:05
Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός στη βαθμολογία ισχύει για όλα τα πτυχία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο φοιτητής γνωρίζει εξ αρχής αυτή την κλίμακα, καθώς ισχύει για όλους τους αποφοίτους πανελλαδικώς ακόμα και για αυτούς που σπούδασαν εξωτερικό και αναγνώρισαν τα πτυχία τους μέσω ΔΟΑΤΑΠ. Το αν ο φοιτητής θα προσπαθήσει να βγάλει πτυχίο με άριστα, είναι καθαρά θέμα δικής του προσπάθειας. Σίγουρα η βαθμολογία δεν μπαίνει το ίδιο γενναιόδωρα σε όλες τις σχολές, όμως ο άριστος κάθε σχολής είναι αναμφισβήτητα άριστος! Δεν θεωρώ δίκαιο να μοριοδοτείται η υπομονάδα, καθώς η βαθμολογία από σχολή σε σχολή διαφέρει (δεν υπάρχουν τα ίδια μαθήματα ούτε βαθμολογούν οι ίδιοι καθηγητές).
+29 # Μαρία 24-12-2018 15:17
ΑΔΙΚΟ! Οι π61-71 με βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής πρέπει να προηγούνται από κάθε μεταπτυχιακό!
-6 # ΧΑΡΑ 04-01-2019 19:56
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟ.
ΜΕΙΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ. 50-30-20.
+60 # ΧΡΥΣΑΝΘΗ 24-12-2018 15:25
Το κράτος σας εδώ και 20+ χρόνια λειτουργεί δύο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, τα οποία καταρτίζουν δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, εδώ και 10-20 χρόνια υπηρετούν με αυταπάρνηση τον ευαίσθητο αυτό κλάδο, αφήνοντας πίσω σπίτια, οικογένειες, δεσμούς προκειμένου να μην μείνει σχολείο και δομή ειδικής αγωγής χωρίς δάσκαλο και νηπιαγωγό. Αφήνουν πίσω τα δικά τους παιδιά για να μορφώσουν τα παιδιά του νησιού, του βουνού, του χωριού, της πόλης, των 500χμ μακρυά, των 100 ναυτικών μιλίων μακρυά. Τους εκπαιδευτικούς αυτούς που δίνουν ΤΗΝ ΨΥΧΗ τους θέλει το υπουργείο να οδηγήσει στην ανεργία, τιμωρώντας τους για το έργο ΧΡΟΝΩΝ. Γιατί δούλεψαν και δεν έκατσαν στα σπίτια τους να πληρώσουν μεταπτυχιακά. Γιατί δεν ήθελαν ή δεν μπόρεσαν να τεκνοποιήσουν. Το εν λόγω νομοσχέδιο- έκτρωμα απολύει αυτούς τους εκπαιδευτικούς. ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ "ΚΥΡΙΟΙ". ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.
-7 # ΣΩΤΗΡΗΣ Φ. 04-01-2019 19:47
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ
+27 # Μαργαρίτα Σ. 24-12-2018 15:39
Είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής τα τελευταία έτη, με ποσοστό αναπηρίας 70%. Βάσει του θεσπισμένου συστήματος, οι έχοντες βαρύτατα νοσήματα περνούν από επιτροπές ΚΕΠΑ ανά διετίες, τριετίες και μόνιμη αναπηρία δίδεται σε ελάχιστες και σοβαρότατες περιπτώσεις (τετραπληγίες, ψυχώσεις, αυτισμός άνοια κλπ). Συνεπώς, πρέπει, βάσει και του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός μας να αποσυρθεί στα κοινωνικά κριτήρια το "μόνιμη" και να υπάρχει η αναπηρία 67% και άνω, διαφορετικά εναντιώνεσθε στους νόμους του κράτους και του συντάγματος στα άρθρα περι προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, γεγονός που είχε παρατηρηθεί και διορθωθεί και σε προηγούμενη προκήρυξη κριτηρίων. Παράλληλα, η προυπηρεσία μας θα έπρεπε να προσμετρηθεί με πλέον τους ενός μορίου ανά μήνα. Χαιρετίζουμε την κίνησή σας για μόνιμους διορισμούς, όμως οφείλετε να προσέξετε την κάθε λέξη, για να μην πλήττονται τα συνταγματικά κεκτημένα μας!
+23 # Tvogia 25-12-2018 15:08
1) Το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί επιδεικτικά το νόμο 4440/2016 που αναφέρει:
"Ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου...καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον...»
Αντί αυτού το Υπουργείο Παιδείας προτείνει ένα εντελώς δικό του σύστημα, χωρίς να το αιτιολογεί και να το στηρίζει κάπου, με πριμοδότηση των ΑμεΑ με 20 μόρια. Μάλιστα, η πριμοδότηση αυτή δεν αφορά όλα τα ΑμεΑ, αφήνοντας απ’έξω ΑμεΑ με σοβαρές χρόνιες παθήσεις με 50-65% αναπηρία. Πώς το Υπουργείο αιτιολογεί επιστημονικά αυτήν την επιλεκτικότητα στα ποσοστά αναπηρίας, τη στιγμή που ως ΑμεΑ ορίζονται όλα τα άτομα με 50% και άνω αναπηρία;
2) Επίσης, η πολιτική εξουσία είναι έκθετη και απέναντι στην ΕΣΑμεΑ. Συγκεκριμένα, στις 11/01/2018 έγινε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού και της ΕΣΑμεΑ όπου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο-τύπου:
«Η ηγεσία του υπουργείου...θεώρησε δε εύλογη τη θέση της ΕΣΑμεΑ ότι ο ν. 4440 (άρθρο 25) που αναφέρεται στις προσλήψεις των ατόμων με αναπηρία...θα πρέπει να βρει αναλογική εφαρμογή και στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία».
Όπως καταλαβαίνετε μια δίκαιη λύση είναι : ο νόμος 4440/2016 (άρθρο 25) να ισχύσει χωρίς αλλαγές (εκτός των ψυχιατρικών παθήσεων) άμεσα και στο νέο σύστημα διορισμών. Καταρχάς, αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης, είναι και μέγιστο πολιτικό ζήτημα δεδομένου ότι άλλα υπόσχεται ο Υπουργός στην ΕΣΑμεΑ και άλλα πράττει τελικά.
+22 # Ελισσάβετ 27-12-2018 02:06
είμαι κ εγώ αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που αξιολογούμαι με ποσοστό αναπηρίας 70% . Με χαρακτηρίζω ευλογημένη γτ με τα 7 μόρια ως ΑμεΑ έχω την τύχη τα 2 τελευταία σχολικά έτη να εργάζομαι στην πόλη καταγωγής μου συνεπώς και δ΄θπλα στο ιατρικό προσωπικό που με παρακολουθεί. Αν καταργηθεί τ δικαίωμα των 7 μορίων στον πίνακα αναπληρωτών πιθανότατα μένω άνεργη. Απαιτούμε να καταργηθεί ο χαρακτηρισμός "ΜΟΝΙΜΗ" αναπηρία καθώς δεν εκδίδεται επισήμως τέτοια απόφαση α[πό τα ΚΕΠΑ και γ τ λόγο αυτό επανεξεταζόμαστε κάθε 3-4 έτη. Τέλος η αλλαγή των 7 μονάδων σε 20 μόρια μας αποκλείει ουσιαστικά από τη δυνατότητα ένταξης σε τάξεις ή πρέπει να τοποθετηθούμε χλμ μακρθά από τα σπίτια μας. Όσοι μπορούν να ζήσουν αυτόνομα,
+13 # Κωνσταντίνα 02-01-2019 14:54
Είναι παράλογο να προτάσσονται οι έχοντες μεταπτυχιακό και μάλιστα όσοι έχουν μηδενική προϋπηρεσία. Είναι άδικο να θέλουν να βρίσκονται μπροστά και ας μην έχουν δουλέψει ποτέ ή και ελάχιστα στην εκπαίδευση (1 χρόνο) και να μην σέβονται τα τόσα χρόνια προϋπηρεσίας που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί αφήνοντας πολλές φορές τις οικογένειες τους με την ελπίδα ότι σε λίγο καιρό θα αποκτήσουν τα μόρια τους και θα εργάζονται κοντά στα σπίτια τους. Βέβαια θεωρώ σωστή τη μοριοδότηση του μεταπτυχιακού. Δεν μπορούν όμως να προτάσσονται και να αφήνουν πίσω εκείνους που έχουν τόση προϋπηρεσία. Δεν μπορεί κάποιος για παράδειγμα που έχει 40 μήνες προϋπηρεσίας στην ΕΑΕ να είναι πιο κάτω από εκείνον που έχει το μεταπτυχιακό και μόνο. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να ανακατεύονται οι παλαιότεροι με τους νεότερους ούτε θα πρέπει να ενημερώνονται όλοι την τελευταία στιγμή για τα κριτήρια και τις αιτήσεις. Θα πρέπει να δίνεται περιθώριο προσαρμογής των νέων δεδομένων.
Επίσης είναι παράλογο να ζητούν τελευταία στιγμή από ανθρώπους με 67% και άνω το χαρτί τους να γράφει ''μόνιμη'' αναπηρία κάτι το οποίο δε ζητούσαν μέχρι τώρα και δεν το έδιναν και τα ΚΕΠΑ. Και θέτω το εξής ερώτημα: Πως το 67% και άνω μπορεί να γίνει 50% και 40%; Το 67% γίνεται ποτέ καλά; Ρωτήστε και τους ανθρώπους που πάσχουν από τέτοιες ασθένειες οι οποίοι θα προτιμούσαν να είναι υγιείς παρά να μοριοδοτηθούν για το πρόβλημα τους.
Τέλος, οι έχοντες τέκνα θα πρέπει να μοριοδοτηθούν περισσότερο.
+4 # ΕΛΕΝΗ 04-01-2019 16:42
ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,,,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ....
-4 # ΓΕΩΡΓΙΑ Π. 04-01-2019 16:44
Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΟΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ....ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ,,,,ΚΑΘΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΔ, ΔΑΦ, ΔΕΠΠΥ ΚΤΛ,...
-2 # ΓΕΩΡΓΙΑ Π. 04-01-2019 16:46
ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ....ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑΥΤΟ??
-5 # ΓΕΩΡΓΙΑ Π. 04-01-2019 16:55
ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΔΘΑΧΩΡΙΣΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ
-1 # ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. 04-01-2019 16:57
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ -ΕΙΔΙΚΗΣ
-5 # ΓΙΩΤΑ Κ. 04-01-2019 17:01
- ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
- ΕΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
- ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΑΣΕΠ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΡΧΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙ??
-3 # ΓΙΩΤΑ Κ. 04-01-2019 19:45
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ.
+3 # ΕΑΡ 03-01-2019 16:00
Παραθέτοντας Ελισσάβετ:
είμαι κ εγώ αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που αξιολογούμαι με ποσοστό αναπηρίας 70% . Με χαρακτηρίζω ευλογημένη γτ με τα 7 μόρια ως ΑμεΑ έχω την τύχη τα 2 τελευταία σχολικά έτη να εργάζομαι στην πόλη καταγωγής μου συνεπώς και δ΄θπλα στο ιατρικό προσωπικό που με παρακολουθεί. Αν καταργηθεί τ δικαίωμα των 7 μορίων στον πίνακα αναπληρωτών πιθανότατα μένω άνεργη. Απαιτούμε να καταργηθεί ο χαρακτηρισμός "ΜΟΝΙΜΗ" αναπηρία καθώς δεν εκδίδεται επισήμως τέτοια απόφαση α[πό τα ΚΕΠΑ και γ τ λόγο αυτό επανεξεταζόμαστε κάθε 3-4 έτη. Τέλος η αλλαγή των 7 μονάδων σε 20 μόρια μας αποκλείει ουσιαστικά από τη δυνατότητα ένταξης σε τάξεις ή πρέπει να τοποθετηθούμε χλμ μακρθά από τα σπίτια μας. Όσοι μπορούν να ζήσουν αυτόνομα,

Σε καθε περιπτωση πρεπει να φυγει η λεξη μονιμη και να γινονται δεκτα πιστοποιητικα ΚΕΠΑ σε ισχυ , οπως σε ολες τις προκυρηξεις ΑΣΕΠ για μονιμες θεσεις. Αυτο λεει ο νομος. Γιατι αυτη η αδικιαα;;;;;
+2 # ΕΛΕΝΗ Κ. 04-01-2019 12:31
Ανήκω και εγώ στην κατηγορία των εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας 90 τοις εκατό,το οποίο ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.Η πάθησή μου είναι χρόνια και μη αναστρέψιμη παρόλα αυτά το ΚΕΠΑ δεν μου χορηγεί μόνιμη αναπηρία, κάτι που είχα δικαιωματικά αποκτήσει από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ πριν από την ίδρυση των ΚΕΠΑ. Η έλλειψη του χαρακτηρισμού της αναπηρίας ως μόνιμης θα μου στερήσει τη μοριοδότηση, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες για μένα και την οικογένειά μου.Δεν επιζητώ ουτέ τον οίκτο αλλά και ούτε τη συμπάθεια , παρά μόνο ζητώ από το υπουργείο παιδείας να συνειδητοποίησει ότι το ΚΕΠΑ δε δίνει μόνιμη αναπηρία παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων εμάς τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, οι οποίοι αδυνατούμε να ζήσουμε αυτόνομα και χρήζουμε στήριξη!
Απαιτούμε την απόσυρση του χαρακτηρισμού ΜΟΝΙΜΗ στην αναπηρία και αποδοχή των πιστοποιητικών αναπηρίας του ΚΕΠΑ, όπως σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ!
+8 # ATHINA A 31-12-2018 18:01
Αξιοτιμε Κε Υπουργε, η προσβαση στην εργασια των ευαλωτων κοινωνικων ομαδων ειναι Συνταγματικη επιταγη. Δεν ειναι προς διαπραγματευση. Με το παρον ν/σ αποκλειεται το συντριπτικο ποσοστο των αναπηρων που ανηκουν στην ευαλωτη κοινωνικη ομαδα των ΑμεΑ αλλα τυχαινει να μην ειναι εφ ορου ζωης. Η αναπηρια δεν ειναι ιωση που περναει μετα απο λιγο. Μακαρι να μην μας τυχαινε, αλλωστε ΔΕΝ το επιλεξαμε. Πως ειναι δυνατον να πειτε σε εναν γονεα ΑμεΑ που το ανηλικο παιδι του που πασχει απο ΔΑΔ 72 ή 80 τις εκατο, αλλα δεν εχει εφορου ζωης επειδη ο δεικτης νουμοσυνης του καθοριζεται σε μεγαλυτερη ηλικια, οτι δεν μπορει να απολαμβανει των ευεργετικων διαταξεων του νομου;
Σας καλω να εφαρμοσετε τα αυτονοητα. Η κοινωνικη δικαιοσυνη πριν και πανω απ ολες τις σκοιμοτητες.
1) Αρση της "μονιμης" αναπηριας 2) εφαρμογη του 4460/16
-53 # Δρ 24-12-2018 15:45
Ισορροπημένη επιβράβευση ενός επιστήμονα με προσόντα και
Ταυτόχρονα εμπειρία. Όπως ακριβώς θα θέλαμε για τα παιδιά μας, ανθρώπους έμπειρους και προσοντούχους, όχι παπαγάλους και αμόρφωτους. Δίνεται και ελπίδα στους καλύτερους από τους νέους με πολλά προσόντα και διδακτορικό. Τέλος μπαίνει ταφόπλακα στον κοινωνικό αυτοματισμό των κανίβαλων του τύπου "βγες εσύ να μπω εγώ. Ο αληθινά άξιος φαίνεται από την πορεία της ζωής του και όχι από την αποστήθιση.
+17 # ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 24-12-2018 15:49
Το υπουργειο οφείλει εδω και τωρα να αναγνωρισει τον κοπο και τις θυσιες ολων αυτων των εκπαιδευτικων που για τοσα χρονια καλυπτουν τα κενα και στηριζουν το εκπαιδευτικο συστημα! το 1 μοριο ανα μηνα προϋπηρεσιας δεν σημαινει στηριξη αλλα ολοκληρωτικη απαξιωση της προυπηρεσιας!! Δηλαδη 1 σχολικο ετος το εξισωνεται με αριστη γνωση αγγλικων;;; Και απο ποτε ο αριθμος τεκνων ειναι κριτηριο διορισμου; Γνωριζεται αν μπορω να κανω παιδια; Γνωριζεται ποσα λεφτα μπορει να εχω δωσει σε εξωσωματικες; Βρισκομαι και στηριζω 3 χρονια το ελληνικο εκπαιδευτικο συστημα, 1000χμ μακρια απο την οικογενεια μου και το ευχαριστω του Υπουργειου είναι να με "απολύσει" του χρονου γιατι ξαφνικα του φαινομαι λιγη!! Σταματηστε να ανακατευετε την τραπουλα και να οδηγητε πτυχιουχους σε εναν αγωνα συλλογης χαρτιων!!!! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
+12 # Χρήστος 24-12-2018 23:44
Παραθέτοντας ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ:
Το υπουργειο οφείλει εδω και τωρα να αναγνωρισει τον κοπο και τις θυσιες ολων αυτων των εκπαιδευτικων που για τοσα χρονια καλυπτουν τα κενα και στηριζουν το εκπαιδευτικο συστημα! το 1 μοριο ανα μηνα προϋπηρεσιας δεν σημαινει στηριξη αλλα ολοκληρωτικη απαξιωση της προυπηρεσιας!! Δηλαδη 1 σχολικο ετος το εξισωνεται με αριστη γνωση αγγλικων;;; Και απο ποτε ο αριθμος τεκνων ειναι κριτηριο διορισμου; Γνωριζεται αν μπορω να κανω παιδια; Γνωριζεται ποσα λεφτα μπορει να εχω δωσει σε εξωσωματικες; Βρισκομαι και στηριζω 3 χρονια το ελληνικο εκπαιδευτικο συστημα, 1000χμ μακρια απο την οικογενεια μου και το ευχαριστω του Υπουργειου είναι να με "απολύσει" του χρονου γιατι ξαφνικα του φαινομαι λιγη!! Σταματηστε να ανακατευετε την τραπουλα και να οδηγητε πτυχιουχους σε εναν αγωνα συλλογης χαρτιων!!!! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!


Κοίταξε.. έχεις δίκιο για αυτό με τα παιδιά. Το έγραψα κι εγώ ότι κάποιοι ίσως δε μπορούν ή δε θέλουν. Αλλά επειδή υπάρχει και ΘΑ υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στο μέλλον είναι καλό που μπήκε. Άλλωστε είναι 2 μόρια. Τα σφάλματα κατ´εμε είναι στο δεύτερο πτυχίο το οποίο υπερμοριοδοτειται, όπως και αυτό με το βαθμό του πτυχίου. Όσο για την προϋπηρεσία, καιρός είναι να δούμε ότι αυτό το «πράγμα» δεν είναι 50-50 που είπε ο υπουργός. Τη απαξιώνει οντως.... δεν έχω μεγάλη προϋπηρεσία αλλά οντως την απαξιώνει.
-1 # Νατάσα 26-12-2018 22:30
συνάδελφε σε καταλαβαίνω αλλά μαλλον δεν εχουμε αντιληφθει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα υπογεννητικότητας στην χώρα μας... με τον ρυθμό που πάμε σύντομα δεν θα υπάρχει ανάγκη να διοριστεί κανενας μας καθώς δεν θα πάρχουν παιδιά να διδαξουμε..ήδη στα δημοτικά η διαφορά φαίνεται από τους μικρους αριθμούς μαθητων που φτάνουν στις μικρότερες τάξεις...ήταν πιο άδικο να προτάσονται οι πολύτεκνοι ή να δίνεται ποσόστοση στους τρίτεκνους .
+16 # ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 27-12-2018 16:14
Την υπογεννητικοτητα της χωρας δεν την βοηθας δινοντας 2 μορια για καθε παιδι!!! Αυτο δεν ειναι κοινωνικη πολιτικη!! Αντιθετως υποχρεωση του κρατους- αν αυτος ειναι ο αυτοσκοπος του -ειναι να φροντισει για ενα συστημα φοροελαφρυνσεων και επιδοματων για την ελληνικη οικογενεια!!!
Επισης η σταθεροτητα ειδικα στον επαγγελματικο τομεα ειναι παραγοντας που επηρεαζει! Υποχρεωση του Υπουργειου να εξασφαλισει επαγγελματικη σταθεροτητα σε αυτη τη γενια εκπαιδευτικων που τα τελευταια χρονια στηριζει τα σχολεια απ΄ακρη σε ακρη αυτου του κρατους!!!!!
Εγω επιμενω!! Στην ειδικη αγωγη υπηρχαν κριτηρια τα οποια λαμβαναν υποψη τα αναγκαια ακαδημαικα προσοντα (πτυχια, μεταπτυχιακα, διδακτορικα) κοινωνικα κριτηρια αλλα κυριως την ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ!!!!! Και μαλιστα προταση της παρουσας κυβερνησης!! Γιατι νεα κριτηρια;
+29 # Μαρία Σ 24-12-2018 15:54
Είναι άδικο να μοριοδοτείται το ίδιο κάποιος που έχει βαθμό πτυχίου 6,5 με κάποιον που έχει βαθμό 8,4. Το δίκαιο θα ήταν είτε να πολλαπλασιάζεται ο βαθμός, είτε να υπάρξει πιο λεπτομερής κατηγοριοποίηση των βαθμών (όχι έτσι χονδρικά).
+33 # Χρηστος 25-12-2018 22:17
Διαφωνώ καθέτως.. Άμα ισχύσει αυτό θα πρέπει να ισχύσει και η παλαιότητά του πτυχίο.. Που ξέρω εγώ πόσοι πήραν βαθμούς επειδή τα είχαν καλά με τους καθηγητές και σε άλλα πανεπιστήμια να σου βγαίνει ο πάτος για να πάρεις βαθμό.. Δεν είναι αντικειμενικά.. Αντικειμενικά θα ήταν να μετράει ο βαθμός μέσα στην ίδια χρονιά και πάλι ούτε αυτό το λες εντελώς δικαιο
+21 # ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ. 24-12-2018 15:55
Κάποιος έχει 120 μήνες προυπηρεσία και όχι μεταπτυχιακό. Προηγείται στις μόνιμες προσλήψεις κάποιος που έχει μόνο το μεταπτυχιακό και δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του; Έχω την αίσθηση ότι δεν διευκρινίζεται ποιος θα μπει στον κύριο και ποιος στον επικουρικό πίνακα επακριβώς. Πόσο λογικό είναι κάποιος λόγω μεταπτυχιακού να μπαίνει στον κύριο πίνακα και κάποιος παρά την μεγάλη του προυπηρεσία να μπαίνει στον επικουρικό; Δεν πρέπει να έχει και ο έχων μεγάλη προυπηρεσία δικαίωμα στο μόνιμο διορισμό; Έως φέτος διευκρινίζονταν ότι όποιος έχει πενήντα μήνες μπαίνει στον κύριο πίνακα. Το ίδιο ισχύει και τώρα;
+13 # Ελένη Βρόντου 24-12-2018 23:44
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 αναφέρει πως οι έχοντες 50 μήνες προυπηρεσία θα εντάσσονται στον κύριο πίνακα, όμως θα έπονται όλων των υπολοίπων ( μεταπτυχιακών κλπ). Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να.απαξιώνεται έτσι η πολύετής προυπηρεσία τόσων ανθρώπων προτάσσοντας μεταπτυχιακά αμφιβόλου ποιότητας και.περιεχομένου. Ζητάμε ένταξη όσων πληρούν κάποια από τις προυποθέσεις (μεταπτυχιακό, 50μηνο κλπ) με ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, όπως συνέβαινε στον κύριο πίνακα αναπληρωτών της ΕΑΕ.
+44 # Κωνσταντίνος Δανιήλ 25-12-2018 13:25
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ζητάς Ελένη. Είναι λάθος και άδικο αυτό που πάει να γίνει. Ως διευθυντής σε ειδικό σχολείο και υπηρετώντας πάνω από 10 χρόνια στην Ειδική Αγωγή συμπεραίνω ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία πάνω από 50 μήνες μπορούν να σταθούν καλλίτερα στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς με ένα μόνο με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή.
+40 # Κωνσταντίνος Δανιήλ 25-12-2018 17:26
Από το πεδίο νόμου που διάβασα κατάλαβα ότι όποιος έχει μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και μηδενική προϋπηρεσία προηγείται αυτού που έχει 120 μήνες και όχι μεταπτυχιακό. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος και πολύ άδικο!!!
-3 # Ξένια 26-12-2018 12:38
Το ότι δεν έχει προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα προφανώς δε σημαίνει ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του.
+28 # εφη 27-12-2018 16:06
Παραθέτοντας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ.:
Κάποιος έχει 120 μήνες προυπηρεσία και όχι μεταπτυχιακό. Προηγείται στις μόνιμες προσλήψεις κάποιος που έχει μόνο το μεταπτυχιακό και δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του; Έχω την αίσθηση ότι δεν διευκρινίζεται ποιος θα μπει στον κύριο και ποιος στον επικουρικό πίνακα επακριβώς. Πόσο λογικό είναι κάποιος λόγω μεταπτυχιακού να μπαίνει στον κύριο πίνακα και κάποιος παρά την μεγάλη του προυπηρεσία να μπαίνει στον επικουρικό; Δεν πρέπει να έχει και ο έχων μεγάλη προυπηρεσία δικαίωμα στο μόνιμο διορισμό; Έως φέτος διευκρινίζονταν ότι όποιος έχει πενήντα μήνες μπαίνει στον κύριο πίνακα. Το ίδιο ισχύει και τώρα;


Είναι μεγάλη αδικία να προτάσσονται οι έχοντες μεταπτυχιακό με μηδενική προυπηρεσία απο τους εκπαιδευτικούς που έχουν 50 μήνες προηπηρεσία
+6 # Νατασα 03-01-2019 20:10
Παραθέτοντας εφη:
Παραθέτοντας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ.:
Κάποιος έχει 120 μήνες προυπηρεσία και όχι μεταπτυχιακό. Προηγείται στις μόνιμες προσλήψεις κάποιος που έχει μόνο το μεταπτυχιακό και δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του; Έχω την αίσθηση ότι δεν διευκρινίζεται ποιος θα μπει στον κύριο και ποιος στον επικουρικό πίνακα επακριβώς. Πόσο λογικό είναι κάποιος λόγω μεταπτυχιακού να μπαίνει στον κύριο πίνακα και κάποιος παρά την μεγάλη του προυπηρεσία να μπαίνει στον επικουρικό; Δεν πρέπει να έχει και ο έχων μεγάλη προυπηρεσία δικαίωμα στο μόνιμο διορισμό; Έως φέτος διευκρινίζονταν ότι όποιος έχει πενήντα μήνες μπαίνει στον κύριο πίνακα. Το ίδιο ισχύει και τώρα;


Είναι μεγάλη αδικία να προτάσσονται οι έχοντες μεταπτυχιακό με μηδενική προυπηρεσία απο τους εκπαιδευτικούς που έχουν 50 μήνες προηπηρεσία
-12 # Νατασα 03-01-2019 20:13
Το γεγονός οτι η προϋπηρεσία αποδεικνύεται μόνο μέσα από ένα δημόσιο σχολείο είναι άδικο...Πολλοί από όσους είναι μηδενικής προϋπηρεσίας δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα σχολείο αλλά εργάζονται χρόνια με παιδιά με ειδικής...
-2 # ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ν. 29-12-2018 00:03
Με 50 μηνες μπαίνει στον κύριο πίνακα,απλώς πίσω από κάποιον που έχει μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ και χωρίς ούτε ένα μήνα προθπηρεσίας
+16 # Παπαδημητρίου Παυλος 24-12-2018 16:00
Είναι άδικο να μοριοδοτειται το πτυχίο. Είναι γνωστός σε όλους ο διαφορετικός βαθμός δυσκολίας στις τόσες φιλολογικές σχολές της χώρας.
+2 # Νατάσα 26-12-2018 22:39
Συνάδελφε σε όλο το δημόσιο ο βαθμός πτυχίου είναι απο τα βασικότερα κριτηρια μοριοδοτησης...επίσης διαφορες στις σχολές υπάρχουν και σε άλλα επιπεδα που δεν ακούω κανενας να αναφέρει.. το παν/μιο που τελειωσα δεν εδινε την δυνατότητα αν σε καποιο μάθημα κοβόσουν να το παίρνεις το επόμενο εξάμηνο ή έτος μόνο στη εξεταστική...δλδ 6 μαθηματα εξαμήνου και 2 plus στην εξεταστικη απο προηγουμενο εξάμηνο ή ετος που κόπηκες...στις σχολές της Αθηνας ακουγα φοιτητές να δίνουν 10 μαθητα στην εξεταστικη!!! εγω δεν μπορουσα να το κανω αυτό αλλά επρεπε να δηλώσω παρακολουθήσω εκ νέουγια να εχω δικαιωμα εξέτασης του μαθηματος πράγμα που σε πήγαινε αρκετά πίσω στα ετη προοδευτικά...Πανεπιστημιο Κρητης. Λοιπον υπαρχουν διαφορές όπως στα ΕΠΑΛ και τα Γενικά ¨οπως στις δεσμες και στο συστημα Αρσενη που με 12 μαθήματα πανελλαδικες εβγαλα ενα απολυτήριο το οποίο συγκρίμεται με απολυτήρια που βγήκαν απο ενδοσχολικές εξετάσεις...Παρόλα αυτα ο βαθμός πτυχίου δείχνει και τον κόπο άποιων και την τακτικτική τους φοίτηση
+32 # ΧΡΥΣΑΝΘΗ 24-12-2018 16:08
ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΤΕΡΜΟΝΟΥ ΚΥΝΗΓΗΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.
+99 # Μαρία 24-12-2018 16:08
Η braille και η γνώση της νοηματικής γιατί αποκλείονται από τη μοριοδότηση; Επίσης, αυτό με τα σεμινάρια που μια προσμετρώνται και μία όχι τα τελευταία χρόνια μόνο αξιοκρατία δεν θυμίζει...
-5 # Στέλιος Κλήμης 24-12-2018 16:10
Θεωρώ, ότι είναι πολύ μικρή η μοριοδότηση των ατόμων με αναπηρία που δυσκολεύονται να βρουν εργασία σε τομείς εκτός δημοσίου.Καλό θα ήταν να τους δώσουμε μεγαλύτερη στήριξη δείχνοντας έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο μας.
+25 # ΧΡΥΣΑΝΘΗ 24-12-2018 16:12
Όχι στο προσοντολόγιο της ντροπής που θέτει άμεσα σε καθεστώς ανεργίας και αβεβαιότητας τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν την εκπαίδευση 10 και 20 χρόνια.
Όχι στο ταβάνι προυπηρεσίας.

ΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.
+1 # Χαράλαμπος Γεωργιαδη 24-12-2018 16:12
Οσο αφορά την προϋπηρεσία μιλώντας πάντα για την πρωτοβάθμια και για τους συναδέλφους δασκάλους νομίζω ότι δεν αδικείται κανεις αφού η τελευταία φορά που έγιναν μονιμοποιήσεις ήταν το 2008.
Το ότι υπάρχει μοριοδότηση στα ακαδημαϊκά κριτήρια είναι και το πιο δίκαιο αφού δεν υπάρχει ο γραπτός διαγωνισμός , σε μια κοινωνία που αλλάζει επιβάλετε να την ακολουθεί και η εκπαίδευση δεν μπορούμε να αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο. Όλοι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε.
+26 # Ελευθερία π. 24-12-2018 16:16
Διορισμοί αποκλειστικά με το βασικό πτυχίο και την προυπηρεσία.! Στην ειδικά αγωγή δουλεύουν ΠΕ71 18 χρόνια αναπληρωτές, 18! Να μην χαραμιστεί ούτε μέρα προυπηρεσιας! Όλα τα άλλα είναι απλά μαγαζάκι, οποιος δηλαδη δεν είχε χρηματα για μεταπτυχιακά και διδακτορικά αλλά στηριζε τοσα χρονια τα ελληνικα σχολεία θα βγει εκτος? Πουθενα αλλου στον κοσμο εκπαιδευτικοι με τόσα χρόνια αναπλήρωσης στη πλάτη δεν κινδυνεύουν με ανεργία. Διοσριμοί με βάση την προυπηρεσία και το βασικό πτυχίο.!
-33 # Αναπληρωτρια 24-12-2018 16:21
Η μοριοδότηση να γίνει σύμφωνα με το βαθμό του καθενός και όχι τον χαρακτηρισμό καλώς, λιαν καλώς κλπ. Επίσης το δεύτερο πτυχίο κακώς δίνει τόσα πολλά μόρια. Έστω και αν η πλειοψηφία του κλάδου μας είναι κατά των κριτηρίων, γίνεται ένα πρώτο βήμα για διορισμούς.
+69 # Alkis 24-12-2018 16:22
Στην ειδική αγωγή ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ πως σωστά δεν προσμετράται ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, αφού στην ΕΑΕ δεν έχει γίνει ποτέ διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Το μόνο που θεωρώ άδικο, είναι ότι δεν γίνεται να εχει την ίδια βαρύτητα το 8.49 ενός πολυτεχνικού ιδρύματος πληροφορικής με το 6.5 ενός τει. Ουτε τα ίδια χρόνια φοίτησης έχουν ούτε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας.
-15 # Νίκος 24-12-2018 18:31
Παραθέτοντας Alkis:
Στην ειδική αγωγή ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ πως σωστά δεν προσμετράται ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, αφού στην ΕΑΕ δεν έχει γίνει ποτέ διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Το μόνο που θεωρώ άδικο, είναι ότι δεν γίνεται να εχει την ίδια βαρύτητα το 8.49 ενός πολυτεχνικού ιδρύματος πληροφορικής με το 6.5 ενός τει. Ουτε τα ίδια χρόνια φοίτησης έχουν ούτε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας.


50-50% ο χαρακτηρισμός των οργανικών θέσεων στην προκήρυξη ώστε να υπάρχει ουσιαστική λύση. Ανταγωνισμός μεταξύ των πτυχίων ΑΕΙ για το 50% των θέσεων και ανταγωνισμός των πτυχίων ΤΕΙ για το άλλο 50% των θέσεων.
+3 # Katerina 24-12-2018 20:01
Παραθέτοντας Νίκος:
Παραθέτοντας Alkis:
Στην ειδική αγωγή ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ πως σωστά δεν προσμετράται ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, αφού στην ΕΑΕ δεν έχει γίνει ποτέ διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Το μόνο που θεωρώ άδικο, είναι ότι δεν γίνεται να εχει την ίδια βαρύτητα το 8.49 ενός πολυτεχνικού ιδρύματος πληροφορικής με το 6.5 ενός τει. Ουτε τα ίδια χρόνια φοίτησης έχουν ούτε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας.


50-50% ο χαρακτηρισμός των οργανικών θέσεων στην προκήρυξη ώστε να υπάρχει ουσιαστική λύση. Ανταγωνισμός μεταξύ των πτυχίων ΑΕΙ για το 50% των θέσεων και ανταγωνισμός των πτυχίων ΤΕΙ για το άλλο 50% των θέσεων.


Έίχατε δει παλαιοτερα τα ΤΕΙ της πρωτευουσας πόσο γαλαντόμοι ήταν στις βαθμολογίες τους; Πως γινεται να βαζουμε ολες τις σχολές στον ίδιο ντορβα; Εμάς μας έλεγε ο καθηγητης, "το 7 ειναι για εμενα". Κάναμε 7 χρονια να παρουμε πτυχίο με βαθμολογίες 5 έως 7...
-3 # ΑΡΓΥΡΩ 30-12-2018 16:09
ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ70.ΟΙ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΙ ΠΗΡΑΝ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ,ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ; ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ; ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΞΗ. ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΔΗΛΑΔΗ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ;
-5 # elenh 03-01-2019 13:52
ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΚΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ "ΕΙΔΙΚΗΣ" ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ -ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ε.Α. ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (;) ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩ ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΜΕ 10000 ΜΟΡΙΑ) ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΜΑΚ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙ 2 ΣΧΟΛΕΣ.
-6 # ΑΡΓΥΡΩ 30-12-2018 16:53
ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣςΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 71 ΚΑΙ ΠΕ 70 ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕ 70 ΜΕ 4 ΜΟΝΑΔΕΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΝ ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, ΕΝΩ ΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ; ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΑΔΟΙ; ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕ 70 ΜΕ ΣΕΜΞΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΛΟΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
-43 # Δημήτρης Γκόνιας 24-12-2018 16:24
Μα καλά 20 μονάδες μόνο στα άτομα με αναπηρία στην ειδική αγωγή;Σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει;;;;
+57 # Μαρία Π. 24-12-2018 16:28
Το μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης να μοριοδοτείται παραπάνω από ένας μονοετές μεταπτυχιακό. Αξιολόγηση οόλων των μεταπτυχιακών από Βουλγαρία και Ιταλία, διάρκειας 2 εξαμήνων.... Κατά τ'άλλα θέλουμε τους άριστους
+4 # ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25-12-2018 15:16
Παραθέτοντας Μαρία Π.:
Το μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης να μοριοδοτείται παραπάνω από ένας μονοετές μεταπτυχιακό. Αξιολόγηση οόλων των μεταπτυχιακών από Βουλγαρία και Ιταλία, διάρκειας 2 εξαμήνων.... Κατά τ'άλλα θέλουμε τους άριστουςΜην τσουβαλιαζετε τα μεταπτυχιακα αν δεν ξερετε! Μαθαμε μια καραμέλα και την λέμε. Ξερετε οτι πολλά μεταπτυχιακά της Βουλγαρίας έχουν τακτική φοίτηση σε αντίθεση με σχεδόν όλα της Κύπρου. Δεν ζητήσαμε όμως διαχωρισμό. Μην μπαίνετε σε αυτή τη λογική γιατί θα κριθούν και με βάση αυτό το κριτήριο τότε!
+14 # Ελευθερία πλ 24-12-2018 16:31
Διορισμοί με βάση την προυπηρεσία και το βασικό πτυχίο. Υπάρχουν αναπληρωτές (ΠΕ71) με 17 χρόνια αναπληρωσης στις πλάτες τους. ΝΤΡΟΠΗ και μονο ντροπή! Κανένα ταβάνι και κανένα προσοντολόγιο για τους ανθρώππους που έχουν αφιερώσει τη ζωη τους στην στήριξη των ελληνικών σχολείων όλα αυτα τα χρόνια! Να μην χαθέι ούτε μια μέρα προυπηρεσίας για κανέναν συνάδελφο!
+37 # Εφη 24-12-2018 16:33
Το συγκεκριμένο σύστημα διορισμού είναι εντελώς παράλογο και άδικο! Δεν μπορεί να εξισώνει το βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής με τα μεταπτυχιακά και όχι μόνο να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον πίνακα χωρίς το βασικό πτυχίο( γεγονός απαράδεκτο, που δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο κλάδο και επάγγελμα) αλλά να Περνάνε και μπροστά αφού δινει ακριβώς τα ίδια μόρια! Είναι επισης απαράδεκτο να μην προσμετράται ολόκληρη η προϋπηρεσία και τόσοι αναπληρωτες να τρέχουν χρόνια ολόκληρα σε τόσα νησιά και πολεις προκειμένου να μαζέψουν προϋπηρεσία καθως αυτο ήταν το βασικό κριτήριο και τώρα ξαφνικά να αλλάζετε τα δεδομένα βαζοντας μπροστά τα προσόντα,μοριοδοτωντας τα περισσότερο από την προϋπηρεσία!Επιπλέον δεν μπορεί το υπουργείο να πρεσβεύει ότι το δίκαιο είναι να μοριοδοτούνται τα προσόντα αλλά να μετράει μόνο όσα θέλει!!!! Η νοηματική γλώσσα δηλαδή και το Braille δεν είναι επιπλέον προσόντα στην ειδική αγωγή;;;; Γιατί δεν αναφέρονται πουθενά; Το σύστημα έχει πολλά κενά και αδικίες επομένως επιβάλλεται να αποσυρθεί!
+134 # Άγγελος Α. 24-12-2018 16:35
1) Δε συμφωνώ με την εξίσωση των βασικών πτυχίων των ΠΕ71-ΠΕ61 με ένα εξ'αποστάσεως (κατά κύριο λόγο) μεταπτυχιακό.

2) Εάν κάποιος ΠΕ71-ΠΕ61 έχει ΚΑΙ μεταπτυχιακό θα μοριοδοτηθεί μόνο με 7 μονάδες;; Δε φαίνεται σωστό.

3) Μοριοδότηση πτυχίου αντίστοιχη του βαθμού, όχι του χαρακτηρισμού. Εϊναι δυνατόν κάποιος με 6,4 να παίρνει 7 μονάδες και κάποιος με 6,5 να μοριοδοτείται με 14 μονάδες;;;

4) Δε συμφωνώ με τη μοριοδότηση των παιδιών, αδικεί όσους δεν μπορούν ή δε θέλουν να κάνουν παιδιά.
-85 # Μarw 24-12-2018 16:39
Οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία να προηγούνται. Επίσης να μοριοδοτείται και η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, όχι στα χαρακτηρισμό των πτυχίων καλώς, λιαν καλώς κλπ, το 6.7 δεν ειναι ίδιο με το 8. Αν μετράνε 2 μεταπτυχιακα να μετράνε και οι 2 ξένες γλώσσες. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ!!
+17 # Γιώργος 24-12-2018 16:44
Άδικο και στοχευμένο το μπετονάρισμα της προϋπηρεσίας στους 120 μήνες. Οφθαλμοφανής και κατάφορη αδικία της εξίσωσης ή της υπομοριοδότησης του βασικού πτυχίου ΕΑΕ 4ετους φοίτησης έναντι ενός μεταπτυχιακού 2ετους διάρκειας στην ΕΑΕ. Το σύστημα διορισμών που προωθείται δεν τεκμηριώνει δεκάδες ειδικές περιπτώσεις ή ερωτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μα κυρίως, δεν αναγνωρίζει ούτε τους κόπους αναπληρωτών εκπαιδευτικών εδώ και 10-15-17 χρόνια στην ΕΑΕ, σπρώχνει στην ανεργία χιλιάδες από τους αναπληρωτές με χαμηλή ή μηδενική προϋπηρεσία και βάζει από το παράθυρο στην εργασία εκπαιδευτικούς με μηδενική προϋπηρεσία αλλά 2 και 3 ακαδημαϊκά προσόντα. Είναι η επίσημη παραδοχή ότι κάποιοι σπρώχνουν στον αθέμιτο ι αχρείαστο ανταγωνισμό προσόντων ανθρώπους που ζουν σε εργασιακή αβεβαιότητα και αναπληρώνουν τα χιλιάδες κενά της ΕΑΕ στα σχολεία, διχάζουν την πλειοψηφία αυτών και ενισχύουν την αριστεία που τάχα πολεμούν, συμβάλλοντας στην φάμπρικα των μεταπτυχιακών ΕΑΕ.Αποσυρση της τροπολογίας ...χτες και σύνταξη νέας που θα υπολογίζει την προϋπηρεσία, θα μοριοδοτεί όπως πρέπει τα ακαδημαϊκά προσόντα με προτεραιότητα το αδιάσειστο προσόν του βασικού πτυχίου, ώστε να μειωθούν οι ενδεχόμενες ανισότητες και αδικίες που προκύπτουν από την παρούσα τροπολογία.
-28 # ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 24-12-2018 16:45
Στη μοριοδότηση του διδακτορικού τίτλου δεν αναφέρεται τίποτα για προσμέτηρηση διδακτορικού τίτλου σε άλλο γνωστικό αντικείμενο πέραν της ειδικής αγωγής ή της σχολικής ψυχολογίας έστω και με μικρότερη μοριοδότηση.
Γιατί συμβαίνει αυτό με τους άλλους διδακτορικούς τίτλους; Στην ίδια λογική δεν προσμετρώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι άλλου γνωστικού αντικειμένου με μοριοδότηση 7 μορίων; Επίσης στην ίδια λογική δεν προσμετρώνται δεύτερα πτυχία ΑΕΙ (16 μόρια); Γιατί καμία μοριοδότηση σε άλλους διδακτορικούς τίτλους που αποτελούν και τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο; Στη γενική εκπαίδευση δε μετράνε όλοι οι διδακτορικοί τίτλοι ανεξάρτητα;
Επίσης η μη προσμέτρηση διδακτορικού τίτλου σε άλλο γνωστικό αντικείμενο αντίκειται και στον τρόπο μοριοδότησης του ΑΣΕΠ ο οποίος σε κάθε προκήρυξή του μοριοδοτεί διδακτορικό τίτλο σε άλλο γνωστικό αντικείμενο με τα μισά μόρια.
Πέραν όμως από όλα αυτά αναδύεται και ζήτημα ηθικής τάξης αφού στα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών δε λαμβάνεται υπόψη και δε μοριοδοτείται ο ανώτερος ακαδημαϊκός τίτλος που μπορεί να κατέχει κάποιος. Πως είναι δυνατόν κάποιος με επιμόρφωση 300 ωρών να μοριοδοτείται με 4 μόρια και ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου με μηδέν; Επίσης ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ (με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο) καλείται να διδάξει ένα γνωστικό αντικείμενο στα πλαίσια της ειδικής αγωγής. Δε πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός αυτός κατέχει και διδακτορικό τίτλο στο αντικείμενο διδασκαλίας του;
Ελπίζω ότι η συγκεκριμένη προφενέστατη στρέβλωση στη μοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων είναι αποτέλεσμα αβλεψίας ή παράλειψης και θα διορθωθεί πάραυτα έτσι ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.
-44 # Mp Giorgos 24-12-2018 16:46
Το δεύτερο πτυχίο δίνει πολλά μόρια και να θέλαμε να βγάλουμε δεύτερη σχολή δε γινόταν αφού δουλεύαμε στα νησιά. Όχι στη μοριοδότηση του πτυχίου με χαρακτηρισμό καλώς κλπ, δεν είναι το ίδιο το 6.5 με το 8. Καλώς το μεταπτυχιακό είναι ισάξιο με το προπτυχιακό γιατί οι εκπαιδευτικοί γενικής με εξειδίκευση στην ειδική είναι οι πρώτοι που εργάστηκαν στην ειδικη εκπαίδευση.
+27 # Αφροδίτη ΔΕΛΛΙΟΥ 24-12-2018 16:47
Το βασικό προσόν διορισμού πρέπει να είναι το βασικό πτυχίο.. Επομένως στην Ειδική Αγωγή από την στιγμή που υπάρχουν δύο πανεπιστήμια Ειδικής Αγωγής πρέπει να προηγούνται των μετά πτυχιακών... Μόνο στην Ελλάδα αυτή η άδικη μοριοδοτηση
-6 # elenh 03-01-2019 14:55
Εκπαιδευτικοί δάσκαλοι ειδικής αγωγής θα πρέπει να λογίζονται οι απόφοιτοι παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής του πανεπιστημίου του Βόλου και οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης της χώρας με μεταπτυχιακό στην εδική αγωγή διότι έχουν παιδαγωγικό πτυχίο. Απορίας άξιο είναι πως εντάσσονται οι απόφοιτοι του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΜΑΚ στον πίνακα ειδικής αγωγής ενώ ουσιαστικά δεν έχουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα. Τέλος είναι απορίας άξιο πως τόσα χρόνια επιτρέπονται οι μετεγγραφές στους τρίτεκνους που ενώ εισάγονταν στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κόρινθο (10000 μόρια) να δικαιούνται μετεγγραφή στο ΠΑΜΑΚ χωρίς να υπάρχει αντιστοιχία σπουδών. Κανονικά αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί , διότι ελάχιστοι στο τέλος φοιτούσαν στην Κόρινθο εκμεταλλευόμενοι την επαγγελματική αποκατάσταση της σχολής του ΠΑΜΑΚ.
-2 # Αλίκη 04-01-2019 03:17
Άρα με τη δική σου λογική το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. αφενός δεν έχει αντιστοιχία σπουδών με αυτό της Κορίνθου αφετέρου δεν έχει αντιστοιχία με αυτό του Βόλου. Προφανώς μπαίνουμε στη σχολή και επί 4 χρόνια βαράμε μύγες....

Απορίας άξιο δεν είναι το ότι οι απόφοιτοι του ΠΑΜΑΚ εντάσσονται στον πίνακα... μία απλή επισκόπηση του προγράμματος σπουδών εξάλλου θα σου έλυνε την απορία αυτή. Αυτό που είναι απορίας άξιο είναι πώς την ίδια στιγμή που σπεύδεις να στερήσεις τον χαρακτηρισμό του "εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής" από τους αποφοίτους του ΠΑΜΑΚ, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να θεωρήσεις ως τέτοιους όσους έχουν απλώς μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
+1 # Φωτεινή 04-01-2019 17:28
Παραθέτοντας elenh:
Εκπαιδευτικοί δάσκαλοι ειδικής αγωγής θα πρέπει να λογίζονται οι απόφοιτοι παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής του πανεπιστημίου του Βόλου και οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης της χώρας με μεταπτυχιακό στην εδική αγωγή διότι έχουν παιδαγωγικό πτυχίο. Απορίας άξιο είναι πως εντάσσονται οι απόφοιτοι του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΜΑΚ στον πίνακα ειδικής αγωγής ενώ ουσιαστικά δεν έχουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα. Τέλος είναι απορίας άξιο πως τόσα χρόνια επιτρέπονται οι μετεγγραφές στους τρίτεκνους που ενώ εισάγονταν στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κόρινθο (10000 μόρια) να δικαιούνται μετεγγραφή στο ΠΑΜΑΚ χωρίς να υπάρχει αντιστοιχία σπουδών. Κανονικά αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί , διότι ελάχιστοι στο τέλος φοιτούσαν στην Κόρινθο εκμεταλλευόμενοι την επαγγελματική αποκατάσταση της σχολής του ΠΑΜΑΚ.

Λογικά δεν έχεις καμία ιδέα για το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
+44 # Θεόδωρος Αγγελόπουλο 24-12-2018 16:50
Να αποσυρθεί άμεσα συγκεκριμένη πρόταση! Δεν μπορείτε να εκτελέσετε έτσι την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών! Ειδικά στην ΕΑΕ υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν 17 χρόνια αναπληρωτές γιατί πολύ απλά κανείς δεν τους έδωσε δικαίωμα διορισμού! Ούτε μπορείτε να απαξιωνετε τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους αποφοιτους των παιδαγωγικων σχολών! Οι διορισμοι πρέπει να γίνουν με βάση τον τίτλο σπουδών και την αναγνώριση ολόκληρης της προϋπηρεσίας!
+13 # Αλεξάνδρα 24-12-2018 16:57
ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.
-2 # Ioannis D 24-12-2018 17:00
Στους επικουρικούς πίνακες ΕΑΕ, θα πρέπει τα ακαδημαϊκά προσόντα που συνυπολογίζονται και μοριοδοτούνται να είναι αντίστοιχα με αυτά των κύριων πινάκων Δ1-Δ3, όπως συμβαίνει με τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας και των κοινωνικών κριτηρίων. Για παράδειγμα, γιατι να μη μοριοδοτείται ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, το δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, ο βαθμός πτυχίου, οι ξένες γλώσσες και η γνώση χειρισμού Η/Υ; Μοριοδοτώντας μόνο το πιστοποιητικό επιμόρφωσης 400 ωρών, που πρακτικά διαθέτει η πλειοψηφία όσων απαρτιζουν τον επικουρικό πίνακα, είναι σαν να μη μοριοδοτούνται ουσιαστικά τα ακαδημαϊκά προσόντα για αυτήν την κατηγορία εκπαιδευτικών, κατά παρέκκλιση του πνεύματος του νομοσχεδίου για ισορροπημένη συναξιολόγηση προσόντων/προϋπηρεσίας/κοινωνικών κριτηρίων.
-8 # Μαρια Μ. 28-12-2018 14:43
Πολυ σωστα! Αυτη ηταν και η δικη μου απορια οταν διαβασα το σχεδιο! Δηλαδη θα μετρουν τα ακαδημαικα προσοντα σε ολους τους πινακες εκτος απο τους επικουρικους της ΕΑΕ; Ειναι παραλογο!
+75 # ΟΛΥΜΠΙΑ 24-12-2018 17:00
1) Δε συμφωνώ με την εξίσωση των βασικών πτυχίων των ΠΕ71-ΠΕ61 με ένα εξ'αποστάσεως (κατά κύριο λόγο) μεταπτυχιακό.

2) Εάν κάποιος ΠΕ71-ΠΕ61 έχει ΚΑΙ μεταπτυχιακό θα μοριοδοτηθεί μόνο με 7 μονάδες;; ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ3) Δε συμφωνώ με τη μοριοδότηση των παιδιών, αδικεί όσους δεν μπορούν ή δε θέλουν να κάνουν παιδιά.
-1 # Mαρία 26-12-2018 00:11
Σχετικά με τη μοριοδότηση των παιδιών, θεωρώ οτι είναι δίκαιη η μοριοδότηση καθώς είναι πρακτικά αδύνατο σε γονείς αναπληρωτές με παιδιά σχολικής ηλικίας να αλλάζουν κάθε χρόνο τόπο διαμονής. Ουσιαστικά αυτά τα παιδιά δεν καταφέρνουν να ενταχθούν πουθενά, ούτε να κάνουν φιλίες γιατί σε λίγους μήνες θα είναι με τη βαλίτσα τους κάπου αλλού. Είναι πραγματικά πολύ απότομες και ξαφνικές αυτές οι μεταβάσεις για αυτά. Εχεις βέβαια την επιλογή να βάλεις μόνο τον τόπο διαμονής σου αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα μείνεις άνεργος...
+25 # Θεοδώρα 24-12-2018 17:03
Ειναι απαραδεκτο να εξισωνονται 4 χρονια βασικων σπουδων στην ειδικη αγωγη με τα αγορασμενα μεταπτυχιακα της Βουλγαριας και της Κυπρου!! Τα μεταπτυχιακα ειναι δηθεν δημοσια, με τα διδακτρα να ξεκιναν απο 3,000 και να φτανουν εως και 7,500€!! Διορισμοι με γνωμονα την προυπηρεσια και το βασικο πτυχιο μονο!!
# ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. 24-12-2018 17:08
1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΩΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΔΑΚΤΡΑ.
2. ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ
3. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 0,01 ΝΑ ΔΙΝΕΙ +7 ΜΟΡΙΑ...ΤΟ 8,49 14 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 8,50 21... ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,5 ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ... ΠΧ 8 - 8,49 = 14 ΜΟΡΙΑ 8,5-9= 17 ΜΟΡΙΑ 9-9,5= 19 ΜΟΡΙΑ 9,5-10 21 ΜΟΡΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΤΟ 8,5 ΜΕ ΤΟ 10.

ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟ ΑΡΙΣΤΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ Ο ΒΑΘΜΟΣ... ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΥΤΗ ME THN ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΟ ΕΒΠ...ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ; α) Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων: τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο...

ΣΤΟ ΕΒΠ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ...ΕΝΩ ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ....ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
-4 # Χριστίνα Π 24-12-2018 17:13
Είναι δυνατόν ένα μεταπτυχιακό1-2 ετων να μετράει το ίδιο με το βασικό πτυχίο 4 ετων;;; Μόνο η προϋπηρεσία και το βασικό πτυχίο πρέπει να μετρήσει.....
-18 # Θεοδώρα 24-12-2018 17:16
Να αποσυρθει αμεσα η συγκεκριμενη προταση που υπονομευει το βασικο πτυχιο και την προυπηρεσια!! Ειναι αδικο για τους αναπληρωτες να μην αναγνωριζονται ολοι οι μηνες της προυπηρεσιας τους, οπως ειναι αδικο να μενουν ανεργοι αποφοιτοι των τμηματων της ειδικης αγωγης με λιγους μηνες προυπηρεσια, θεωρωντας τους ανεπαρκεις επειδη δεν εχουν μεταπτυχιακο πανω στο ιδιο τους το αντικειμενο!! Πως μπορει ο πε 70,50 να εχει τα ιδια εφοδια με τον πε71? Προυπηρεσια και βασικο πτυχιο μονο!!
-33 # ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ 24-12-2018 17:16
Σε γενικές γραμμές θεωρώ οτι το σύστημα διορισμού ειναι δίκαιο με κάποιες διορθώσεις.1)Ποια ακριβώς ειναι η μοριοδότηση στην Ειδική κατηγορία,σκλήρυνση κατα πλακας,μεσογειακή δρεπανοκυτταρική αναιμία,(οι νοσούντες με χρ'ονια νοσήματα),θα μοριοθετηθει κ το ενα τέκνο;"Δεν εχει διευκρινιστεί" 2) Η ποσοστοση ανα ειδικοτητα κυρίως στην ΔΕ, πως θα καθοριστεί; Θα εξαρτηθεί απο διευθυντές που δηλώνουν τα κενά που επιθυμούν; 3) δευτερο πτυχίο δευτερο μτχ ανεξάρτητου αντικειμένου; Πχ Να μην εχει σχέση με παιδαγωγικές σχολές, χρήσιμο στην άσκηση του διοριστεου εκπαιδευτικού;Αλλα να ειναι ανεξαρτήτως αντικειμένου; αρκει να προέρχεται απο την ανώτατη εκπαίδευση; Δίκαιο;4) Πολλα μόρια κατα την γνώμη μου ο βαθμός προπτυχιακού αναλόγως της βαθμολογίας ολοι ξέρουμε οτι τα περιφερειακά πανεπιστήμια κ του εξωτερικού δίνουν καλυτερες βαθμολογίες στους φοιτητές σε σχέση μετα κεντρικά πανεπιστήμια αρα θεωρώ άδικο την μοριοδότηση με αυτόν τον τροπο γιατι δεν μιλαμε για ισονομία. ΥΓ Ειμαι εκπαιδευτικός 13 στηνΕΑ κ εκπροσωπώ τα δικα μου πιστεύω και ειναι θετικό σε γενικές γραμμές το σύστημα διορισμού όπως ανέφερα κ πριν.Επιτελους ας γινει η αρχη γιατι τα ΕΙδικα σχολεία λειτουργούν χωρις μόνιμους εκπαιδευτικούς και αυτο εχει επίπτωση στους μαθητές που κάθε χρονο πρεπει να αποχωρίζονται τους εκπαιδευτικούς τους!!!
+28 # Μαρινα 24-12-2018 17:17
- Δε χωράει ταβάνι στα χρόνια προϋπηρεσίας.

- Η απόκτηση παιδιών δεν αποτελεί προσόν πρόσληψης σε κανέναν εργασιακό τομέα.

- Υπάρχει λόγος που η κατοχή των πτυχίων ΠΕ71 και ΠΕ61 και όλα τα ενδιάμεσα ΠΕ προέρχονται από διαφορετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα με διαφορετικά προγράμματα σπουδών και ο καθένας μας ελεύθερα άσκησε το δικαίωμα της επιλογής του.

Διορισμοί με βάση μόνο την προϋπηρεσία και το βασικό πτυχίο.
+1 # σπυροσ 24-12-2018 17:23
ισχυει ο 4418 οτι με 50 μηνες εισαι στον κυριο πινακα?ενας με 60μηνες προυπ σεμιναριο αγγλικα η/υ μπορει να κανει τα χαρτια του για διορισμο μονιμο η μοναο σανα αναπληρωτης?
# Ελένη Γ. 24-12-2018 17:29
Το βασικό προσόν διορισμού πρέπει να είναι το βασικό πτυχίο..
Επομένως στην Ειδική Αγωγή από την στιγμή που υπάρχουν δύο πανεπιστήμια Ειδικής Αγωγής πρέπει να προηγούνται των μετά πτυχιακών... Μόνο στην Ελλάδα αυτή η άδικη μοριοδοτιση..
+3 # ΚΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 24-12-2018 17:30
Πραγματικά το βρίσκω απαράδεκτο όλο αυτό που γίνεται...
Οι διορισμοί πρέπει να στηριχθούν στο βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία! Όπως γίνεται παντού! Καταλήξαμε να ζητάμε τα αυτονόητα!!!!
+21 # εφη 27-12-2018 17:29
Παραθέτοντας ΚΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ:
Πραγματικά το βρίσκω απαράδεκτο όλο αυτό που γίνεται...
Οι διορισμοί πρέπει να στηριχθούν στο βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία! Όπως γίνεται παντού! Καταλήξαμε να ζητάμε τα αυτονόητα!!!!


Οι διορισμοί πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην προυηπηρεσία Στον πίνακα της ειδικής αγωγής να μην προτάσσονται οι έχοντες μεταπτυχιακό και να απαξιώνεται η προυπηρεσία άνω των 50 μηνών. Οχι στην απαξίωσει του πτυχίου με μεταπτυχιακά 1 η 2 ετών
+38 # Δήμητρα 24-12-2018 17:32
Η μοριοδοτηση της προϋπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.. πριν λίγο καιρό είχατε τονίσει τη συμβολή των αναπληρωτών στη στήριξη των σχολείων.. δε γίνεται να απαξιωθεί η προσφορά αυτών των ανθρώπων.. εξάλλου στην πρόσφατη προκήρυξη για τη βοήθεια στο σπίτι τονισατε τη σημασία της προϋπηρεσίας.. γιατί να μη γίνεται το ίδιο και στους εκπαιδευτικούς; Τα προσόντα ναι βοηθούν τον κάθε εκπαιδευτικό να εξελιχθεί .. αλλά ο δάσκαλος γίνεται μέσα στην τάξη! Ας υπάρχει καποια (μικρή)μοριοδοτηση των προσόντων αλλά με την παράλληλη και πραγματική πρόταξη της προϋπηρεσίας.. όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουμε πως δε διδασκουμεαο ίδιο στον πρώτο χρόνο και στον τέταρτο. Όσο για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ το θεωρώ απαράδεκτο.. ήμασταν η μόνη χώρα που ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, να αποδείξουν ξανά ότι κατείχαν τις γνώσεις
-70 # Χρυσάνθη 24-12-2018 17:33
Το νομοσχέδιο σας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η μόνη μου παρατήρηση θα ήταν ως προς το βαθμού πτυχίου όπου θα πρέπει να μοριοδοτείται με συντελεστή όπως σε όλους τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ του δημοσίου..
το 6.49 με το 6.50 να μεταφράζεται σε 7 μήνες προυπηρεσίας διαφορά δεν είναι δίκαιο.
Μεγαλύτερη μοριοδότηση στα παιδιά...
2 παιδιά = σεμινάριο επιμόρφωσης 400 ωρών;;;
+10 # ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. 24-12-2018 17:39
ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ''ΥΠΟΠΤΟ'' Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ 20 ΜΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ 7 ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ! ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1 ΕΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΕ!! (η οποία θεωρείται υποχρεωτική και απαραίτητη από του Υπουργείο) η ΒΡΑΙLLE και οι 4 κύκλοι στη ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ θα πρέπει να μοριοδοτηθούν επίσης και τέλος δεν είναι δυνατόν ο βαθμός πτυχίου π.χ. 6.4 να έχει 7 ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ βαθμό 6.5
+5 # ΗΛΙΑΣ 24-12-2018 17:40
Η Μοριοδoτηση να γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου και όχι με το χαρακτηρισμό...
Το 5 ίδια μόρια με το 6.49;
Παράλογο και άδικο.
Ο βαθμός πτυχίου να πολλαπλασιάζεται με συντελεστή όπως και σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
-5 # ΧΡΙΣΤΙΝΑ 24-12-2018 17:40
Η απολυτη αδικια να απαξιωνεται το βασικο πτυχιο. 4 χρονια σπουδων ισοδυναμωνουν με μεταπτυχιακα 1 ή 2 ετων; Μονο η προϋπηρεσια και το βασικο πτυχιο να μετρησει.
+4 # Δήμητρα Σ. 24-12-2018 17:41
Θεωρώ σημαντικό να γίνουν διορισμοί καθαρά με βάση το πτυχίο και την προυπηρεσία!!!

Είναι αδιανόητο να μην μετρούν όλοι οι μήνες εργασίας των αναπληρωτών που επάξια τόσα χρόνια στελεχώνουν δομές, μετακινούνται από μέρος σε μέρος προσφέροντας την ίδια τους την ψυχή στα σχολεία και στους μαθητές τους!

Επιπλέον, είναι ΑΔΙΚΟ να εξισώνεται ένα πτυχίο ειδικής αγωγής με ένα μεταπτυχιακό, πόσο μάλλον αν αυτό είναι 1 έτους! Είναι κατάφορη αδικία καθώς δεν δίνεται σε όλα τα άτομα η δυνατότητα οικονομικά να κάνουν ένα μεταπτυχιακό. Επίσης, δεν μπορεί ένα μεταπτυχιακό να παίρνει 20 μονάδες και για τους ΠΕ71-61 το μεταπτυχιακό να τους δίνει επιπλέον μόνο 7 μονάδες.

Ακόμη, γιατί να υπάρχει μοριοδότηση ανάλογα με τον βαθμό πτυχίου ως άριστα, λιαν καλως κλπ και να μην γίνεται πολλαπλασιασμός του βαθμού πτυχίου με κάποιο συντελεστή και να παίρνουμε αντίστοιχα μόρια;;;

Τέλος, για ποιον λόγο να είναι προσόν πρόσληψης η ύπαρξη τέκνων; Δεν αδικεί αυτό άτομα που δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να κάνουν παιδιά;
Η δουλειά μας έχει σχέση πρωτίστως με τα ακαδημαϊκά μας κριτήρια. Το κράτος δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας μπορεί με άλλο τρόπο να γίνει αρωγός για άτομα με οικογένεια και παιδιά, που σαφώς το έχουν ανάγκη και το χρειάζονται. Μπορεί μετά την πρόσληψή τους π.χ. να προηγηθούν στην τοποθέτησή τους σε ένα σχολείο.
-5 # Mίνα 24-12-2018 17:41
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ! Πρόταξη του βασικού πτυχίου για τους ΠΕ71/61 και μοριοδότηση της προϋπηρεσίας ΜΟΝΟ! Κατάφωρη αδικία για όσους όργωναν την χώρα για 16 και 17 χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι
-7 # Mίνα 24-12-2018 17:43
ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ και ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ο Ν Ο!!!!!
+9 # ΧΡΙΣΤΙΝΑ 24-12-2018 17:43
Η απολυτη αδικια να απαξιωνεται το βασικο πτυχιο. 4 χρονια σπουδων στα δυο πανεπιστημια ειδικης αγωγης ισοδυναμουν με μεταπτυχιακα 1 ή 2 ετων; Μονο το βασικο πτυχιο και η προϋπηρεσια να ειναι τα κριτηρια
-13 # Ιωάννης Κ. 24-12-2018 17:43
Προσμέτρηση μορίων για εκπληρωμενες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αρνηθήκαμε θέση και χάσαμε προϋπηρεσία για να κάνουμε τη θητεία μας.
-40 # σπυροσ 24-12-2018 17:43
ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ 50ΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4418 ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ
+4 # Emily 24-12-2018 17:45
Απαράδεκτο! Αλλη μια φορά το βασικό πτυχίο των ΠΕ71/61 παραβλέπεται. ΑΙΣΧΟΣ! ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ και προϋπηρεσία μόνο! Δεν χαρίζουμε ούτε ώρα της προϋπηρεσίας μας!
+5 # ΓΙΩΡΓΟΣ 24-12-2018 17:45
Το μεταπτυχιακό να δίνει 20 μόρια στους ΠΕ 70 και μόλις 7 στους ΠΕ 71 ???!! Άδικο και πάραλογο!! Θα πρέπει να δίνει τα ίδια μόρια.
-6 # Βικτώρια 24-12-2018 17:47
Ενώ το μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με 20 μόρια στη γενική, στην ειδική δεν είναι δυνατόν να είναι ίσο με ένα βασικό πτυχίο πτεα. 4 χρόνια βασικών σπουδών + 2 πρέπει να μοριοδοτηθεί επιπλέον... και μετά βάση προϋπηρεσίας.. επίσης να καταργηθούν τα παιδιά και η αναπηρία απ' τα κριτήρια.. δεν είναι δυνατόν να είναι αυτά αντικειμενικά κριτήρια για διορισμό.. μοριοδότηση μόνο των προσόντων και προϋπηρεσίας!
+5 # Ελένη 26-12-2018 16:21
Είμαστε ειδικοί παιδαγωγοί που θέλουμε να εκπαιδεύσουμε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να μπορέσουν να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες με όλους. Με ιδιαίτερη ευκολία όμως και χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης πετάμε στον Καιάδα άτομα που έχουν την ατυχία να έχουν κάποια αναπηρία, που εργάζονται τόσα χρόνια στην εκπαίδευση και τωρα τους στερούμε τη δυνατότητα αυτή... Ένα άτομο με αναπηρία συνήθως είναι δύσκολο να έχει τόσα προσόντα, παρόλα αυτά ενα κράτος δικαίου οφείλει να μεριμνήσει ώστε να δίνει ευκαιρίες σε ανάπηρα άτομα να εργάζονται και να νιώθουν χρήσιμα στην κοινωνία. Προτείνω ποσόστωση για τα άτομα με αναπηρία κι επιτέλους ως ειδικοί παιδαγωγοί ας δείξουμε ενσυναίσθηση στα άτομα αυτά.
-32 # Β. Α. 24-12-2018 17:52
Από τη στιγμή που η απόφαση ορίζει την
προσμέτρηση ακαδημαϊκών κριτηρίων, θεωρώ
παράλειψη που δεν συμπεριλαμβάνονται στη
μοριοδότηση πτυχία ωδείου (οργάνων και ανώτερων θεωρητικών), τουλάχιστον για τον κλάδο ΠΕ91.
Τα ωδεία υπάγονται πλέον στο υπουργείο παιδείας
και οι σπουδές σε αυτά είναι πολύ απαιτητικότερες από
οποιοδήποτε μεταπτυχιακό (15 χρόνια φοίτησης) και η κτήση τέτοιων πτυχίων προσφέρει στο δάσκαλο ουσιαστικότερη και χρησιμότερη γνώση από ότι μια ξένη γλώσσα.
+74 # M.M. 24-12-2018 17:54
τι γίνεται με τη Braille και τη Νοηματική; αυτά δεν μοριοδοτούνται;
+11 # ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 24-12-2018 18:00
Διαβάζω τα σχόλια και καλώς ή κακώς ο καθένας μιλάει από τη σκοπιά του...
Το πιο δίκαιο είναι να μετράνε ΤΑ ΠΑΝΤΑ ότι έχει λοιπόν ο καθένας σε προυπηρεσία, προσόντα και κοινωνικά...
Ούτε ταβάνι προυπηρεσίας ούτε προσόντων...
Προφανώς πρέπει να μοριοδοτηθούν οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί επί σειρά ετών αλλά αντίστοιχα στήριξη θα πρέπει να έχουν και άνθρωποι που μπορεί να διαθέτουν κι άλλα προσόντα, σπουδές, εξειδικεύσεις, ασθένειες, πολυτεκνία κλπ... Ότι δηλαδή συμβαίνει σε μια οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ... Οιδάλλως πάμε σε απλή επετηρίδα... Δυστυχώς αυτά όμως τελείωσανε...
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ είτε έχουν μόνο προυπηρεσία είτε μόνο προσόντα ή και τα δύο...
ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ... Πρόσληψη με βάση το πτυχίο και την προυπηρεσία απλώς γίνονται σε χώρες με ανεργία κάτω από 5%. Σε μας με 40% ανεργία θα γίνεται σκοτωμός όποια κι αν είναι τα κριτήρια...
-31 # Αναπληρώτρια ΕΑ 24-12-2018 18:03
1. Το 2ο μεταπτυχιακό, εφόσον αυτό που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο θα έχει συνάφεια με εφαρμοσμένους κλάδους της Εκπαίδευσης/Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, θα πρέπει να λάβει περισσότερη μοριοδότηση από το σύνολο 27 μορίων που προτείνεται για την κατάθεση δυο τίτλων.
2. Επίσης, χρειάζεται διακριτή μοριοδότηση για τις μεταπτυχιακές σπουδές διετούς φοίτησης σε αντιδιαστολή με εκείνες μονοετούς φοίτησης.
3.Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τον ορισμό ειδικής κατηγορίας ''μονογονεϊική οικογένεια'', όπως ισχύει σε άλλες προκηρύξεις του δημοσίου.

Καλά Χριστούγεννα
+10 # Ρένια 24-12-2018 18:08
Άδικο το νέο σύστημα διορισμού, το οποίο φαίνεται να εξυπηρετεί συμφέροντα συγκεκριμένων ατόμων και όχι του συνόλου των εκπαιδευτικών. Οι μεταπτυχιακοί να έχουν ίσα (και περισσοτερα) μόρια απο τους πτυχιούχους ειδικής, οι οποίοι δεν αποφοίτησαν με άριστα! Ακόμη, με ένα διδακτορικό ισοσταθμίζεται κάποιος με αυτον που έχει προυπηρεσία 40 (!) μηνών, καθώς το διδακτορικό πιάνει 40 μόρια!!!! Αν είναι δυνατόν.. Το βασικό πτυχίο υποβαθμίζεται και υπερτερούν τα μεταπτυχιακά που καποιοι είχαν την οικονομικη δυνατότητα να τα κάνουν..
+21 # Πέτρος 24-12-2018 18:10
Η δικαιοσύνη,όντως είναι τυφλή...
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Η προϋπηρεσία το βασικό κριτήριο διορισμού,μόνο!
-16 # Εφη 24-12-2018 18:11
Θα πρέπει να απουρθεί η πρόταση γιατί έχει πολλά κενά και αδικίες. 1. Δεν γινεται να απαξιώνεται έτσι η προυπήρεσια, πρέπει να αναγνωριζεται ολη. 2. Εϊναι λόγικο ενα μεταπτυχικό να εξισώνεται με ένα πτύχιο 4ετούς φοίτησης; Και αφου επιλέξατε να μοριοδοτησετε σε όλους τους κλάδους το μεταπτυχιακό με 20 μόρια, γιατί να γίνει εξαιρεση την ειδική; 20 μόρια να μετράει και το μεταπτυχιακό όσων έχουν βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής (πε61/πε71). 3. Δε γίνεται να μοριοδοτείται το ίδιο ένας που έχει βαθμό πτυχίο 6.5 με εναν που έχει 8.49.
-28 # Mary pap 24-12-2018 18:12
Στον κύριο πίνακα να βρίσκονται όσοι έχουν μεταπτυχιακό ειδικής αγωγης και βασικό πτυχίο στην ειδικη. Όσοι έχουν σεμινάριο ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία να βρίσκονται στον επικουρικό. Η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου να μην είναι σε τριβαθμη κλίμακα (καλώς κλπ...) αλλά ο κάθε υποψήφιος να παίρνει τα μόρια σύμφωνα με το βαθμό του. Το δεύτερο πτυχίο δίνει πολλά μόρια. Επίσης απο τη στιγμή που βαθμολογείται κοινωνικά κριτήρια θα έπρεπε να δίνονται μόρια σε τέκνα τριτεκνων ή πολυτεκνων οικογενειων όπως γίνεται και σε αλλες προκηρύξεις του δημοσιου.
-10 # Νατάσα 24-12-2018 18:12
Α) η μοριοδοτηση του βαθμού δεν μπορεί να γίνεται βάσει χαρακτηρισμού υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 6,45 με το 8
Β) η Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών εφόσον είναι στο ίδιο αντικείμενο με ένα μετ'/ κο π.χ. ειδική αγωγή δεν μπορεί να αθροίζεται καθώς οποίοι επέλεξαν νεότεροι συνηθως νεοτεροι κ εφόσον υπήρχαν τα μετ'//κα να κάνουν απευθείας μετ'/ Κο στην ειδική. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση και είναι παράλογο να επιστρέψουν να εκπαιδευτούν σε κατώτερη βαθμίδα για ένα αντικείμενο στο οποίο ήδη κατέχουν ανώτερο τιτλο.
+9 # ΟΛΓΑ ΠΟΥΛΙΟΥ 24-12-2018 18:14
Το δεύτερο πτυχίο είναι ανεπίτρεπτο να δίνει 16 μονάδες ενώ το 2ο μεταπτυχιακό μόνο 7. Δλδ. ένα δεύτερο πτυχίο χωρίς συνάφεια στα Παιδαγωγικά είναι ανώτερο ενός δεύτερου μεταπτυχιακού με εξειδίκευση; Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στη μοριοδότηση και πρέπει να ληφθούν υπόψη.
+48 # Νατάσα 24-12-2018 18:15
Που είναι η Νοηματική και το Βraille???? μιλάμε για ειδική αγωγή και βλέπω πως μοριοδοτείται μέχρι κ δεύτερα πτυχία κ μετ'/κα τα οποία μπορεί να είναι εντελώς άσχετα με το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παράξουμε μέχρι κ ξένη γλώσσα μοριοδοτείται αλλά ο εκπαιδευτικός που αφιέρωσε 4 χρόνια απ' την ζωή του για να αποκτήσει επάρκεια στην Νοηματική γλώσσα δεν του αναγνωρίζεται πουθενά!! Ένα δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην ιστορία της τέχνης π.χ που μπορεί να έγινε για προσωπικό ενδιαφέρον μοριοδοτείται ενώ η επάρκεια σε γνώση Νοηματικής και συστημα γραφής κ ανάγνωσης τυφλών που σε κάνει ενεργό κ χρήσιμο εκπαιδευτικό σε περισσότερους τομείς της ειδικής δεν αναφέρεται καν!
Τελικά το σημαντικό δεν είναι να είναι ενας εκπαιδευτικός όσο πιο καταρτισμένος στην ειδική αγωγή ή όχι;
+19 # Μ.Α. 24-12-2018 18:16
Η μοριοδότηση να γίνει σύμφωνα με το βαθμό του καθενός. Στον κύριο πίνακα να μπαίνουν μόνο όσοι έχουν διδακτορικό, μεταπτυχιακό στην ειδική ή βασικό πτυχίο. Οι έχοντες σεμιναριο, ανεξαρτητα απο προϋπηρεσία, να είναι στον επικουρικό.
-57 # Giorgos Ts. 24-12-2018 18:20
To νέο σύστημα κινείται στη σωστή κατεύθυνση αν θέλουμε να λέμε πως ζούμε σε κράτος δικαίου και ισονομίας. Διορισμοί με βάση μόνο πτυχίο και προϋπηρεσία δεν είναι αποδεκτοί στη σύγχρονη κοινωνία και καμία από τις μεγάλες πολιτικές παρατάξεις δεν το ενστερνίζεται. Κάποιες λεπτομέρειες που χρήζουν βελτίωσης στο αρχικό σχέδιο ώστε να είναι ακόμη πιο δίκαιο είναι οι εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεύτερο πτυχίο και δεύτερο μεταπτυχιακό θα πρέπει σαφώς να μοριοδοτούνται ωστόσο μόνο αν είναι σχετικά με την εκπαίδευση. Είναι κοινή λογική.

Ο βαθμός πτυχίου είναι υποκειμενικός και καλό θα ήταν να αφαιρεθεί εντελώς. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά τμήματα με μεγάλες διαφορές στα προγράμματα τους ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε δει να μπαίνουν βαθμοί χαριστικά λόγω ενασχόλησης με τις παρατάξεις κλπ.

Τα σεμινάρια έχουν επικριθεί ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν. Ενδεχομένως να χρειάζεται να μειωθεί η μοριοδότηση τους στο μισό ή να αφαιρεθεί εντελώς.

Σωστή η μοριοδότηση ξένων γλωσσών και γνώσεων ΤΠΕ. Είναι απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να συνεχίσουμε να επιμορφωνόμαστε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Σωστό ότι αυξήθηκε το «ταβάνι» σε σχέση με όσα ακούγονταν. Έτσι έπρεπε να γίνει ώστε να μην απαξιωθεί η προϋπηρεσία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πολύ σωστό το ότι μοριοδοτούνται τα κοινωνία κριτήρια. Δεν μπορούμε να καταλύσουμε εντελώς το κοινωνικό κράτος λόγω κρίσης. Το μόνο που θα άλλαζα θα ήταν η μοριοδότηση των παιδιών. Αν η αναπηρία δίνει 20 μονάδες το ίδιο θα πρέπει να δίνει και η πολυτεκνία. Επομένως η διαβάθμιση όσον αφορά στα παιδιά θα πρέπει να είναι 5 μόρια για το κάθε παιδί και όχι 2 όπως είναι αυτή τη στιγμή στο σχέδιο. Αν η αναπηρία πέσει το 16 τότε 4 το κάθε παιδί και ούτω καθεξής.
+12 # Martha 24-12-2018 18:28
Η απόκτηση παιδιών δεν είναι δυνατόν να αποτελεί προσόν διορισμού καθώς δεν έχει καμία σχέση με την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού να διδάξει. Επίσης, κρίνεται ως πρακτική διαχωρισμού των πολιτών σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, όσων έχουν παιδιά και όσων είναι άτεκνοι. Με αυτόν τον τρόπο τιμωρούνται οι άτεκνοι είτε γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν παιδιά είτε γιατί δεν έτυχε και όλα αυτά σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Η χορήγηση επιδομάτων στους έχοντες τέκνων θα ήταν μία καλή λύση και όχι ο διαχωρισμός των πολιτών.
-11 # Μ.Μ. 25-12-2018 09:40
Παραθέτοντας Martha:
Η απόκτηση παιδιών δεν είναι δυνατόν να αποτελεί προσόν διορισμού καθώς δεν έχει καμία σχέση με την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού να διδάξει. Επίσης, κρίνεται ως πρακτική διαχωρισμού των πολιτών σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, όσων έχουν παιδιά και όσων είναι άτεκνοι. Με αυτόν τον τρόπο τιμωρούνται οι άτεκνοι είτε γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν παιδιά είτε γιατί δεν έτυχε και όλα αυτά σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Η χορήγηση επιδομάτων στους έχοντες τέκνων θα ήταν μία καλή λύση και όχι ο διαχωρισμός των πολιτών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΆΣ ΜΑΣ! Εμείς που είμαστε εκπαιδευτικοί ξερουμε καλα ποσο δυσκολο ειναι ν εχεις παιδί! Ελεος ειστε τραγικοι! Παραπανω μοριοδότηση στα τεκνα και στην προϋπηρεσία!!!!
+19 # Μαρια Μ. 28-12-2018 14:53
Πολυ σωστα! Η αποκτηση παιδιων δεν εχει καμια σχεση με την καταλληλοτητα καποιου για μια συγκεκριμενη θεση εργασιας! Η οικογενεια ας ενισχυθει με επιδοματα! Θα πρεπει να αφαιρεθει η αναλογη μοριοδοτηση.
-155 # Γ. Γιαννακοπουλος 24-12-2018 18:29
Απλά άψογο προσθέστε και τα μόρια ασεπ στην ειδική και θα γίνει τέλειο! Συγχαρητήρια για τη μοριοδορηση των 2 τέκνων! Εύγε!
+47 # Κωνσταντίνος Β. 24-12-2018 18:31
Να ισχύσουν οι πίνακες ειδικής αγωγής όλων των κλάδων ως έχουν, κύριοι-επικουρικοί. Διορισμοί των εκπαιδευτικών από τους υπάρχοντες πίνακες με τα ισχύοντα κριτήρια τώρα. Ισομέρεια διορισμών μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ΕΕΠ, ΕΒΠ, αναλόγων των λειτουργικών αναγκών. Τέλος στον εμπαιγμό και στο ανακάτεμα της τράπουλας.
+1 # Ελενη 24-12-2018 18:31
Απόσυρση της τροπολογίας !!! Οι διορισμοί θα πρέπει να βασίζονται στην προϋπηρεσία των αναπληρωτών και στο βασικό πτυχίο !!!
+15 # Μαργαρίτα 24-12-2018 18:36
Κύριε Υπουργέ δεν γινεται να μοριοδοτείται η ξένες γλώσσες, οι οποιες δεν εχουν καμια συνάφεια με το αντικείμενό μας. Και ειδικότερα να αυξάνονται τα μόρια ανάλογα με τον βαθμό. Γνωρίζετε οτι όπως αναφερθήκατε και στον ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να κινδυνευει κάποιος απο μια μέρα που έδωσε πχ εξετάσεις στα Αγγλικά, να μείνει εκτος προσλήψεων. Αλλωστε δεν έχει καμια σχέση με το αντικείμενό μας αυτό το κριτήριο. Επίσης δεν μπορεί η προϋπηρεσία να έχει την ίδια βαρυτητα με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, καθώς πολλοί αναπληρωτές γυρνούσαν ολοι την Ελλάδα επί πολλα συναπτά έτη, μη μπορώντας να κάνουν μεταπτυχιακά αφου δεν βρίσκονταν καπου σταθερά. Επίσης δεν μπορούμε να υπάρχει ως κοινωνικό κριτήριο τα τέκνα καθώς κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην μπόρεσαν να κάνουν παιδιά ή να μην ήθελαν και αυτή η πράξη είναι σαν να τους τιμωρείται για κάτι.
+2 # Μαρία 24-12-2018 18:38
Δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο, αν συναθροίζονται οι μονάδες των ξένων γλωσσών, αν κάποιος υποψήφιος έχει παραπάνω από μία (1). Ή πρέπει να έχει μόνο μία γιατί το προσοντολόγιο είναι 'επιλεκτικό' στα προσόντα;
-10 # Niki 24-12-2018 18:39
Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Διορισμοί με βάση την προϋπηρεσία και το βασικό πτυχίο.
+21 # Νίκος 24-12-2018 18:41
να μετρήσει το πτυχίο από τη σχολή καράτε... και του μπαλέτου... τζάμπα τρέχαμε?
-85 # Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ 24-12-2018 18:42
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ

και δίνεις και μοριακός προϋπηρεσίας μεταπτ γλώσσα σεμινάρια κλ κλπ Λ κλπ
-72 # eri 24-12-2018 18:42
Να μετρησει η προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες περιοχες ή έστω ενα μερος αυτης της προϋπηρεσίας.
Θεωρω οτι οι αναπληρωτες που προσφέρουν μόρφωση στους μαθητες σε τετοιες περιοχες οπου οι συνθηκες διαβιωσης ειναι δύσκολες θα πρεπει να ανταμειφθούν για το εργο κ την προσφορα τους.
+5 # Λίνα 24-12-2018 19:04
Ανεξήγητη η υπερμοριοδότηση των ακαδημαικών κριτηρίων.
Ένας με διδακτορικό (που εξυπακούεται ότι έχει και μεταπτυχιακό) θα πάρει 40+20=60 μόρια. Ίδια μόρια με κάποιον που έχει 60 μήνες προυπηρεσία!
Να διπλασιαστούν τουλάχιστον τα μόρια της προυπηρεσίας!
-29 # Νίκος Κ. 24-12-2018 19:09
Σωστή η εξίσωση 70ΕΑΕ/71 - 60ΕΑΕ/61 στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 1277/2018. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισυνταγματικό. Θεωρώ επίσης δίκαιο αίτημα την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας και την αναβάθμιση της σε σχέση με όλα τα κριτήρια που πρέπει να είναι πιο χαμηλά.
+13 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:37
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΣτΕ 1277/2018 :Τα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
-6 # Βαρβάρα Χ. 03-01-2019 12:37
ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-6 # Γιώργος Θ. 03-01-2019 17:20
Παραθέτοντας Βαρβάρα Χ.:
ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

Η προυπηρεσία είναι ΕΝΙΑΙΑ και ορθώς πράττει το υπουργείο σύμφωνα με το ΣΤΕ διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν προσφυγές. Επιτέλους το δίκαιο αποκαθίσταται καθώς πάνω από 10 χρόνια συνάδελφοι καθηγητές διαμόρφωναν το σχολικό τους πρόγραμμά σύμφωνα με όλους τους μαθητές της τάξης τους συμπεριλαμβανομένου των εαε.
-8 # Ειρήνη 03-01-2019 19:28
Παραθέτοντας Γιώργος Θ.:
Παραθέτοντας Βαρβάρα Χ.:
ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

Η προυπηρεσία είναι ΕΝΙΑΙΑ και ορθώς πράττει το υπουργείο σύμφωνα με το ΣΤΕ διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν προσφυγές. Επιτέλους το δίκαιο αποκαθίσταται καθώς πάνω από 10 χρόνια συνάδελφοι καθηγητές διαμόρφωναν το σχολικό τους πρόγραμμά σύμφωνα με όλους τους μαθητές της τάξης τους συμπεριλαμβανομένου των εαε.

ΑΝ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΛΛΙΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΣΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
+24 # Βασίλης Χριστινάκης 24-12-2018 19:17
Το δεύτερο πτυχίο πρέπει να μοριοδοτείται μόνο αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην βαθμίδα που είναι και το πρώτο πτυχίο.

Π.χ. αν ένας μαθηματικός κάνει αίτηση διορισμού ως μαθηματικός και έχει και δεύτερο πτυχίο ως π.χ. Φυσικός καλώς να παίρνει τα μόρια. Αν όμως έχει δεύτερο πτυχίο ως νηπιαγωγός δεν πρέπει να τα παίρνει αφού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το πτυχίο αυτό στην Β/θμια.
-36 # Γιώργος Δ. 24-12-2018 19:20
Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα αξιοκρατικό σύστημα διορισμών, καθώς λαμβάνει υπόψιν του τόσο την προϋπηρεσία των αναπληρωτών που επί σειρά ετών όργωσαν την Ελλάδα απ' άκρη σε άκρη, όσο και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που αποκτήθηκαν με κόπο και αμέτρητες θυσίες.
Πιο συγκεκριμένα:

Η μοριοδότηση του μεταπτυχιακού, του δεύτερου τίτλου σπουδών, του βαθμού πτυχίου και των λοιπών ακαδημαϊκών κριτηρίων ακολουθεί τα πρότυπα των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι τίτλοι σπουδών είναι συναφείς με την εκπαίδευση. Μοναδικό μελανό σημείο το γεγονός ότι ο βασικός τίτλος σπουδών των συναδέλφων ΠΕ61/ΠΕ71 εξισώνεται με τους μεταπτυχιακούς τίτλους των συναδέλφων ΠΕ60/ΠΕ70, τη στιγμή που σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα ο βασικός τίτλος σπουδών είναι το μοναδικό προαπαιτούμενο για τις προσλήψεις μονίμων/συμβασιούχων. Για το λόγο αυτό οι προσλήψεις θα έπρεπε να γίνονται με μια γενναία ποσόστωση υπέρ των συναδέλφων ΠΕ61/ΠΕ71 ή έστω να δοθεί μια σαφώς μεγαλύτερη μοριοδότηση στο βασικό τίτλο σπουδών.

Όσον αφορά τα μόρια της προϋπηρεσίας, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανώτατο όριο, καθώς στο χώρο της Ειδικής Αγωγής δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι που δουλεύουν πάνω από 13 χρόνια, από τη στιγμή που δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα διορισμού. Θα πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί ότι γίνεται λόγος για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε αυστηρά και μόνο σε δομές Ε.Α.Ε.

Τέλος, η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων δεν λειτουργεί τιμωρητικά για τους συναδέλφους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, συνεπώς κρίνεται ηθικά ορθή.
+26 # Εφη 24-12-2018 19:21
Ως αναπληρώτρια ειδικης αγωγης για 12 χρόνια θεωρώ ότι ο διορισμός πρεπει να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την προϋπηρεσία. Τα ακαδημαΐκα προσόντα πρέπει να μοριοδοντούνται μετά τον διορισμό για την μισθολογική εξέλιξη ή την εξέλιξη θέσης. Η επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί υποχρέωςη της πολιτείας.Επίςης Ο χαρακτηρισμός μόνιμη αναπηρία πρεπει να αποσυρθεί γιατί οι επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας πιστοποιούν το ανώτερο μέχρι 3 χρόνια. Οχι αλλη ματαίωση για εκπαιδευτικούς που έδωσαν και δίνουν την ψυχή τους στο εκπαιδευτικό μετερίζι.
+19 # basiliki 24-12-2018 19:26
Αδικη η μοριοδοτηση πτυχιου απο την στιγμη που εχετε προβει σε ενοποιηση ειδικοτητων π.χ οικονομολογων με τει και οικιακη οικονομια δεν μπορει να εξισωνεται πτυχιο πανεπιστημιου με πτυχιο τει και να μας αξιολογειται με βαση το βαθμό πτυχιου, άδικη η μη μοριοδοτηση braille και νοηματικής ,άδικη η μοριοδοτηση στα κοινωνικά κριτηρια το πιο σωστό είναι ποσόστωση, προσμέτρηση ολής της προυπηρεσιας με ειδικό συντελεστη
-5 # Κώστας 24-12-2018 19:38
Δεν μας λεει αν αναγνωριζεται το ecdl και τα παρομοια πιστοποιητικό για τη γνωση των Η/Υ. Επισης, γιατι να μετραει και το μαστερ και το διδακτορικό μαζι; Δηλαδή γιατι να συναθροιζονται αν αφορουν στο ιδιο γνωστικο αντικειμενο; Επιπλεον, για τους πε70ΕΑΕ θα μετραει ο βαθμος πτυχιου τους ή ο βαθμος μεταπτυχιακου; Και ποσα σεμιναρια 300 ωρων μπορουν να μετρησουν;
+13 # ΝΙΚΟΣ 24-12-2018 19:39
Δεν είναι αξιοκρατικό το κάθε παιδί να λαμβάνει 2 μόρια και το δεύτερο μεταπτυχιακό μόνο 7 μόρια ή το σεμινάριο μόνο 4 μόρια!

Το σωστότερο είναι οι διορισμοί να γίνουν βάσει των πινάκων αναπληρωτών, όπως ακριβώς γίνεται η πριμοδότηση των νυν εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι».
# Χριστίνα Τσαγδή 24-12-2018 19:41
Θεωρω κατάφορα άδικο να μην προσμετράτε στην ΕΑΕ η δευτερευουσα ειδικότητα ειδικής αγωγης για τους ΠΕ11. Θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε στους πίνακες ειδικής με την ειδικότητά μας. Είναι ειδικότητα ενός έτους όπως και ένα μεταπτυχιακό και σε αντίθεση με το μεταπτυχιακό η εκπαίδευση αφορούσε τον ευρύτερο χώρο της ειδικής φυσικής αγωγής και όχι μόνο μία κατέυθυνση όπως συνηθίζεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα μονοετούς φοίτησης. Σε ενα ειδικό σχολείο θα συναντήσεις πολλές κατηγορίες παιδιών με ανάγκες και όχι μια συγκεκριμένη κατηγορία π.χ αυτισμό ή μογγολισμό. Στην ειδικότητα τα κάνεις όλα υποχρεωτικά και εξετάζεσαι σε αυτά. Στο μεταπτυχιακό όχι απαραίτητα. Είναι άδικο να μην μπορούμε να είμαστε στους πίνακες της Ειδικής.....εμείς με δευτερεύουσα ειδικότητα.
-19 # Στέλλα 24-12-2018 19:41
Με βρίσκει σύμφωνη το νέο σύστημα διορισμών στην Ειδική Αγωγή γιατί ειναι προς τη σωστή κατεύθυνση! Αφού Δεν έχει γραπτό διαγωνισμό κάτι για το οποίο ολοι θα έπρεπε να είναι ευγνώμων! Λογική η μοριοδότηση οπως γίνεται παντού!
Οσο για αυτον παραπάνω που εχει γράψει το ίδιο σχόλιο καμια δεκαριά φορές και απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ με μεταπτυχιακό να του υπενθυμίσω την απόφαση του ΣτΕ που χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταξη των 61 κ 71 εναντι των ΕΑΕ....! Και πώς μπορεί οι συνάδερφοι να έχουν δουλέψει 17 χρόνια οπως μας λέει αλλα δούλευαν διπλα στο σπίτι τους και έχουν κάνει ηδη την οικογένειά τους και φυσικά μπραβο τους. Αυτοί που έχουν 17 χρόνια θα διοριστούν τωρα με αυτό το σύστημα οπότε καλο ειναι να μην παραπληροφορεί αυτος παραπάνω. Επίσης να επισημάνω πως είναι κοντά στους 2500 μεταπτυχιακούς που συμφωνούν με αυτο το σύστημα. Και αποτι βλέπω ο καθένας γράφει εδω οτι τον βολεύει και ότι τον συμφέρει οποτε το υπουργείο θα κάνει στο τέλος το δικό του!
+4 # Νίκος 24-12-2018 19:42
Κάθετα αντίθετος στα κοινωνικά κριτήρια. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους γονείς και να κάνουμε κάτι για την υπογεννητικότητα, δίνουμε φοροαπαλλαγές, επιδόματα, καλύτερες τοποθετήσεις κα. ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ με κοινωνικά κριτήρια. Δεν τιμωρούμε αυτούς που από επιλογή δε γίνονται γονείς ή τυχαίνει να γεννιούντια υγιείς. Αυτό είναι ανισότητα, βαρβαρότητα.
+12 # Δρ 24-12-2018 19:42
Να απαντήσουν οι συνάδελφοί: Διδακτορικά από ελληνικά πανεπιστήμια τα αγοράσαμε κι εμείς; Η ανωνυμία του διαδικτύου επιτρέπει τη συκοφαντία ή οποία είναι ποινικό αδίκημα;
-4 # Μαρία 30-12-2018 22:49
Εμείς δεν τα αγοράσαμε και βγήκαμε σχεν τρελοί για να τα βγάλουμε , αλλά καμία ελπίδα δεν ελπίδα δεν έχουμε με 120 μήνες προϋπηρεσία?! Προφανώς η έρευνα, η διδασκαλία στα ΑΕΙ ΤΕΙ δεν είναι ισάξια με το μάθημα στα ΣΔΕ και στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς γραπτό ΑΣΕΠ .

Τι να πει κανείςεχει ταβάνι 120 μήνε!??! Για όνομα του θεού !!!
-25 # Θοδωρής 24-12-2018 19:45
Είναι απαραδεκτο οι πε71 και πε61 να εξισώνονται με κατοχους ενος απλου μονοετους μεταπτυχιακου απο την κυπρο και τη βουλγαρια. Η εμπορευματοποιηση της ειδικης αγωγης με αυτο τον τροπο δεν εχει προηγουμενο.Σπρωχνετε τον κοσμο σε αμφιβολης ποιοτητας μεταπτυχιακα προγραμματα με γνωμονα το κερδος.Προτεινω λιαν επιεικως 30 μορια στους πε71 και πε61 και 20 μορια για πε70.50 και πε60.50.
Επισης ο αριθμος των δυο μοριων για καθε παιδι ειναι υπερβολικα μικρος σε ενα κρατος που αντιμετωπιζει τεραστιο δημογραφικο προβλημα. Θα πρεπει ενα κρατος προνοιας να ενισχυσει περισσοτερο τους ανθρωπους που εχουν περισσοτερες αναγκες. Προτεινω λοιπον 5 μορια για καθε παιδι.Δεν ειναι δυνατον 2 παιδια να δινουν τα ιδια μορια με ενα σεμιναριο 300 ωρων οπου δεν υπαρχει ο παραμικρος ελεγχος.
Η ρυθμιση για το βαθμο πτυχιου ειναι σωστη και πρεπει να διατηρηθει με την τωρινη της μορφη. Αυτος που αριστευει δικαιουται τα περισσοτερα μορια που στην προκειμενη περιπτωση ειναι καλως 21.
Προτεινω επισης να καταργηθει η διαταξη για τα 4 μορια των 300 ωρων λογω απουσιας ελεγχου.
+1 # Χρήστος Z. 24-12-2018 19:50
Αυτονόητη η ισοτιμία 71/70ΕΑΕ - 61/60ΕΑΕ με βάση και τα όσα αποφάνθηκε προσφάτως το ΣτΕ σε σχέση με αυτό. Θεωρώ όμως πως στην κατάταξη δεν πρέπει να υπερτερούν τα ακαδημαϊκά έναντι της προϋπηρεσίας. Άρα κατάταξη όλων με κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία.
-57 # Δημήτρης 24-12-2018 20:00
Το νέο σύστημα διορισμού μονίμων και αναπληρωτών ειδικής εκπαίδευσης δείχνει να εξισώνει τους ΠΕ70.ΕΑΕ, με 6 έτη σπουδών, ήτοι κατόχους πτυχίου και μεταπτυχιακού με τους ΠΕ71, τετραετούς φοίτησης. Θαρρώ είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς την αδικία σε βάρος των κατόχων μεταπτυχιακών. Παγκοσμίως ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι ανώτερος εν συγκρίσει με ένα απλό πτυχίο, πολλώ δε μάλλον σχολών ειδικής εκπαίδευσης που έχουν πλειστάκις αμφισβητηθεί στη χώρα μας. Το πτυχίο ειδικής αγωγής, λοιπόν, θα έπρεπε να λαμβάνει μηδέν (0) μόρια και το συναφές μεταπτυχιακό 20 μόρια.
Το δεύτερο πτυχίο από ΑΕΙ δε θα έπρεπε να μοριοδοτείται μιας και δε μπορεί να φέρει συνάφεια με την ειδική αγωγή. Πώς, λοιπόν, αποτελεί προσόν αφού ουδεμία σχέση έχει με τον κλάδο; Κάτι ανάλογο θα έπρεπε να συμβαίνει με το δεύτερο μεταπτυχιακό, καθώς θα έπρεπε να μοριοδοτείται μόνο σε περίπτωση που φέρει συνάφεια με την ειδική εκπαίδευση ή τη σχολική ψυχολογία.
Εσφαλμένος και προβληματικός είναι ο διαχωρισμός των κατόχων τίτλων υπό τον χαρακτηρισμό «καλώς», «λίαν καλώς» και «άριστα», καθώς ο βαθμός 6,51 σε καμία περίπτωση δεν είναι ίσος του 8,49 (και οι δύο υποψήφιοι θα λαμβάνουν τα ίδια μόρια). Σαφώς καλύτερο θα είναι να λαμβάνει κάθε υποψήφιος μόρια με βάση τον βαθμό του για κάθε μονάδα πάνω από τη βάση 5, επί 10. Για παράδειγμα για βαθμό 7,91 ο υποψήφιος να λαμβάνει ( 7,91 - 5 = 2,91) Χ 10 =29,1 μονάδες.
Ακατανόητη η μοριοδότηση του σεμιναρίου Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς σε κάθε περίπτωση δε συγκρίνεται με ένα μεταπτυχιακό. Με λίγα λόγια οι μεταπτυχιακοί και πτυχιούχοι ειδικής αγωγής οδηγούνται στο να κάνουν προγράμματα εξειδίκευσης που τίποτε δεν έχουν να τους προσφέρουν, μόνο και μόνο για να μοριοδοτηθούν. Η μοριοδότηση των σεμιναρίων πρέπει να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ και όχι σε ένα πίνακα ήδη επαρκώς εξειδικευμένων ατόμων.
-30 # Στέλλα 24-12-2018 20:02
ΣΩΣΤΗ η εξίσωση 70ΕΑΕ/71 - 60ΕΑΕ/61 στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 1277/2018. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισυνταγματικό. Θεωρώ επίσης δίκαιο αίτημα την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας ως κυρίαρχο κριτήριο στην κατάταξη.
+11 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:37
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΣτΕ 1277/2018 :Τα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
-4 # ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. 02-01-2019 19:54
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-5 # ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 02-01-2019 20:10
Παραθέτοντας ΔΗΜΗΤΡΗΣ:
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΣτΕ 1277/2018 :Τα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.

ENNOEITAI OTI EXEI ΣΧΕΣΗ , KAΘΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ Η ΕΙΔΙΚΗ ΗΤΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΚΤΑΣ ΠΟΛΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. ΜΗΝ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕς ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ.
-1 # Βαρβάρα Χ. 03-01-2019 12:42
ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-2 # Βαρβάρα Χ. 03-01-2019 12:44
Παραθέτοντας Βασιλική:
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-5 # Βαρβάρα Χ. 03-01-2019 12:46
Παραθέτοντας ΓΙΑΝΝΗΣ Χ.:
Παραθέτοντας Κούλα:
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-39 # Λευτέρης Μ. 24-12-2018 20:04
Κατ' αρχήν το νέο σύστημα διορισμού κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι αρκετά ισορροπημένο και υπάρχει αληθινή διάθεση να είναι αξιοκρατικό. Ωστόσο σε κάποια σημεία επιδέχεται διορθώσεων.
Ενδεικτικά:
1. Η μοριοδότηση του δεύτερου μεταπτυχιακού θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη

2. Το ταβάνι στα μόρια των ακαδημαϊκών κριτηρίων θα μπορούσε να μην είναι αθροιστικό, δηλαδή τα επιμέρους κριτήρια να μην αθροίζονται σε 120 μόρια. Θα μπορούσε δυνητικά το συνολικό άθροισμα για κάποιον υποψήφιο να είναι μεγαλύτερο από 120, αλλά να προσμετρώνται μέχρι 120, όπως ακριβώς και η προϋπηρεσία η οποία μπορεί δυνητικά να είναι μεγαλύτερη.

3. Το πρώτο και δεύτερο παιδί δεν θα πρέπει να δίνει μόρια

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου. Έχουν την υποστήριξη πολλών, παρότι ίσως ακούγονται πιο δυνατά οι κραυγές κάποιων που διαφωνούν. Ελπίζω το υπουργείο να μείνει σταθερό στα βασικά σημεία του συστήματος προκειμένου να διαμορφωθεί επιτέλους ένα σύννομο και σύγχρονο σύστημα διορισμών!
-47 # Κώστας 24-12-2018 20:06
Μοριοδότηση μόνο στα μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής ή Σχολικής Ψυχολογίας και όχι στο απλό πτυχίο Ειδικής. Αναίτια και προκλητική η εξίσωση κατόχων μεταπτυχιακών με απλούς πτυχιούχους.

Δεύτερα πτυχία και μεταπτυχιακά να μη μοριοδοτούνται αν δεν είναι συναφή με την ειδική εκπαίδευση.

Τέλος, γιατί περιορίζεται το σύστημα διορισμών σε μία μόνο ξένη γλώσσα παραμένει άγνωστο!
+16 # Katerina 24-12-2018 20:10
Πόσο αξιοκρατικό θεωρείτε τη μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου; Υπάρχουν τμήματα που μοιράζουν τα άριστα με το τσουβάλι, και εμείς οι παλιότεροι φτύναμε αίμα για να πάρουμε το 5. Βάλτε ένα φίλτρο στους πίνακες του e-aitisi να δείτε τι βαθμοί πτυχίου δηλώνονται. Προφανές ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μελέτη προ της δημοσίευσης των κριτηρίων.
Επιπλέον, πόσο άδικο είναι να μοριοδοτείται η άριστη γνώση ξένων γλωσσών, και το δεύτερο μεταπτυχιακό με μη συνάφεια στην εκπαίδευση και να πετιούνται στον καιάδα τα χρόνια της προϋπηρεσίας....
+17 # Βασίλης 24-12-2018 20:11
Προηγείται στις μόνιμες προσλήψεις ΕΑΕ κάποιος που έχει μόνο το μεταπτυχιακό και έχει μηδενική προυπηρεσία; Πόσο λογικό είναι κάποιος λόγω μεταπτυχιακού να μπαίνει στον κύριο πίνακα και κάποιος παρά την μεγάλη του προυπηρεσία να μπαίνει στον επικουρικό; Μέχρι φέτος διευκρινίζονταν ότι όποιος έχει πενήντα μήνες μπαίνει στον κύριο πίνακα. Το ίδιο ισχύει και τώρα;
+4 # Ελένη 24-12-2018 20:11
Ο βαθμός πτυχίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.. Πολλοί από μας κοπιάσαμε για κάποιον αξιοπρεπή βαθμό και δεν μας χαρίστηκε τίποτα.. Ναι σε όλα τα προσόντα και την προϋπηρεσία.. Ο γραπτός διαγωνισμός θεωρώ πως δεν πρέπει να μοριοδοτηθεί καθώς έτσι αδικούνται υποψήφιοι που πήραν πτυχίο μέσα στην τελευταία δεκαετία...Επίσης γιατί πρέπει να αδικούνται οι υποψήφιοι που για οποιοδήποτε λόγω είναι άτεκνοι;
+13 # Αννα 24-12-2018 20:15
Να βγει η λεξη "μονιμη" απο τη φραση μονιμη αναπηρια.Τοσα χρονια μοριοδοτουμαστε οσοι εκπαιδευτικοι εχουμε αναπηρια απο 67% και ανω.Ολοι εχουμε μονιμη αναπηρια αλλο που τα ΚΕΠΑ δινουν σε συγκεκριμενες περιπτωσεις τη γνωματευση που αναγραφει "μονιμη αναπηρια".Δε φταιμε εμεις που μας βαζετε καθε 1,2,3 χρονια να περναμε απο επιτροπη για να αποδεικνυουμε συνεχώς την αναπηρια μας.
+18 # Βασιλικη 24-12-2018 23:56
Παραθέτοντας Αννα:
Να βγει η λεξη "μονιμη" απο τη φραση μονιμη αναπηρια.Τοσα χρονια μοριοδοτουμαστε οσοι εκπαιδευτικοι εχουμε αναπηρια απο 67% και ανω.Ολοι εχουμε μονιμη αναπηρια αλλο που τα ΚΕΠΑ δινουν σε συγκεκριμενες περιπτωσεις τη γνωματευση που αναγραφει "μονιμη αναπηρια".Δε φταιμε εμεις που μας βαζετε καθε 1,2,3 χρονια να περναμε απο επιτροπη για να αποδεικνυουμε συνεχώς την αναπηρια μας.Να αποσυρθει η λεξη ΜΟΝΙΜΗ και να μεινει η αναπηρια 67% οπως γινεται κ εχει διορθωθει κ σε αλλες προκυρηξεις του ΑΣΕΠ. Ως εχει καταστρατηγει τους νομους των ευαισθητα κοινωνικων ομαδων.
+18 # ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΜΕΑ 25-12-2018 18:14
Παραθέτοντας Βασιλικη:
Παραθέτοντας Αννα:
Να βγει η λεξη "μονιμη" απο τη φραση μονιμη αναπηρια.Τοσα χρονια μοριοδοτουμαστε οσοι εκπαιδευτικοι εχουμε αναπηρια απο 67% και ανω.Ολοι εχουμε μονιμη αναπηρια αλλο που τα ΚΕΠΑ δινουν σε συγκεκριμενες περιπτωσεις τη γνωματευση που αναγραφει "μονιμη αναπηρια".Δε φταιμε εμεις που μας βαζετε καθε 1,2,3 χρονια να περναμε απο επιτροπη για να αποδεικνυουμε συνεχώς την ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.

[quote name="Βασιλικη"][quote name="Αννα"]Να βγει η λεξη "μονιμη" απο τη φραση μονιμη αναπηρια.Τοσα χρονια μοριοδοτουμαστε οσοι εκπαιδευτικοι εχουμε αναπηρια απο 67% και ανω.Ολοι εχουμε μονιμη αναπηρια αλλο που τα ΚΕΠΑ δινουν σε συγκεκριμενες περιπτωσεις τη γνωματευση που αναγραφει "μονιμη αναπηρια".Δε φταιμε εμεις που μας βαζετε καθε 1,2,3 χρονια να περναμε απο επιτροπη για να αποδεικνυουμε συνεχώς την αναπηρια μας.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. ΜΗΝ ΑΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΝ ΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
+27 # Dim 24-12-2018 20:15
Θεωρώ πως το νέο σύστημα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ειδικά για την ΕΑΕ που δεν υπάρχουν προβλήματα με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Κρίνω πως πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προϋπηρεσία πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στην ΕΑΕ. Επίσης υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για το 2019 με τους πίνακες που θα ανοίξουν Ιανουάριο και θα κλείσουν, καθώς όλοι έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους με την λογική ότι οι πίνακες θα ανοίξουν τον Απρίλιο. Οφείλει το υπουργείο να δείξει μέριμνα ως προς αυτό γιατί ο Ιανουάριος μας αιφνιδίασε. Ας φροντίσει ειδικά στην ΕΑΕ να υπάρχει πρόσβαση και τον Απρίλιο. Ίσως από τα πιο δίκαια συστήματα που έχουν υπάρξει, ακόμα και σε σχέση και με τα κοινωνικά κριτήρια. Δείξτε μόνο κατανόηση για τον Απρίλιο και ανοίξτε τους πίνακες όπως και στην Γενική.
-5 # Κούλα 24-12-2018 20:41
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών
-1 # Dim 24-12-2018 20:53
Στους επικουρικούς αναφέρει ρητά προϋπηρεσία ΕΑΕ. Θεωρώ φυσιολογικό να ισχύσει το ίδιο και στον κύριο πίνακα.
# Σεβασμός στην ΕΑΕ 26-12-2018 22:54
Παραθέτοντας Dim:
Στους επικουρικούς αναφέρει ρητά προϋπηρεσία ΕΑΕ. Θεωρώ φυσιολογικό να ισχύσει το ίδιο και στον κύριο πίνακα.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟ!!!!
-8 # Ευθύμιος Μ. 03-01-2019 11:04
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ Η ΕΙΔΙΚΗ ΗΤΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΚΤΑΣ ΠΟΛΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΓΙΑΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ.
+1 # Σεβασμός στην ΕΑΕ 27-12-2018 12:55
Παραθέτοντας Dim:
Στους επικουρικούς αναφέρει ρητά προϋπηρεσία ΕΑΕ. Θεωρώ φυσιολογικό να ισχύσει το ίδιο και στον κύριο πίνακα.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟ!!!!
-2 # Νίκος 28-12-2018 19:27
Συμφωνώ.
+7 # Κυριακή Μ. 26-12-2018 11:28
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕ71 ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ! ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΜΙΑ!
+14 # ΕΑΕ 26-12-2018 13:02
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.
+13 # Dim 28-12-2018 19:03
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.

Ακριβώς!
-13 # ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 02-01-2019 20:22
Παραθέτοντας Dim:
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.

Ακριβώς!

πραγματι οι αναπληρωτες ειδικής δεν μπορουν να πανε αναπληρωτεσ στη γενική!!! πρέπει όμως να καταλάβουν οτι δεν είναι η ειδική τα χωράφια κανενός!!!όπως περνάνε την προυπηρεσία τους στους πινακες γενικής έτσι και οι αναπληρωτες της γενικής επιτελους θα περασουν την προυπηρεσία τους στουσ πίνακες τησ ειδικής!!
# Μαρία 03-01-2019 12:56
ΑΠΟ ΔΩ Κ ΣΤΟ ΕΞΗΣ...ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
+13 # Νίκος 28-12-2018 19:28
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.

Συμφωνώ απόλυτα.
+9 # Ν.Γ. 29-12-2018 19:19
Παραθέτοντας Νίκος:
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.

Συμφωνώ απόλυτα.

Καμία μεταφορά προϋπηρεσίας από Γενική σε ΕΙΔΙΚΗ!!!!
-7 # Βασιλική 02-01-2019 19:58
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-5 # Χριστίνα Μ. 02-01-2019 18:51
ανέκαθεν ήταν ευαίσθητος ακόμα κι όταν προτάσσονταν εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό σε γλώσσα που δεν γνώριζαν! και δούλεψαν εαε χωρίς να είχαν καθόλου εκπαιδευτική προϋπηρεσία στον κλάδο τους1
-9 # Ευθύμιος Μ. 03-01-2019 11:08
Παραθέτοντας Χριστίνα Μ.:
ανέκαθεν ήταν ευαίσθητος ακόμα κι όταν προτάσσονταν εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό σε γλώσσα που δεν γνώριζαν! και δούλεψαν εαε χωρίς να είχαν καθόλου εκπαιδευτική προϋπηρεσία στον κλάδο τους1

ΠΟΣΟ ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΙς ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ. ΗΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ.
-6 # ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. 02-01-2019 19:56
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-9 # Ειρήνη 03-01-2019 19:34
Ο αποκλεισμός των αναπληρωτών της Γενικής Αγωγής που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα στην ΕΑΕ, από τον πίνακα των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής είναι πέρα ως πέρα αναίτιος.
Πιο συγκεκριμένα,
ενώ η προϋπηρεσία των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια προσμετράται στο σύνολό της και στους πίνακες της Γενικής Αγωγής,
το όμοιο δεν συμβαίνει και για τους εκατοντάδες συναδέλφους της Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
Έτσι, συναντάται το παγκοσμίου πρωτοτυπίας φαινόμενο, για δύο αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς προσόντα, δηλαδή α) το βασικό πτυχίο και β) την εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να ισχύουν τα εξής :
Ο πρώτος που εργάζεται στην Ειδική Αγωγή, μπορεί να αξιοποιήσει το ΣΥΝΟΛΟ της προϋπηρεσίας του, και στην Γενική Αγωγή
ενώ η προϋπηρεσία του δεύτερου , που εργάζεται στην Γενική Αγωγή , δεν ισχύει καθόλου στους πίνακες της Ειδικής, χωρίς καμία λογική εξήγηση.
Αδυνατούμε, επομένως, να κατανοήσουμε γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους μαθητές σε τμήματα ένταξης (ή με παροχή παράλληλης στήριξης), εφόσον διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία.
Το δίκαιο και νόμιμο του αιτήματός μας αποδεικνύεται και από το ισχύον καθεστώς για τους μονίμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην Ειδική Αγωγή, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ (νόμος 4415/16, άρθρο 48).
Απαιτούμε λοιπόν ενιαία εφαρμογή του νόμου για όλους τους αναπληρωτές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και άρση του αναίτιου αποκλεισμού της προϋπηρεσίας τους από τους πίνακες πρόσληψης της Ειδικής Αγωγής.
-5 # Θωμάς 28-12-2018 14:36
Που διάβασες πως χρειάζεται προϋπόθεση όπως π.x. μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή; Απλή εκπαιδευτική προϋπηρεσία χρειάζεται. Οι της ειδικής αγωγής χρειάζονται μεταπτυχιακό για να μπουν στο πίνακα της γενικής αλήθεια;
-5 # Maria Oikon. 02-01-2019 06:29
Παραθέτοντας Θωμάς:
Που διάβασες πως χρειάζεται προϋπόθεση όπως π.x. μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή; Απλή εκπαιδευτική προϋπηρεσία χρειάζεται. Οι της ειδικής αγωγής χρειάζονται μεταπτυχιακό για να μπουν στο πίνακα της γενικής αλήθεια;


Χρειαζονται 2ο πτυχιο για να εξισώσουν τα επιπλέον μαθήματα που έχουν οι πε70. Με το δευτερο πτυχιο μπαινουν κανονικα στους πινακες γενιικής.
-1 # Θωμάς 03-01-2019 10:25
Γενικά δημιουργήθηκε μία σύγχηση με τα της ειδικής αγωγής. Αναφέρομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κι όχι στην πρωτοβάθμια. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύει πως υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας πλέον. Kαμία προϋπόθεση δεν χρειάζεται για την μεταφορά της προυπηρεσιας στην ειδική αγωγή. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να επιτρέψουν τους εκπαιδευτικούε μ ε προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή να διεκδικήσουν θέσεις και στη γενική. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη αδικία να έχι το δικαίωμα κάποιος με προυπηρεσια στην ειδικη αγωγη να διεκδικει θεση και στη γενική ενώ να μη συμβαίνει το αντίστροφο. Τονίζω πάλι πως αναφερομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κι 'οχι στην πρωτοβάθμια.
-5 # Maria Oikon. 02-01-2019 06:28
Παραθέτοντας Κούλα:
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών


Ακριβώς! Επιτέλους το ανέφερε κάποιος!
Επιτέλους θα επικρατήσει λογική και δικαιοσύνη.
Όταν κάποιος έχει πτυχίο δημοτικής και μεταπτυχιακό, η προυπηρεσία πρέπει να μετράει και στους δύο πίνακες ολόκληρη.

Αυτό ίσχυε και για τους μόνιμους που έκαναν μετάταξη από τη γενική στην ειδική.

Η προυπηρεσία είναι ενιαία και δημόσια.
-6 # Βασιλική 02-01-2019 20:00
Παραθέτοντας Maria Oikon.:
Παραθέτοντας Κούλα:
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών


Ακριβώς! Επιτέλους το ανέφερε κάποιος!
Επιτέλους θα επικρατήσει λογική και δικαιοσύνη.
Όταν κάποιος έχει πτυχίο δημοτικής και μεταπτυχιακό, η προυπηρεσία πρέπει να μετράει και στους δύο πίνακες ολόκληρη.

Αυτό ίσχυε και για τους μόνιμους που έκαναν μετάταξη από τη γενική στην ειδική.

Η προυπηρεσία είναι ενιαία και δημόσια.

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-4 # ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 02-01-2019 20:31
Παραθέτοντας Maria Oikon.:
Παραθέτοντας Κούλα:
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών


Ακριβώς! Επιτέλους το ανέφερε κάποιος!
Επιτέλους θα επικρατήσει λογική και δικαιοσύνη.
Όταν κάποιος έχει πτυχίο δημοτικής και μεταπτυχιακό, η προυπηρεσία πρέπει να μετράει και στους δύο πίνακες ολόκληρη.

Αυτό ίσχυε και για τους μόνιμους που έκαναν μετάταξη από τη γενική στην ειδική.

Η προυπηρεσία είναι ενιαία και δημόσια.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑΜΕ ΕΜΕΙς ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!!ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ !!!Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥς ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΛΙΓΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙς ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ?
-8 # φωτεινή 03-01-2019 12:49
Παραθέτοντας ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:
Παραθέτοντας Maria Oikon.:
Παραθέτοντας Κούλα:
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών


Ακριβώς! Επιτέλους το ανέφερε κάποιος!
Επιτέλους θα επικρατήσει λογική και δικαιοσύνη.
Όταν κάποιος έχει πτυχίο δημοτικής και μεταπτυχιακό, η προυπηρεσία πρέπει να μετράει και στους δύο πίνακες ολόκληρη.

Αυτό ίσχυε και για τους μόνιμους που έκαναν μετάταξη από τη γενική στην ειδική.

Η προυπηρεσία είναι ενιαία και δημόσια.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑΜΕ ΕΜΕΙς ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!!ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ !!!Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥς ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΛΙΓΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙς ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ?

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-2 # φωτεινή 03-01-2019 12:55
Παραθέτοντας Ελπίδα:
Μα τι λέτε τι ζητάτε καταλαβαίνετε ότι συνάδελφοι ,50 κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πινάκων και στη γενική με αυτή τη λογική!! Τι ζητάτε συνάδελφοι είμαστε καλά να χάσουμε τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με τόσο κόπο??

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-3 # Γιώργος Θ. 03-01-2019 17:28
Παραθέτοντας φωτεινή:
Παραθέτοντας Ελπίδα:
Μα τι λέτε τι ζητάτε καταλαβαίνετε ότι συνάδελφοι ,50 κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πινάκων και στη γενική με αυτή τη λογική!! Τι ζητάτε συνάδελφοι είμαστε καλά να χάσουμε τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με τόσο κόπο??

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

Η προυπηρεσία είναι ΕΝΙΑΙΑ και ορθώς πράττει το υπουργείο σύμφωνα με το ΣΤΕ διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν προσφυγές. Επιτέλους το δίκαιο αποκαθίσταται καθώς πάνω από 10 χρόνια συνάδελφοι καθηγητές διαμόρφωναν το σχολικό τους πρόγραμμά σύμφωνα με όλους τους μαθητές της τάξης τους συμπεριλαμβανομένου των εαε.
-5 # Ευθύμιος Μ. 03-01-2019 11:12
Παραθέτοντας Maria Oikon.:
Παραθέτοντας Κούλα:
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών


Ακριβώς! Επιτέλους το ανέφερε κάποιος!
Επιτέλους θα επικρατήσει λογική και δικαιοσύνη.
Όταν κάποιος έχει πτυχίο δημοτικής και μεταπτυχιακό, η προυπηρεσία πρέπει να μετράει και στους δύο πίνακες ολόκληρη.

Αυτό ίσχυε και για τους μόνιμους που έκαναν μετάταξη από τη γενική στην ειδική.

Η προυπηρεσία είναι ενιαία και δημόσια.
ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ Η ΕΙΔΙΚΗ ΗΤΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΑΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ.ΓΙΑΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ.
-3 # ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. 02-01-2019 19:55
Παραθέτοντας Κούλα:
H προϋπηρεσία της Γενικής μετράει στην Ειδική εφόσον έχεις τα κατάλληλα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό Ειδικής). Όπως και το αντίστροφο όπως και στους μόνιμους. ΤΕΛΟΣ το προνόμιο της Ειδικής που ίσχυε μέχρι πρότινος στους πίνακες των αναπληρωτών

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
+1 # Μαρία 03-01-2019 09:40
Οχι ομως με αναδρομικη ισχύ
-5 # Ανδρέας 03-01-2019 19:37
Ο αποκλεισμός των αναπληρωτών της Γενικής Αγωγής που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα στην ΕΑΕ, από τον πίνακα των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής είναι πέρα ως πέρα αναίτιος.
Πιο συγκεκριμένα,
ενώ η προϋπηρεσία των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια προσμετράται στο σύνολό της και στους πίνακες της Γενικής Αγωγής,
το όμοιο δεν συμβαίνει και για τους εκατοντάδες συναδέλφους της Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
Έτσι, συναντάται το παγκοσμίου πρωτοτυπίας φαινόμενο, για δύο αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς προσόντα, δηλαδή α) το βασικό πτυχίο και β) την εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να ισχύουν τα εξής :
Ο πρώτος που εργάζεται στην Ειδική Αγωγή, μπορεί να αξιοποιήσει το ΣΥΝΟΛΟ της προϋπηρεσίας του, και στην Γενική Αγωγή
ενώ η προϋπηρεσία του δεύτερου , που εργάζεται στην Γενική Αγωγή , δεν ισχύει καθόλου στους πίνακες της Ειδικής, χωρίς καμία λογική εξήγηση.
Αδυνατούμε, επομένως, να κατανοήσουμε γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους μαθητές σε τμήματα ένταξης (ή με παροχή παράλληλης στήριξης), εφόσον διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία.
Το δίκαιο και νόμιμο του αιτήματός μας αποδεικνύεται και από το ισχύον καθεστώς για τους μονίμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην Ειδική Αγωγή, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ (νόμος 4415/16, άρθρο 48).
Απαιτούμε λοιπόν ενιαία εφαρμογή του νόμου για όλους τους αναπληρωτές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και άρση του αναίτιου αποκλεισμού της προϋπηρεσίας τους από τους πίνακες πρόσληψης της Ειδικής Αγωγής.
-20 # Αντώνης 24-12-2018 20:17
Κοινωνικά κριτήρια: Θεωρώ ότι είναι αδικία για τα άτομα με αναπηρία οι 20 μονάδες σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Θεωρώ ότι το πιο δίκαιο είναι να μέτρα η αναπηρία από 50% και από εκεί και πέρα η μοριοδότηση να γίνεται αναλόγα με το ποσοστό αναπηρίας. Δεν μπορεί κάποιος που έχει 50% να λάμβανει τα ίδια μόρια με κάποιον που έχει 80%.
-12 # Γιώργος Σ. 24-12-2018 20:20
Διορισμοί με βάση μόνο προϋπηρεσία και πτυχίο ή μεταπτυχιακό ειδικής. Όχι στο προσοντολόγιο. Όχι δικαίωμα διορισμού στον επικουρικό πίνακα με ένα απλό σεμινάριο.
+10 # Γιάννης Γκ. 24-12-2018 20:26
Με βάση τις εκθέσεις και αποφάσεις των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ τόσο του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι καιρός να αναγνωριστεί με όρους ισοτιμίας η διαχρονική προσφορά όλων των κλάδων ΠΕ70/ΠΕ71 και ΠΕ60/ΠΕ61 στην ΕΑΕ και να προχωρήσει το υπουργείο σε μόνιμους διορισμούς με κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία...
# Παναής Κ. 24-12-2018 20:45
Επιτέλους από τα πιο σωστά σχόλια!!
Ούτε διχασμός ούτε επιθετικότητα!
Δε θα μας τρελάνουν οι διάφοροι προταξιολάγνες!
-5 # Έλσα Χ 24-12-2018 20:27
Οι ΠΕ61\71 θα πρέπει να έχουν περισσότερα μόρια από τα απλά μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής....Οι ΠΕ70.50 επέλεξαν τη γένικη αγωγή και εκεί ανήκουν..Δεν μπορείτε να απαξιώνετε το βασικό πτυχίο.Διορισμοι με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία!!!
+7 # Παναής Κ. 24-12-2018 20:43
ΣτΕ 1277/2018!
Καληνυχτα σας!
-3 # Κυριακή Μ. 26-12-2018 11:25
Το ΣΤΕ ειπε οτι μπορειτε να μπαινετε ισοτιμα με ενα μτπχκο αρα αυτο ειναι το προσον που σας δινει εισοδο την οποια αλλιως δεν θα ειχατε.ωστοσο σας το μοριοδοτει απο πανω κ με 20 τη στιγμη που ο ΠΕ 71 με ιδιο μτπχκο παιρνει 7 μονο! Καληνυχτα σας!!
# Αγγελική 27-12-2018 18:55
To μεταπτυχιακό του ΠΕ71 στην ειδική αγωγή δίνει μόλις 7 μόρια ενώ το ίδιο μεταπτυχιακό για τον ΠΕ70 δίνει 20!!!!!!!!! Μιλάμε για την ειδική αγωγή και ο ΠΕ71 ΔΕΝ εχει δικαιωμα να διοριστει στην γενική αγωγή. Τί έχεις να πεις για αυτό;;; 6000 ευρώ έδωσε και ο ένας 6000 έδωσε και ο άλλος
-28 # Κωνσταντινος Καπ. 24-12-2018 20:34
Προς τη ΣΩΣΤΗ κατεύθυνση το σύστημα διορισμών στην ειδική αγωγή!!

Τα παιδιά δεν αποτελούν κριτήριο πρόσληψης όμως.
Όπως και τα δευτερα πτυχία που προφανως θα ειναι και ασχετα με το επάγγελμα ειναι αδιανόητο να εχουν τόσο μεγάλη μοριοδότηση!

Χίλια μπράβο που επιτέλους η πολτιεία εξισώνει και εξισορροπέι τους 70.εαε με τους 71!
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΞΗ ΚΑΝΕΝΟΣ!
+28 # Έλσα Χ 24-12-2018 20:35
Διορισμοί με βάση το πτυχίο .. Αγγλικά στην ειδική αγωγή γιατί;;;;;; Το. Braiile και η νοηματική που είναι;;;;;Η προϋπηρεσία πρέπει να μετρήσει και όχι τα μεταπτυχιακά
+37 # Δέσποινα Χατζηδρόσου 25-12-2018 00:30
Παραθέτοντας Έλσα Χ:
Αγγλικά στην ειδική αγωγή γιατί;;;;;; Το. Braiile και η νοηματική που είναι;;ά


Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το ερώτημα!
# Μαριάνα Ζ 24-12-2018 20:37
Μόνο η προϋπηρεσία πρέπει να μετρήσει....
+37 # Αναπληρωτής 24-12-2018 20:38
Τι σχέση έχουν τα κοινωνικά κριτήρια σε ένα σύστημα διορισμών και προσλήψεων ειδικών επιστημόνων;; Τα κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά την τοποθέτηση και όχι στην αρχική πρόσληψη ενός επαγγελματία. Πράξτε κοινωνική πολιτική με ορθό και δίκαιο κοινωνικό τρόπο και όχι σε βάρος πολιτών-επαγγελματιών διακρίνοντας τους σε κοινωνικές ομάδες με ανάλογη -άδικη- μοριοδότηση!
Πρϋοπηρεσία και επιστημονικά κριτήρια ορίζουν τον επαγγελματία και όχι τα κοινωνικά.
-18 # Παναής Κ. 24-12-2018 20:42
Σωστό βρίσκω το γεγονός της εξίσωσης και τις ισορροπίας επιτελούς μεταξύ των 71 και 70.εαε!!

Με θλίξη διαβάζω σχόλια συναδέρφων που ζητούν πρόταξη και συνέπως με πετούν εκτός πινάκων.
Θα τους θυμήσω πως με τις απαιτησεις τους αυτές το ΣτΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ πως η προταξη είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. Οπότε να προσέχουν πολύ οι συνάδερφοι τι ζητάνε ακριβώς!
Και να θυμίσω επίσης ποιος βγήκε νικητής από αντίστοιχη διαβούλευση προ διετίας....
Καλά Χριστούγεννα!
-12 # Μαριάνα Ζ 24-12-2018 21:04
Παραθέτοντας Παναής Κ.:
Σωστό βρίσκω το γεγονός της εξίσωσης και τις ισορροπίας επιτελούς μεταξύ των 71 και 70.εαε!!

Με θλίξη διαβάζω σχόλια συναδέρφων που ζητούν πρόταξη και συνέπως με πετούν εκτός πινάκων.
Θα τους θυμήσω πως με τις απαιτησεις τους αυτές το ΣτΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ πως η προταξη είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. Οπότε να προσέχουν πολύ οι συνάδερφοι τι ζητάνε ακριβώς!
Και να θυμίσω επίσης ποιος βγήκε νικητής από αντίστοιχη διαβούλευση προ διετίας....
Καλά Χριστούγεννα!

Αν φίλε μου αγαπούσες τόσο την ειδική αγωγή να πήγαινες εξαρχής και όχι όταν δεν έβρισκες δούλεια..τα φιλιά μου
-6 # Αναπληρωτρια 24-12-2018 21:35
Συγγνωμη κιολας,αλλα κανοντας copy paste σημαινει οτι.δεν εχεις αποψη
-13 # Στέλλα 25-12-2018 17:32
Όποτε θέλει θα πάει στην Ειδική Αγωγή καιβσε όποια Αγωγή η Πολιτεία του δίνει το δικαίωμα. Δε θα πάρει την άδεια σας!
-2 # ΠΕ71 ΧΩΡΙΣΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04-01-2019 11:55
Σε λιγο και ο μαναβης της γειτονιας θα παει συμφωνα με την πολιτεια.μπορει κι αυτος να παρει ένα μεταπτυχιακο από τη βουλγαρια….
-3 # Έλενα 26-12-2018 20:45
Συνάδελφε κάνεις αναφορά για την απόφαση του ΣτΕ ή για το ποιος ''νίκησε'' πριν 2 χρόνια αλλά πουθενά δεν βλέπω ΕΝΑ επιχείρημα σχετικά με το γιατί θεωρείς σωστή την εξίσωση. Με θλίψη λοιπόν διάβασα κι εγώ το δικό σου σχόλιο διότι στοχεύει να αποστομώσει συναδέλφους που προσπαθούν να υπερασπιστούν τις σπουδές τους. Εδώ μέσα εκφράζουμε ο καθένας την άποψη του βασισμένοι σε ορισμένα επιχειρήματα...όχι για να δηλώσουμε πως το παρόν σύστημα μας βολεύει.
Το δικό μου λοιπόν επιχείρημα γύρω από το ότι οι συνάδελφοι 71/61 πρέπει να προηγούνται στους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή είναι πως περάσαμε 55 και βάλε μαθήματα βασισμένα στις διαταραχές και τις αναπηρίες των παιδιών για να έχουμε το δικαίωμα να τα εκπαιδεύσουμε και να τα υποστηρίξουμε. Ορισμένα μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής μπορούν να αποκτηθούν με το πέρασμα μόλις 9 μαθημάτων. Υπάρχει σύγκριση θεωρείς; Εάν σπούδασες 6 χρόνια (4 για το πτυχίο σου και 2 για το μεταπτυχιακό σου) συγχαρητήρια ειλικρινά, δε σε ειρωνεύομαι....όμως στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ,έχεις 2 χρόνια σπουδών και αυτό δεν αλλάζει (όχι εσύ προσωπικά διότι δε σε γνωρίζω, ο συνάδελφος 70.50/60.50) στο πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου σου δεν υπήρχαν εξειδικευμένα μαθήματα Ειδικής Αγωγής -ένα μόνο αν δεν κάνω λάθος-... αν θέλουμε να μιλούμε για ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και όχι για τον ποιον βολεύει το παρόν σύστημα) . Καλά Χριστούγεννα κι από μένα, με λιγότερες επιθετικές στάσεις προς συναδέλφους και περισσότερα επιχειρήματα την επόμενη φορά.

Υ.Γ δεν σε πετάει το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων ,που θέλουν να δουλέψουν σε αυτό που σπούδασαν ,έξω ...μακάρι να δουλεύατε κι εσείς σ'αυτό που κι εσείς αρχικά σπουδάσατε!
-1 # Maria Oikon. 02-01-2019 06:36
Παραθέτοντας Έλενα:
Συνάδελφε κάνεις αναφορά για την απόφαση του ΣτΕ ή για το ποιος ''νίκησε'' πριν 2 χρόνια αλλά πουθενά δεν βλέπω ΕΝΑ επιχείρημα σχετικά με το γιατί θεωρείς σωστή την εξίσωση.
Το δικό μου λοιπόν επιχείρημα γύρω από το ότι οι συνάδελφοι 71/61 πρέπει να προηγούνται στους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή είναι πως περάσαμε 55 και βάλε μαθήματα βασισμένα στις διαταραχές και τις αναπηρίες των παιδιών για να έχουμε το δικαίωμα να τα εκπαιδεύσουμε και να τα υποστηρίξουμε.


Γνωρίζουμε πολύ καλά το προγραμμα σπουδών σας. 55 μαθηματα στην ειδικη;;; Πού τα βρήκατε; Μαθηματα έρευνας δεν είχατε; Έχετε παρακολουθήσει λιγοτερα από ότι και ένας πε70 με μεταπτυχιακο.
Για πείτε μας πόσα μαθήματα έχετε παρακολουθήσει για τον Αυτισμό; Γιατί ένας πε70 με μεταπτυχιακό έχει παρακολουθήσει 2 με 3.

Είναι κριμα να τα παρουσιαζετε ετσι οπως σας συμφερει προσωπικα. Ευτυχως υπάρχει και το κράτος και η νομοθεσία.
-2 # Ευθυμία 24-12-2018 20:47
Τελικά τι ρόλο παίζει το ιεπ, οι πιστωτικές μονάδες, η πρακτική άσκηση στα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά; στο " καλώς", " άριστα" υπάρχουν διαβαθμίσεις, στα διετή και μονοετή μεταπτυχιακά καμία; και το σκάνδαλο με τον δοαταπ, τα μεταπτυχιακα εκ βουλγαρίας και εξ ιταλίας δεν θα εξεταστεί ποτέ;
Γιατί η μοριοδότηση μεσω ΑΣΕΠ δεν ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν ως τώρα για όλες τις προσλήψεις: προϋπηρεσία ως 7 χρόνια, θέσεις για έχοντες, αλλά και μη έχοντες προϋπηρεσία, ειδικές θέσεις για πολύτεκνους, ΑμεΑ, με δίκαιες ποσοστοποιήσεις;
# Σταυρούλα Α. 24-12-2018 20:49
Εφόσον δίνονται στους ΠΕ 11 , 8 μόρια στην κύρια ειδικότητα και 4 μόρια στα σεμινάρια θα πρέπει να δοθεί ανάλογη μοριοδότηση(με αυτή των σεμιναρίων δηλ. 4 μόρια) στην δευτερεύουσα ειδικότητα στην ΕΑΕ.... Να επισημάνω ότι στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής για κάποια χρόνια δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης κύριας ειδικότητας παρά μόνο δευτερεύουσας στην ΕΑΕ. Είναι ειδικότητα ενός έτους ( και με πρακτική άσκηση) και θεωρώ δίκαιο να μοριοδοτηθεί ως ακαδημαϊκό προσόν.Επιπρόσθετα με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ενταχθούν συνάδελφοί μας στους πίνακες που δεν έχουν άλλο ακαδημαϊκό προσόν ΕΑΕ όπως ισχύει και με τους έχοντες σεμινάριο στην ΕΑΕ.
-5 # ΠΕΤΡΟΣ Ζ 24-12-2018 20:53
Eίναι επιστημονικά παραδεκτό πως η γενική παιδαγωγική αποτελεί τη βάση της ειδικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση η ειδική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης και προέκτασή της.

Είναι απίστευτο να εξισώνονται επομένως 6 χρόνια σπουδών των 70.ΕΑΕ/60.ΕΑΕ (πτυχίο παιδαγωγικού + εξειδίκευση) με τα 4 χρόνια των προπτυχιακών 71/61....

Ωστόσο υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που αποδέχεται την ισοτιμία άρα λογικά δεν γίνεται κι αλλιώς...
+4 # Κυριακή Μ. 26-12-2018 11:20
4 πτυχιο+2 μτπχκο=6 χρονια σπουδες ΕΙΔΙΚΗΣ=27 μορια ΜΟΝΟ
2 (στην καλυτερη) μτπχκο=2 χρονια σπουδες ΕΙΔΙΚΗΣ=20 μορια

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΜΤΠΧΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 70.50 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΨΑΛΙΔΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ.
ΑΥΤΟ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ!
+5 # Αγγελική 26-12-2018 16:50
Είναι απολύτως λογικό να υπάρχει μια πρόταξη (και μάλιστα μικρή) των ειδικών παιδαγωγών σε δομές της ειδικής αγωγής από τους δάσκαλους γενικής.Οι απόφοιτοι των σχολών ΕΑΕ ΔΕΝ μπορούν να εργαστούν σε δομές της γενικής αγωγής! Το παράλογο που σκοπίμως δεν αναφέρεις είναι ότι οι δάσκαλοι γενικής μοριοδοτούνται για το ακριβώς ίδιο μεταπτυχιακό τίτλο με 20 μονάδες ενώ οι ειδικοί παιδαγωγοί οι οποίοι έδωσαν τα ίδια χρήματα και κόπιασαν το ΙΔΙΟ μόλις με 7 ΜΟΝΑΔΕΣ!!!
-2 # Αγγελική 27-12-2018 18:52
Μιλάμε για την ειδική αγωγή οπότε δεν έχεις δίκιο. Ο ειδικός παιδαγωγός δεν έχει δικαίωμα να εργαστεί στην γενική και τέλος είναι ύποπτο το μεταπτυχιακό του ΠΕ70 να δίνει 20 μόρια και το μεταπτυχιακό του ΠΕ71 μόλις 7!! Υπόψιν μιλάμε για τα ίδια μεταπτυχιακά προγράμματα των 6000 ευρώ που και εγώ και εσύ στερηθήκαμε αλλά δεν το αναφέρεις καν..
-8 # ΚΥΡΙΑΚΗ 24-12-2018 20:54
Και οι μεταπτυχιακοί οργώνουν τη χώρα όπως οι 71 61 βάση νόμου Απόφαση 1277/2018 του ΣτΕ είμαστε το.ιδιο. απόλυτα σωστή η πρόταση και τα κριτήρια.
+8 # Γιωργος 24-12-2018 20:59
Καμια εξισωση 70.50 με πε71..μας εχετε διαγραψει σαν κλαδο ολα αυτα τα χρονια..κυριε υπουργε,εξισωνετε 4χρονια σπουδων με 1 κ 2χρονια, πληρωμενων ,θεωρητικων μονο σπουδων;;και κατα ποσο ο σωστος επαγγελματιας κρινετε για την ικανοτητα του για εργασια με το αν έχει τεκνα η οχι..τελος σ` ολα αυτα..διορισμοι με βαση το πτυχιο και την προυπηρεσια..προσθηκη της νοηματικης και της γραφής braille
-6 # Μαρία 02-01-2019 06:41
Παραθέτοντας Γιωργος:
ξισωνετε 4χρονια σπουδων με 1 κ 2χρονια, πληρωμενων ,θεωρητικων μονο σπουδων;;


Υποτιμάτε και προσβάλετε τους συναδέλφους σας...
Οι δικές σας σπουδές για το πτυχίο δεν ήταν πληρωμένες; Δεν χρειαστήκατε χρηματα για να τις ολοκληρώσετε; Φροντιστηρια, ενοίκια, μετακινήσεις, φαγητό. Κάποια παιδιά δε τα έχουν αυτά για να σπουδάσουν, αλλά δε σας προσβάλουν κάνοντας λόγο για πληρωμένο πτυχίο.
-6 # Αναπληρωτρια 24-12-2018 21:02
Διορισμοι με βαση το πτυχιο και την πραγματικη προυπηρεσια...τελος στην εξισωση βασικων.πτυχιων και μεταπτυχιακων
-16 # Katerina 24-12-2018 21:34
Ποιο τέλος και ποιά αρχή κυρία Αναπληρώτρια!!
Ειμαστε εδώ θέλετε δε θέλετε!
Μεταπτυχιακοί είμαστε και εμείς άξιοι και έχουμε κάθε δικαίωμα αν όχι μεγαλύτερό από εσας!
Αλλά δυστυχώς με βάση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας θεωρούμαστε απλά ισότιμοι!..
-2 # Κυριακή Μ. 26-12-2018 11:15
Παραθέτοντας Katerina:
Ποιο τέλος και ποιά αρχή κυρία Αναπληρώτρια!!
Ειμαστε εδώ θέλετε δε θέλετε!
Μεταπτυχιακοί είμαστε και εμείς άξιοι και έχουμε κάθε δικαίωμα αν όχι μεγαλύτερό από εσας!
Αλλά δυστυχώς με βάση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας θεωρούμαστε απλά ισότιμοι!..


Για ποιο μεγαλυτερο δικαιωμα μιλατε?
4χρονια πτυχιο ΕΙΔΙΚΗΣ&+2μαστερ ΕΙΔΙΚΗΣ= 6 χρονια σπουδων ΕΙΔΙΚΗΣ και θα παρουμε 27 μορια
Εσεις με 1 αντε το πολυ 2 χρονια σπουδες ΕΙΔΙΚΗΣ θα παρετε 20! Χωρις αυτο το μεταπτυχιακο απλα δεν θα χατε κανενα προσον ειδικης!
+16 # Παπαδ 24-12-2018 21:07
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ με βάση την προϋπηρεσία είτε είναι πε70 είτε πε71. Όλοι έχουμε γυρίσει την Ελλάδα με μια βαλίτσα στο χέρι.
-1 # ΕΛΕΝΗ 03-01-2019 19:48
ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ... ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΟΡΓΩΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....Η ΓΕΝΙΚΗ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΕΡ,,,
-12 # #Παναγιώτης 24-12-2018 21:07
Προσμέτρηση μορίων για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. Είναι άδικο να χάνω 1 χρόνο προϋπηρεσία για μια υποχρέωση που καλώς υπάρχει αλλά αδικεί τους άντρες εκπαιδευτικούς... Και μεις εκείνη την ώρα επιτελούσαμε έργο προς την πολιτεία και μάλιστα από ειδικά σώματα εθελοντικής συμμετοχής μια επιλογή που μας ακολουθεί ακόμα και τώρα.. Ας υπάρξει μέριμνα λοιπόν...
-76 # Παπαδ 24-12-2018 21:11
Να παίρνουμε μόρια όσοι είμαστε τέκνα τριτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών γιατί δεν είμαστε όλοι από ευπορες οικογενειες να αγοράζουμε μεταπτυχιακά. Να εφαρμοστεί οτι ισχύει και σε άλλες προκηρύξεις.
+12 # Ν.Α. 26-12-2018 13:37
Παραφορέθηκε νομίζω η ατάκα με τα "αγορασμένα μεταπτυχιακά" και τις "εύπορες οικογένειες". Τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακούλι και όποιον πάρει ο χάρος. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να ειπωθούν και για όσους κυνηγάνε μόνιμες θέσεις, και για τους πολύτεκνους, και για τους εκπαιδευτικούς συνολικά, αλλά καλό είναι ο καθένας να βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσει και να επιλέγει το επίπεδο που επιθυμεί για τον εαυτό του
-45 # Ανδρέας 24-12-2018 21:16
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ:
Α) ΣΩΣΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΑΣΕΠ
Β) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΧΩΡΑ ΚΑΘΩΣ ΤΟ Νο1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ!!!!! ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!!!!!!! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΩ ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ!! (ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΑΣ.
Γ) ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ 2-3 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΣ ΠΑΡΑΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ!!!
ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1) ΠΑΙΔΙΑ 5 ΜΟΡΙΑ ΕΚΑΣΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 21 του Συντάγματος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ) ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ!!!
2) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0 (ΜΗΔΕΝ) ΜΟΡΙΑ (ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΤΛ ΚΤΛ)!!!
3) ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ!
4) Η/Υ 3 ΜΟΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) ΚΑΙ 5 ΜΟΡΙΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ 7 ΕΝΟΤΗΤΕΣ).
5) ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ!!
(ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ! (ΑΝ ΧΡΗΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ, τότε θα πρέπει να υπάρχει μικρότερης κλίμακας βαθμολόγησης ώστε να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις μορίων μεταξύ των βασικών πτυχίων (ως παράδειγμα παρόμοιο θα πω τον τύπο που χρησιμοποιείται ήδη για την μοριοδότηση των πτυχίων στους πίνακες αναπληρωτών που γίνονται τα τελευταία χρόνια!!
ΔΙΑΒΑΣΩ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΤΟΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΠΤΥΧΊΑ ΕΚΤΟΣ – ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΛ ΚΤΛ.!!
ΚΑΙ ΡΩΤΩ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΝΤΕΝΕΚΕ ΛΑΔΙ!!! ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ???
+76 # Μάνος Κ 24-12-2018 21:31
Ακούστε ένα παράδοξο. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται στην Ειδική να μετρά στη Γενική αλλά το αντίθετο όχι ως τώρα. Και μιλάμε για 2 φιλολόγους ή μαθηματικούς με το ίδιο μεταπτυχιακό. Αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει.Και οι μόνιμοι που αποκτούν προσόντα στην Ειδική Αγωγή μεταπηδουν στην Ειδική αν θέλουν. Αυτό δεν είναι ανισονομια;
+38 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 28-12-2018 15:31
ΜΙΛΑΜΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΕΤΆΘΕΣΗ.
EMAΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔEN MΠOPEI NA MAΣ ΦEPNEI ΣE EKΠΛHΨH TEΛEYTAIA ΣTIΓMH ΠPIN TOYΣ ΔIOPIΣMOYΣ.
ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΧΑΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ?
ΑΝ ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ ΘΑ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ...
+6 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:55
Aπόφαση ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1277/2018

Tα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
-4 # Βασιλική 02-01-2019 20:02
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-8 # Ανδρέας 03-01-2019 19:40
Παραθέτοντας Βασιλική:
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΟ
-2 # Βασιλική 02-01-2019 20:02
Παραθέτοντας Μάνος Κ:
Ακούστε ένα παράδοξο. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται στην Ειδική να μετρά στη Γενική αλλά το αντίθετο όχι ως τώρα. Και μιλάμε για 2 φιλολόγους ή μαθηματικούς με το ίδιο μεταπτυχιακό. Αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει.Και οι μόνιμοι που αποκτούν προσόντα στην Ειδική Αγωγή μεταπηδουν στην Ειδική αν θέλουν. Αυτό δεν είναι ανισονομια;

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-3 # φωτεινή 03-01-2019 12:57
Παραθέτοντας Βασιλική:
Παραθέτοντας Μάνος Κ:
Ακούστε ένα παράδοξο. Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται στην Ειδική να μετρά στη Γενική αλλά το αντίθετο όχι ως τώρα. Και μιλάμε για 2 φιλολόγους ή μαθηματικούς με το ίδιο μεταπτυχιακό. Αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει.Και οι μόνιμοι που αποκτούν προσόντα στην Ειδική Αγωγή μεταπηδουν στην Ειδική αν θέλουν. Αυτό δεν είναι ανισονομια;

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-27 # ΚΥΡΙΑΚΗ 24-12-2018 21:33
4 χρόνια γενικής και 2 μεταπτυχιακού = με 4 μιας σχολής. Και τολματεβκαι μιλάτε
Και χάρη σας κάνουν που μας δίνουν ίσα μόρια.Ελεος πια.
Δικαιη η εξίσωση και με το παραπάνω και ευχαριστώωωω να λέτε που το μεταπτυχιακό δεν παίρνει παραπάνω
+7 # Κυριακή Μ. 26-12-2018 11:10
ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ ΠΟΙΑ ΧΑΡΗ? ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝ Κ ΑΠΟ ΠΑΝΩ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ 2 ΜΤΠΧΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΛΔ 6 ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥ ΜΟΝΟ 7 ΕΠΙΠΛΕΟΝ!
+4 # Αγγελική 26-12-2018 16:53
O μεταπτυχιακός τίτλος για εσένα σε δομές της ειδικής αγωγής μοριοδοτείται με 20 μόρια ενώ για τον ΠΕ 71 ΜΟΛΙΣ με 7!!! Τα ίδια χρήματα δώσατε και το ίδιο κοπιάσατε!. Οι ΠΕ 71 ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να δουλέψουν στην γενική αγωγή, ντροπή σου να υποστηρίζεις το ''δυο μέτρα και δυο σταθμά'' .
+10 # Κατερίνα 24-12-2018 21:35
Απαράδεκτη η απομάκρυνση των πολυτέκνων τουλάχιστον από τη γενική αγωγή... άνθρωποι με τέσσερα και πλέον παιδιά που έχουν στήσει τη ζωή τους εδώ και 15 χρόνια.απαραδεκτο..
ελπίζω τουλάχιστον ο ΑΣΕΠ να μεριμνήσει όπως και σε όλες τις προκηρύξεις περί του 15% των θέσεων σε πολύτεκνους!!!
+24 # Γιάννης Νικολόπουλος 24-12-2018 21:38
Δύο Παρατηρήσεις: 1. Γιατί βαθμός Πτυχίου και όχι βαθμός Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού; Με την λογική αυτή μήπως πρέπει να μετρήσει ο βαθμός (απολυτήριο) του Δημοτικού; Να το καταλάβω σε περίπτωση ισοβαθμίας.
2. Γιατί στον επικουρικό πίνακα της ΕΑΕ να μετράει η προϋπηρεσία της ΕΑΕ και στον κύριο πίνακα να μην υπάρχει αυτός ο προσδιορισμός, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα;
-4 # Ε. 24-12-2018 21:41
Τα κριτήρια διορισμού πρέπει να εστιάζουν στους εξής άξονες: Βασικό πτυχίο &προυπηρεσία. Όλα τα υπόλοιπα στοχεύουν απλώς σε "κυνήγι" προσοντολογίου. Επίσης δεν είναι αντικειμενικό να μοριοδοτούνται τα παιδιά. Αυτό είναι ρατσιστικό έναντι σε όλους όσους δεν μπορούν και δε θέλουν να αποκτήσουν. Τέλος ο βαθμός πτυχίου δεν πρέπει να προσμετρηθεί.
-11 # Νίκη 24-12-2018 21:42
Σε ποια προκηρυξη δημοσιου προσμετραται ο αριθμος τεκνων; οι ατεκνοι για λογους υγειας η απροθυμιας πως λαμβανονται υπόψη; με σχετική "τιμωρια"! Αδιανοητο..ο βαθμος πτυχιου στην Αθήνα διαφοροποιείται αισθητά σε σχεση με τα περιφερειακα τμήματα... αν κ κατοχος ξενων γλωσσών και πιστοποίησης ηλεκτρονικού υπολογιστή, ποιος ο λογος μοριοδοτησης τους στην εκπαίδευση; ποσοστωση στις ειδικες κατηγορίες!! Κ ναι υπαρχουν και συναδελφοι "γενικης" που αγαπανε την ειδικη και δεν μεταπηδησαν για να βολευτουν..παρεπιπτοντως εχω δις επιτυχία στον ασεπ με καλη σειρα και προτιμω την ειδικη αγωγη..
+11 # Ανδρέας 24-12-2018 21:56
Παραθέτοντας Νίκη:
Σε ποια προκηρυξη δημοσιου προσμετραται ο αριθμος τεκνων; οι ατεκνοι για λογους υγειας η απροθυμιας πως λαμβανονται υπόψη; με σχετική "τιμωρια"! Αδιανοητο..ο βαθμος πτυχιου στην Αθήνα διαφοροποιείται αισθητά σε σχεση με τα περιφερειακα τμήματα... αν κ κατοχος ξενων γλωσσών και πιστοποίησης ηλεκτρονικού υπολογιστή, ποιος ο λογος μοριοδοτησης τους στην εκπαίδευση; ποσοστωση στις ειδικες κατηγορίες!! Κ ναι υπαρχουν και συναδελφοι "γενικης" που αγαπανε την ειδικη και δεν μεταπηδησαν για να βολευτουν..παρεπιπτοντως εχω δις επιτυχία στον ασεπ με καλη σειρα και προτιμω την ειδικη αγωγη..

ΣΕ ΟΛΕΣ!
-15 # Γιάννης Θ 24-12-2018 21:56
# Γιάννης Θ 24-12-2018 21:01
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ σε ΔΗΜΌΣΙΟ σχολείο, ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ στους πίνακες αναπληρωτών, 1 χρόνος αναγνώριση του στρατού για τους άνδρες μισθολογικά, ΒΑΘΜΟΣ πτυχίου όχι χαρακτηρισμός. Κοινωνικά κριτήρια (αναπηρία, παιδιά) μόνο ποσόστωση
-2 # Γιάννης Νικολόπουλος 24-12-2018 21:59
Επανέρχομαι και δηλώνω ότι δεν είναι μια συνολική μου τοποθέτηση για τον τρόπο εισόδου στο δημόσιο τομέα απλά κάνω κάποιες παρατηρήσεις: ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ! ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (το υιοθέτησα από άλλο παραπάνω συνάδελφο). ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ: ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ κ.τ.λ. ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ...
+10 # Εύη 24-12-2018 22:10
Άδικο να μην μετράει στην ειδική αγωγή η προϋπηρεσία και της γενικής στους κατόχους μεταπτυχιακου πάντα ή σεμιναρίου ΕΑΕ.Αν η προϋπηρεσία ΕΑΕ μετρήσει στους πίνακες γενικής αγωγης πρέπει να ισχύσει και το αντίστροφο υπό την προϋπόθεση σεμιναρίου ή μεταπτυχιακού στην ΕΑΕ
-7 # Λαμπης 24-12-2018 23:58
Με το τωρινό νομοσχέδιο σταματά αυτή η αδικία χρονών τώρα. Και η προϋπηρεσία γενικής θα μεταφέρεται πλέον στην ειδική με την προϋπόθεση να υπάρχει μεταπτυχιακό η διδακτορικο στην ειδική. Σωστά πράττει το υπουργείο!!!!
-22 # ΕΑΕ 26-12-2018 12:46
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.
Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, που έχει κοινωνική ευαισθησία, θεωρώ πως ενστερνίζεται την συγκεκριμένη άποψη και θα πράξει αναλόγως.
-7 # Νίκος 28-12-2018 19:29
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.
Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, που έχει κοινωνική ευαισθησία, θεωρώ πως ενστερνίζεται την συγκεκριμένη άποψη και θα πράξει αναλόγως.

Συμφωνώ απόλυτα.
# Ανδρέας 03-01-2019 19:42
Ο αποκλεισμός των αναπληρωτών της Γενικής Αγωγής που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα στην ΕΑΕ, από τον πίνακα των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής είναι πέρα ως πέρα αναίτιος.
Πιο συγκεκριμένα,
ενώ η προϋπηρεσία των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια προσμετράται στο σύνολό της και στους πίνακες της Γενικής Αγωγής,
το όμοιο δεν συμβαίνει και για τους εκατοντάδες συναδέλφους της Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
Έτσι, συναντάται το παγκοσμίου πρωτοτυπίας φαινόμενο, για δύο αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς προσόντα, δηλαδή α) το βασικό πτυχίο και β) την εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να ισχύουν τα εξής :
Ο πρώτος που εργάζεται στην Ειδική Αγωγή, μπορεί να αξιοποιήσει το ΣΥΝΟΛΟ της προϋπηρεσίας του, και στην Γενική Αγωγή
ενώ η προϋπηρεσία του δεύτερου , που εργάζεται στην Γενική Αγωγή , δεν ισχύει καθόλου στους πίνακες της Ειδικής, χωρίς καμία λογική εξήγηση.
Αδυνατούμε, επομένως, να κατανοήσουμε γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους μαθητές σε τμήματα ένταξης (ή με παροχή παράλληλης στήριξης), εφόσον διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία.
Το δίκαιο και νόμιμο του αιτήματός μας αποδεικνύεται και από το ισχύον καθεστώς για τους μονίμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην Ειδική Αγωγή, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ (νόμος 4415/16, άρθρο 48).
Απαιτούμε λοιπόν ενιαία εφαρμογή του νόμου για όλους τους αναπληρωτές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και άρση του αναίτιου αποκλεισμού της προϋπηρεσίας τους από τους πίνακες πρόσληψης της Ειδικής Αγωγής.
+14 # Θωμάς 26-12-2018 15:34
Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση. Απλά μεταφέρεται. Το πιο δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής να είναι οι "Τζακ Νόρις" της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση στο να μεταφέρονται τα μόρια της ειδικής στη γενική αλλά όχι το αντίθετο. Η ευχάριστη έκπληξη του σχεδίου νόμου. Όσοι λοιπόν εκπαίδευσης/κοί θέλουν να διοριστούν στην ειδική κάνουν τα χαρτιά τους. Η μόνη προϋπόθεση είναι η προϋπηρεσία η εκπαιδευτική.
+3 # Χριστίνα Μ. 02-01-2019 18:55
Παραθέτοντας Θωμάς:
Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση. Απλά μεταφέρεται. Το πιο δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής να είναι οι "Τζακ Νόρις" της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση στο να μεταφέρονται τα μόρια της ειδικής στη γενική αλλά όχι το αντίθετο. Η ευχάριστη έκπληξη του σχεδίου νόμου. Όσοι λοιπόν εκπαίδευσης/κοί θέλουν να διοριστούν στην ειδική κάνουν τα χαρτιά τους. Η μόνη προϋπόθεση είναι η προϋπηρεσία η εκπαιδευτική.

ΕΥΤΥΧΩΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ
+5 # ΜΑΡΙΝΑ ΧΙΩΤΗ 02-01-2019 18:58
Παραθέτοντας Θωμάς:
Μετράει κανονικά και με το νόμο. Χωρίς καμία προϋπόθεση εκτός της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Ισότητα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της γενικής έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση διορισμού στην ειδική εκπαίδευση.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
+14 # Θωμάς 28-12-2018 18:43
Δε χρειάζεται καμία προϋπόθεση εκτός της προϋπηρεσίας της εκπαιδευτικής. Διάβασε προσεκτικά το άρθρο 6. Δεν αναφέρει τίποτα για προϋποθέσεις.
+3 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:56
Aπόφαση ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1277/2018

Tα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ H ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
-2 # Κώστας Β. 02-01-2019 20:08
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
+1 # Κώστας Β. 02-01-2019 20:07
Παραθέτοντας Λαμπης:
Με το τωρινό νομοσχέδιο σταματά αυτή η αδικία χρονών τώρα. Και η προϋπηρεσία γενικής θα μεταφέρεται πλέον στην ειδική με την προϋπόθεση να υπάρχει μεταπτυχιακό η διδακτορικο στην ειδική. Σωστά πράττει το υπουργείο!!!!

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
+4 # ΒΑΣΩ 02-01-2019 20:17
[quote name="Λαμπης"]Με το τωρινό νομοσχέδιο σταματά αυτή η αδικία χρονών τώρα. Και η προϋπηρεσία γενικής θα μεταφέρεται πλέον στην ειδική με την προϋπόθεση να υπάρχει μεταπτυχιακό η διδακτορικο στην ειδική. Σωστά πράττει το υπουργείο!!!![/quotα ΑΚΡΙΒΩΣ, ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ
+6 # Θωμάς 26-12-2018 15:38
Μετράει κανονικά και με το νόμο. Χωρίς καμία προϋπόθεση εκτός της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Ισότητα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της γενικής έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση διορισμού στην ειδική εκπαίδευση.
+1 # Κώστας Β. 02-01-2019 20:06
Παραθέτοντας Εύη:
Άδικο να μην μετράει στην ειδική αγωγή η προϋπηρεσία και της γενικής στους κατόχους μεταπτυχιακου πάντα ή σεμιναρίου ΕΑΕ.Αν η προϋπηρεσία ΕΑΕ μετρήσει στους πίνακες γενικής αγωγης πρέπει να ισχύσει και το αντίστροφο υπό την προϋπόθεση σεμιναρίου ή μεταπτυχιακού στην ΕΑΕ

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-6 # Dim 24-12-2018 22:21
Θεωρώ πως το νέο σύστημα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ειδικά για την ΕΑΕ που δεν υπάρχουν προβλήματα με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Κρίνω πως πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προϋπηρεσία πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στην ΕΑΕ. Επίσης υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για το 2019 με τους πίνακες που θα ανοίξουν Ιανουάριο και θα κλείσουν, καθώς όλοι έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους με την λογική ότι οι πίνακες θα ανοίξουν τον Απρίλιο. Οφείλει το υπουργείο να δείξει μέριμνα ως προς αυτό γιατί ο Ιανουάριος μας αιφνιδίασε. Ας φροντίσει ειδικά στην ΕΑΕ να υπάρχει πρόσβαση και τον Απρίλιο. Ίσως από τα πιο δίκαια συστήματα που έχουν υπάρξει, ακόμα και σε σχέση με τα κοινωνικά κριτήρια. Δείξτε μόνο κατανόηση για τον Απρίλιο και ανοίξτε τους πίνακες όπως και στην Γενική.
-12 # Λαμπης 25-12-2018 00:01
Η προϋπηρεσία πλέον ενιαία για γενική -ειδικη με την ύπαρξη μεταπτυχιακού η διδακτορικου!!!! Μπράβο στο υπουργείο... (Ίδια προγράμματα σπουδών και ίδια ωρολόγια προγράμματα γενικής και ειδικής)
+24 # Dim 25-12-2018 01:47
Δεν λέει κάτι τέτοιο το υπουργείο. Αυτή είναι δική σου άποψη. Είναι αδιανόητο η προϋπηρεσία της Γενικής να προσμετράται στην Ειδική!!! Λογικά θα ισχύσει ότι γράφει για τους επικουρικούς πίνακες, δηλαδή ΠΡΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑΕ. Σύντομα θα στο διευκρινίσει και το υπουργείο!!
+4 # Θωμάς 26-12-2018 15:45
Έτσι όπως το θέτεις είναι εξίσου αδιανόητο να μετρά η προϋπηρεσία της ειδικής στη γενική. Αρκετά με το παραμύθι της ειδικής. Ένα σεμινάριο έκαναν οι περισσότεροι. Το ίδιο πανεπιστήμιο τελείωσαν οι ειδικότητες στη δευτεροβάθμια. Ξαφνικά έγιναν φωστήρες οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής. Με τον ίδιο τρόπο σκέψης θα έπρεπε όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα πανελληνίων εξετάσεων να προηγούνται έναντι των άλλων. Αφήστε λοιπόν το παραμύθι. Η ευχάριστη έκπληξη του νομοσχεδίου είναι αυτό. ΚΚαι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει μιας και υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ πάνω σ' αυτό το ζήτημα. Η προϋπηρεσία είναι ενιαία λοιπόν. Καλές γιορτές!
-4 # Κώστας Β. 02-01-2019 20:09
Παραθέτοντας Θωμάς:
Έτσι όπως το θέτεις είναι εξίσου αδιανόητο να μετρά η προϋπηρεσία της ειδικής στη γενική. Αρκετά με το παραμύθι της ειδικής. Ένα σεμινάριο έκαναν οι περισσότεροι. Το ίδιο πανεπιστήμιο τελείωσαν οι ειδικότητες στη δευτεροβάθμια. Ξαφνικά έγιναν φωστήρες οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής. Με τον ίδιο τρόπο σκέψης θα έπρεπε όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα πανελληνίων εξετάσεων να προηγούνται έναντι των άλλων. Αφήστε λοιπόν το παραμύθι. Η ευχάριστη έκπληξη του νομοσχεδίου είναι αυτό. ΚΚαι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει μιας και υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ πάνω σ' αυτό το ζήτημα. Η προϋπηρεσία είναι ενιαία λοιπόν. Καλές γιορτές!

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-2 # ΒΑΣΩ 02-01-2019 20:14
Παραθέτοντας Θωμάς:
Έτσι όπως το θέτεις είναι εξίσου αδιανόητο να μετρά η προϋπηρεσία της ειδικής στη γενική. Αρκετά με το παραμύθι της ειδικής. Ένα σεμινάριο έκαναν οι περισσότεροι. Το ίδιο πανεπιστήμιο τελείωσαν οι ειδικότητες στη δευτεροβάθμια. Ξαφνικά έγιναν φωστήρες οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής. Με τον ίδιο τρόπο σκέψης θα έπρεπε όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα πανελληνίων εξετάσεων να προηγούνται έναντι των άλλων. Αφήστε λοιπόν το παραμύθι. Η ευχάριστη έκπληξη του νομοσχεδίου είναι αυτό. ΚΚαι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει μιας και υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ πάνω σ' αυτό το ζήτημα. Η προϋπηρεσία είναι ενιαία λοιπόν. Καλές γιορτές!

ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
-18 # Κωστας 26-12-2018 16:02
Αρχικά διάβασε καλύτερα το σχέδιο νόμου και θα διαπιστώσεις την ενιαία προϋπηρεσία. Μετά διάβασε την 1277/2018 απόφαση ΣΤΕ και τέλος άμα διαβάσεις προσεκτικά ο επικουρικός πίνακας αναφέρεται σε προσλήψεις αναπληρωτών μόνον και όχι μόνιμων διορισμών. Και η προϋπηρεσία εκεί 10μηνες είναι κριτήριο ενταξης στον επικουρικό όπως και στον κύριο πέρα από μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κριτήριο ενταξης αποτελεί και το 50μηνο στην ΕΑΕ....
+9 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:40
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΣτΕ 1277/2018 :Τα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
-4 # Κώστας Β. 02-01-2019 20:10
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-7 # φωτεινή 03-01-2019 13:00
Παραθέτοντας Κώστας Β.:
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

ΕΥΤΥΧΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
+3 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:57
Aπόφαση ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1277/2018

Tα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ H ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
-5 # Σεβασμός στην ΕΑΕ 27-12-2018 12:45
Παραθέτοντας Dim:
Δεν λέει κάτι τέτοιο το υπουργείο. Αυτή είναι δική σου άποψη. Είναι αδιανόητο η προϋπηρεσία της Γενικής να προσμετράται στην Ειδική!!! Λογικά θα ισχύσει ότι γράφει για τους επικουρικούς πίνακες, δηλαδή ΠΡΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑΕ. Σύντομα θα στο διευκρινίσει και το υπουργείο!!

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟ!!!!
-6 # Ν.Γ. 29-12-2018 19:22
Παραθέτοντας Σεβασμός στην ΕΑΕ:
Παραθέτοντας Dim:
Δεν λέει κάτι τέτοιο το υπουργείο. Αυτή είναι δική σου άποψη. Είναι αδιανόητο η προϋπηρεσία της Γενικής να προσμετράται στην Ειδική!!! Λογικά θα ισχύσει ότι γράφει για τους επικουρικούς πίνακες, δηλαδή ΠΡΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑΕ. Σύντομα θα στο διευκρινίσει και το υπουργείο!!

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΟ!!!!

ΜΟΝΟ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑΕ. Καμία μεταφορά από Γενική σε ΕΙΔΙΚΗ!!!
+4 # Ελπίδα 02-01-2019 19:14
Μα τι λέτε τι ζητάτε καταλαβαίνετε ότι συνάδελφοι ,50 κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πινάκων και στη γενική με αυτή τη λογική!! Τι ζητάτε συνάδελφοι είμαστε καλά να χάσουμε τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με τόσο κόπο??
-4 # Νικολέτα 03-01-2019 13:03
Παραθέτοντας Ελπίδα:
Μα τι λέτε τι ζητάτε καταλαβαίνετε ότι συνάδελφοι ,50 κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πινάκων και στη γενική με αυτή τη λογική!! Τι ζητάτε συνάδελφοι είμαστε καλά να χάσουμε τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με τόσο κόπο??

ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑ. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
# ΜΑΡΙΝΑ ΧΙΩΤΗ 02-01-2019 19:04
ΔΙΑΦΩΝΩ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟΨΗ.
-2 # ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 19:44
Ο αποκλεισμός των αναπληρωτών της Γενικής Αγωγής που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα στην ΕΑΕ, από τον πίνακα των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής είναι πέρα ως πέρα αναίτιος.
Πιο συγκεκριμένα,
ενώ η προϋπηρεσία των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια προσμετράται στο σύνολό της και στους πίνακες της Γενικής Αγωγής,
το όμοιο δεν συμβαίνει και για τους εκατοντάδες συναδέλφους της Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
Έτσι, συναντάται το παγκοσμίου πρωτοτυπίας φαινόμενο, για δύο αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς προσόντα, δηλαδή α) το βασικό πτυχίο και β) την εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να ισχύουν τα εξής :
Ο πρώτος που εργάζεται στην Ειδική Αγωγή, μπορεί να αξιοποιήσει το ΣΥΝΟΛΟ της προϋπηρεσίας του, και στην Γενική Αγωγή
ενώ η προϋπηρεσία του δεύτερου , που εργάζεται στην Γενική Αγωγή , δεν ισχύει καθόλου στους πίνακες της Ειδικής, χωρίς καμία λογική εξήγηση.
Αδυνατούμε, επομένως, να κατανοήσουμε γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους μαθητές σε τμήματα ένταξης (ή με παροχή παράλληλης στήριξης), εφόσον διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία.
Το δίκαιο και νόμιμο του αιτήματός μας αποδεικνύεται και από το ισχύον καθεστώς για τους μονίμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην Ειδική Αγωγή, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ (νόμος 4415/16, άρθρο 48).
Απαιτούμε λοιπόν ενιαία εφαρμογή του νόμου για όλους τους αναπληρωτές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και άρση του αναίτιου αποκλεισμού της προϋπηρεσίας τους από τους πίνακες πρόσληψης της Ειδικής Αγωγής.
-8 # ΕΑΕ 25-12-2018 19:13
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν θα γίνει πεδίο εκμετάλλευσης για όσους δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στη Γενική.
Σίγουρα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχει κοινωνική ευαισθησία, συμμερίζεται αυτή την άποψη.
+8 # Νίκος 28-12-2018 19:32
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν θα γίνει πεδίο εκμετάλλευσης για όσους δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στη Γενική.
Σίγουρα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχει κοινωνική ευαισθησία, συμμερίζεται αυτή την άποψη.

Είναι λογικό.
+1 # ΜΑΡΙΑ ΜΠ. 02-01-2019 19:10
η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ενιαίας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Μη προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις .
-5 # vasilis 24-12-2018 22:22
Εχω τα εξης ερωτηματα να υποβαλω:

Α) το ecdl εχει ισχυ πιστοποιητικου Α επιπεδου;
ποσα σεμιναρια μοριοδοτουνται;
Β) αν ενας ΠΕ71 εχει και μεταπτυχιακο στην ΕΑΕ, ποσα επιπλεον μορια θα παρει; 20 ή 7;
Γ) η προυπηρεσια θα μοριοδοτηθει μεχρι και την εναρξη των αιτησεων πχ μεχρι τον Γεναρη 2019;
Δ) οι ΠΕ70/60 με 50μηνο στην ΕΑΕ μπαινουν στον κυριο πινακα με 50 μορια (λογω προυπηρεσιας) και περναν μπροστα απο μεταπτυχιακα και διδακτορικα;
+7 # Ντιάνα 24-12-2018 22:27
το πιο δίκαιο σύστημα ήταν το 60/40 .. και αυτό θα έπρεπε να ακολουθηθεί και τώρα με άλλα ποσοστά .. οι περισσότεροι αναπληρωτές κοντεύουν τα 40 αν δεν τα πέρασαν ήδη ... το να τους στέλνει στην ανεργία υποβαθμίζοντας τις σπουδές και τα βασικά πτυχία που ήταν και είναι το μοναδικό προσόν που ζητούσε το ίδιο το υπουργείο... απαραδεκτη μοριοδότηση ακαδημαϊκών προσόντων .... διορισμός άμεσα όλων όσων έχουν προϋπηρεσία .... και ένα ποσοστό για τους νέους χωρίς ...σ αυτούς το νέο σύστημα επιλογής μπορεί να είχε νόημα ...
-45 # ΧΡΥΣΟΥΛΑ Τ 24-12-2018 22:29
Αρχικά, να μετράνε περισσότερα μόρια τα μεταπτυχιακά. Επίσης, περισσότερα μόρια στο 2ο μεταπτυχιακό. Αξιολόγηση και μοριοδότηση βάση βαθμού πτυχίου και όχι βάση κλίμακας. Δηλαδή, το 6,4 έχει τα ίδια μόρια με το 8,4? ΤΕΡΜΑ ΑΔΙΚΟ! Αλλαγή εδώ και τώρα! Και για να είναι πιο δίκαιο, ας γίνει ένας πίνακας 50-50, προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα. Ένας απόφοιτος Παιδαγωγικού, που δεν έχει προϋπηρεσία και καμία πιθανότητα για αναπληρωτής και τρώει τα νιάτα του να διαβάζει κάνοντας μεταπτυχιακά και διδακτορικά (μένοντας ανύπαντρος χωρίς τέκνα πολλές φορές) γιατί να αδικηθεί; Πότε θα δουλέψει; Πότε θα διοριστεί; Τα τέκνα λιγότερα μόρια...
# ΡΑΝΙΑ 04-01-2019 18:52
Αδικοs και παράλογοs o τρόποs βαθμολόγησηs πτυχίου.Το 6.5 το ίδιο με το 8,5..
+8 # ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 24-12-2018 22:36
Θεωρώ σημαντικό να γίνουν διορισμοί καθαρά με βάση την προϋπηρεσία!!!
Είναι αδιανόητο να μην μετρούν όλοι οι μήνες εργασίας των αναπληρωτών που επάξια τόσα χρόνια στελεχώνουν δομές, μετακινούνται από μέρος σε μέρος προσφέροντας την ίδια τους την ψυχή στα σχολεία και στους μαθητές τους! Πουθενά αλλού στον κόσμο εκπαιδευτικοί με τόσα χρόνια αναπλήρωσης στη πλάτη δεν κινδυνεύουν με ανεργία.
+13 # ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 24-12-2018 22:37
Έχω την αίσθηση ότι δεν διευκρινίζεται ποιος θα μπει στον κύριο και ποιος στον επικουρικό πίνακα επακριβώς, όταν:
Κάποιος έχει 120 μήνες προϋπηρεσία και όχι μεταπτυχιακό. Προηγείται στις μόνιμες προσλήψεις κάποιος που έχει μόνο το μεταπτυχιακό και δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του;. Πόσο λογικό είναι κάποιος λόγω μεταπτυχιακού να μπαίνει στον κύριο πίνακα και κάποιος παρά την μεγάλη του προϋπηρεσία να μπαίνει στον επικουρικό; Δεν πρέπει να έχει και ο έχων μεγάλη προϋπηρεσία δικαίωμα στο μόνιμο διορισμό; Έως φέτος διευκρινίζονταν ότι όποιος έχει πενήντα μήνες μπαίνει στον κύριο πίνακα. Το ίδιο ισχύει και τώρα; Η ίδια πολιτική ηγεσία είχε βγάλει την :
Απόφαση 61048/Ε2/7-4-2017 (ΦΕΚ 1239/Β/10-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας
Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Κύριους πίνακες κατάταξης για τους καταταγέντες με πενταετή προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ
# Θωμάς 26-12-2018 15:28
Η προτού της γενικής ισχύει και στην ειδική. Μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Χωρίς καμία προϋπόθεση. Η ευχάριστη έκπληξη του σχεδίου νόμου. Δίκαιο. Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή να είναι άξιοι να διδάξουν στη γενική εκπαίδευση και οι συνάδελφοι τους στη γενική να μη θεωρούνται ικανοί να διδάξουν σε ειδικά σχολεία. Αυξάνονται λοιπόν οι πιθανότητες να διοριστεί κάποιος. Προνόμιο που το κατείχαν μόνον οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής. Αφού έπαιζαν σε 2 ταμπλό. Καλές γιορτές σε όλους.
+3 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:41
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΣτΕ 1277/2018 :Τα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
+4 # Κώστας Β. 02-01-2019 20:11
Παραθέτοντας Θωμάς:
Η προτού της γενικής ισχύει και στην ειδική. Μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Χωρίς καμία προϋπόθεση. Η ευχάριστη έκπληξη του σχεδίου νόμου. Δίκαιο. Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή να είναι άξιοι να διδάξουν στη γενική εκπαίδευση και οι συνάδελφοι τους στη γενική να μη θεωρούνται ικανοί να διδάξουν σε ειδικά σχολεία. Αυξάνονται λοιπόν οι πιθανότητες να διοριστεί κάποιος. Προνόμιο που το κατείχαν μόνον οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής. Αφού έπαιζαν σε 2 ταμπλό. Καλές γιορτές σε όλους.

Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
+2 # Νικος 26-12-2018 15:53
Μετά από την απόφαση του υπουργείου που επικαλεισαι βγήκε και η απόφαση 1277/2018 από ΣΤΕ!!!!! Διαβάστε την...
-14 # ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 24-12-2018 22:42
Θεωρώ, ότι είναι πολύ μικρή η μοριοδότηση των ατόμων με αναπηρία που δυσκολεύονται να βρουν εργασία σε τομείς εκτός δημοσίου. Καλό θα ήταν να τους δώσουμε μεγαλύτερη στήριξη δείχνοντας έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο μας και επιτέλους οι κυβερνήσεις να λειτουργήσουν έως ένα κράτος κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας . Επίσης θα μπορούσε το κράτος να κάνει προσλήψεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες στους διορισμούς ένα 5%
-15 # ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 24-12-2018 22:51
Θεωρώ, ότι είναι πολύ μικρή η μοριοδότηση των ατόμων με αναπηρία. Καλό θα ήταν να τους δοθεί μεγαλύτερη στήριξη δείχνοντας έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο μας και επιτέλους οι κυβερνήσεις να λειτουργήσουν έως ένα κράτος κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας. Επίσης θα μπορούσε να διορίσει ένα ποσοστό του 5% εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών
+14 # Κώστας Παπαδόπουλος 26-12-2018 13:36
Πολύ σωστό αλλά όπως βλέπετε η ευαισθησία των συναδέλφων περιορίζεται στον διορισμό τους
-12 # ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Σ. 24-12-2018 22:53
Θεωρώ άδικη τη μοριοδόοτηση που αφορά στο βαθμό πτυχίου. Για ελάχιστη διαφορά στη συνολική βαθμολογία κάποοιος μπορεί να βρεθεί με τα διπλάσια μόρια από κάποιον άλλο. Αν όμως πρέπει να παίξει ρόλο η βαθμολογία τότε ας μοριοδοτηθεί αναλόγως και αυτή του μεταπτυχιακού. Στο κάτω κάτω πτυχίο έχουμε όλοι.
Ακόμη θεωρώ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ τη μοριοδότηση των μεταπτυχακών τίτλων τη στιγμή που όλα δεν δίνουν τα ίδια ECTS. Δε μπορεί και αυτός που έκανε διετές με πρακτική και διπλωματική να εξισώνεται με αυτόν που έκανε μια εργασία των 30 σελίδων σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως χωρίς να γνωρίζει καν τη γλώσσα, ή με αυτόν που αντικατέστησε τη διπλωματική με μαθήματα. Από τη στιγμή που τέτοιου επιπέδου μεταπτυχιακά ως τώρα αναγνωρίζονταν τουλάχιστον ας μη μοριοδοτούνται το ίδιο με τα διετή. Είναι ΑΔΙΚΟ.
-35 # ΜΑΡΙΝΑ 24-12-2018 23:02
Μέριμνα για τους πολύτεκνους.να εξισωθούν στη μοριοδοτηση με τους έχοντες αναπηρία
-4 # Νατάσα 26-12-2018 23:09
Συνάδελφε η αναπηρία δεν είναι επιλογή! η πολυτεκνία είναι δεν μοπρω να πιστέψω πως καποιος κάνει 4 παιδιά περιμένοντας να τα θρεψει απο τον μισθό του καθηγητή... και όσο κάνει τα 4 παιδιά πως πορεύεται στην ζωη...; Τα παιδιά είναι επιλογή και φυσικά λόγω υπογεννητικότητας πρεπει να ενισχύεται η κάθε γέννηση αλλά και η ανισότητα τοσα μορια ή προταξη των πολυτέκνων έναντι όσων ειχαν 1 ή 2 παιδιά δεν ήταν δικαιο πόσο μάλλον να μοριοδοτείται εξίσου με έναν άνθρωπο με αναπηρία...μόνο με ανάπηρο δεν μπορείς να συγκρίνεις ενα ανθρωπο που αποκτα 4 παιδια και σίγουρα καποιους πόρους εχει για να κάνει αυτην την επιλογη ενώ αντιθετα ένας ανάπηρος πιθανόν να μην μπορεί ουτε παιδιά να αποκτησει λόγω σοβαρης πάθησης αλλά ουτε κια να βρει να εργαστει στον ιδιωτικό τομέα
+38 # Βασίλης 24-12-2018 23:04
Επιτέλους να μετρήσει και η προϋπηρεσία της Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή.

Η εκπαίδευση είναι ενιαία.

Στους κλάδους της Δευτεροβάθμιας στην οποία ανήκω τόσα χρόνια μετέφεραν εκπαιδευτικοί την προϋπηρεσία της Ειδικής στη Γενική Εκπαίδευση. Να μετρήσει λοιπόν και η προϋπηρεσία της Γενικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή.

Ένας εκπαιδευτικός με εμπειρία 5-6 ετών στη Γενική Εκπαίδευση έχοντας περάσει από Γυμνάσια, Γενικά, Επαγγελματικά Λύκεια ξεκινά την πορεία του στην Ειδική Αγωγή με 0 μόρια από την προϋπηρεσία. Είναι παράλογο γιατί διαπιστώνω ότι η εμπειρία και ειδικά αν έχεις περάσει από πολλές τάξεις σχολείων είναι πολύτιμος αρωγός και για την Ειδική Αγωγή.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ...ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ. ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.
+7 # Κώστας Παπαδόπουλος 26-12-2018 13:35
Τι πάει να πει ενιαία; Ίδια διδασκαλία κάνεις κάποιος σε ένα παιδί με αυτισμό και σε ένα που δεν έχει;
Η προϋπηρεσία της γενικής δεν έχει καμία σχέση με τη γενική. Ο καθένας στον τομέα του. Είδαν φως και μπήκαν τώρα χωρίς να ξέρουν καν τι θα πει αναπηρία.
Και αν μιλήσουμε για πρόταξη των ΑμεΑ θα διαμαρτυροντε.
+6 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:12
η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ενιαίας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Μη προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις .
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Ο ΝΟΜΟΣ...
+14 # Θωμάς 26-12-2018 15:21
[quoteΗ έκπληξη του νομοσχεδίου. Μετράει η προϋπηρεσία της γενικής και στην ειδική. Χωρίς κάποια άλλη προϋπόθεση. Δίκαιο. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα με απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου.
-12 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 14:00
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ
Aπόφαση ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1277/2018

Tα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
+9 # Χριστίνα Μ. 02-01-2019 18:43
η εκπαιδευτική δημόσια προϋπηρεσία είναι ΕΝΙΑΊΑ σύμφωνα και με το ΣΤΕ και δε χρειάζεται να παραθέσεις την άποψή σου 40 φορές συνάδερφε Δημήτρη δεν παίρνεις παραπάνω ψήφους ούτε κερδίζεις έδαφος, Ευχαριστώ
-11 # Νατάσα 26-12-2018 23:01
Συνάδελφε οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην ειδική μην ξεχνάτε πως κατέχουν το τυπικό προσόν του βασικά πτυχίου και διδασκουν τις περισσότερες φορές το ίδιο αναλυτικό προγραμμα το οποίο γνωρίζουν τόσο καλά ωστε ναμπορούν να το αποδομήσουν και να το προσαρμόσουν στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν περναει απλά η προυπηρεσία τους στην γενική χωρίς να εχουν βασικές θεωρητικές γνώσεις. Το αντιθετο θα ήταν παράλογο καθώς ενας εκπαιδευτικός της γενικης εχει αγνοια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιων με μαθησιακά προβλήματα αλλά και σοβαρότερες αναπηρίες καθώς και δεν έχει ποτέ του διδαχτεί τεχνικές παρέμβασης ούτε μπορεί να εφαρμόσει διδακτικά μοντέλα κατάλληλα. Το γεγονός ότι βλεπουν τετοια παιδιά στην γενική τάξη αλλά κατα τα άλλα δουλεύουν με τον μέσο μαθητή δεν σημαίνει πως μπορούν και να το διδαξουν με τρόπο που να μην θυμίζει απλώς...κάνω ιδιαίτερο που το βλεπουμε με τους αποσπασμενους μόνιμους τα τελευταια χρόνια να διαλύουν τα τμήματα ένταξης και να μπαινουν για ιδιαίτερο και να ποφευγουν φυσικά τις ειδικές δομές γιατι πως α σταθούν σε τμήμα με 3 νταουνακια και 2 νοητικές ή σε τμήμα με παιδια στο φασμα του Αυτισμου
+7 # Θωμάς θυμάμαι 30-12-2018 18:00
Συγνώμη αλλά με ένα σεμινάριο 400 ωρών δεν γίνεσαι ειδικός με μιας. Η ειδική αγωγή ήταν η κερκόπορτα εισδοχής στους πίνακες αναπληρωτών για εκατοντάδες άτομα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απέκτησαν εμπειρία πολλών μηνών μέσα σε επιδεικτικά λιγότερο χρονικό διάστημα από εκείνους που δουλεύουν στη γενική. Φυσικά όλα αυτά είχαν την υποστήριξη των ΑΕΙ που διοργάνωναν αυτά τα σεμινάρια έναντι αδράς αμοιβής. Υπενθυμίζω ότι στην επαγγελματική σταδιοδρομία υπάρχει και η συτομόρφωση. Είναι λίγο δύσκολα Λο κάποιος που δουλεύει χρόνια στην εκπαίδευση να μη φροντίζει να ενημερώνεται και επιμορφώνεται στις τρέχουσες εξελίξεις και σε εξειδικευμένα προγράμματα διδασκαλίας. Το υπερβολικό είναι πως ένα σεμινάριο 400 ωρών δημιουργεί παντογνώστες και συσσωρεύει προϋπηρεσία σε χρονικό διάστημα προκλητικά σύντομο. Στις τεχνικές ειδικότητες της δευτεροβάθμιας υπάρχουν περιπτώσεις απόκτησης προϋπηρεσίας 10-15 μηνών σε διάστημα 6_7 έτη. Την προϋπηρεσία αυτή την απέκτησαν οι ειδήμονες των σεμιναρίων στην ειδική αγωγή σε ενάμιση έτος. 10 φορές μικρότερη χρονική διάρκεια. Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στις ά συμβαίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά στη δευτεροβάθμια δεν υπήρξε μεγαλύτερη αδικία εις βάρος εργαζόμενων από συντεχνιακες ομάδες όπως στην περίπτωση των κατόχων σεμιναρίων ειδικής αγωγής. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δουλεύοντας 1,5 έτος ξεπέρασαν σε εκπαιδευτική προϋπηρεσία κάποιον που δούλευε άνω των 6 ετών ως ωρομισθιος στη γενική αγωγή γιατί δεν έπαιρναν αναπληρωτές. Αυτά. Τα στοιχεία στη διάθεση όποιου θέλει
+4 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:15
ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ . Ο ΝΟΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΣΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥς ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
Η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ενιαίας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Μη προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις .
+7 # Φωτεινή Γ. 24-12-2018 23:13
Με ποια λογική το μεταπτυχιακό των ΠΕ 71/61 μετράει μόνο 7 μόρια και όχι 20, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση;
Να προσμετρηθεί ολόκληρη η προϋπηρεσία!
-12 # Νικος 26-12-2018 15:50
Με τη λογική ότι το βασικό σας πτυχίο μοριοδοτησεις με 20μορια και επιπλέον μοριοδοτειται και για το βαθμό του... Σας το έκανε μάστερ το πτυχίο ο υπουργός!!!! Σας χαρίζει πολλά εδώ το υπουργείο. Πάντως μπράβο στο υπουργείο για την ενιαία εκπαίδευση και ενιαία προϋπηρεσία βάσει ΣΤΕ!!!!
-2 # Anna 28-12-2018 14:12
Το μεταπτυχιακό των γενικής είναι προαπαιτούμενο για ένταξη στους πίνακες, όπως και το βασικό πτυχίο. Θα έπρεπε να έχει ίση μοριοδότηση ή καθόλου. Το μεταπτυχιακό των ΠΕ71 ειναι επιπλέον προσόν και θα έπρεπε να μοριοδοτείται με 20 μόρια.
-24 # Βασω 24-12-2018 23:15
Η χωρα μας εχει τεραστιο προβλημα με την υπογεννητικοτητα και ειναι κατι που θα το βρουμε μπροστα μας τα επομενα χρόνια. Σε λιγα χρονια τα σχολεια θα κλεινουν και θα υπαρχει ελλειψη παιδιων με αποτελεσμα να μην γινονται και διορισμοι. Στη βαση αυτη επιβαλλεται το καθε παιδι να παιρνει 6 μορια στη μοριοδοτηση.Ο αριθμος των δυο μοριων για καθε παιδι αποτελει εμπαιγμο και υπονομευει την εθνικη επιβιωση. Επισης για τα ατομα με αναπηρια προτεινω 23 μορια για λογους κοινωνικης προνοιας.
Τα μεταπτυχιακα πρεπει να κατεβει η μοριοδοτηση τους απο τα 20 μορια στα 10 αφου για τα περισσοτερα απο αυτα ειδικα τα μονοετη εξ αποστασεως του εξωτερικου υπαρχουν σκιες ενω υφισταται και θεμα ταξικων διακρισεων κατι που ειναι ανεπιτρεπτο για μια κυβερνηση της αριστερας.
Ο βαθμος πτυχιου καλως εχει αυτη τη διαβαθμιση και θα προτεινα για το αριστα για λογους ουσιας αλλα και συμβολικους η μοριοδοτηση να ανερθει στα 24 μορια.
Το δευτερο πτυχιο κατα τη γνωμη μου μοριοδοτειται υπερβολικα και θα επρεπε ν α κατεβει στα 10 μορια και αυτα σε περιπτωση συναφειας.
Η μοριοδοτηση για την προυπηρεσια κατ εμε αποτελει το σημαντικοτερο κριτηριο και δεν συγκρινεται με τα υπολοιπα για αυτο προτεινω 1,25 για καθε μηνα προυπηρεσιας.
+61 # Κωστας Μπαλντας 24-12-2018 23:16
Το νομοσχεδιο αυτο καταργει την προταξη των πολυτεκνων εκπαιδευτικων. Η προταξη των πολυτεκνων αποτελει υποχρεωση του κρατους. Αναφερομαι στο αρθρο 21 του συνταγματος. Ως πολυτεκνος ζητω την εφαρμογη του συνταγματος και προτεινω το εξης: εφαρμογη του νομου 3255/2004, ειδικοτερα αρθρο 6, παραγραφος 3 με την εξης τροποποιηση: Οι πολυτεκνοι εκπαιδευτικοι να διοριζονται ως μονιμοι, επιπλεον των θεσεων που προβλεπονται. Ως αναπληρωτες δε να παραμεινει ως εχει η προταξη τους στους υπαρχοντες πινακες.
Η ανωτερω προταση μου δεν στηριζεται σε συντεχνιακα ή αλλα κριτηρια. Οι πολυτεκνοι εκπαιδευτικοι πρεπει να γινει αντιληπτο απο ολους οτι αποτελουν συγκεκριμενη κατηγορια πολιτων, για την οποια η πολιτεια οφειλει να λαμβανει ειδικη φροντιδα.
Κατα τη γνωμη μου η δημογραφικη καταρρευση στη χωρα μας θα αποτελεσει πολυ συντομα το σοβαροτερο προβλημα της. Εχει απαξιωθει πληρως ο θεσμος της οικογενειας. Ειδικοτερα η πολυτεκνη οικογενεια αντιμετωπιζεται τιμωρητικα απο την ελληνικη πολιτεια. Ας παραθεσει καποιος τα κινητρα που υπαρχουν σημερα στη χωρα μας για να δημιουργησει ενας νεος ανθρωπος οικογενεια.
Τελος για διευκρινηση: Οσοι ειναι πολυτεκνοι εκπαιδευτικοι ή σκεφτονται να γινουν πολυτεκνοι, ειναι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ με προσοντα και εκπαιδευτικη προυπηρεσια.
Οι υπολοιπες κατηγοριες εκπαιδευτικων συμφωνω απολυτως να διοριζονται με βαση την προυπηρεσια και τα προσοντα τους.
+13 # Ελένη Βρόντου 24-12-2018 23:28
Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη που αναφέρει ότι στον κύριο πίνακα θα έπονται όσοι έχουν προυπηρεσία πάνω από 50 μήνες όσων.έχουν τα υπόλοιπα κριτήρια (Μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ, πτυχίο ΕΑΕ κλπ). Η πραγματική προυπηρεσία τόσων ετών είναι τουλάχιστον ισότιμη και ΟΦΕΙΛΕΤΕ να την μοριοδοτήσετε ανάλογα και να διαμορφωθεί έτσι ο κύριος πίνακας ΕΑΕ, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, με νόμο που ΕΣΕΙΣ ψηφίσατε. Άμεση απόσυρση της παραγράφου 2 του άρθρου 6.
-19 # Χρήστος 24-12-2018 23:36
1. Θεωρώ παράλογο να παίρνουν τόσα μόρια στην ειδική τα δεύτερα πτυχία και τα μεταπτυχιακά. Πχ να μοριοδοτείται τόσο υψηλά ένα δεύτερο πτυχίο ιχθυοκαλλιέργειας; Για όνομα του θεού.
2. Θεωρώ παράλογο αυτό με το βαθμό πτυχίου. Πληροφορική ΤΕΙ και πληροφορική Πολυτεχνείου και ΑΕΙ ίσα και όμοια. Ή Μαθηματικό Αθήνας και Μαθηματικό Ιωαννίνων. Να υπάρχει μοριοδότηση κλιμακωτή όπως σε άλλους διαγωνισμούς. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σχολές με μέσο όρο βαθμού 6.. βαριά 6.5. Μην πούμε για το μέσο όρο χρόνων φοίτησης.....
3. Πληροφορικής ΤΕΙ.. Πληροφορικής ΑΕΙ και Πληροφορικής Πολυτεχνείου. Σε όλους τους διαγωνισμούς υπάρχει κατηγοριοποίηση σε ΠΕ και ΤΕ. Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ διαγωνισμός χωρίς κατηγοριοποίηση.
4. Αμετάθετο σε παραμεθωριες περιοχες και χωρίς δικαίωμα μετάθεσης ή μετάταξης για δέκα χρόνια. Όπως έγινε στη Βοήθεια για το Σπίτι. Γιατί σε διαφορετική ο κάθε ένας θα πηγαίνει όπου θέλει και αυτό είναι άδικο για αυτόν που αναπληρώνει. Όχι τα «δίνουμε όλα» για το μόνιμο. Όπως γίνεται και τώρα δηλαδή. Ισότητα όσο γίνεται..
5. Πολύ σωστή η μοριοδότηση με τα παιδιά. Μπορεί να είναι άδικο για κάποιους που δε μπορούν ή δε θέλουν αλλά αυτό το έστω και λίγο, είναι σημαντικό για το δημογραφικό.
+26 # Ελένη Βρόντου 24-12-2018 23:38
Άμεση απόσυρση της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Η πενταετής και πλέον πραγματική προυπηρεσία στην ΕΑΕ είναι πολύτιμη και κατά πολύ ανώτερη του οποιουδήποτε ακριβοπληρωμένου μεταπτυχιακού. Με νόμο που εσείς ψηφίσατε, τα τελευταία χρόνια, οι έχοντες 50 μήνες εντάσσονταν στον κύριο πίνακα με ανάλογη μοριοδότηση. Είναι απαράδεκτο να καταστρατηγείτε τόσο το δίκαιο, όσο και τον νόμο που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε πριν λίγο διάστημα, προκειμένου να προτάξετε τα όποια μεταπτυχιακά. Ένταξη όσων έχουν 50 μήνες προυπηρεσία στην ΕΑΕ στον κύριο πίνακα ΧΩΡΙΣ να προτάσσεται κανείς ένταντι κανενός.
+31 # Αναπληρωτρια 24-12-2018 23:41
Είναι δυνατόν να πετιέται η προϋπηρεσία χρόνων στα σκουπιδια?
Το μεταπτυχιακού ενος ετους εξ αποστασεως το εξισωνετε με πτυχιο εαε 4 χρονων. Μεγάλη αδικία

Η braille και η νοηματική γτ δεν μοριοδοτουνται?? Μετραει περισσότερο στην ειδικη αγωγή η ξένη γλωσσα?
+3 # Maria 24-12-2018 23:42
Ποσόστωση σε ανάπηρους, τρίτεκνους , πολύτεκνους όπως προβλέπει το σύνταγμα.
+45 # Ελπιδα 24-12-2018 23:47
Αφού όλα τα αλλά μπήκαν, δεν καταλαβαίνω τον λόγο που δεν έχουν μπει η Braille και η επάρκεια της νοηματικής γλώσσας που σχετίζονται άμεσα με την ειδική αγωγή
+22 # Ρουλα Μ. 24-12-2018 23:51
Τρομερή αδικία για τους αναπληρωτες ΕΑΕ που δουλεύουν τόσα χρόνια και στην πραγματικότητα αναπληρωνουν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακό και δεν εξισωνει το βασικό πτυχίο. Είναι ντροπή και άδικο.
+9 # Νίκος Αποστολάκης 24-12-2018 23:58
1) Η μοριοδότηση για τον βαθμό του πτυχίου να γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου και όχι με το χαρακτηρισμό. Για παράδειγμα, κάποιος με βαθμό (5) πέντε να παίρνει πέντε μόρια επί έναν σταθερό συντελεστή (5*2=10 μόρια). Κάποιος με βαθμό (7) επτά θα παίρνει 14 μόρια (7*2=14 μόρια), κοκ. Ο συντελεστής μπορεί να είναι και 1 ή 3 ή ότι αποφασιστεί.
2) Γιατί να μοριοδοτείται η κατοχή δεύτερου πτυχίου; Για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός πρέπει να έχει δεύτερο πτυχίο; Επίσης, με τι συνάφεια; Κάποιος φιλόλογος αν έχει πτυχίο για παράδειγμα αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα πρέπει να μοριοδοτηθεί με 16 μονάδες;
3) Δεν διευκρινιζεται το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που παίρνει 4 μονάδες αν είναι στην ειδική αγωγή, στο διδακτικό αντικείμενο του κάθε κλάδου ή γενικότερα στην παιδαγωγική επιστήμη.
-34 # Μαρία Π. 25-12-2018 00:00
Συγχαρητήρια για τα ακαδημαϊκά προσόντα! Επιτέλους (!) θυμηθήκαμε ότι ζούμε σε μία ευρωπαϊκή χώρα εν έτει 2018!

Ακόμα και οι έχοντες προϋπηρεσία πρέπει κάπως να ξεχωρίσουν μεταξύ τους! Τα ακαδημαϊκά προσόντα ως κριτήρια ήταν γνωστά σε όλους ήδη από τον τελευταίο ΑΣΕΠ. Όλοι μπορούσαν τόσα χρόνια να τα αποκτήσουν.

Το να μετράει η προϋπηρεσία μαζί με τα ακαδημαϊκά κριτήρια είναι το πιο δίκαιο για όλους. Ως μάνα και ως εκπαιδευτικός θα προτιμούσα τα σχολεία να στελεχώνονται έτσι.

Μπράβο!
-10 # Ανυωνης 25-12-2018 00:13
Aδικη η μοριοδοτηση 14 μοναδων σε βαθμους πτυχιων 6,5 - 8,49. Αλλο το 6,5 αλλο το 8. Να υπαρχει στανταρ μοριοδοτηση στον βαθμο 5 και εξτρα μοριοδοτηση σε καθε βαθμο πανω απο το 5. Να γίνει αναλογικότερη και δικαιότερη διαβάθμιση.π.χ. 1 μόριο κάθε μισό βαθμό πτυχίου μετά το 5!!
+4 # Χαρα 27-12-2018 14:22
Να ρωτήσω;; ένας π.χ. φιλόλογος με βαθμό πτυχίου 5 είναι λιγότερο φιλόλογος από έναν με βαθμό πτυχίο 9,9;;;; Ναι, να υπάρξει μια διαφορά, καλώς 5 μόρια, λιαν καλώς 6 μόρια Άριστα 7 μόρια. ϊσως μια πιο μικρή μοριοδότηση. Όλοι είμαστε εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως βαθμού, κριθήκαμε όταν μπήκαμε από τις Πανελλήνιες, κριθήκαμε και όταν βγήκαμε από τις σχολες. Κανείς δεν ξέρει τι ζόρι μπορεί να τράβηξε κάποιος συναδελφος ώστε να έχει ""κακό" βαθμό πτυχίου.
+7 # ΣΟΦΙΑ Λ. 25-12-2018 00:22
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ!!! ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.4 ΕΤΗ ΔΕΝ ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ΚΑΙ 17 ΕΤΗ
+9 # Ρούλα 25-12-2018 00:24
Θεωρώ ότι η μοριοδοτηση πρέπει να γινεται με βάση το βαθμό πτυχίου και όχι με βάση το χαρακτηρισμο. είναι παράλογο και άδικο ένας που έχει 5 και ένας που έχει 6,45 να παίρνουν τα ιδιαρια
# Χαρα 27-12-2018 14:26
ξαναρωτώ λοιπόν;; ο συνάδελφος που έχι βαθμό πτυχίου 5 είναι λιγόετερο συνάδελφος ή "κακός" συνάδελφος με ένα που έχει βαθμό 6,45;; ή 8,5;;; Σωστός ο τρόπος αξιολόγησης απλά με μικρότερη διαφορά μορίων. π.χ. καλώς 5 μόρια, λίαν καλός 6 μόρια, Άριστα 7 μόρια...
-46 # Π.M. 25-12-2018 00:31
Ο βαθμός πτυχίου να είναι όσο αναγράφεται πχ κάποιος έχει 7.23 να παίρνει τόσα μόρια... Δε γίνεται να εξισωνετε το 6.5 με το 8. Επίσης το δεύτερο πτυχίο δίνει πολλά μόρια.
Οι έχοντες σεμινάριο και πάνω από 50 μήνες προϋπηρεσία να μπαίνουν στον κύριο πίνακα αλλά κάτω από όσους έχουν μεταπτυχιακό ή κύριο πτυχίο...
τέλος αναφορικά με τα κοινωνικά κριτήρια προτείνω να μοριοδοτούνται όσοι είναι μέλη τριτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών.
-16 # Γιωργος 25-12-2018 00:39
1.Tα μεταπτυχιακα να μοριοδοτουνται αναλογα τα ects
2. Μορια πτυχιου αναλογα τον βαθμο και οχι αναλογα καλως λιαν καλως αριστα
+50 # Γιάννης Νικολόπουλος 25-12-2018 00:48
Αν παραμείνει ως έχει το νομοσχέδιο: 1) Στην ουσία θα πάρουν τα μόρια των 120 μηνών της ΓΕΝΙΚΗΣ, δεν υπάρχει στην ΕΑΕ με 120 μήνες συνάδελφος (νομίζω max είναι 93 και το μεγάλο ποσοστό γύρω στους 60). 2) Πραγματικά όπως αναφέρουν συνάδελφοι δεν παίρνουν μόρια Βraille και Νοηματική ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Άρα θα υποβαθμισθεί η πραγματική ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βέβαια όλη η συζήτηση είναι απλά για να τα λέμε γιατί κανείς δεν πιστεύω πως ακούει! Θα με ευχαριστούσε να κρίναμε τα πράγματα όχι από την δικιά μας πλευρά αλλά αντικειμενικά. Δυστυχώς θέλουμε να διδάξουμε τα παιδιά με αρχές και σωστά κριτήρια και διαβάζω: Μόνο η προϋπηρεσία! Μόνο το Διδακτορικό! Μόνο τα Κοινωνικά! Γιατί συνάδελφοι (εγώ δεν έχω Βraille και Νοηματική) αλλά είναι σωστό να παίρνουν μόρια αυτοί που έχουν. Κάποιος έβαλε σωστά γιατί μόνο τα Αγγλικά (εγώ μόνο Αγγλικά έχω) όμως το βλέπω δίκαιο. Ας σταθούμε στο ύψος μας ως δάσκαλοι! Καλές Γιορτές!
+12 # Λαμπης 25-12-2018 09:29
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!
+11 # Βικυ Χ. 27-12-2018 18:58
Στο "ενιαιο" αυτο κλιμα λοιπον ενας πινακας φυσικα και με τους ΠΕ71 μεσα και μεταφορα της προυπηρεσιας τους στη γενικη.οχι να θελουμε μονιμως επιλεκτικη ισονομια!
-3 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:17
H κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ενιαίας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Μη προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις .
+1 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31-12-2018 13:43
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΣτΕ 1277/2018 :Τα απαιτούμενα αυξημένα επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα Ειδικής Αγωγής, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο γενικής εκπαιδεύσεως, τους παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τα προσόντα δε αυτά, έχοντας χαρακτήρα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό (διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι, τίτλοι ειδικής μετεκπαιδεύσεως, ειδική εμπειρία στην ΕΑΕ), συνιστούν γενικά και αντικειμενικά κριτήρια....

Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡOYΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ.
-2 # ΜΑΡΙΟΣ 03-01-2019 11:28
Παραθέτοντας Λαμπης:
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-2 # ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 19:52
Παραθέτοντας ΜΑΡΙΟΣ:
Παραθέτοντας Λαμπης:
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.

ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΝΟΜΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΤΕ
+1 # Σταυρούλα Σκουρλέτη 25-12-2018 20:43
Υπηρετω στην ΕΑΕ εδώ και 16 χρόνια! Μαντέψτε... έχω πολλή περισσότερη προϋπηρεσία από 120 μήνες! Κι όχι δεν είμαι η μοναδική!!!! Να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη πρόταση! Απαξιωνει την προϋπηρεσία και τους βασικούς τίτλους σπουδών! Αν γίνουν διορισμοι, να γίνουν με αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας και με βάση τους βασικούς τίτλους σπουδών! Τα ακαδημαικα κριτήρια αποτελούν προσόντα βαθμολογικης και μισθολογικης εξέλιξης!
# ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 19:49
Ο αποκλεισμός των αναπληρωτών της Γενικής Αγωγής που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα στην ΕΑΕ, από τον πίνακα των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής είναι πέρα ως πέρα αναίτιος.
Πιο συγκεκριμένα,
ενώ η προϋπηρεσία των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια προσμετράται στο σύνολό της και στους πίνακες της Γενικής Αγωγής,
το όμοιο δεν συμβαίνει και για τους εκατοντάδες συναδέλφους της Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
Έτσι, συναντάται το παγκοσμίου πρωτοτυπίας φαινόμενο, για δύο αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς προσόντα, δηλαδή α) το βασικό πτυχίο και β) την εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να ισχύουν τα εξής :
Ο πρώτος που εργάζεται στην Ειδική Αγωγή, μπορεί να αξιοποιήσει το ΣΥΝΟΛΟ της προϋπηρεσίας του, και στην Γενική Αγωγή
ενώ η προϋπηρεσία του δεύτερου , που εργάζεται στην Γενική Αγωγή , δεν ισχύει καθόλου στους πίνακες της Ειδικής, χωρίς καμία λογική εξήγηση.
Αδυνατούμε, επομένως, να κατανοήσουμε γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν τους ίδιους μαθητές σε τμήματα ένταξης (ή με παροχή παράλληλης στήριξης), εφόσον διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία.
Το δίκαιο και νόμιμο του αιτήματός μας αποδεικνύεται και από το ισχύον καθεστώς για τους μονίμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην Ειδική Αγωγή, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ (νόμος 4415/16, άρθρο 48).
Απαιτούμε λοιπόν ενιαία εφαρμογή του νόμου για όλους τους αναπληρωτές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και άρση του αναίτιου αποκλεισμού της προϋπηρεσίας τους από τους πίνακες πρόσληψης της Ειδικής Αγωγής.
-15 # Ελευθερία 25-12-2018 00:56
Γεια σας,αν και εχω μικρη προυπηρεσια.συμφωνω οτι υποβαθμιζεται η προυπηρεσια συναδελφων που εργαζονται χρονια.
Εγω ηθελα να ρωτησω το εξης ειμαι κατοχος δευτερου πτυχιου τει πληροφορικης.δηλαδη για εμας που ειναι και μαθημα στο σχολειο και συναφη με το γνωστικο αντικειμενο που διδασκεται στα σχολεια,δε προσμετραται;αν καποιος δηλαδη εχει δευτερο πτυχιο αει πολιτικος μηχανικος θα προσμετραται;
Και επισης τοσα χρονια το υπουργειο ευαγγελιζεται την ανωτατοποιηση των τει,δεν καταλαβαινω τον διαχωρισμο για τα δευτερα πτυχια.
Το δικαιοτερο θα ηταν να μετρανε δευτερα πτυχια αει,τει συναφη με το γνωστικο αντικειμενο των μαθηματων που διδασκονται.ευχαριστω.καλη τυχη σε ολους τους συναδελφους και οχι στο διαχωρισμο μεταξυ μας.μακαρι να προσληφθουμε ολοι.
Καλες γιορτες.
+6 # Ερμιόνη Ουζουνιδη 25-12-2018 01:04
Διορισμοί με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Ας είμαστε δίκαιοι μια φορα!!!!
+31 # Μαρία 25-12-2018 01:08
Η επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στην Braille για πιο λόγο δεν αναφέρονται πουθενά? Ειδικά η νοηματική που με νόμο πέρυσι ψηφίστηκε στην βουλή ως ισότιμη με τα ελληνικά θα έπρεπε να είναι στα κριτήρια διορισμού στην Ειδική Αγωγή.
-2 # Ερμιόνη Ουζουνιδη 25-12-2018 01:08
Διορισμοί με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία!! Ας είμαστε δίκαιοι για μια φορά!!!
+6 # Βασίλειος Τσάμης 25-12-2018 03:02
1
Κύριε υπουργέ της Παιδείας,
με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ,το οποίο ασκεί καταλυτική και μη αναστρέψιμη επίδραση στην επαγγελματική ζωή χιλιάδων αδιόριστων εκπαιδευτικών, η παρούσα κυβέρνηση προσπαθεί να αντλήσει ψήφους από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τον εαυτό τους σε ένα πίνακα ανεξάρτητα αν τελείωσαν το πανεπιστήμιο χθές ή πρίν 30 χρόνια, ανεξάρτητα αν έχουν προϋπηρεσία ή όχι, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι ακολουθήσει τους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.
Συνέπεια της νέας κατάστασης θα είναι ο περιορισμός του δικαιώματος της εργασίας σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που πρόσφεραν υπηρεσίες στο δημόσιο σχολείο ως ωρομισθιοι εκπαιδευτικοί και εν τω μεταξύ έχουν αδικηθεί από της κατά καιρούς παράνομες πολιτικές αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας για διορισμούς και προσλήψεις.
Ας δούμε όμως τι υπήρχε μέχρι σήμερα για την *νόμιμη ένταξη στους πίνακες προσλήψεων ή διορισμών. ( *Λέω νόμιμη γιατί μεγάλο πλήθος εντάχθηκε στους πίνακες με παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις)
1. Υπήρχε ο πίνακας μηδενικής προϋπηρεσίας , ο οποίος από κάποια στιγμή και μετά έγινε σουρωτηρι
2. Υπήρχε ο Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος ήταν διαβλητος
3. Υπήρχε η προϋπηρεσία , η οποία ήταν αποτέλεσμα των δύο πρώτων κρητηρίων, αν και πολλές φορές , όπως στον κλάδο ΠΕ11 η σειρά αυτή παρακάμφθηκε από την ολυμπιακή παιδεία , τα ταδ εταδ και άλλες ανθρωποφαγες ρυθμίσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.
Σε όλο αυτό το πάρτι παρανομίας όποιος ακολουθούσε το σύστημα χωρίς να έχει μπάρμπα στα γραφεία των πολιτικών ήταν χαμένος από χέρι. Αυτους δλδη ,τους τίμιους αδιοριστους εκπαιδευτικούς, έρχεται να αδικήσει και το νέο σύστημα.
-5 # Βασίλειος Τσάμης 25-12-2018 03:04
2
Κύριε υπουργέ,
Αν θέλουμε ένα δίκαιο σύστημα διορισμών - προσλήψεων , απαλλαγμένο από κομματικές σκοπιμότητες , τότε αυτό οφείλει να ενσωματώσει την μέχρι σήμερα κατάσταση στο σύνολο της, δίνοντας ένα ποσοστό σταδιακά όλο και μεγαλύτερο, αρχίζοντας από το 20% για την είσοδο στο εκπαιδευτικό σύστημα νέων σε ηλικία πτυχιούχων.
Τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων πρέπει να είναι,( για το 80% των προσλήψεων- διορισμών)
1. Ο χρόνος κτήσης πτυχίου , 1 μόριο για κάθε έτος
2. Ο βαθμός πάνω από την βάση για όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
3. Η προϋπηρεσία.
Για το υπόλοιπο 20 % ,το οποίο θα αφορά κυρίως νέους πτυχιούχους βασικό σημείο πρέπει να είναι ο χρόνος κτήσης πτυχίου με σημείο αφετηρίας για την ένταξη στον νέο πίνακα την χρονιά του τελευταίου ΑΣΕΠ ,δλδη στον πίνακα του πίνακα νέων να έχουν δικαίωμα ένταξης όσοι έχουν πάρει πτυχίο μετά τον τελευταίο διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς.
Τα επιπλέον του βασικού τίτλου σπουδών ακαδημαϊκά προσόντα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο διορισμού στην εκπαίδευση δεδομένου ότι η κτήση τους μπορεί να είναι προϊόν υπόγειας συναλλαγής ή να διαφέρει ο βαθμός δυσκολίας από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο σε σχέση με τον βαθμό πτυχίου .κ. α.
Κριτήριο μόνιμου διορισμού στην εκπαίδευση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι και τα κοινωνικά κριτήρια για πλέγμα λόγων που έχουν να κάνουν με τα ατομικά δικαιώματα ,κ.α.
Κύριε υπουργέ,
το νέο σύστημα διορισμών δεν είναι δικό σας αποκλειστικό προνόμιο ή προνόμιο της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Το νέο σύστημα διορισμών οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη την μέχρι σήμερα πραγματικότητα του συστήματος διορισμών και προσλήψεων. Είναι ζήτημα δημοκρατίας.
+22 # Giannis 25-12-2018 04:39
Γεια σας, νομίζω ξεχάσατε τη Νοηματικη γλώσσα και τη braille. Ειδικά για την επαρκεια της νοηματικηςδεν πρέπει να αγνοείται την προσπάθεια και τον βαθμό δυσκολιας της.
-4 # Πανούτσος Ιωάννης 25-12-2018 06:24
Θα έπρεπε να υπάρχει ειδική μοριοδοτηση για τα σχολεία κωφών επειδή κάποιοι εκπαιδευτικοί για να μάθουν νοηματική αφιερώνουν τέσσερα χρόνια τουλάχιστον τα Αγγλικά τι δουλειά έχουν με τα σχολεία αυτά
+35 # Μπάδρας Νίκος 25-12-2018 06:45
Θεωρώ ότι κάποια μοριοδοτηση θα πρέπει να υπάρχει για το braille και την ελληνική νοηματική γλώσσα, στην ΕΑΕ. Επίσης το 2ο μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ πρέπει να έχει συνάφεια με την εκπαίδευση.
+33 # Δημήτρης 25-12-2018 08:25
Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και να μην υπάρχει καν ως προσόν η νοηματικη γλώσσα και το braille...
Επίσης πραγματικά κρίμα για τον πόλεμο που γίνεται με τα μεταπτυχιακά. Ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια να τον στηρίξει οικονομικά είναι μη υπολογισιμος για το κράτος επειδή έβγαλε μόνο το πανεπιστήμιο ειδικής αγωγής που του παρείχε δωρεάν το ίδιο το κράτος.
Δουλεύουμε από την πρώτη φάση τα τελευταία χρόνια και είμαστε μετεωροι του κάθε υπουργού. Πριν 2 χρόνια πέσαμε 350 θέσεις. Τώρα άλλες 500 με τα φετινά κριτήρια... Τι αξιζουμε λοιπόν για σας;
-5 # Αλέξανδρος Γ. 25-12-2018 08:46
Καλές γιορτές, με υγεία! Θεωρώ, πως νομικώς λανθασμένα έχει εισαχθεί η λέξη "μόνιμη" στην αναπηρία, πράγμα που δεν υπήρχε στο προηγούμενο καθεστώς. Πρέπει να προστατευθεί η συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα, όπως ορίζει και το Σύνταγμα και να διορθωθεί άμεσα ο όρος, ώστε ισότιμα να μετέχουν οι ανάπηροι στις προσλήψεις. Παράλληλα, η προυπηρεσία πρέπει να μοριοδοτηθεί περισσότερο, σεβόμενοι όσους κάθε χρόνο έτρεχαν σε όλη την Ελλάδα!
-8 # ΒΛΑΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25-12-2018 09:10
Γ. ΚΟΙΝΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ΝΑ ΑΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΛΕΞΗ ΜΟΝΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ο γιος μου ενώ υπάγεται στις μόνιμες λόγ του νεαρού της ηλικίας δεν τουχει δωσει εφ ορου το κεπα
-6 # Ανδρέας 25-12-2018 09:17
Ντροπή και αίσχος η πρόταση για σύστημα διορισμού.
Υπερμοριοδότηση δεύτερου πτυχίου, ξένης γλώσσας, μόνιμης αναπηρίας και τέκνων. Αν είναι δυνατόν. Επιστημονικά κριτήρια όπως οι ειδικεύσεις, το πτυχίο και η προϋπηρεσία θα έπρεπε να ορίζουν το σύστημα διορισμού και όχι κοινωνικά κριτήρια που διαχωρίζουν τους πολίτες μεταξύ τους. Πράξτε ''επιδοματική πολιτική'' αν θέλετε να στηρίξετε τους γονείς και τα ΑμεΑ και όχι ''μοριακή πολιτική'' σε βάρος των λοιπών υποψηφίων.
Οι αναπληρωτές χρόνια αναπληρώνουμε τους εαυτούς μας ικαλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες. Κόψτε την κοινωνική πολιτική για κάποιες χιλιάδες ψήφους την ώρα των εκλογών....
-5 # ΒΛΑΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25-12-2018 09:21
μοριοδοτηση αναπηριας πανω απο 67% όχι στη λεξη μονιμη .αποκλειει πολλες κατηγοριες χρονιων νοσηματων που δεν ειναι στις μονιμες παθησεις ΄κατα κεπα ή αρνουνται να δωσουν το
+40 # Ευη 25-12-2018 09:37
Δεν θα έπρεπε να μοριοδοτειται και το BRAILLE ένα ειδικό προσόν για ειδική αγωγή;
+5 # Ν.Α. 26-12-2018 13:27
Ορθό! Αντίστοιχα και η νοηματική!
+7 # Ξένια 27-12-2018 21:45
όταν πρόκειται για διορισμό σε σχολεία με τυφλά ή κωφά παιδιά αντίστοιχα φυσικά!
-17 # Mary 25-12-2018 09:38
Υποβαθμίζεται η προϋπηρεσία. Δηλαδή καποιος με 3 χρονια προυπ θα βρεθεί πιο χαμηλά από καποιον με πτυχίο άριστα και δεύτερο πτυχίο. Αλήθεια το δεύτερο πτυχίο γιατί δίνει τόσα μόρια;
Για τους μόνιμους να ισχύει το αμεταθετο των 10 ετών
Συμφωνώ με τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων -και σς είμαι ανύπαντρη- λόγω δημογραφικού.
Άλλη μοριοδότηση πρέπει να έχει ένα μεταπτ ενός έτους (συνήθως αγορασμένο) και άλλη ένα διετούς φοίτησης με πρακτική άσκηση και διπλωματικη.
επειδή πολλοί από εμάς προερχομαστε από φτωχές πολυμελείς οικογένειες και δεν είχαμε την ευκαιρία για σπουδές σε μεταπτ με δίδακτρα 6000, κρίνεται σημαντικό να παίρνει κάποιος μόρια αν ειναι τέκνο τριτεκνης ή πολυτεκνης οικογένειας
+13 # Ν.Α. 26-12-2018 13:27
Το "συνήθως αγορασμένο" που αναφέρετε δείχνει ότι έχετε μια πολύ περιορισμένη αντίληψη της κατάστασης και σαφώς προκατειλημμένη. Επιπλέον, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι κάποιοι πληρώνουν υπηρεσίες για να αποκτήσουν προσόντα, αυτό θα μπορούσε να ισχύει για πολλά προσόντα όχι μόνο για το μονοετές μεταπτυχιακό
-35 # Μ.Μ. 25-12-2018 09:48
Περισσότερη μοριοδότηση σε τέκνα και προϋπηρεσία!

Εμεις πιο πολυ απο καθε αλλο ξέρουμε ποσο δύσκολο είναι να έχεις να κάνεις με παιδιά...ποσο μαλλον να είναι και δικά σου. ΠΙΟ ΔΊΚΑΙΗ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΈΚΝΑ
Μας έχετε μακριά απο τις οικογένειές μας και δεν μας ευκολυνετε να δημιουργήσουμε οικογένεια τριγυρνοντας με μια βαλίτσα στο χερι! ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ
-6 # Nikoletta 26-12-2018 16:13
1) Αφού μόνο εσείς ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις με παιδιά...πόσο μάλλον να είναι και δικά σου ζητήστε στις πανελλήνιες στα παιδαγωγικά τμήματα να μπαίνουν μόνο όσοι είναι γονείς. Ποιος Piaget, ποιος Vygotsky, ποιος Bandura, οι πολύτεκνοι είναι επιπέδου διδακτορικού.
Ελπίζω να σας βοήθησα να αντιληφθείτε το παράλογο του επιχειρήματος σας.
2) Αναζητήστε προκηρύξεις για το υπόλοιπο δημόσιο και δείτε πόσο μόρια παίρνουν τα ακαδημαϊκά προσόντα σε σχέση με την εμπειρία. Μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης υποτιμούνται τόσο.

Καλές γιορτές.
-24 # Μαράκι 25-12-2018 09:54
Ορθώς εφαρμόζεται η απόφαση 1277/2018 του ΣτΕ. Το δεύτερο πτυχίο να μη δίνει τόσα μορια, επίσης να έχουμε τη δυνατότητα για προσθήκη νέων προσόντων. Μοριοδότηση για όσους είναι τέκνα τριτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Ο βαθμός πτυχίου να δίνει όσα μόρια αναγράφει το πτυχίο και όχι εε τριβαθμη κλίμακα.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ!!
-80 # M.X. 25-12-2018 09:59
Μορια και για όσους είναι τέκνα τριτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας.
Η μοριοδότηση ειναι σύμφωνη με την απόφαση του ΣτΕ για ίση μεταχείριση των κατόχων μεταπτυχιακών και όσων έχουν βασικό πτυχίο.
Διαφορετική μοριοδότηση για τα μεταπτυχιακα ενός έτους σε σχέση με τα διετή.
Αμεταθετο 10 ετών στους μόνιμους.
Μόρια πτυχίου ανάλογα το βαθμό και όχι τον χαρακτηρισμό καλώς κλπ
Οι έχοντες σεμινάριο και 50 μήνες προϋπηρεσίας να είναι στο κύριο πίνακα αλλά να έπονται όσων έχουν μεταπτυχιακό ή βασικό πτυχίο.
+15 # Αναστασία 25-12-2018 10:03
Από τη στιγμή που επιδιώκουμε να παρέχουμε δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής. Η εκπαίδευσή τους γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς που διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille στην πρώτη περίπτωση και τη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη δεύτερη περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει τα νέο σύστημα να μοριοδοτεί αφενός τη γνώση της γραφής Braille και αφετέρου τη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας. Μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόκτηση της επάρκειας στη Νοηματική Γλώσσα απαιτεί τετραετείς σπουδές.
+11 # Anastasia 25-12-2018 10:03
Από τη στιγμή που επιδιώκουμε να παρέχουμε δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής. Η εκπαίδευσή τους γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς που διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille στην πρώτη περίπτωση και τη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη δεύτερη περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει τα νέο σύστημα να μοριοδοτεί αφενός τη γνώση της γραφής Braille και αφετέρου τη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας. Μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόκτηση της επάρκειας στη Νοηματική Γλώσσα απαιτεί τετραετείς σπουδές.
+9 # Anestis 25-12-2018 10:04
Από τη στιγμή που επιδιώκουμε να παρέχουμε δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής. Η εκπαίδευσή τους γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς που διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille στην πρώτη περίπτωση και τη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη δεύτερη περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει τα νέο σύστημα να μοριοδοτεί αφενός τη γνώση της γραφής Braille και αφετέρου τη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας. Μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόκτηση της επάρκειας στη Νοηματική Γλώσσα απαιτεί τετραετείς σπουδές.
+9 # dimitris 25-12-2018 10:05
Από τη στιγμή που επιδιώκουμε να παρέχουμε δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής. Η εκπαίδευσή τους γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς που διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille στην πρώτη περίπτωση και τη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη δεύτερη περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει τα νέο σύστημα να μοριοδοτεί αφενός τη γνώση της γραφής Braille και αφετέρου τη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας. Μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόκτηση της επάρκειας στη Νοηματική Γλώσσα απαιτεί τετραετείς σπουδές.
+2 # Ελένη Σ 25-12-2018 10:07
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΌ ΠΤΥΧΊΟ. Συνάδελφοι αυτό μας αφορά ολους μας. Αυτή τη στιγμή ειναι περιπου 30.000 άνθρωποι αναπληρωτές. Κανενα ταβάνι στην προυπηρεσία και καμία μερα χαμένη.! ΠΤΥΧΊΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ. Όλα τ΄άλλα είναι μαγαζιά! Θα μας βάλουν να τρέχουμε να πληρώνουμε οτι εχουμε και δεν εχουμε για να δηλεύουμε αναπληρωτες, ενώ ολα αυτα τα χρόνια ανοίγαμε τ σχολεια σε ολη την ελλαδα? ΑΝΗΘΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ!
+6 # apostolos 25-12-2018 10:10
Από τη στιγμή που επιδιώκουμε να παρέχουμε δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής. Η εκπαίδευσή τους γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς που διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille στην πρώτη περίπτωση και τη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη δεύτερη περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει τα νέο σύστημα να μοριοδοτεί αφενός τη γνώση της γραφής Braille και αφετέρου τη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας. Μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόκτηση της επάρκειας στη Νοηματική Γλώσσα απαιτεί τετραετείς σπουδές.
+6 # dimitrios 25-12-2018 10:15
Από τη στιγμή που επιδιώκουμε να παρέχουμε δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής. Η εκπαίδευσή τους γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς που διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille στην πρώτη περίπτωση και τη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη δεύτερη περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει τα νέο σύστημα να μοριοδοτεί αφενός τη γνώση της γραφής Braille και αφετέρου τη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας. Μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόκτηση της επάρκειας στη Νοηματική Γλώσσα απαιτεί τετραετείς σπουδές.
+9 # Δημήτρηs 25-12-2018 10:15
Από τη στιγμή που επιδιώκουμε να παρέχουμε δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής. Η εκπαίδευσή τους γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς που διαθέτουν επιπλέον πιστοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille στην πρώτη περίπτωση και τη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη δεύτερη περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει τα νέο σύστημα να μοριοδοτεί αφενός τη γνώση της γραφής Braille και αφετέρου τη γνώση της Νοηματικής Γλώσσας. Μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η απόκτηση της επάρκειας στη Νοηματική Γλώσσα απαιτεί τετραετείς σπουδές.
-2 # Ολγα 25-12-2018 10:20
Βασικό πτυχίο και προϋπηρεσία πάνω απ όλα!!! Οι απόφοιτοι των τμημάτων ειδικής που εργάζονται ως αναπληρωτές 18 χρόνια!!! Το τονίζω!!! 18!!! ΠΛΉΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΌΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΆ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΊΟ ΞΑΝΑΛΕΩ
+3 # Αθανασία 25-12-2018 10:21
Θεωρώ άδικη τη μη προσμέτρηση ολόκληρης της προϋπηρεσίας, όπως και την εξίσωση των πτυχίων τετραετούς φοίτησης με ένα μεταπτυχιακό ενός έτους. Με το νομοσχέδιο αυτό διασπάται ο κλάδος των εκπαιδευτικών . Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι μαζικοί διορισμοί.
-25 # Στέλλα 25-12-2018 10:26
Είναι τα ντροπή τα παιδιά να μετράνε μόνο 2 μόρια!!!
-2 # Σίσσυ 01-01-2019 21:17
Παραθέτοντας Στέλλα:
Είναι τα ντροπή τα παιδιά να μετράνε μόνο 2 μόρια!!!

Μια χαρά είναι τα 2 μόρια, γιατι είναι ντροπή;
+4 # Δημήτρηs 25-12-2018 10:30
H μοριοδότηση με βάση τον χαρακτηρισμό του πτυχίου «καλώς», «λίαν καλώς» και «άριστα» είναι προβληματική, διότι ο βαθμός 6,51 εξισώνεται με τον βαθμό 8,49, αφού και οι δύο υποψήφιοι θα λαμβάνουν τα ίδια μόρια, δηλ. 14. Είναι σίγουρα πιο δίκαιο η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου να γίνεται με τη χρήση συντελεστή, δηλ. Βαθμός Πτυχίου Χ 2,1. Έτσι για παράδειγμα κάποιος με βαθμό πτυχίου 6,51 παίρνει 6,51Χ2,1=13,67 μόρια και κάποιος με βαθμό πτυχίου 8,49 παίρνει 8,49Χ2,1=17,83 μόρια. Είναι πιο δίκαιο και πιο αξιοκρατικό.
# Αλεξία 25-12-2018 10:31
Άδικο και ανήθικο ένα μεταπτυχιακό ενός έτους να εξισώνεται με το βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής 4 χρόνων. Πώς γίνεται ένα τόσο σύντομο πρόγραμμα σπουδών να ξεπερνά τόσες γνώσεις ενός βασικού πτυχίου?? Να γίνει σωστή μοριοδότηση των προσόντων. Επίπλεον αυτη είναι η δικαίωση τόσων ανθρώπων που έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα για χρόνια?? 1 μόριο το μήνα?? Απαράδεκτη υποτίμηση της προυπηρεσίας. Αυτό είναι το ευχαριστώ?? Να θεωρηθεί εδώ και τωρα η προυπηρεσία βασικό προσόν πρόσληψης.!!
+16 # Αναστασία 25-12-2018 10:37
Αν θέλουμε να μιλάμε για ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα τυφλά, τα βαρύκοα και τα κωφά παιδιά, για την εκπαίδευση των οποίων είναι απαραίτητη η κατοχή επιπλέον εξειδίκευσης από τους ειδικούς παιδαγωγούς. Συγκεκριμένα απαιτείται η γνώση της γραφής Braille για τους τυφλούς και η επάρκεια στη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς μαθητές. Επομένως θα πρέπει να μοριοδοτείται ανάλογα και η γνώση της γραφής Braille και η επάρκεια στη νοηματική γλώσσα.
-6 # Αγάπη Μ. 25-12-2018 10:38
Το προτεινόμενο σύστημα διορισμού είναι εντελώς παράλογο και άδικο! Δεν μπορεί να εξισώνει το βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής τετραετους φοίτησης και υποχρεωτικής πρακτικης 2 εξαμήνων με τα μεταπτυχιακα ,καθώς πολλα από αυτά είναι εξ αποστάσεως ,μονοετή και χωρις υποχρεωτική .Ακομη, απαράδεκτο να μην προσμετράται ολόκληρη η προϋπηρεσία, αφού αυτο ηταν το μέχρι τωρα βασικό κριτήριο, το οποίο έχει ωθήσει τους αναπληρωτες να τρέχουν χρονια ολοκληρα σε σε νησιά ,παραμεθόριο και γενικοτερα μακριά απο την μονιμη κατοικια τους για να καλύπτουν τις δομές ΕΑΕ.Επιπλέον, είναι τοσο πρόχειρη η δημιουργία του συγκεκριμενου που ξεχασατε να μοριοδοτησετε αναλογως ακαδημαϊκά προσοντα οπως η πιστοποίηση στο σύστημα τυφλών Braille και την γλώσσα της νοηματικής. Και λεω "ξεχασατε" γιατί είναι αδιανόητο να έγινε σκόπιμα αυτη η παράλειψη.
Τέλος, Το σύστημα έχει πολλά κενά ,καθόλου σωστη αξιολόγηση των προσόντων όποτε πρέπει να ανασυνταχθει λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.
-1 # Αναστασία 25-12-2018 10:45
H μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου βάσει του χαρακτηρισμού του ("καλώς", "λίαν καλώς" και "άριστα") είναι προβληματική, διότι εξισώνει τον βαθμό 6,51 με τον βαθμό 8,49 κ.ο.κ., καθώς οι δύο υποψήφιοι λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων. Είναι πιο δίκαιο και αξιοκρατικό η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου να γίνεται με τη χρήση συντελεστή, δηλ. βαθμός πτυχίουΧ2,1. Έτσι ο βαθμός πτυχίου 10 θα παίρνει 10Χ2,1=21 μόρια, ο βαθμός 6,51 θα παίρνει 6,51Χ2,1=13,67 μόρια και ο βαθμός 8,49Χ2,1=17,83 μόρια.
-23 # Λιτσα 25-12-2018 10:45
Υπέρ του νομοσχεδίου
Να μειωθεί μόνο η μοριοδότηση των σεμιναρίων και να αυξηθεί η μοριοδότηση του βαθμού πτυχιου
-21 # Χριστινα Χατζη 25-12-2018 10:50
Το νομοσχέδιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση !Εύγε!
Θα πρέπει μόνο να καταργηθεί η να μειωθεί η μοριοδότηση των σεμιναρίων και να μοριοδότηση το πτυχίο με βάση το βαθμό και όχι τον χαρακτηρισμό!
-3 # Δέσποινα 25-12-2018 10:50
Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία έκτρωμα που οδηγεί στην ανεργία ανθρώπους που στηρίζουν την παιδεία χρόνια γυρίζοντας όλη την Ελλάδα. ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.
+3 # Δέσποινα 25-12-2018 10:57
ΣΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. Αν είναι δυνατόν να απαξιώνεται η προϋπηρεσία ανθρώπων που δουλεύουν 18 χρόνια στην ειδική αγωγή γυρίζοντας ανά την Ελλάδα.
+4 # Μαρία 25-12-2018 10:58
Απαράδεκτη η εξίσωση του βασικού τίτλου σπουδών με μεταπτυχιακά. Σε ποιον άλλον κλάδο της εκπαίδευσης εργάζεται κανείς με βασικό κριτήριο τις (σε παρα πολλές περιπτώσεις αμφιβόλου ποιοτητας) μεταπτυχιακές και όχι τις κύριες σπουδές;;
Επίσης, ντροπή να απαξιώνεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που πλησιάζουν τις δυο δεκαετίες αναπλήρωσης...
Ας σταματήσει η ενίσχυση του ανούσιου κυνηγιού προσόντων για μια θέση στη δημόσια εκπαίδευση. Μας υποτιμάει όλους...
+6 # Γ.Τ. 25-12-2018 10:58
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΟΡΙΩΝ!!!!

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ !!!

Οτιδήποτε άλλο διχάζει τον κλάδο και μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς που για χρόνια στηρίζουν την εκπαίδευση και τα σχολεία ως αναπληρωτές να καταλήξουν άνεργοι ή να ξεκινήσουν αγωνα δρόμου απόκτησης μορίων υποβαθμίζοντας έτσι το ουσιαστικό κομματι της μόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα μεταπτυχιακά έγιναν μια μπίζνα των πανεπιστημίων. Κι εσείς κύριοι αντί να προωθείτε την ουσιαστική στήριξη της εκπαίδευσης προωθείτε το εμπόριο της πανεπιστημιακής εκπαιδευσης;; Μετατρέπετε τους εκπαιδευτικούς σε λαθροθήρες μορίων!!

Ντροπή κύριοι!
-10 # Σίσσυ Καρπουτζάκη 25-12-2018 10:59
Διορισμοί με βάση το βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία μόνο!
Τα ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά και η απόκτηση τέκνων να μετράνε μετά τον διορισμό! Τα ακαδημαϊκά κριτήρια για μισθολογική εξέλιξη ή εξέλιξη θέσης, και η απόκτηση τέκνων να δίνει μόνο μισθολογική εξέλιξη και όχι κριτήριο διορισμού.
Η προϋπηρεσία ετών δεν μπορεί να ισοπεδώνεται με την τόσο μεγάλη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών ξαι διδακτορικών σπουδών!
-7 # ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25-12-2018 10:59
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΧΘΕΣ!!!
-13 # Αντωνία 25-12-2018 11:01
ΌΧΙ ΠΛΑΦΌΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑ, ΌΧΙ ΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια από τις χώρες που γέννησε την παιδεία με την ουσιαστική σημασία της λέξης. Έρχεστε λοιπόν και μας παρουσιάζετε μια νέα πρόταση η οποία αντιμετωπίζει τον δάσκαλο, όχι σαν επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρίες, αλλά μια υπερσύγχρονη μηχανή με ακαδημαϊκά προσόντα (αμφιβόλου προελεύσεως πολλά από αυτά), με παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, χωρίς να εξετάζετε τις ουσιαστικές γνώσεις και δυνατότητες. Πρώτη φορά στα χρονικά τίθεται πλαφόν στην προϋπηρεσία κάποιου. Δηλαδή ότι τι; μέχρι τους 120 μήνες κερδίζεις και προσφερεις ότι είναι σαν εκπαιδευτικοςε κι από κει και πέρα απλά υπάρχεις στην εκπαίδευση; κι όλα αυτά για να μην χάσουν πολλά οι νέοι με ακαδημαϊκά προσόντα. Δηλαδή οκ, εκεί στο υπουργείο κάνετε που κάνετε τα παράλογα, δε σκέφτεστε και καμιά δικαιολογία της προκοπής. Συνγαξιοδοτειστε λοιπόν όσους έχουν 120 και πάνω μήνες προϋπηρεσίας να τελειώνει το παραμύθι. Από πότε το πόσα παιδιά έχει κάποιος είναι κριτήριο διορισμού; και για πόσα πράγματα θα πριμοδοτουνται αυτοί που έχουν παιδιά; για διορισμό; για τοποθέτηση; για πρόωρη σύνταξη; για επιδόματα; κράτος δικαίου λέγεται αυτό; τι κάνετε για όσους δε θέλουν ή δε μπορούν να κάνουν παιδιά; στον Καιάδα.
+17 # Ειρήνη 25-12-2018 11:01
17 χρόνια τώρα κάποιοι άνθρωποι, που απο επιλογή κ όχι από ανάγκη επιλέξαμε κ στηρίζουμε την ειδική αγωγή ,γυρίζουμε σε όλα τα άδεια σχολεία κ με δικά μας χρήματα γεμίζουμε τους 4 τοίχους που μας παραδιδονται ,για να διδάξουμε....17 χρόνια τώρα έχουμε στηρίξει το εκπαιδευτικό σύστημα μόνοι μας χωρίς υπερβολή ...και το κάναμε για τα παιδιά μας...γιατί για εμάς είναι παιδιά μας...και πιστεψτεε όλα όσα έχουμε δει...όλα όσα έχουμε ζήσει ,όσα έχουμε αντέξει κ όσα έχουμε καταφέρει είναι τα καλύτερα μεταπτυχιακά του κόσμου....τα διαμάντια που έχουμε " αναστήσει" προσφέροντας τους μόνοι μας όσα θα έπρεπε να είναι αυτονόητα για εσάς είναι η απόδειξη των ικανοτήτων μας....και όχι αν είχαμε έξτρα λεφτά ( γιατί διναμε άπειρα σε υλικά)κ αγορασαμε ένα μεταπτυχιακό....κ επίσης...από πότε έχει κάποιος το δικαίωμα να τιμωρεί εκείνους που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά;
+20 # Αφροδίτη Τ. 25-12-2018 11:06
Απαραδεκτο!!!!!!ταβανι στην προϋπηρεσία;;;;εχω περιπου 160 μηνες προϋπηρεσία. Τι σημαινει αυτο;πως τοσα χρονια προσφερω στην εκπαιδευση κ δεν επιτρεπω σε κανεναν να μου πει πως τα 4 χρονια στα πεταω στα σκουπιδια....!!!!17 χρονια ζουμε μεσα στην ανασφαλεια,καθε λιγο κ λιγακι τα κριτήρια αλλαζαν κ αυτο τωρα ειναι τελειωτικό !!!!!!!!αισχος
-2 # Ευδοκία 25-12-2018 11:08
Δεν γίνεται το μεταπτυχιακό με το βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής να έχουν τα ίδια μόρια. Διορισμοί με βάση την προϋπηρεσία και το βασικό πτυχίο.
-1 # Ευδοκία 25-12-2018 11:16
Διορισμοί μόνο με βάση προϋπηρεσία και βασικό πτυχίο όλα τα άλλα έπονται.. Δεν γίνεται το βασικό πτυχίο ειδικής αγωγής να έχει τα ίδια μόρια με ένα μεταπτυχιακό.
+15 # Δήμητρα 25-12-2018 11:18
Φανερή αδικία σε βάρος των Π. Ε 71 και Π. Ε 61 που χρόνια τώρα αναπληρώνουν τους εαυτούς τους, ως κλάδος που δεν έχει δει ποτέ μόνιμες προσλήψεις. Δεχτήκαμε βολές από παντού, την απαξίωση του βασικού μας πτυχίου και τους μήνες προϋπηρεσίας μας δε θα το δεχτούμε! Όχι στο ταβάνι των 120 μηνών, όχι στη περιθώριοποιηση των μοναδικών ειδικών παιδαγωγων με βασικό πτυχίο. ΦΤΆΝΕΙ!!!!
+9 # ΑΝΝΑ Σ. 25-12-2018 11:19
Κατάπτυστη πρόταση. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ. Προφανής εμπαιγμός η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων με τη λογική της "αναβάθμισης της εκπαίδευσης" με ταυτόχρονη υποβάθμιση του ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ και της ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ. Είμαι μελλοντική κάτοχος μεταπτυχιακού άλλα παρόλα αυτά αρνούμαι να μπω στη λογική του προσοντολογίου διότι το μέλλον προβλέπεται μελανό εάν συμφωνήσουμε σε τέτοιες πρακτικές. Απαράδεκτα και άλλα σημεία του προτεινόμενου συστήματος διορισμών (μοριοδότηση βαθμού πτυχίου και τέκνων, αν είναι δυνατόν) στα οποία δεν θα επεκταθώ, διότι κύριε Γαβρόγλου και λοιποί γνωρίζεται καλύτερα από όλους τους λόγους που αυτά αποτελούν μέρος της ευρύτερης φαρσοκωμωδίας που σχεδιάσατε. Τέλος γνωρίζατε πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα ξεσηκώνατε αλλά ελπίζατε στην απουσία τους, ειδικότερα αφού επιλέξατε να κοινοποιήσετε την πρόταση νύχτα... Ε λοιπόν ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!! Καλες γιορτές σε όλους...
+37 # Παπαχρήστος Ιωάννης 25-12-2018 11:19
Είναι δυνατόν να μοριοδοτείται με 17 μόρια το δεύτερο και πιθανόν άσχετο πτυχίο και να μην παίρνει μόρια στην ΕΑΕ η γνώση της Νοηματικής και της brealle;
+26 # Μαρία 25-12-2018 11:21
Βρίσκω υπερβολικό να δίνονται μόρια για τον αριθμό των τέκνων. Δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση για να μοριοδοτείτε ως κριτήριο.
+3 # Θανάσης B. 27-12-2018 11:14
Υπάρχει ως κοινωνικό κριτήριο στα πλαίσια προστασίας της οικογένειας.Με αυτό το κριτήριο δίνεται μια μικρή ελπίδα σε όσους έχουν παιδιά να βρίσκονται πιο κοντά στο σπίτι τους. Είναι πολύ δύσκολο να χωρίζεται η οικογένεια και να αναγκάζεσαι να αλλάζουν τα παιδιά σου κάθε χρόνο περιβάλλον και σχολικό πλαίσιο...Ως ειδικοί παιδαγωγοί γνωρίζουμε τι αντίκτυπο έχουν όλες αυτές οι αλλεπάλληλες μεταβάσεις στην ψυχολογία των παιδιών...
+1 # Ελένη 25-12-2018 11:24
Μοριοδότηση σε κάθε τέκνο ανεξαρτήτως τριτεκνίας ή πολυτεκνίας; Πρωτοφανές! Διαδικασίες και μοριοδότηση ασεπ για διορισμό, ξεχωριστό σύστημα μοριοδότησης με βάση την προΰπηρεσία για προσλήψεις αναπληρωτών
+10 # Χρυσή Π. 25-12-2018 11:24
Ζητάμε μαζικούς και μόνιμους διορισμούς αποκλειστικά και μόνο με βάση το πτυχίο (έτος κτήσης) και την προϋπηρεσία (κανένα ταβάνι στους μήνες προϋπηρεσίας, κάθε μέρα είναι πραγματική και πρέπει να μετράει).
+4 # Τάσος 25-12-2018 11:26
Το 4ετές πτυχίο ειδικής αγωγής δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται με ένα μεταπτυχιακό μονοετές ή διετές. Η γνώση, η κατάρτιση και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι πτυχιούχοι δάσκαλοι ειδικής αγωγής ΠΕ71/61 είναι απείρως ανώτερη από αυτήν που παρέχει ένα επιδερμικό μεταπτυχιακό σε έναν απόφοιτο γενικής αγωγής. Υποστηρίζουμε παιδιά, οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι επαγγελματίες.
+14 # Ελένη 25-12-2018 11:32
Οι διορισμοί πρέπει να γίνουν με βάση την προϋπηρεσία και το βασικό πτυχίο. Καμιά μοριοδοτηση δεν είναι δίκαιη για τους αναπληρωτές που στηρίζουν την εκπαίδευση τόσα χρόνια ζώντας σαν νομάδες σε διαφορετικό τόπο κάθε χρόνο. Είναι εμφανες ότι με τον τρόπο που προτείνει το υπουργείο να γίνουν οι διορισμοί στην εκπαίδευση προτρέπεται ο κάθε εκπαιδευτικός στην μοριοθηρεία. Το μεταπτυχιακό πρέπει να γίνεται με κίνητρο την εξέλιξη της γνώσης και όχι το διορισμό.
+17 # Δέσποινα 25-12-2018 11:36
Δηλαδή η νοηματική και η Braille, δεν είναι κομμάτια της ειδικής αγωγής; Τόσο καιρό δεν γίνονται προσλήψεις με αυτά τα πτυχία στους πίνακες αναπληρωτών;
Το πτυχίο αγγλικών και η επιμόρφωση στην πληροφορική, έχουν περισσότερη αξία από τα πτυχία αυτά, όσον αφορά τον κλαδο;
Επίσης, έχουν ξανά γίνει διορισμοί βάσει κοινωνικών κριτηρίων; Είτε έχουν γίνει είτε όχι, αυτό είναι άδικο. Και θα έπρεπε να υπολογίζεται σε ένα ΔΕΎΤΕΡΟ επίπεδο το κοινωνικό κριτήριο. Θα πρέπει να υπολογίζεται σε μεταθέσεις, αποσπάσεις, κλπ. Και όχι να γίνονται προσλήψεις με βάση το αν έχει παιδιά κάποιος! Από πότε θεωρείται αυτό προσόν; Με την ίδια λογική αυτός που έχει παιδί ΑμεΑ ο ίδιος θα πρέπει να μοριοδοτείται περισσότερο λόγω περισσότερης εμπειρίας! (Το διακωμωδώ) Το καταλαβαίνω να πάει πιο εύκολα στον τόπο του κάποιος που έχει οικογένεια, αλλά όχι και να προσλαμβάνεται με βάση αυτό. Δεν έχει καμία λογική.
Όσον αφορά την υποβάθμιση της προϋπηρεσίας, ούτε αυτό έχει λογική...για ευνόητους λόγους. Και ακριβώς επειδή είναι ευνόητοι δεν χωρά περαιτέρω ανάλυση. Προφανώς και υπάρχει αυτή η σκέψη για να εξυπηρετησει κάποιους, όπως και τόσα άλλα. Προφανώς και η υπάρχει η διάθεση από το υπουργείο χρόνια τώρα να ανακατεύεται η τράπουλα.

Μέχρι να γίνουν οι πολυπόθητοι διορισμοί, τα σχολεία θα είναι σχεδόν 20ετια ανοιχτά χάρη στους αναπληρωτές που υπηρετούν από άκρη σε άκρη της χώρας.

Καλές γιορτές.
+2 # Γ.Τ. 28-12-2018 01:27
Μπράβο ΔΙΑΚΩΜΏΔΗΣΤΕ ΤΟ, γιατί αν το είχατε δεν ξέρω αν θα το αντέχατε. Πάντως πληροφοριακά να σας πω, πως οι γονείς είμαστε 337. Αν τώρα τρώμε τη θέση σας οι 337 στους 20.000 με 22.000 αναπληρωτές τον χρόνο, τι να πω!!! Πως να το κάνουμε, είμαστε και εμείς εκπαιδευτικοί, μας έτυχε η αναπηρία ούτε την προκαλέσαμε ούτε την ευχόμαστε, να πάμε να γίνουμε λαϊκατζίδες-χωρίς να έχω τίποτα με το επάγγελμα- επειδή θα πάρουμε τα μόριά. Σας τα χαρίζουμε. Δώστε μας την υγειά της οικογένειάς σας. Δεν συζητάμε δε για να μετακινηθούμε κοντά στο σπίτι μας, γιατί πολύ απλά είναι αδύνατο να μετακινηθούμε και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις το λόγο επειδή είσαι στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και γνωρίζεις για τι παιδιά μιλάμε. Επίσης να σας θυμίσω ότι "Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων" Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
Η μητέρα του μαθητή σου και εκπαιδευτικός.
-29 # Πέγκυ 25-12-2018 11:36
Σε γενικές γραμμές δίκαιο το σύστημα τα εντάσσει όλα και καλύπτει όλες τις ομάδες. Είναι όμως άδικη η υπερμοριοδότηση της αναπηρίας και επίσης δεν είναι δίκαιο ένα ολόκληρο μεταπτυχιακό να μοριοδοτείται λιγότερο από τη γνώση ξένης γλώσσας με βαθμό άριστα. Πολλά τα μόρια για το δεύτερο πτυχίο και λίγα για το δεύτερο μεταπτυχιακό. Επίσης γιατί να εξισώνεται το πτυχίο της ειδικής με το μεταπτυχιακό, το μεταπτυχιακό είναι ανώτερος τίτλος.
# Κάλλη 25-12-2018 11:40
Είναι αλήθεια θλιβερό και τόσο μα τόσο άδικο να ακυρώνετε την προϋπηρεσία και τον βασικό τίτλο σπουδών μας! Ήδη μας Ήδη είχαμε αναγκαστεί μετά από 12χρονια αναπλήρωσης να κάνουμε σεμινάριο προκειμένου να συνεχίζουμε να δουλεύουμε ως αναπληρωτές! Τώρα 16 χρόνια μετά και έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα θα μείνουμε εκτός γιατί? Γιατί δεν έχουμε μεταπτυχιακό ενώ έχουμε 4ετη πανεπιστημιακη εκπαίδευση και προϋπηρεσία!!!! Αγγλικά δεν ήξερα και τόσο καλά αλλά 16χρονια προσέφερα στην ειδική αγωγή! Παιδιά όσοι δεν έχουν θα μείνουν εκτός,? Γιατί? Τιμωρία? Που δεν ήθελαν? Που δεν μπόρεσαν? Ή που έχασαν γιατί ως αναπληρωτές δεν πήραν άδεια επαπειλουμενης? Διορισμός με βάση την προϋπηρεσία και το βασικό τίτλο σπουδών!!!
-17 # Αθηνά 25-12-2018 11:41
Να μοριοδοτηθεί παραπάνω ο δεύτερος μεταπτυχικός τίτλος! Τόσος κόπος απόκτησης για να εξισώνεται με ξένη γλώσσα; Επίσης πολλά τα μόρια για την αναπηρία. Παρόλα αυτά σωστό το σύστημα προσλήψεων, τους καλύπτει όλους! Τα ακαδημαικά κριτήρια ορθώς αποτελούν κριτήρια προσλήψεων, για εκπαίδευση μιλάμε!
-2 # Θοδωρής 25-12-2018 11:45
Γιατί να εξισώνεται το πτυχίο με το μεταπτυχιακό αφού ο τίτλος είναι ίδιος και το μεταπτυχιακό είναι ανώτερος τίτλος. Επίσης, γιατί τόσα λίγα μόρια στο δεύτερο μεταπτυχιακό που μάλιστα θα είναι και συναφές με την εκπαίδευση και τόσα πολλά για το δεύτερο πτυχίο;
-3 # Αγγελική 27-12-2018 18:46
Δεν είναι ίδιος ο τίτλος του ειδικού παιδαγωγού με του δάσκαλου! εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών! Μιλάμε για την ΕΑΕ και ο ειδικός παιδαγωγός (ΠΕ71) δεν έχει δικαίωμα να εργαστεί στη γενική.
-34 # Κατερίνα 25-12-2018 11:48
Δίκαιο το σύστημα προσλήψεων! Περιέχει τα πάντα! Και καλώς μοριοδοτεί και τα παιδιά σε μια χώρα με τόση υπογονιμότητα. Μεγάλη απόκλιση μοριοδότησης τους δεύτερου πτυχίου με το δέυτερο μεταπτυχιακό λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεταπτυχιακό είναι ανώτερος τίτλος σπουδών!
+9 # Δήμητρα 25-12-2018 11:50
Είναι άδικο να υπονομεύεται έτσι το βασικό πτυχιο .Δεν μπορεί ενα μεταπτυχιακό να έχει τα ίδια μόρια με ένα πτυχίο τεσσάρων ετών .Επίσης θα πρέπει να μοριοδοτείται και η νοηματική με την braille .
+35 # ΜΑΡΙΑ 25-12-2018 11:52
Με έκπληξη διαβάζουμε στο σχέδιο νόμου για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ την παράγραφο 2 του άρθρου 6 που λέει κατά γράμμα: «2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι διαθέτουν την εξειδίκευση της υποπερίπτ. δδ ́της περίπτ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 έπονται στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης έναντι των υποψηφίων που διαθέτουν την εξειδίκευση των λοιπών υποπεριπτώσεων της ίδιας περίπτωσης.». Ποιος ο λόγος ύπαρξης αυτής της παραγράφου, η οποία ουσιαστικά παροπλίζει τους εκπαιδευτικούς με πολλούς μήνες προϋπηρεσία, πολύ πάνω και από τα 5 έτη που θέτει ως όριο ο ν. 3699/2008; Πού είναι το αίσθημα περί δικαίου και της ίσης αντιμετώπισης και ίσων ευκαιριών στην εργασία των εκπαιδευτικών που έχουν απασχοληθεί για χρόνια στην Ειδική Αγωγή, σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταθέσει την ψυχή τους σ’ αυτήν και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία; Γιατί να έπονται αυτοί που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία και εμπειρία έναντι των κατόχων των μεταπτυχιακών και να μην μπορέσουν να εργαστούν κοντά στα σπίτια τους και τις οικογένειές τους (γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών είναι προχωρημένης ηλικίας και έχουν ήδη φτιάξει τη ζωή τους με τις όποιες υποχρεώσεις συνεπάγεται αυτό) ή το χειρότερο, σε πολλές περιπτώσεις, να μην μπορέσουν να εργαστούν καθόλου; Μήπως το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι’ αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν προσφέρει χρόνια στην ειδικά αγωγή και το ενδιαφέρει μόνο να ανανεώσει ηλικιακά τον «στόλο» των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής; Αλλά κ. Υπουργέ, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν;;;
-21 # Θωμάς 26-12-2018 23:40
Καμία έκπληξη. Έκπληξη ευχάριστη και δίκαιη είναι η μεταφορά της προύπηρεσίας από τη γενική αγωγή στην ειδική χωρίς καμία προϋπόθεση. Εσείς της ειδικής είχατε όλα αυτά τα χρόνια αυτό το δικαίωμα. Άδικο. Η διατύπωση του σχεδίου νόμου είναι ξεκάθαρη. Όσοι της γενικής αγωγής θέλουν να διοριστούν στην ειδική απλά κάνουν αίτηση. Καμία προϋπόθεση εκτός της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
-37 # Γιώτα 25-12-2018 11:53
Δίκαιο το σύστημα! Σωστά και τα ακαδημαικά αλλά πολύ άδικη η λίγη μοριοδότηση του δεύτερου μεταπτυχιακού. Επίσης γιατί αυτός με το διδακτορικό να παίρνει και μόρια μεταπτυχιακού; Πολλά τα μόρια της αναπηρίας.
+7 # Δημητρα 25-12-2018 11:53
Ειναι ντροπη να απαξιωνεται η προϋπηρεσία ανθρωπων που στηριξαν τόσα χρονια το δημοσιο σχολείο δημιουργώντας ουσιαστικά απ το μηδεν τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία με υλικά,αρχεία ,προσωπικη δουλειά που δεν περιοριστηκε καν στο τυπικό ωραριο για να καλυψει τις ανυπαρκτες κατευθυνσεις αλλα και παροχες του υπουργειου.Ανθρωποι που άφησαν πισω ζωες και ανθρώπους και υπηρετησαν με ζηλο μακρια απ τον τοπο τους.Οσο για τα μεταπτυχιακά λυπαμαι αλλα δειξτε μου ΕΝΑ στην Ελλάδα που να παρεχει παραπανω γνωσεις και εξιδεικευση στην ειδικη αγωγη απο τα δυο προπτυχιακα τμηματα...καλη η βιομηχανία των χαρτιων,χρηματα κινούνται το κατανοω αλλα μπειτε σε μια ειδική ταξη και πείτε μετα τι χρειάζεται για να δωσεις στα παιδια αυτην την εκπαίδευση που θα τους πρόσφερει μια καλύτερη ποιοτητα ζωης..τα αγγλικα;η πιστοποιηση υπολογιστων ή τα μεταπτυχιακά με γενικολογους τιτλους "ειδικη αγωγη και εκπαίδευση"??μην παίζεται με τις ζωες παιδιψν και δασκαλων!!μονο ανθρωποφαγικο ειναι το συγκεκριμένο νομοσχεδιο!!πως θα βγαλετε λιγότερο καταλληλους τωρα τους ανθρώπους που χρονια αποτελουν το δημοσιο σχολειο...αυτοακυρωνεστε...ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΕ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ και βελτιωστε τις συνθηκες εργασιας,τις παροχες σας στην παιδεια!!!
+4 # Δημ. Χριστακόπουλος 25-12-2018 12:10
Τα ό,ποια κοινωνικά κριτήρια σε ξεχωριστούς Πίνακες με δυνατότητα προσλήψεων αναπληρωτών (γιατί διορισμοί μονίμων ΔΕ πρόκειται να γίνουν) έως 20% επί του συνόλου από αυτούς.

Δυνατότητα ένταξης όσων επιθυμούν προσμέτρηση των κοινωνικών τους κριτηρίων και στους 2 Πίνακες:

α) ΚΑΙ στον Β Πίνακα χωρίς προσμέτρηση κοινωνικών κριτηρίων για κανέναν/καμία υποψήφιο.
β) ΚΑΙ στον Α Πίνακα με προσμέτρησή κοινωνικών κριτηρίων.

80% προσλήψεων από τον Πίνακα Β
20% προσλήψεων από τον Πίνακα Α
+15 # Χριστινα 25-12-2018 12:27
Κύριε υπουργέ,
Σπουδασαμε 4 χρόνια ειδική αγωγή, έχουμε βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή και επειδή οι προσλήψεις αφορούν την ειδική αγωγή θα πρέπει να προηγουμαστε. Το βασικό πτυχίο θα πρέπει να προηγείται του μεταπτυχιακού. Δεν νοείται διαφορετικά. Διότι αν κάνουμε μεταπτυχιακό στην ιατρικη δεν μπορούμε να είμαστε γιατροί. Δεν υπάρχει κατάρτιση. Έπειτα θέσατε κριτήρια. Γιατί να αδικούνται οι συνάδελφοι που χρόνια τρέχουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μη έχοντας την δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακό είτε λόγω οικονομικών είτε λόγω αποστασης; Γιατί κύριε υπουργέ να μετράτε τα σεμινάρια, τις ξένες γλώσσες κ τους υπολογιστες; Είναι σημαντικό να γνωρίζεις αγγλικά εφόσον η βιβλιογραφία ως επί το πλείστον είναι στην αγγλική γλώσσα. Είναι βέβαια σημαντικό να ξέρεις να χειρίζεσαι τον υπολογιστή. Μα είναι δυνατόν να υπολογίζονται αυτά και να μην υπολογιζονται η νοηματική γλώσσα κ η γραφή braille? Μιλάμε για προσλήψεις στην ειδική αγωγή και όχι στην γενική αγωγή. Ποιον εκπαιδευτικό θα προσλαβεται να στείλετε σε μαθητή με προβλήματα ακοής ή ορασης; αυτόν που ξέρει αγγλικά ή αυτόν που ξέρει υπολογιστες; Παντως σίγουρα όχι αυτόν που ξέρει νοηματική ή braille. Αφού θέτετε κριτήρια καλό θα είναι να τα συμπεριλάβετε ολα. Και όχι μερικά που βγάζουν χρήματα κάποια πανεπιστήμια. Όλα στον βωμό του χρήματος. Υπάρχουν άτομα που έχουν κοπιάσει κ έχουν ξοδέψει επίσης χρήματα για την απόκτηση πτυχίων που ούτε καν υπάρχουν στα κριτήρια που θέσατε και τα οποία είναι απαραίτητα για τον χώρο της ειδικής αγωγής.
-28 # ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗ 25-12-2018 12:27
Μπράβο στον Υπουργό και στο ΣΥΡΙΖΑ! Αξιοκρατία μόνο!
Μικρότερη μοριοδότηση στα σεμινάρια και όχι αθροιστική μοριοδοτηση!
Αύξηση μορίων στο βαθμό καινοχι με βάση τον χαρακτηρισμό!
+11 # Αναπληρωτρια 10 χρον 25-12-2018 12:30
Διορισμοί με βάση την προυπηρεσία και το βασικό πτυχίο. Υπάρχουν αναπληρωτές (ΠΕ71) με 17 χρόνια αναπληρωσης στις πλάτες τους. ΝΤΡΟΠΗ και μονο ντροπή! Κανένα ταβάνι και κανένα προσοντολόγιο για τους ανθρώππους που έχουν αφιερώσει τη ζωη τους στην στήριξη των ελληνικών σχολείων όλα αυτα τα χρόνια! Να μην χαθέι ούτε μια μέρα προυπηρεσίας για κανέναν συνάδελφο!
-42 # Χαρά Χ. 25-12-2018 12:31
Μπράβο στον Υπουργό και στο ΣΥΡΙΖΑ!
Μικρότερη μοριοδότηση σεμιναρίων
Μοριοδότηση πτυχίου με βάση το βαθμό και όχι τον χαρακτηρισμό
-14 # Mar Pa 25-12-2018 12:31
Αν και θεωρώ άδικο το όλο σύστημα διορισμού και εφόσον θα περάσει έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον μην κλείσετε για δύο χρόνια την προσθήκη προσόντων.. είναι άδικο να παίρνει κανείς οποιοδήποτε είδος πτυχίου λίγο διάστημα αργότερα απ' όταν θα βγεί η προκήρυξη και να μην έχει δικαίωμα να τα καταθέσει... Αφού υπερασπίζεστε τα πτυχία δώστε και ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς.
-44 # Νικολόπουλος Μιχαλης 25-12-2018 12:34
Πολλα συγχαρητήρια!
Ενα συστημα που προαγει την αξιοκρατια!
Μικρότερη μοριοδότηση των σεμιναρίων και όχι αθροιστική μοριοδότηση
Μοριοδότηση πτυχίου με βάση το βαθμο
+9 # Ελενη Κ 25-12-2018 12:37
1) Θεωρω πως πρεπει να μοριοδοτειται η νοηματικη και το braille αφου προκειται για προσληψεις στην ειδικη αγωγη.
2) Δεν θα επρεπε να υπαρχει ταβανι στην προυπηρεσια διοτι υπαρχουν αναπληρωτες 17 χρονια. Αδικο να μην μετρησει ολοκληρη η προυπηρεσια τους.
3) Αδικο να μην μοριοδοτειται το μεταπτυχιακο με 20 στους ΠΕ 71. Ουσιαστικα εξισωνεται το βασικο πτυχιο με ενα μεταπτυχιακο.
-53 # Ελευθερία Χατζησταυρ 25-12-2018 12:38
Πολλα συγχαρητήρια!
Ενα συστημα που προαγει την αξιοκρατια!
Μικρότερη μοριοδότηση των σεμιναρίων και όχι αθροιστική μοριοδότηση
Μοριοδότηση πτυχίου με βάση το βαθμο
-38 # Εύη 25-12-2018 12:41
Πολύ καλή γενικά η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων...ορθώς δε μοριοδοτείται ο παλιός γραπτός ΑΣΕΠ στα ακαδημαϊκά από τη στιγμή που δε δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το προσόν σε όλους τους υποψηφίους ώστε να μπορούν όλοι , σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, να το αποκτήσουν τώρα ή στο μέλλον όπως δύναται στα υπόλοιπα.Η μοριοδότηση γραπτού ΑΣΕΠ θα μπορούσε να συμβεί μόνο μελλοντικά υπό την προϋπόθεση προκήρυξης νέου...Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας πρέπει να γίνει είτε ενιαία και για τους δύο πίνακες (γενικής-ειδικής) με την προϋποθεση αυτήν της γενικής να μεταφέρεται μόνο σε όσους έχουν την αναγκαία εξειδίκευση στην ειδική (Μεταπτυχιακό ή σεμινάριο), είτε διαχωριστικά δηλαδή η ειδική να μοριοδοτείται μονο στους πίνακες ειδικής και η γενική στους γενικής. Στα ακαδημαϊκά προσόντα η γνώση περισσότερων της μιας ξένης γλώσσας πρέπει να μοριοδοτηθεί επιπλέον. Τέλος η μοριοδότηση τέκνων είναι υπέρ του δέοντος ευνοϊκή ανά τέκνο και πρόαγει το ρατσισμό καθώς ζημιώνει τους μη έχοντες τέκνα από δύο τουλάχιστον μόρια γεγονός που δε συμβαίνει σε διορισμούς των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων και αποκλείει από την απόκτηση αυτών των μορίων και το δικαίωμα κατ' επέκταση στην εργασία ανθρώπους που για λόγους υγείας ή οποιουσδήποτε άλλους δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν παιδί. Τέλος η μοριοδότηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού αθροιστικά είναι εσφαλμένη, Να μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος κι εδώ .
-3 # Αναπληρωτρια 15 χρον 25-12-2018 12:41
Διορισμοί με βάση την προυπηρεσία και το βασικό πτυχίο. Υπάρχουν αναπληρωτές (ΠΕ71) με 17 χρόνια αναπληρωσης στις πλάτες τους. ΝΤΡΟΠΗ και μονο ντροπή! Δινεται 20 μορια για τετραετες πτυχιο ειδικης αγωγης κ τα ιδια μορια για ενα μεταπτυχιακο 1 ετους απαραδεκτο. Υποβαθμιζετε τα πτυχια μαε
+4 # ΓΙΩΡΓΟΣ 27-12-2018 11:41
Παραθέτοντας Αναπληρωτρια 15 χρον:
Διορισμοί με βάση την προυπηρεσία και το βασικό πτυχίο. Υπάρχουν αναπληρωτές (ΠΕ71) με 17 χρόνια αναπληρωσης στις πλάτες τους. ΝΤΡΟΠΗ και μονο ντροπή! Δινεται 20 μορια για τετραετες πτυχιο ειδικης αγωγης κ τα ιδια μορια για ενα μεταπτυχιακο 1 ετους απαραδεκτο. Υποβαθμιζετε τα πτυχια μαε


Νομίζετε ότι βοηθάτε ουσιαστικά τη δημόσια διαβούλευση με τέτοιες παρεμβάσεις. Εντάξει είναι αναμενόμενο ότι μια "Αναπληρώτρια 15 χρον" θα φωνάζει για να μετρήσει ό,τι τη συμφέρει, δηλαδή μόνο η προϋπηρεσία. Και ένας "αναπληρωτής 0 χρον" θα φωνάζει με τη σειρά του για να μετρήσουν μόνο τα ακαδημαϊκά κριτήρια ει δυνατόν. Και μία "αναπληρώτρια με 15 παιδιά" θα φωνάζει για να μετρήσουν μόνο τα κοινωνικά κριτήρια ει δυνατόν.
Είναι αυτό επίπεδο διαβούλευσης μεταξύ εκπαιδευτικών???
Για τον λόγο αυτό πολλοί σοβαροί άνθρωποι αρνούμαστε να τοποθετηθούμε.
-12 # Βαγγέλης 25-12-2018 12:43
Δίκαιο το σύστημα γενικά! Αλλά άδικη η εξίσωση πτυχίου και μεταπτυχιακού που έχουν τον ίδιο τίτλο αλλά το μεταπτυχιακό ΄είναι ανώτερος τίτλος. Επίσης, άδικη η μικρή μοριοδότηση τπυ δεύτερου μεταπτυχιακού και αδικαιολόγητα μεγάλη του δεύτερου πτυχίου. Επίσης, τεράστια η μοριοδότηση της αναπηρίας σε σημείο ανισότηας με τους υπόλοιπους. Καλώς μοριοδοτούνται και τα τέκνα, σε λίγο θα σβήσουμε ως χώρα.
+15 # Μαριτίνα 25-12-2018 12:48
Λύσσα με την ειδική αγωγή πια. Κάντε διδακτορικά και πάτε να δουλεύετε για 800 ευρώ.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΤΕΣ!!!!!

ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ
-3 # Δημήτρης 25-12-2018 12:48
Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα η μοριοδοτηση του βαθμού πτυχιου. Είναι υπερβολικά μεγάλη αφού το κάθε πανεπιστήμιο έχει και διαφορετικό πρόγραμμα σπουδων. Ακόμα δίνεται υπερβολικά μεγαλη μοριοδοτηση στα άτομα με αναπηρία... 20 μόρια όσο το Μεταπτυχιακό είναι αρκετά μεγάλη μοριοδοτηση. Θα πρέπει κύριε υπουργέ να μοριοδοτησετε με 30% τα ακαδημαϊκά κριτήρια και με 20% τα κοινωνικά.
-14 # Ελένη Δ. 25-12-2018 12:49
Όχι στην εξίσωση των ΠΕ70.ΕΑΕ με τους ΠΕ71. Το μεταπτυχιακό είναι ανώτερο του βασικού πτυχίου Ειδικής Αγωγής. Παγκόσμια πρωτοτυπία η εξίσωση απλού πτυχίου με μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης. 20 μόρια για το μεταπτυχιακό, μηδέν (0) για το βασικό πτυχίο ειδικής.

Όχι στο 2ο μεταπτυχιακό, αν δεν είναι συναφές με την ειδική εκπαίδευση. Όχι στη μοριοδότηση του 2ου πτυχίου.

Όχι στη μοριοδότηση από το 1ο παιδί. Να μετρά μόνο τριτεκνία και πολυτεκνία.
-2 # ΜΑΡΙΑ ΛΑΒΔΑΡΙΑ 27-12-2018 11:28
Πρωτοτυπια επισης να μπαινεις σε ενα πινακα και να θεμελιωνεις δικαιωμα διοριαμου χωρις το βασικο πτυχιο.και να ζητας και απο πανω να μοριοδοτηθει αυτο σου το προσον χωρις το οποιο απλα δεν θα εμπαινες και να παρει μηδεν το πτυχιο του κλαδου!
-4 # Ευαγγελία 28-12-2018 22:16
Γιατί δε πήγες να σπουδασεις κοπελα μου σε σχολη ειδικης αγωγής αφου την αγαπας τοσο πολυ. Ντροπή σου να ζητας να πάρεις τη θεση κάποιου με αυτο το τροπο. Ευχομαι να δουλεψεις 17 χρονια αναπληρώτρια σε ολα τα νησιά κ μετά να πετάξουν την προϋπηρεσία σου στα σκουπιδια.
-4 # Κωνσταντινος Α. 25-12-2018 12:59
Γιατί ο βαθμός πτυχίου πάει κλιμακωτά και όχι με συντελεστή; Τόσο μεγάλη διαφορά έχει π.χ. το 8,49 με το 8,50;
-26 # Πηνελόπη Χου. 25-12-2018 12:59
Μηδέν στο βασικό πτυχίο ειδικής. Δε μπορεί να εξισώνεται το πτυχίο γενικής με μεταπτυχιακή ειδίκευση με απλές τετραετείς σπουδές ειδικής. Μοριοδότηση μόνο του μεταπτυχιακού ειδικής και κανενός άλλου προσόντος.

Να μη μοριοδοτείται το 1ο και 2ο παιδί.
-6 # ΛΙΝΑ 30-12-2018 22:16
Ό,τι ναι λες κοπέλα μου. Μάλλον είναι πολύ μακρινό όνειρο για εσένα ο διορισμός στην Γενική αγωγή. Γιατί δεν σπούδασες Ειδική αγωγή αφού τόσο πολύ το λαχταράς; Όταν ξεμεθύσεις, σχολίασε ξανά στη διαβούλευση.
+27 # Σταύρος 25-12-2018 13:00
Έτσι οπως γραμμένο το σχέδιο νόμου ένας με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην ειδική αγωγη μπορεί να μπει στον πινακα ειδικής και να αναγνωρίσει την προυπηρεσία του που έχει απο τον πινακα γενικής. Εκτός αν ξεχάσανε να παραλείψουνε προυπηρεσία στην ΕΑΕ το οποίο δεν νομίζω. Στην εγκύκλιο του Σεπτεμβρίου υπήρχε. θα πρέπει να υπάρχει προσθήκη προυπηρεσία στην ΕΑΕ στην προυπηρεσια!!!!!!!!ΣΟΣ!!!
-2 # ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 19:57
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!! ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ
-1 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:23
H κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ενιαίας εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Μη προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις .
+19 # Κωνσταντίνος Δανιήλ 25-12-2018 13:03
Θεωρώ ότι είναι λάθος και άδικο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προϋπηρεσία πάνω από 5 έτη στην Ειδική Αγωγή και χωρίς μεταπτυχιακό να έπονται των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και χωρίς προϋπηρεσία. Από την εμπειρία μου ως διευθυντής σε Ειδικό Σχολείο και υπηρετώντας πάνω από 10 χρόνια στην Ειδική Αγωγή συμπέρανα ότι οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διδάξουν και να διαπαιδαγωγήσουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξίσου καλά (πιθανόν και καλλίτερα) με (από) τους εκπαιδευτικούς που έχουν στην κατοχή τους έναν μεταπτυχιακό τίτλο.
Το πιθανόν καλλίτερα αναφέρεται σε σχέση με εκπαιδευτικούς χωρίς προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και μεταπτυχιακό.
+20 # Γεωργία 25-12-2018 13:07
1)Η γνώση Νοηματικής και το συστημα γραφής κ ανάγνωσης τυφλών Braille, που είναι κριτήρια ουσιαστικά για την καθημερινότητα μας στα σχολεία, έχοντας μαθητές με προβλήματα ακοής ή και όρασης, αυτά λοιπόν γιατί δεν μοριοδοτουνται στην ΕΑΕ;
2)Τα παιδιά, ΔΕΝ αποτελούν ΚΡΙΤΉΡΙΟ πρόσληψης! Βάλετε απλά ένα επίδομα τέκνων, στον μισθό.
3) Οι δάσκαλοι Ειδικής, πρεπει να έχουν μεγαλύτερη μοριοδοτηση από τους δασκάλους με μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ ( που τα περισσότερα ήταν ένα "έτος", ξεκινούσε Οκτώβρη και τελείωνε Ιούνιο), διότι οι πρώτοι επί 4 συνεχόμενα έτη διδάσκονται αποκλειστικά το πώς να διδάσκουν στην ΕΑΕ!!!ΣΥΝ νοηματική ΣΥΝ Braille.
4) Οποίος κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, στην ΕΑΕ, να μην μπορεί να μεταφέρει την προϋπηρεσία της ΓΕΝΙΚΉΣ στην ΕΙΔΙΚΉ. Από την στιγμή που δεν έχει διδάξει ΠΟΤΈ στην ειδική, με τις ΔΙΑΦΟΡΈΣ ( με τους μαθητές της γενικής παιδείας) και τις δυσκολίες που καθημερινά υπάρχουνε στην Ειδική, δεν μπορουν να μεταφερθούν μήνες προϋπηρεσίας που αποκτήθηκαν στην γενική!!! Άλλο η γενική, άλλο η Ειδική!
+50 # Μαρια 25-12-2018 13:07
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ οτι μετραει μονο η προυπηρεσια που αποκτηθηκε στην ειδικη αγωγη!!!!!!οχι μεταφορα της προυπηρεσιας απο τη γενικη στην ειδικη.Να ξεκαθαριστει στο τελικο σχεδιο!Με το ιδιο σκεπτικο κ γω που εχω δευτερη ειδικοτητα Φιλολογου ν μεταφερω την προυπηρεσια της δασκαλας στον πινακα των φιλολογων!!!!!!
-15 # Αλεξανδρα 28-12-2018 07:24
Δεν αντεδρασες ομως οταν η προυπηρεσια σου στην ειδικη μεταφερθηκε στην γενικη!
Στα περισσοτερα σχολεια δεν δημιουργουνται τμηματα ενταξης και τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες διδασκονται απο τον εκπαιδευτικο γενικης!
Εκτος αυτου στα τμηματα ενταξης «μπαινουν» τα παιδια μόνο 15 ωρες maximum. Τις υπολοιπες ειναι στις ταξεις γενικης αφου η λογικη των τμηματων ενταξης ειναι να ενταξουν τα παιδια στην γενικη εκπαιδευση.
Επομενως η προυπηρεσια ολων ειναι κοινη. Αν εχουμε και τα ιδια ακαδημαικα προσοντα γιατι να διαχωριζεται;
Πολλοι ειχαν βρει την ειδικη αγωγη ως παραθυρακι να τρυπωσουν παρακαμπτωντας τη σειρα!
Καιρος να σταματησει αυτο πλεον!!!
# ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 19:59
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!

ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ
-1 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:25
H κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Μη προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις .
-9 # Σακης 25-12-2018 13:11
Σωστή η εξίσωση 70ΕΑΕ/71 - 60ΕΑΕ/61 στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 1277/2018. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισυνταγματικό.

Σωστή και η μοριοδότηση του βαθμού στις 3 διαβαθμίσεις! Έτσι αποφεύγονται μεγάλες ανακατατάξεις εξαιτίας του βαθμού πτυχίου..
-2 # Μάρκος 25-12-2018 13:12
Η διαφοροποίηση στην βαθμολόγηση των κριτιρίων στην ειδική αγωγή σε σχέση με την Γενική Εκπαίδευση είναι εντελώς αδικαιολόγητη, καθώς στην μεν Γενική Εκπαίδευση οι μονάδες για τα ακαδημαϊκά προσόντα συναθροίζονται ξεχωριστά για καθένα προσόν, στην δε Ειδική Αγωγή η κατοχή περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών μοδριοδοτείται με 27 μονάδες για το σύνολο των τίτλων. Πρέπει να επισημανθεί οτι στην πρόταση του Υπουργού αναφέρεται οτι σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων μοριοδοτείται αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και αφορούσε και την Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, η οποία είναι σύμφωνη με την διαδικασία προσλήψεων που ακολουθείται στους διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ. Με την ρύθμιση αυτή στην Ειδική Αγωγή, υποβαθμίζονται σε υπερβολικό βαθμό οι επιπλεόν τίτλοι ( Διδακτορικό ή δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος), οι οποίοι φυσικά θα πρέπει να είναι συναφής με την Ειδική Αγωγή. Τέλος, το κριτήριο για τον βαθμό του πτυχίου είναι άδικο, αφού είναι γνωστό οτι σχολή με σχολή διαφέρει ως προς την δυσκολία απόκτησης του πτυχίου
-39 # ΝΕΦΗ 25-12-2018 13:13
Το πιο σωστό είναι να διεξαχθεί γραπτός και προφορικός διαγωνισμός. με διαφάνεια. Ειδικά στο προφορικό κομμάτι. Μην καταντήσει σαν το διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ που δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή των προφορικών (μαγνητοφώνηση) και δεν μπορεί ο υποψήφιος να αποδείξει τίποτα απολύτως . Δεύτερον, τα αδέρφια ατόμων με 67%, γιατί να μη μοριοδοτούνται. Στον ΑΣΕΠ ισχύει αυτό. Η Braille, η νοηματική,
η απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας, μέσω γνωστού πανεπιστημίου, αυτά δεν πρέπει να μοριοδοτηθούν; Γνωρίζετε καθόλου τι προσπάθεια πρέπει να καταβάλει ο επαγγελματίας, που αποφασίζει να παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα. Σας ενημερώνουμε ότι ξεχνά εντελώς την προσωπική του ζωή. Η γράφουσα, από την υπερπροσπάθεια, αναρρώνει από 2 απανωτές ιώσεις. Και δε θα μιλήσω καθόλου για το οικονομικό κομμάτι, και δη σε εποχή κρίσης. Το 2019, με το "Καλή χρονιά" θα καταβάλλω εγώ και 10δες συνάδελφοι 300€. Δυστυχώς υπάρχει τεράστια εκμετάλλευση και υλική και συναισθηματική, αφού η ανάγκη για επαγγελματική αποκατάσταση γίνεται αντικείμενο αφόρητης εκμετάλλευσης. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε ακάθεκτοι την ακαδημαϊκή μας εξέλιξη και, αν ζητηθεί και μεταδιδακτορικός τίτλος, κι αυτόν θα τον αποκτήσουμε. Αλλά εκτιμείστε λίγο και τον κόπο μας. Δε ζητάμε υποψηφίοτητες στην αυτοδιοίκηση, αλλά δικαίωση και επιβράβευση των προσπαθειών μας.
-9 # Δέσποινα 25-12-2018 13:14
Σωστή η εξίσωση 70ΕΑΕ/71 - 60ΕΑΕ/61 στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 1277/2018. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισυνταγματικό. Θεωρώ επίσης δίκαιο αίτημα την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας ως κυρίαρχο κριτήριο στην κατάταξη.

Πολύ σωστή η μοριοδότηση του βαθμού σε 3 πυλώνες!!

Κατα τη γνώμη μου πρέπει να μοριοδοτείται στην ΕΑΕ και η γνώση braille και νοηματική!!
-9 # Κώστας 25-12-2018 13:18
Σωστή η εξίσωση 70ΕΑΕ/71 - 60ΕΑΕ/61 στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 1277/2018. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισυνταγματικό.

Η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου εφόσον δεν μπορεί να μειωθεί η βαρύτητα του αλλο, ας μετρήσει με αυτή την μορφή που προβλέπεται στο σχεδιο νόμου. Ειναι η πιο σωστή
-11 # Πάνος 25-12-2018 13:22
Στη σωστή κατεύθυνση το σχέδιο Νόμου!
Σωστή η εξίσωση 70ΕΑΕ/71 - 60ΕΑΕ/61 στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 1277/2018. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισυνταγματικό.
Πολύ σωστή και η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου με αυτόν τον τρόπο
-4 # Νίκος 25-12-2018 13:26
Είναι πολύ άδικη η εξίσωση του μεταπτυχιακού ειδικής αγωγής με το βασικό πτυχίο. Παρακαλούμε να αποσύρετε αυτήν την πρόταση!Γιατί ένας δάσκαλος να μπορεί να διοριστεί στην ειδική αγωγή;Εμείς γιατί δε μπορούμε να κάνουμε το αντίθετο.Τεράστια αδικία!!
-13 # Αθανασία 25-12-2018 13:29
Η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου είναι εντελώς λανθασμένη.Η απόκλιση π.χ. του 8,4 (λίαν καλώς) με το 8,5 (άριστα) είναι απειροελάχιστη αλλά δίνει 7 μόρια παραπάνω και φυσικά σχετίζεται άμεσα και με το κάθε πανεπιστήμιο. Εάν υπάρχει μοριοδότηση, αυτή να αφορά σε 1-2 μόρια, όχι σε 7!
-6 # Μαρία 25-12-2018 13:29
Σωστή η κατεύθυνση του σχεδίου νόμου
Σωστή η κοινή αφετηρία 71/61-70ΕΑΕ/60ΕΑΕ (αν και αυτονόητο ειδικά μετα την απόφαση του ΣΤΕ)
Σωστή και η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου με αυτόν τον τρόπο
-27 # Lefteris 25-12-2018 13:30
Το κάθε παιδί θα πρεπει να λαμβάνει 5 μόρια. Τα δύο μόρια είναι εξευτελιστική για κράτος πρόνοιας . Η υπογεννητικοτητα θα κλείσει σχολεία τα επόμενα χρόνια.
-11 # Mantw 25-12-2018 13:38
Γιατί τέτοια απόκλιση στο βαθμό πτυχίου δηλ. τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 8.4 και 8.6. Ο βαθμός πτυχίου να είναι όσος αναγράφεται, δε γίνεται να εξισώνεται το 6.5 με το 8.
-15 # Δημήτρης 25-12-2018 13:39
Σε σωστή κατεύθυνση το σχέδιο νόμου!
Σωστή η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου με τον τρόπο που έχει κατατεθεί στο σχέδιο!!
η κοινή αφετηρία 61/20ΕΑΕ-71/70ΕΑΕ αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη!
-18 # ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25-12-2018 13:41
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΜΕΤΑ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ 50 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
-25 # ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΧΟΥΔΗΣ 25-12-2018 13:45
Οι επιτυχόντες αλλά μη διοριστέοι του ΑΣΕΠ δεν πρέπει κάπως να μοριοδοτηθούν; Αυτοί που πήγαιναν σε δυσπρόσιτα δεν πρέπει να έχουν κάποια περισσότερη μοριοδότηση. Οι έχοντες προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία μήπως δεν θα έπρεπε να μετράει η τεράστια προϋπηρεσία που έχουν καθώς δεν έγινε σε δομές δημόσιας εκπαίδευσης, σε διαφορετική περίπτωση ας μετρήσει και η προϋπηρεσία σε φροντιστήρια δεν μπορώ να καταλάβω ποια η διαφορά ανάμεσα σε ιδιωτικά σχολεία και στα φροντιστήρια, αφού και τα δυο παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Παιδείας!!!!
Επίσης μοριοδοτούν τη ξένη γλώσσα, δεκτό! Αλλά θα διδάξουμε σε ξενόγλωσσους???? Μάλλον δεν ήξερε τί να επιλέξει το Υπουργείο ως κριτήριο και ότι έλαχε το έβαλε.... Ξαναδείτε το σας παρακαλώ... Και οι προσλήψεις ας γίνουν ηλεκτρονικά χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις για να είναι αξιόπιστες, όχι όπως οι αναμοριοδότηση των δυσπρόσιτων...
-19 # Παναγιώτης Κ. 25-12-2018 13:47
Το μεταπτυχιακό ειδικής να λαμβάνει 20 μόρια, ενώ το απλό πτυχίο ειδικής μηδέν.
Όχι στα υπόλοιπα ακαδημαϊκά προσόντα, αφού καμία συνάφεια δεν έχουν με την ειδική αγωγή.

Παγίδα η μοριοδότηση ήδη από το 1ο παιδί. Να ισχύσει αυτό που ισχύει στις υπόλοιπες προκηρύξεις του δημοσίου.
-3 # ΜΑΡΙΑ ΛΑΒΔΑΡΙΑ 27-12-2018 11:24
Μηπως να φυγουν και εντελως απο τους πινακες οι ΠΕ71 απο ΑΕΙ του κρατους για να διοριστειτε με το μεταπτυχιακο του ενος ετους?
-9 # Αλεξάνδρα 27-12-2018 13:11
Άρα με το σκεπτικό σας, εννοείτε ότι τα δύο τμήματα ειδικής αγωγής σε Θεσσαλονίκη και Βόλο δεν έχουν καμία υπόσταση. 4 έτη σπουδών με υποχρεωτική πρακτική άσκηση είναι λιγότερο σημαντικά από 2, το μέγιστο έτη, μεταπτυχιακών σπουδών χωρίς, πολλές φορές, πρακτική άσκηση και ορισμένων από αυτά αμφιβόλλου ποιότητος.
Οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής με βασικό πτυχίο που καλύπτουν τόσα χρόνια τη δημόσια παιδεία από άκρη σε άκρη, να πάρουν 0 μόρια από το πτυχίο τους;
Ας προσέχουμε λίγο τι λέμε.
-11 # Mατινα 25-12-2018 13:48
Είναι δυνατόν το 6.5 να παίρνει τα ίδια μόρια με το 8. Και μεταξύ του 8 και του 8.5 να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά; Ο κάθε υποψήφιος να παίρνει όσα μόρια αναγράφει το πτυχίο του
-9 # ΧΣ 25-12-2018 13:58
Τα κάθε είδους σεμινάρια ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ. Δηλαδή να κινδυνεύει να μείνει εκτός διορισμών κάποιος με μεταπτυχιακό επειδή δεν πήγε να κάνει και το σεμινάριο;; Σε ποιες προκηρύξεις μετρά ο ΑΣΕΠ τα σεμινάρια ως ακαδημαικό προσόν και μάλιστα αθροιστικά; Υπερβολική και η μοριοδότηση του δεύτερου πτυχίου.
-15 # Μαρία 27-12-2018 19:30
Συμφωνώ απόλυτα! Θα στραφούμε όλοι σε ένα σεμινάριο που θα μας διδάξει όσα ήδη έχουμε μάθει στο μεταπτυχιακό; Για ποιο λόγο;Για να κινείται η "αγορά" των σεμιναρίων; Εκτός αυτού, κάποιοι το έχουν γιατί ήταν προαπαιτούμενο μια δεδομένη χρονική στιγμή και άλλοι δεν το έχουν γιατί δεν ήταν προαπαιτούμενο από τη στιγμή που υπήρχαν τα μεταπτυχιακά. Αυτό και αν δεν είναι αξιοκρατία!
+12 # ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ 25-12-2018 14:01
Καμία μοριοδότηση! Διορισμός ή πρόσληψη αναπληρωτή με βάση το βασικό πτυχίο κ την προυπηρεσία! Δε γίνεται τόσα χρόνια εμπαιγμός.Τόσα χρόνια να υπάρχει αυτή η γραμμή και εν μία νυκτί να αλλάζουν όλα.Δεν είμαστε σπλώς αριθμοί σ'έναν πίνακα.Είμαστε άνθρωποι κι έχουμε ζωές.Είναι ξεκάθαρο πως προωθείται το αέναο κυνήγι προσόντων κ μάλιστα επι πληρωμή στην Ελλάδα της τεράστιας κρίσης.Αδιανόητο να συμβαίνει αυτή η ώθηση από μία αριστερή κυβέρνηση μάλιστα που είναι με το μέρος των φτωχών και όχι του κεφαλαίου.Εάν θέλει το υπουργείο οι εκπαιδευτικοί του ν'αποκτήσουν ακαδημαικές γνώσεις να κάνει ΔΩΡΕΑΝ επιμορφώσεις! Χρόοονια το ζητάμε! Ας σταματήσει ο εμπαιγμός εδώ!
-43 # ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΧΟΥΔΗΣ 25-12-2018 14:02
ΘΕΜΑΤΑ:
1. ΜΟΡΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ
2. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ
3. ΑΔΙΚΗ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ
4. ΤΙ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΧΕΙ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΙΝ Ο ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ....
-3 # Πέτρος 25-12-2018 14:20
To υπουργείο γνωρίζει και έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει τις λίστες με το πόσα μεταπτυχιακά έχουν γίνει δωρεάν και που, πόσα έχουν γίνει εξ αποστάσεως και που, πόσα δεν έχουν την, απαραίτητη πλέον, πρακτική άσκηση,και πόσα έγιναν τα χρόνια της κρίσης,ανά έτος.
Επειδή ακούγεται ότι οι Έλληνες την περίοδο της κρίσης κρατήσανε ανοικτό το Πανεπιστήμιο Κύπρου που πήγαινε για κλείσιμο να δούμε και τις φορολογικές δηλώσεις των εικοσι και χιλιάδων φοιτητών του,τα στατιστικά στοιχεία τους κι όχι ονόματα,ας μετρήσει ως τεκμήριο το ποσό των 6.000 ευρώ που στοίχιζε το μεταπτυχιακό, αναδρομικά παρακαλώ,γιατί δεν είχαν όλοι την οικονομική δυνατότητα να τα δώσουν,και μετά ναι το νομοσχέδιο είναι ότι πιο δίκαιο έχει βγει και ο καθένας με την αξία του και τα μόριά του,να δούμε αν είναι και με τα λεφτά του.
Περιμένω από αριστερή διοίκηση-κυβέρνηση να απαντήσει εκτός και αν θέλει να προστατέψει την οικονομική ολιγαρχία, πανεπιστημιακών, που κέρδισε από την έκρηξη παραγωγής μεταπτυχιακών
-1 # Ελίνα 25-12-2018 14:21
ΟΧΙ στην εξίσωση πτυχίου με μεταπτυχιακό. Οι ΠΕ71 πρέπει να μοριοδοτούνται περισσότερο απο τους έχοντες μεταπτυχιακό και σεμινάριο.
-20 # Εύη 25-12-2018 14:26
Ορθή γενικά η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων...ορθώς δε μοριοδοτείται ο παλιός γραπτός ΑΣΕΠ στα ακαδημαϊκά από τη στιγμή που δε δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το προσόν σε όλους τους υποψηφίους ώστε να μπορούν όλοι , σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, να το αποκτήσουν τώρα ή στο μέλλον όπως δύναται στα υπόλοιπα.Η μοριοδότηση γραπτού ΑΣΕΠ θα μπορούσε να συμβεί μόνο μελλοντικά υπό την προϋπόθεση προκήρυξης νέου...Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας πρέπει να γίνει είτε ενιαία και για τους δύο πίνακες (γενικής-ειδικής) με την προϋποθεση αυτήν της γενικής να μεταφέρεται μόνο σε όσους έχουν την αναγκαία εξειδίκευση στην ειδική (Μεταπτυχιακό ή σεμινάριο), είτε διαχωριστικά δηλαδή η ειδική να μοριοδοτείται μονο στους πίνακες ειδικής και η γενική στους γενικής. Στα ακαδημαϊκά προσόντα η γνώση περισσότερων της μιας ξένης γλώσσας πρέπει να μοριοδοτηθεί επιπλέον. Τέλος η μοριοδότηση τέκνων είναι υπέρ του δέοντος ευνοϊκή ανά τέκνο και πρόαγει το ρατσισμό καθώς ζημιώνει τους μη έχοντες τέκνα από δύο τουλάχιστον μόρια γεγονός που δε συμβαίνει σε διορισμούς των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων και αποκλείει από την απόκτηση αυτών των μορίων και το δικαίωμα κατ' επέκταση στην εργασία ανθρώπους που για λόγους υγείας ή οποιουσδήποτε άλλους δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν παιδί. Τέλος η μοριοδότηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού αθροιστικά είναι εσφαλμένη, Να μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος κι εδώ .
-18 # Κώστας 25-12-2018 14:36
Το μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής να μετρά με 20 μόρια και το πτυχίο Ειδικής με 0. Οι ΠΕ70.ΕΑΕ φέρουν 6 έτη σπουδών και όχι 4 από σχολές Ειδικής που η ποιότητά τους έχει αμφισβητηθεί. Για να μην πω καλύτερα πρόταξη των ΠΕ70.ΕΑΕ σε σχέση με τους ΠΕ71.

Όχι στο 2ο μεταπτυχιακό. Όχι στο 2ο πτυχίο. Μόνο συναφείς σπουδές στην Ειδική Αγωγή να μετρούν.
+1 # ΛΙΝΑ 30-12-2018 22:20
βρίσκεστε τόσο χαμηλά στον πίνακα γενικής; πολύ μένος για κάτι που μπορούσατε να σπουδάσετε εξαρχης
+4 # Αφροδίτη 25-12-2018 14:41
Αναγνωριση ολοκληρης της προϋπηρεσίας.για 17 χρόνια δουλευουμε κ επενδυουμε στη δουλεια αυτη κ τωρα λετε πως δεν εχουν σημασια τα τελευταια 4;;;;
-23 # Αντώνης Παπ. 25-12-2018 14:41
Πρόταξη των ΠΕ70.ΕΑΕ έναντι των ΠΕ71. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι υψηλότερου επιπέδου των σχολών ειδικής αγωγής.

Όχι στη μοριοδότηση 2ου μεταπτυχιακού ή πτυχίου. Μόνο οι συναφείς σπουδές να μετρούν.
-14 # Φαιη 25-12-2018 14:43
Οι ξένες γλώσσες και τα παιδιά δεν προσφέρουν κάτι στη δισακαλία αλλα η προστασία της οικογένειας αποτελεί συνταγματική επιταγή που πρέπει να γίνει σεβαστή ειδικά σήμερα αφου το 2030 προβλέπεται μείωση του μαθητικού δυναμικού σε μεγάλο βαθμό.
Για να εξακολουθήσουν λοιπόν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους τα σχολεία πρεπει να αυξηθεί η μοριοδότηση του κάθε παιδιού στα 5 μόρια. Με αυτο τον τρόπο θα δοθεί ένα κίνητρο στα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά.
Όσοι εθελοτυφλείτε σκεφτείτε μόνο οτι χωρίς παιδιά δεν έχει λόγω ύπαρξης το εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά οι εκπαιδευτικοί. Σκεφτείτε και την πατρίδα εκτός απο τα στενά προσωπικά συμφέροντα.
Κ υπουργε καταποντίσατε τα κοινωνικά κριτήρια ενώ είχατε υποσχεθεί μοριοδοτηση 20 % στο σύνολο. Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να λάβουν 30 μόρια γιατί αποκλείονται απο άλλες θέσεις εργασίας. Ειδικα ομως τα δύο μόνο μόρια για το κάθε παιδί αποτελεί ασέβεια στην ελληνική οικογένεια.
Αναλογικά πάντα θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της μοριοδότησης.
Η προυπηρεσία θα ηταν καλο να λαμβάνει 1,50 το μήνσ αφού υπερτερεί των άλλων κριτηρίων.
Τα δεύτερα πτυχια θα πρέπει να είναι συναφή με την ειδικοτητα αλλιως να μην μοριοδοτούνται.
Ο βαθμος πτυχίου αποτελεί τον μόνο αξιοπιστο δείκτη καταβολής προσπάθειας αφου αφορα δημοσια ιδρυματα και σπουδές μακροχρόνιες.
Για αυτο το λόγο επιβάλλεται η ρύθμιση να παραμείνει όπως είναι. Αναγκαστικά θα παραμεινουν οι χαρακτηρισμοι καλως Λιαν καλως και αριστα αφου ειναι οι πλεον αποδεκτοι. Πάντοτε σε όλεε τις κατηγοροποιήσεις δημιουργούνται διαφορες στα συνορα της μιας κατηγοριας με την αλλη αλλα αυτος δεν ειναι λογος να αναιρεσουμε τις κατηγοριες. Σε ολες τις εξετασεις υπαρχει ενα οριο δηλαδη στον ασεπ τι σημαινει οτι αυτος που επιασε 49 πρεπει να φωναζει γιατι δεν πήρε τη βαση.;
+10 # ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΤΑΣ 25-12-2018 14:58
Το βρισκω αδικο να δινει δικαιωμα διορισμου στους δασκαλους και νηπιαγωγους γενικης με μεταπτυχιακο στην ειδικη.. Ένας με μεταπτυχιακό τι εμπειρία έχει να είναι σε Τμήμα Ενταξης. Πρέπει τουλάχιστον στην προϋπηρεσία της Ειδικής να δοθεί κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα.
-2 # ΜΑΡΙΟΣ 03-01-2019 11:33
Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-2 # ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 20:02
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!

ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ
-2 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:28
η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Μη προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις .
+8 # ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25-12-2018 15:34
1. Απαραδεκτη η μοριοδοτηση των παιδιων!Καποιο/α δε μπορει να κανει παιδια!!!

2. Η Νοηματικη και η Braille θα επρεπε να μοριοδοτειται. Ειναι βασικο κριτηριο για την Ειδικη Αγωγη!
+3 # Μαρία 27-12-2018 19:37
Δεν είναι μόνο απαράδεκτη η μοριοδότηση των παιδιών για διορισμό (ειδικά των 1-2). Αποτελεί και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων!! Ας ληφθούν υπόψη μισθολογικά κατόπιν διορισμού. Όσο για τη νοηματική και τη Braille είναι αδιανόητο να μην μοριοδοτούνται σε ό,τι αφορά στην Ειδική Αγωγή!
+5 # Κικη 25-12-2018 15:57
Γιατί στην ΕΑΕ μοριοδοτείται και το σεμινάριο αλλά και το μεταπτυχιακό? Μέχρι τώρα μοριοδοτούνταν το ανώτερο. Και γιατί εφοσον μοριοδοτείται το σεμιναριο να μοριοδοτούνται η Braille και η Νοηματική.
-9 # Κατερίνα 25-12-2018 16:01
Μοριοδότηση του πτυχίου σύμφωνα με τον βαθμό και όχι σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του βαθμού...Δεν μπορεί ένας με βαθμό 6,5 να έχει την ίδια μοριοδότηση με τον βαθμό 8,4!!!Είναι άδικο.....Επίσης, η μοριοδότηση σύμφωνα με τα κοινωνικά κριτήρια να είναι δικαιη και να μην δίνονται γενναιοδωρα τα μορια.....
-19 # Πέτρος 25-12-2018 16:15
Ο βαθμός πτυχίου αποτυπώνει ευδιάκριτα την αξία κάθε επιστήμονα. Προτείνω αντι για τις διαβαθμισεις 7 14 και 21 τις διαβαθμισεις 8 15 και 23. Οι αριστούχοι ριναι ελάχιστοι προσπάθησαν περισσότερο απκό τους άλλους και πρέπει να επιβραβευθούν.
-4 # ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 25-12-2018 16:27
ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ''ΥΠΟΠΤΟ'' Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ 20 ΜΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ 7 ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ! ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1 ΕΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 2 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΑΕ!! (Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ) Η ΒΡΑΙLLE ΚΑΙ ΟΙ 4 ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Χ. 6.4 ΝΑ ΕΧΕΙ 7 ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 6.5
EΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΞΙΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ!
4ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΑΔΙΚΕΙ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ Η ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ.
-6 # Μαριάννα Στ. 25-12-2018 17:02
Όχι στο προσοντολόγιο που θα οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ και πτυχίο ειδικής ή πτυχίο γενικής με μεταπτυχιακό τα μόνα κριτήρια.
+28 # Ζωή Μ. 25-12-2018 17:03
Πολυ μικρη βαρυτητα στην προυπηρεσια. Να μοριοδοτηθουν και τα προσοντα αλλα οχι σε βαρος των θυσιων των συναδελφων που για πολλα χρονια υπηρετουν την εκπαιδευση με οικογενειακο, οικονομικο προσωπικο κοστος.
Δηλαδη, για προσληψη ως αναπληρωτες τηρουσαν τις προυποθεσεις, ενω για μονιμοποιηση οχι;
Δικαιωση τωρα. Δεν μπορει η προυπηρεσια να υποβαθμιζεται επ’ ουδενι.
-13 # Μαρία 25-12-2018 17:08
Το σεμινάριο Ειδικής να μοριοδοτείται μόνο σε περίπτωση συναδέλφων που βρίσκονται στον επικουρικό πίνακα, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. Μην ξεχνάμε ότι οι ΠΕ70.ΕΑΕ έχουν μεταπτυχιακό. Τι ακριβώς προσφέρει το σεμινάριο σε αυτούς; Πεταμένα χρήματα η απόκτηση και σεμιναρίου.

Περιττά τα 2α μεταπτυχιακά και πτυχία.
-5 # Aggeliki 27-12-2018 15:31
ΣΥΜΦΩΝΩ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ΦΑΜΠΡΙΚΑ
-21 # nikos 25-12-2018 17:14
20 το βασικό πτυχίο και εξίσωση με 6ετείς σπουδές (Πτυχίο Γενικής και Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή) μεγάλο λάθος. Μοριοδότηση μόνο του μεταπτυχιακού Ειδικής.

Το σεμινάριο να ισχύει μόνο για τον επικουρικό, όπως γράφει συνάδελφος πιο πάνω.

Μοριοδότηση των παιδιών σε περιπτώσεις τρίτεκνων και πολύτεκνων γονέων.
-10 # Ελένη Μάρκου 25-12-2018 17:15
Να μην γίνει καμία απολύτως μοριοδοτηση!!!!!!
+7 # Μαρια 25-12-2018 17:16
Η ειδική αγωγή πρέπει να στελεχωθεί με βάση το βασικό πτυχίο και όχι με βάση το μεταπτυχιακό.. πως γίνεται να υπάρχει πανεπιστήμιο ειδικής αγωγής και να δίνετε παραπάνω μόρια στο μεταπτυχιακό?! Φυσικά να δοθουν μόρια στους έχοντες μεταπτυχιακό αλλά όχι και παραπάνω από το βασικό πτυχίο. Επίσης που είναι τα μόρια για τα πτυχία braille και νοηματικης; Απαραδεκτοι!!!
-17 # Θεανώ Κ. 25-12-2018 17:17
Η Ειδική Αγωγή είναι υποσύστημα της γενικής αγωγής και αναπόσπαστο κομμάτι της.

Θεωρώ άδικο να εξισώνονται επομένως τα 6 χρόνια σπουδών των 70.ΕΑΕ - 60.ΕΑΕ (πτυχίο γενικής και εξειδίκευση στην ειδική) με τα 4 χρόνια των 71/61....

Το ΣτΕ βέβαια αποφάσισε την ισοτιμία...
-5 # Αναστάσιος 25-12-2018 17:19
Εκτός του ότι υπάρχει άλλος βαθμό δυσκολίας για την εισαγωγή και αποφοίτηση από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης Αθήνας και άλλος από τα τμήματα της Περιφέρειας ( άλλωστε αυτό φαίνεται από τις βάσεις εισαγωγής).
Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο σχέδιο προσλήψεων που ανακοινώθηκε για την ειδική αγωγή, δεν είναι λογικό ανάμεσα στο 8,49 και στο 8,50 να υπάρχουν 7 μόρια διαφορά που ισοδυναμούν με την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Νομίζω ότι θα ήταν δικαιότερο να υπάρχει διαβάθμιση για κάθε βαθμό πτυχίου από 5 έως 10 και συγκεκριμένα κάθε 0,10 του βαθμού πάνω από το 5 να πολλαπλασιάζεται με το 0,42. Δηλαδή 0,42*50 = 21 μόρια που έχετε βάλει για το Άριστα.
-23 # Sakellaki 25-12-2018 17:26
Παρά τα τρωτά του σημεία, πρόκειται για ένα σύστημα που θέτει αξιοκρατικά κριτήρια και μοριοδοτεί πολλά διαφορετικά προσόντα. Θεωρώ ότι κακώς το δεύτερο μεταπτυχιακό αξιολογείται πολύ λιγότερο από το δεύτερο πτυχίο.
-14 # Νικόλας Ντ. 25-12-2018 17:28
Πώς γίνονται να εξισώνονται 6 χρόνια σπουδών των ΠΕ70.ΕΑΕ - 60.ΕΑΕ με ένα bachelor ειδικής?? Θυμίζω πως μέχρι το 2014 υπήρχε πρόταξη των ΠΕ70.ΕΑΕ-ΠΕ60.ΕΑΕ....
-2 # Βικυ Χ. 27-12-2018 14:03
Εγω αναρωτιεμαι πως γινεται 4 χρονια σπουδων ειδικης μην πω 6 μαζι με το μτπχκο να εξισωνονται με 2 ενος μεταπτυχιακου ειδικης!
+13 # Δ. Δ. 25-12-2018 17:30
Απαράδεκτο το ταβάνι στην προϋπηρεσία. Δεν μπορείτε να πετάτε 30μηνες προϋπηρεσίας στο κάλαθι των αχρήστων. Ξέρετε τι είναι 30μηνες καθαρής προϋπηρεσίας; Μιλάμε για 3χρονια και διδακτικά. Αν το γνωρίζαμε δε θα αφήναμε τα μωρά μας 2μηνων για να πάμε να δουλέψουμε ούτε θα δουλεύαμε μέχρι τον 8ο μήνα της κύησης βαζοντας το σε κίνδυνο κι αυτά κι εμάς. Κανένα ταβανι στην προϋπηρεσία που με τόσο κόπο αποκτήθηκε. Βάλτε ταβάνι αν θέλετε στα αγορασμένα μεταπτυχιακά των 5000&6000ευρω που δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να παρουν. Και βάλτε σωστά ακαδημαϊκά προσόντα. Όταν μιλάμε για ειδική αγωγή προσόντα είναι η braille και η νοηματική κι όχι η δεύτερη /τριτη ξένη γλώσσα και τα άσχετα δευτερα πτυχία. Τι ταβάνι και τι χαρτιά να σας προσκομίσει οποίος δουλεύει 150μηνες και τον κοροιδευετε 17χρονια ότι μόλις γίνουν διορισμοί θα είναι από τους πρώτους. Το λιγότερο που θα μπορούσατε να κάνετε για όλους αυτούς και για τις οικογένειες τους που έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ τόσα χρόνια θα ήταν να τους διορισετε χωρίς κανέναν περιορισμό και κανένα άλλο ταβάνι. Τη ζωή μας έχουμε δώσει τόσα χρόνια δε φτάνει;
# ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚ 25-12-2018 17:39
Στη σωστή κατεύθυνση το νέο σύστημα. Να μετράει περισσότερο η προϋπηρεσία όμως έναντι όλων των υπόλοιπων κριτηρίων...
+7 # ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25-12-2018 17:47
1. Απαραδεκτη η μοριοδοτηση των παιδιων!Καποιος/α δε μπορει να κανει παιδια!

2. Να μοριοδοτηθουν Νοηματικη και Braille!!!Δεν αποτελουν κριτηριο αυτα τα δυο κ αποτελουν τα Αγγλικα στην Ειδικη Αγωγη??!!!
-28 # Αναστασια 25-12-2018 18:08
Γιατί να προσμετράται μόνο η μία ξένη γλώσσα (όταν κάνετε αναφορά για ακαδημαϊκά κριτήρια) κ γιατί μόνο δέχεστε σεμινάρια από ΑΕΙ και όχι και από ΤΕΙ που και αυτά ανώτατα ιδρύματα θεωρούνται ουσιαστικά.. Δλδ το σεμινάριο ειδικής αγωγής από το Καποδίστριακο να μετράει κ τ ίδιο σεμινάριο από ΤΕΙ Θεσσαλίας να μην μετράει..
+7 # Γιάννης Ευσ. 25-12-2018 18:20
Προς τη σωστή κατεύθυνση το σύστημα διορισμών.
Συμφωνώ με την απόφαση του ΣτΕ για εξίσωση των 71 με τους 70.ΕΑΕ.
Θα προτείνω ωστόσο παραπάνω μοριοδότηση στην προϋπηρεσία και λιγότερη στα προσόντα ιδιαίτερα στο δεύτερο πτυχίο.
Θεωρώ πως η προϋπηρεσία της ΓΕΝΙΚΗΣ δεν πρέπει να μεταφέρεται στην ΕΙΔΙΚΗ. Επειδή θα δημιουργηθούν τρομερές αδικίες έτσι ξαφνικά και επίσης κάποιος με εξειδικευμένη εμπειρία στην ειδική θα πέσει χαμηλά από κάποιον με καθόλου εμπειρία στην ειδική κάτι που δεν είναι σωστό.
+2 # Βασίλης Χριστινάκης 25-12-2018 18:21
Συνάδελφοι όσοι ζητάτε αλλαγή στην μοριοδότηση των ακαδημαϊκών πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι έχουν δώσει τον ίδιο μέγιστο αριθμό ανάμεσα σε προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα. Ο λόγος λέγεται ΣΤΕ αφού δεν πρέπει η προϋπηρεσία να υπερισχύει. Συνεπώς αν ζητάτε π.χ. να είναι μοριοδοτείτε η ΑΣΠΑΙΤΕ εξτρά, αυτό το εξτρά πρέπει να αφαιρεθεί από κάποια άλλα ακαδημαϊκά. Όμοια αν θέλετε να αλλάξει η μοριοδότηση του βαθμού του πτυχίου δεν θα αλλάξετε το μέγιστο που δίνει τώρα. Γενικά αν βάλετε κάτι παραπάνω είτε στην προϋπηρεσία είτε στα ακαδημαϊκά πρέπει να το ισορροπήσετε ώστε να είναι ισάξια.
+2 # Γιάννης 25-12-2018 18:28
Οι ΠΕ61/71 που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου να λαμβάνουν 20 μονάδες, όπως όλοι, και όχι 7. Είναι άδικο!
Επίσης, η μοριοδότηση 14 μονάδων σε βαθμούς πτυχίων 6,5 - 8,49 δεν είναι σωστή. Άλλο το 6,6, άλλο το 8,4! Η μοριοδότηση να γίνεται με βάση τον βαθμό πτυχίου.
Τέλος, ο αριθμός παιδιών δεν είναι προσόν διορισμού!
-9 # Δέσποινα4 25-12-2018 18:36
Όπως σε όλους τους υπόλοιπους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας του ΑΣΕΠ θα πρέπει:
1) Να μοριοδοτείται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου και όχι ο χαρακτηρισμός (είναι ίδιο το 6,5 με το 8,4; ή το 5,00 με το 6,4;). Έτσι θα υπάρξει και κλιμάκωση στους πίνακες και όχι χιλιάδες ισοβαθμίες που ισωπεδώνουν το κριτήριο αυτό καθαυτό
2) Η μοριοδότηση των ΜΠΣ και των Διδακτορικών είναι υπερβολικά μικρή σε αντίθεση με τους υπόλοιπους διαγωνισμούς που δίνουν αντίστοιχα==>200 και 400 μόρια εάν είναι συναφείς, και όχι 20 και 40 που δίνεται εδώ
3) Υπερβολική μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου, ξεπερνάει το βασικό πτυχίο του "λίαν καλώς"
4) Γιατί μόνο μια ξένη γλώσσα και όχι όσες έχει ο καθένας;
5) Εφόσον αναγνωρίζει τα σεμινάρια, που σε άλλους διαγωνισμούς δε γίνεται αυτό, τότε να αναγνωρίσει όσα έχει ο καθένας και όχι μόνο ένα
6) Το ταβάνι της προϋπηρεσίας είναι πολύ υψηλό και απευθύνεται ουσιαστικά μόνο σε όσους έχουν ιδιωτική προϋπηρεσία δίπλα στο σπίτι τους.
7) Θα έπρεπε βάση της ισονομίας των πολιτών να διατίθεται ποσοστό των θέσεων και σε ανθρώπους με μηδενική προϋπηρεσία με προσμέτρηση μόνο των ακαδημαϊκών τους προσόντων
+18 # Ιωάννα 25-12-2018 18:36
Εργάζομαι από το 2010 ως νηπιαγωγός ΠΕ60 ΕΑΕ έχω πάνω από 60 μήνες και έχω κάνει αρκετές μετακομίσεις και έξοδα σύμφωνα με την εκάστοτε πρόσληψη για να καλύψω τα κενά στα σχολεία. Και τώρα τι; δεν είμαι αρκετά έμπειρη, δεν έχω γνώσεις και γι αυτό πρέπει να προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό; Κατάφορη αδικία σε όλους όσους έχουν συμπληρώσει το 50μηνο και βρίσκονται στον τωρινό κύριο πίνακα έτσι απλά να τους πετάτε στην ανεργία. Επίσης σας πληροφορώ ότι και το μεταπτυχιακό μου έχω ολοκληρώσει αλλά περιμένω την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ που καθυστερεί αδικαιολόγητα και θα έπρεπε κάποια στιγμή να λυθεί και αυτό το θέμα με κάποια βεβαίωση ή επιτάχυνση της διαδικασίας αναγνώρισης, που θέλετε να κλείσετε και τους πίνακες για 2 χρόνια.. Παρ όλα αυτά θα πρέπει ο πίνακας να διαμορφωθεί ανάλογα με τα συνολικά μόρια όπως στο γενικής και και όπως είναι τώρα που είναι πιο δίκαιος.
+11 # Χρηστος 25-12-2018 18:43
Εχουμε ένα κτηνίατρο με μεταπτυχιακό στην παιδιατρική.
Έχουμε ένα παιδίατρο χωρίς μεταπτυχιακό.

Ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση;

Υπάρχει ένας ξεχωριστός κλάδος αυτός της ειδικής αγωγής και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος και δε θα αλλάξει.

Τα κριτήρια διορισμού πρέπει να αφορούν την προυπηρεσία και το βαθμό πτυχίου. Οι μεταπτυχιακοί που βρίσκονται σε δύο πίνακες πρέπει να αποφασίσουν σε ποιον θέλουν να ενταχθούν και αφού το κάνουν αυτό να δεχτούν ότι η εξειδίκευση τους δεν είναι μεγαλύτερη από την 4ετής φοίτηση των δύο τμημάτων Θεσσαλίας και ΠΑΜΑΚ.

Μην ανοίξετε την κερκόπορτα όπου άσχετοι με το χώρο θα μπαίνουν σε μια θέση με ένα μεταπτυχιακό. Θα γεμίσει και η ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλες τις βαθμίδες "προσοντούχους" με αμφιβόλου ποιότητας μεταπτυχιακά.
-21 # Κωστας Π. 25-12-2018 18:47
Το νομοσχέδιο είναι στην σωστή κατεύθυνση, ισορροπημένο και μελετημένο. Λαμβάνει υπόψιν την προυπηρεσία, τα ακαδημαικά και κοινωνικά όπως χρειάζεται.

Έπρεπε και νωρίτερα να είχε κατατεθεί ώστε να διορθώσει στρεβλώσεις. Μπράβο έστω και τώρα.
+2 # Ιωάννα 25-12-2018 18:49
Είμαι νηπιαγωγός ΠΕ60 ΕΑΕ με πάνω από 60 μήνες προϋπηρεσία και θεωρώ κατάφορη αδικία να προτάσσονται οι νηπιαγωγοί με μεταπτυχιακό τίτλο, είναι δυνατόν; Τόσα χρόνια υπηρετούσα και κάλυπτα κενά στα δημόσια σχολεία σε διάφορες περιοχές τις Ελλάδας σύμφωνα με την εκάστοτε πρόσληψη και τώρα τι; Δεν έχω τις γνώσεις;; Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. Επίσης, έχω ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και περιμένω εδώ και μήνες την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ που καθυστερεί και θέλετε να κλείσετε και για 2 χρόνια τους πίνακες; Τότε να διευθετήσετε και το θέμα αυτό να γίνουν όλες οι αναγνωρίσεις ή να μας δώσουν κάποια βεβαίωση να προσκομίσουμε. Δηλαδή πόσα ακόμα να αντέξουμε!!
-4 # Δημητρα 25-12-2018 18:56
Δεν πρέπει να μετράνε τα επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα πέραν του πτυχίου στους πίνακες σναπληρωτων .Μόνο η ημερομηνία κτήσης πτυχίου και ο βαθμός .
-5 # Γεωργια Κ. 25-12-2018 18:58
Η προϋπηρεσία πρέπει να αναγνωρίζεται ολοκληρη και κύρια προϋπόθεση πρόσληψης πρέπει να Ναι το πτυχίο της ειδικής αγωγής! Επιπλέον για ποιο λόγο να μοριοδοτείται η ξένη γλώσσα στην ειδική αγωγη και να μην μοριοδοτείται η γνώση της Braille ή η επάρκεια στην νοηματική γλώσσα;; σαφώς κάποια μοριοδότηση πρέπει να υπάρχει για τα κοινωνικά κριτήρια. Ακόμη εφοσων προτείνεται να ισχυει το ίδιο σύστημα πλέον και για τους αναπληρωτες γιατί να μην ανανεώνονται τα στοιχεία στα δύο έτη που θα ισχύουν οι πίνακες;
+11 # Κάλλια 25-12-2018 19:11
Το βασικό πτυχίο, δυστυχώς, με αυτό το σύστημα απαξιώνεται. Αναπληρωτές που είναι χρόνια στα σχολεία θα θα έπρεπε πρωτίστως να διοριστούν και έπειτα οι νεότεροι. Έπειτα, δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται το πτυχίο της Ειδικής Αγωγής με της Γενικής. Με την ίδια λογική γιατί να μην έχουν το δικαίωμα και οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής να εργάζονται στη Γενική. Τέλος, γιατί να μην μοριοδοτείται το πτυχίο της Νοηματικής και της Braille που έχουν άμεση σχέση με τον κλάδο;
+9 # ΕΑΕ 25-12-2018 19:14
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ευαίσθητος τομέας και δεν θα γίνει πεδίο εκμετάλλευσης για όσους δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στη Γενική.
Σίγουρα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχει κοινωνική ευαισθησία, συμμερίζεται αυτή την άποψη.
+7 # Alex 25-12-2018 19:19
1) όχι στην μοριοδότηση 2ου πτυχίου. Το 2ο βασικό πτυχίο δεν αποτελεί ούτε εξιδείκευση ούτε πρόσθετη βαθμίδα ακαδημαϊκής γνώσης γιατί το μοριοδοτείται και μάλιστα με τόσα πολλά μόρια;

2) επαναφορά με κάποιο τρόπο της ημερομηνίας κτήσης πτυχίου.
-6 # Ελευθερια 27-12-2018 16:03
συμφωνω σε οσα εχουν αναφερθει παραπανω οτι πρεπει οι συναδελφοι με προυπηρεσια χρονων να προηγηθουν οπως και να εχει.
θα σας εξηγησω με ποια λογικη μοριοδοτειται το 2ο πτυχιο.παντα σε διαγωνισμους ασεπ μοριοδοτειται αν υπαρχει συναφεια.τωρα ουτε και γω το καταλαβαινω μου φαινεται πολυ γενικο,μιλαει απλα για 2ο πτυχιο γενικως.
Αν ενας συναδελφος θα μπορουσε για παραδειγμα να δουλεψει και ως μουσικος,ως γυμναστης,ως πληροφορικαριος κ.λπ. δηλαδη εχει αυτα τα πτυχια ως 2ο πτυχιο αλλα δουλευει με βαση το κυριο που ειναι παιδαγωγος εαε στα γενικα μαθηματα,λογικο ειναι να μοριοδοτειται και η γνωση του απο το 2ο πτυχιο που θα ειναι ομως συναφες με τα μαθηματα. Η μοριοδοτηση θα μπορουσε να ειναι πιο χαμηλη ομως ειναι λογικο απο αυτην τη σκοπια και μονο να μοριοδοτειται. σα να καλυπτονται 2 θεσεις απο εναν παιδαγωγο που ειναι πχ.εκπαιδευτικος εαε με πτυχιο και 2ο πτυχιο εκπαιδευτικος πληροφορικης.οπως ειμαι εγω,που δεν το κρυβω το ξαναειπα και παραπανω.καλη τυχη σε ολους.
+4 # Δώρα 25-12-2018 19:23
Καλησπέρα,

Κατά τη γνώμη μου εφόσον πρόκειται για διορισμούς στην ειδική αγωγή θα πρέπει να δίνεται βαρύτητα στο βασικό πτυχίο. Υπάρχουν παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής και δεν θα πρέπει να απαξιώνονται ή να εξισώνονται με εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά (ιδιαίτερα με όλη την παραφιλολογία που τα ακολουθεί). Υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτικοί που τελειώσαν αυτά τα τμήματα και τόσα χρόνια τώρα εργάζονται επάξια χωρίς το μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό δεν εξασφαλίζει την επάρκεια ή το μεράκι και την αγάπη για τη δουλειά και δε σημαίνει ότι όποιος το κατέχει ότι είναι καλύτερος δάσκαλος από αυτόν που δεν το έχει. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι λάθος να δοθούν τόσα πολλά μόρια και στο διδακτορικό και στο μεταπτυχιακό. Όσον αφορά τα σεμινάρια... έχω παρακολουθήσει και δεν αξίζει να πάρουν ούτε μισό μόριο. Το δεύτερο πτυχίο; Για ποιο λόγο; Θα μοριοδοτηθεί ένα μη συναφές με την ε.α. πτυχίο; (πχ. Θεολογίας ). Συμφωνώ με όσους συναδέλφους προτείνουν τα μόρια πτυχίου να είναι ανάλογα του βαθμού και όχι ανάλογα με το χαρακτηρισμό καλώς, λίαν καλώς, άριστα.
Επίσης, πιστεύω ότι είναι τεράστιο λάθος το ταβάνι στην προϋπηρεσία. Είναι κρίμα και άδικο να χαθεί ο κόπος τόσων χρόνων όλων αυτών των αναπληρωτών που στηρίζουν την εαε.
Εύχομαι οι αποφάσεις που θα παρθούν αν αυτές τώρα δεν είναι οι οριστικές να είναι δίκαιες για όλους αυτούς που τόσα χρόνια στήριξαν την εαε και με γνώμονα το καλό των παιδιών.
Καλές Γιορτές!
-19 # Άννα 25-12-2018 19:26
Είναι απαραίτητο να προσδίδουν μόρια τα ακαδημαϊκά προσόντα, όπως τα μεταπτυχιακά, καθώς αυτά συνεπάγονται εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά και ο βαθμός πτυχίου, όπως και ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου πρέπει να προσδίδει επιπλέον μόρια, καθώς πρόκειται για αξιοκρατικά κριτήρια. Άλλη κατάφωρη αδικία του παρόντος συστήματος είναι η μη προσμέτηση της ιδιωτικής προϋπηρεσίας. Είναι πιο δίκαιο να προσμετράται βάσει μορίων και η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί, στην προσχολική αγωγή, και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και η προϋπηρεσία σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εφόσον πρόκειται για θέσεις νηπιαγωγών-υπεύθυνων τμημάτων.
-3 # Χριστίνα 25-12-2018 19:32
1. ΟΛΗ η προϋπηρεσία των αναπληρωτών πρέπει να μοριοδοτηθεί. Έτσι κι αλλιώς ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερους από 120 μήνες.
2. 2 παιδιά= σεμινάριο 400 ωρών;
3. Ισότιμη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών των ΠΕ 71/ 61 με 20 μόρια.
+5 # sotiris 25-12-2018 20:19
Το μεταπτυχιακό δίνει σε όλους 20 μόρια, ενώ στους ΠΕ61/71 μόνο 7;;;
-1 # Σπυρος 25-12-2018 20:29
Η ποσόστωση των ειδικών κατηγοριών που βρίσκεται; Δεν είναι προκήρυξη δημοσίου αυτή; Είναι δυνατόν να δίνονται ψίχουλα ( 2 μόρια) για το κάθε παδί όταν οι αναπληρώτριες μητέρες εκπαιδευτικοί, κατάφεραν να τεκνοποιήσουν και να κάνουν τρία και περισσότερα τέκνα, χωρίς επαπειλούμενες άδειες και άδειες ανατροφής και ήταν στα πόστα τους γυρίζοντας όλη την Ελλάδα: Συγχαρητήρια για την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής. Συνεχίστε έτσι και θα διδάσκουμε σε άδειες αίθουσες......
-13 # Μάσια 25-12-2018 20:53
ΣΤΑ +
προσμέτρηση προϋπηρεσίας

προσμέτρηση μεταπτυχιακών και λοιπών τίτλων


ΣΤΑ -
μοριοδότηση τέκνων και μάλιστα από το πρώτο παιδί-τιμωρητικό για όσους δεν επιθυμούν ή δε μπορούν να τεκνοποιήσουν

αγνοείται τελείως η επιτυχία ΑΣΕΠ

αγνοείται τελείως η γνώση της Νοηματικής και της γραφής braille
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ!
+11 # Κατερίνα 25-12-2018 21:40
Τα ακαδημαϊκά προσόντα πρέπει να μοριοδοτουνται αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτό οδηγεί όλους τους υποψηφιους σε συνεχές κυνήγι προσόντων, ακόμα και αυτούς που έχουν εργαστεί ήδη ως αναπληρωτές. Χρειάζεται να δοθεί πιο υψηλή μοριοδοτηση στην προϋπηρεσία!
-9 # Δημήτρης 25-12-2018 21:41
Στα κοινωνικά κριτήρια κακώς δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα αναπήρων. Η νοσηλεία των αναπήρων γονέων ίσως στερεί από τον εκπαιδευτικό την απόκτηση επιπλέον ακαδημαϊκών προσόντων ή προϋπηρεσίας για πολλούς λόγους. Επίσης πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος μόνιμη αναπηρία. Τέλος πρέπει να προηγούνται τα πτυχία ΕΑΕ έναντι όλων των άλλων.
-8 # Χρύσα 25-12-2018 22:08
α)
Η μοριοδότηση να γίνει σύμφωνα με τον ακριβή βαθμό του καθενός και όχι τον χαρακτηρισμό καλώς, λίαν καλώς κλπ.

β)
Το δεύτερο πτυχίο κακώς δίνει τόσα πολλά μόρια.

γ)
Να μοριοδοτηθούν η Braille και η ΕΝΓ, με τουλάχιστον 2 μόρια το καθένα.

δ)
Η μοριοδότηση των παιδιών έχει νόημα μόνο αν εξισωθούν τα εργασιακά δικαιώματα στις άδειες των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων...

ε)
Στην περίπτωση των ΠΕ 70 ΕΑΕ να διευκρινισθεί η μοριοδότηση εκπαιδευτικού με σεμινάριο 400 ωρών ΕΑΕ και μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (π.χ. Διδακτικές Γλώσσας, Μαθηματικών κλπ)
+16 # Γαρυφαλιά Χαριτάκη 25-12-2018 22:23
Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση σχετικά με την προϋπηρεσία που υπολογίζεται. Δεν μπορεί κάθε είδους εκπαιδευτικής υπηρεσίας να μεταφέρεται στον πινακα της ειδικής. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αφορά σε δημόσιες δομές ΕΑΕ όπως γινόταν μέχρι τώρα.
-3 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:45
Η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Και δίκαιο και νόμιμο λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
# George Mit 25-12-2018 22:27
Απαράδεκτο το να μετράνε τα μόρια της γενικής στην ειδική. Ανατρεπετε ζωές ανθρώπων.
Επίσης τα τέκνα να μοριοδοτουνται περισσότερο.
+16 # Αναπληρωτρια 25-12-2018 22:31
Αν θελετε να μοριοδοτησετε τον βαθμο πτυχιου δεν γινεται το 8.38 να εχει την ιδια αξια με το 7.1.

Επίσης εννοειται πως η προυπηρεσια της γενικης δεν ειναι δυνατον να μεταφερεται στην ειδικη!

Το 1 μοριο για καθε μηνα ειναι παρα πολυ αδικο ακομα και για αυτον που εχει δουλέψει μόνο ενα μηνα! Και τελος θα ηταν πιο δικαιο να προσμετρηθουν ολοι οι μηνες εως και τον Ιουνιο.

Σκεφτειτε τον απλο κοσμο μια φορα!!!!
-15 # Κωνσταντίνος 25-12-2018 22:37
Το δικαιότερο σύστημα που θα μπορούσε να βγάλει το Υπουργείο!
Περιλαμβάνει την αυτονόητη πλέον μετά από την απόφαση του ΣΤΕ ισοτιμία μεταξύ ΠΕ61/71-ΠΕ60ΕΑΕ/70ΕΑΕ!
Πολύ σωστή επίσης και η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου κατ αυτόν τον τρόπο.
Ίσως όμως για την ΕΑΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και τα braille-ΕΝΓ!
+5 # Mpampis 25-12-2018 22:38
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους/ες υγεία κ χρόνια πολλά! Όσον αφορά το πλαφόν της προϋπηρεσίας θεωρώ ότι είναι λάθος διότι σε μερικά χρόνια όλοι θα έχουν αυτούς τους 120 μήνες. Επιπλέον πρέπει να μπει ενα πλαφόν στα σεμινάρια δεν έχουμε αλλα χρήματα να πληρώνουμε επιμορφώσεις. Η λογική ότι κάνω σεμινάρια η μεταπτυχιακα για να ανεβαίνω στους πίνακες πρέπει να σταματησει. Πόσα χρήματα να δώσουμε πια; Επιπλέον αλλος βαθμός το 6.5 κ άλλο το 8.4. Θεωρω ότι δεν πρόκειται να διορισει κ ότι ο αριθμός των θέσεων που έχει εξαγγείλει ειναι 'τυρακι' για να για μην αντιδράσουμε. Να μην αφήσουμε κάνεναν να γκρεμισει αυτό που τόσο πολύ αγαπαμε!
-22 # Γιώργος 25-12-2018 22:38
Πρέπει να μοριοδοτείται και η δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως μοριοδοτείται το δεύτερο πτυχίο και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος.
-8 # Μαρία 28-12-2018 21:23
Παραθέτοντας Γιώργος:
Πρέπει να μοριοδοτείται και η δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως μοριοδοτείται το δεύτερο πτυχίο και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι υπάρχουν μεταπτυχιακα Ιταλίας που ταυτόχρονα δίνουν άριστη γνώση ιταλικων. Πολύ άδικο να μετράνε οι ξένες γλώσσες. Καμία ξένη γλώσσα δεν πρέπει μετράει στη μοριοδοτηση.
+17 # Άλεξ 25-12-2018 22:45
Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Είναι κρίμα άλλη μια γιορτινή μέρα να την περνάμε στο forum... Όπως και κρίμα να είμαστε μακριά από την οικογένεια μας, προκειμένου να εργαστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το υπουργείο, που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω δυο χρόνια, χωρίς να έχω μεταπτυχιακό, σεμινάρια, αγγλικά κ.α. μόνο με την ιδιότητα του τριτεκνου. Και ύστερα από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, θα είμαι πάλι ένας άνεργος με μέρισμα... Δεν νομίζω να μου περισσεύει χρόνος και χρήμα για μεταπτυχιακό και proficiency. Αλλά δεν πειράζει, έχει ο καιρός γυρίσματα. Καλή επιτυχία στους συναδέλφους με διδακτορικά.
+15 # Αναπληρωτρια 25-12-2018 22:48
Αν θελετε να μοριοδοτησετε το βαθμο πτυχιου το 8.38 δεν ειναι δυνατον να εισαι ισαξιο με το 7.1.

Επισης τα μορια της γενικης δεν πρεπει να μεταφερονται στον πινακα ειδικης.

Το 1 μοριο για καθε μηνα ειναι πολύ λίγο. Κ τελος η προυπηρεσια πρεπει να μετρηθει ως τον ιουνιο ειδικα αν θα ισχυσει οτι οι πινακες θα κλεισουν για 2 χρονια.
+11 # ΜΑΡΙΑ Κ. 25-12-2018 23:01
Απαράδεκτη και ανεξήγητη η ύπαρξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Δεν είναι δυνατόν να απαξιώνονται έτσι εκπαιδευτικοί που έχουν δώσει για χρόνια την ψυχή τους στην ειδική αγωγή, περιφερόμενοι κάθε χρόνο στην Ελλάδα ως αναπληρωτές και να έπονται στην κατάταξη «… των υποψηφίων που διαθέτουν την εξειδίκευση των λοιπών υποπεριπτώσεων …». Και παράλληλα είναι και περίεργη αυτή η διάταξη, η οποία υπάρχει μόνο στην ειδική αγωγή και όχι στη γενική! Αυτή είναι η επιβράβευση της πολιτείας στους ανθρώπους που για χρόνια ασκούν το λειτούργημα (γιατί λειτούργημα είναι η απασχόληση στην ειδική αγωγή και όσοι έχουν εργαστεί σε αντίστοιχες δομές μπορούν να το καταλάβουν και να το επιβεβαιώσουν) του ειδικού εκπαιδευτικού, αποκλείοντάς τους ουσιαστικά από την εργασία ή στέλνοντάς τους ακόμα μακρύτερα από εκεί που δούλευαν τα τελευταία χρόνια; Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί από εμάς που απασχολούμαστε στην ειδική αγωγή είμαστε ΑμΕΑ, που έχουμε ανάγκη την εργασία και οι μετακινήσεις μακριά από το σπίτι μας είναι ακόμη πιο οδυνηρές και επίπονες. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 πρέπει να απαλειφθεί άμεσα από το νομοσχέδιο και να δοθεί στην προϋπηρεσία η βαρύτητα που της πρέπει για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Επίσης, στα κοινωνικά κριτήρια η αναπηρία θα πρέπει να μην είναι μόνιμη, γιατί όπως γνωρίζετε τα ΚΕΠΑ πλέον δίνουν μόνιμη αναπηρία σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις. Στις περισσότερες ανίατες ασθένειες χορηγούν αναπηρία για 1 ή 2 χρόνια το πολύ!
-2 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:46
Η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Και δίκαιο και νόμιμο λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
-2 # Nikos 25-12-2018 23:29
Η αναπηρία δεν είνσι προσόν. Εφόσον όμως οι ΑμεΑ δεν προτασσοντε όπως σε όλες τις πολιτισμένες χώρες (έχοντας τα προσόντα φυσικά), θα πρέπει να έχουν τριπλάσια μοριοδοτηση.
Επισης ο ΑΣΕΠ δεν έχει καμία σχέση με την ειδική αγωγή, όπως και η προϋπηρεσία της γενικής στην ειδική.
-3 # Σονια 25-12-2018 23:39
Διορισμοι με μοναδικα κριτήρια τον βασικό τίτλο σπουδών και την προϋπηρεσία. Για τους δασκάλους γενικής αγωγής το κατανοώ ότι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό πάνω στην ειδική αγωγή προκειμένου να εργαστούν σε αυτό τον χώρο. Αλλά οι εκπ/κοι ειδικής αγωγής για ποιο λόγο να πρέπει να κάνουν μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή; Να επιμορφωθουν πάνω σε τι; Πάνω σε αυτό που σπούδασαν; Δεν είναι λιγάκι οξύμωρο. Αυτή η λογική οδηγεί σε ένα κυνήγι συλλογής χαρτιών. Και στην τελική αν δεν είμαστε κατάλληλα επιμορφωμενοι φροντίστε να μας επιμορφωσετε εσείς κι όχι να αναγκαζετε τον κόσμο να ψάχνει να βρει λεφτά για να κάνει μεταπτυχιακά. Αν και νομίζω ότι τόσα χρόνια που στεκόμαστε επάξια σε αυτές τις θέσεις σας έχουμε αποδείξει αν είμαστε κατάλληλα επιμορφωμενοι ή όχι. Κανένα ταβάνι στην προϋπηρεσία μας κανενας μήνας πεταμένο. Τα ακαδημαϊκά προσόντα του ο καθένας καλώς τα έχει κι ας τα αξιοποιήσει στην εργασία του. Δεν ήταν ποτέ προσόν διορισμού κι ούτε πρέπει να γίνει. Τίποτα πιο δίκαιο από τον βασικό τίτλο σπουδών και την προϋπηρεσία.
+11 # Χρήστος 25-12-2018 23:55
Συνάδελφοι :
1)Δυστυχώς είναι ανεφικτο να προλάβει να κάνει διορισμους το Σεπτέμβριο του 2019. Όλοι μας ξέρουμε τις διαδικασίες - υπουργικες και νομικές - που πρέπει να πραγματοποιηθούν και επίσης όλοι ξέρουμε και από άλλες προκήρυξεις του ασεπ πόσο μεγάλο διάστημα απαιτείται μέχρι να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Συνεπώς πρόκειται για ακόμα ένα εμπόριο ελπίδας. Δε θα μιλήσω καν για τους διορισμους γενικής παιδείας, οι οποίοι έχουν προγραμματιστει για το διάστημα μετά τις εκλογές, που δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα έχουμε.
2) Όλο το θέμα είναι οι μεταβολές στους πίνακες αναπληρωτων.
3)Σε όλα τα υπόλοιπα αναπτυγμενα κράτη, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αποκτούν την εξειδίκευση στην ειδική εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αφού πρώτα έχουν αποφοιτησει από το Παιδαγωγικο Τμήμα Δημοτικης Εκπαίδευσης. Επομένως, αν θέλουμε να λογιζεται και η χώρα μας ως εκσυγχρονισμενο κράτος, κρίνεται δίκαιη η εξίσωση των ΠΕ70ΕΑΕ με τους ΠΕ71.
+43 # Σταύρος 26-12-2018 00:17
Η μεταφορα προυπηρεσίας απο ΓΕΝΙΚΗ στην Ειδική Αγωγή ειναι μια τεραστια αδικια!!!!!
Στο τωρινό νομοσχεδιο αναφέρεται
" Μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες."
Ο παλιός νομος για προσληψεις αναπληρωτων ανέφερε
"Για κάθε μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπη- ρεσίας στον οικείο κλάδο, η οποία αποκτήθηκε κατόπιν πρόσληψης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας."

Δείτε την διαφορά. Στο νεο δεν αναφερει ειδικη αγωγη ενω στον παλιο ελεγε "η οποία αποκτήθηκε στην Ειδική αγωγή ". Πρεπει να διορθωθει αυτη η αδικια που οδευεινπρος υλοποιηση!!!!!! Θα οδηγηθουν στην ανεργια πολλοι αναπληρωτες τις ειδικης αγωγης!!!!!!!
-4 # Θωμάς 27-12-2018 18:35
[quote Δίκαιο είναι. Με τη λογική τη δική σου θα έπρεπε οι μαθηματικοί φυσικοί χημικοί φιλόλογοι που διδάσκουν μαθήματα πανελληνίων να προηγούνται έναντι των άλλων στους διορισμούς. Γιατί η προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή να μετράει στους πίνακες της γενικής τόσα χρόνια; Γιατί να έχουν δύο πεδία δράσης οι συγκεκριμένοι εκπ(/κοί της ειδικής αγωγής; Με ένα σεμινάριο 400 ωρών έγιναν οι φωστήρες της εκπαίδευσης; Η ευχάριστη έκπληξη του σχεδίου νόμου είναι η άρση αυτής της αδικίας. Ε ναι λοιπόν. Όποιος εκπ/κός έχει προϋπηρεσία εκπαιδευτική έχει το δικαίωμα να καταθέσει τα χαρτιά του και να διεκδικήσει θέση διορισμού στην ειδική αγωγή.
-1 # Χάρης 27-12-2018 22:37
Είναι το λιγότερο υποκριτικό να μιλάμε για συνεκπαίδευση και από την άλλη να επιθυμούμε το διαχωρισμό της προϋπηρεσίας σε γενική και ειδική αγωγή. Από την στιγμή που ένας εκπαιδευτικός έχει τα απαιτούμενα προσόντα για να εργαστεί στην ειδική αγωγή γιατί να μην μπορεί να μεταφέρει την προϋπηρεσία του από την γενική στην ειδική αγωγή. Τόσα χρόνια, δηλαδή, που συνέβαινε το αντίθετο γιατί δεν ζητούσατε διαχωρισμό. Δυο μέτρα και δυο σταθμά λοιπόν..
+1 # ΜΑΡΙΟΣ 03-01-2019 11:37
Παραθέτοντας Χάρης:
Είναι το λιγότερο υποκριτικό να μιλάμε για συνεκπαίδευση και από την άλλη να επιθυμούμε το διαχωρισμό της προϋπηρεσίας σε γενική και ειδική αγωγή. Από την στιγμή που ένας εκπαιδευτικός έχει τα απαιτούμενα προσόντα για να εργαστεί στην ειδική αγωγή γιατί να μην μπορεί να μεταφέρει την προϋπηρεσία του από την γενική στην ειδική αγωγή. Τόσα χρόνια, δηλαδή, που συνέβαινε το αντίθετο γιατί δεν ζητούσατε διαχωρισμό. Δυο μέτρα και δυο σταθμά λοιπόν..

Ευτυχώς σύμφωνα με το ΣΤΕ Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
+1 # ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 20:06
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!
ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΟΛΕΙΑ
# Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:48
Η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Και δίκαιο και νόμιμο λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
+28 # ΓΟΥΛΙΑΡΜΟΥ ΒΕΡΑ 26-12-2018 00:19
ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟ. ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΑ.

ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΑΣΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 30 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ. ΕΧΩ 150. ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΟΡΊΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ "ΟΜΑΔΕΣ" ΚΑΤΑΦΥΓΑΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.

ΔΩΣΤΕ ΑΠΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ. ΜΗΝ ΕΞΩΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΟΡΙΩΝ.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 2002.
ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ, ΩΣ ΠΕ71, ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΕ ΑΣΕΠ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕ 30ΜΗΝΟ.

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΑΠ'ΕΞΩ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΤΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΕΙΣ.
# Katerina 26-12-2018 00:59
Μα καλά είναι δυνατόν να μην έχει προβλεφθεί μοριοδότηση για braille και νοηματική; Καθαρή δουλειά του ποδαριού!!!!! Ποιος το σκέφτηκε και το κατάρτισε όλο αυτό;Με τι προσόντα, γνώσεις και από πιο πόστο δούλεψε;Τί βεβιασμένα πράγματα είναι αυτά μέσα στις γιορτές;Πάρτε το χρόνο σας και σκεφθείτε σωστά και συγκροτημένα. Το ξαναείπαμε.Δεν παίζουμε με την ειδική αγωγη. Έλεος.Μία ζωή τα ίδια!!!
-6 # Μαίρη Κ. 26-12-2018 01:17
Συμφωνώ με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου!
Ισοτιμη προσβαση ΠΕ71/70ΕΑΕ-ΠΕ61/60ΕΑΕ σύμφωνα και μετη πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ
Πολύ σωστή και η μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου με τον τρόπο αυτό.. έτσι περιορίζονται οι ανακατατάξεις στον πίνακα!
-11 # Νικος 26-12-2018 01:21
Συμφωνώ με το νομοσχέδιο!
Ειδικά με την ισοτιμια πε71-70εαε και 61-60εαε αλλά και με τη μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου βάσει χαρακτηρισμου καλως/λιαν καλως/αριστα
Για μενα θα επρεπε βέβαια να μετραει για τις προσληψεις στην ειδικη η γνωση braille/ΕΝΓ!!!
-16 # Γιώργος 26-12-2018 01:28
Επιτέλους διορισμοί στην Ειδική αγωγή! Επιτέλους αξιοκρατικά κριτήρια! συμφωνω με την ισοτιμη προσφαση ΠΕ70ΕΑΕ/71 και ΠΕ60ΕΑΕ/61 αλλα και με την μοριοδοτηση του βαθμου πτυχιου κατ αυτόν τον τροπο!
-2 # Δημήτρης Παπακοσμάς 26-12-2018 01:34
Σωστή η ισοτιμία 71/70ΕΑΕ!!!
Πολύ σωστή η μοριοδότηση του βαθμού βασει χαρακτηρισμού ως καλως/λιαν καλως/αριστα!! Ετσι μειωνονται οι ανακαταταξεις στον πινακα αναπληρωτων!!
Θα μπορουσε να μοριοδοτηθει η κατοχη braille και Νοηματικης ωστοσο!
-3 # Galazoulis 26-12-2018 01:53
Πρέπει να υπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου και όχι ο χαρακτηρισμός.
-9 # Καλλιόπη Πιτερίδου 26-12-2018 02:31
Σε σωστή κατεύθυνση τα κριτήρια που προτείνει το υπουργείο!
Ισοτιμία ΠΕ71/70ΕΑΕ, ΠΕ61/60ΕΑΕ και ορθή μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου σε 3 κατηγορίες!
-12 # Στελλίνα 26-12-2018 02:36
Το νομοσχέδιο που προτείνει του Υπουργείο είναι το πιο Συνταγματικά σωστό που μπορεί να υπάρξει αλλά παράλληλα και αυτό που εκμηδενίζει τις αδικίες και τις μεγάλες ανακατατάξεις στον πίνακα με προυπηρεσία! Συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοσοφία της μοριοδότησης του βαθμού πτυχίου όπως προτείνεται στο σχέδιο νόμου και φυσικά με την ίση αφετηρία των συναδέρφων ΠΕ71/70ΕΑΕ και ΠΕ61/60ΕΑΕ...
Πιστεύω όμως πως ειδικά για την ειδική αγωγή θα έπρεπε να μοριοδοτούνται η γνώση braille και η Νοηματική.
-1 # Κατια 26-12-2018 08:05
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ γινεται εξισωση βασικού πτυχίου με αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές; Ένας εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής γιατί δε μπορεί να ενταχθεί στους πίνακες των γενικής με ένα απλό μεταπτυχιακό παιδαγωγικού τμήματος; Τα δικά σας, δικά σας και τα δικά μας..πάλι δικά σας!
Διορισμοί με γνώμονα την προϋπηρεσία και το βασικό πτυχίο. Επικουρικός πίνακας για όλους τους υπόλοιπους με μεταπτυχιακό και σεμινάρια.
+12 # ΔΗΜΗΤΡΗΣ 28-12-2018 11:43
Οι αναπληρωτές της Γενικής επί 15 συναπτά έτη προηγήθηκαν στις προσλήψεις μαζεύοντας μήνες από την αρχή της χρονιάς. Αντίθετα οι αναπληρωτές της ειδικής δεν ειχαν την επιλογή να δουλέψουν από την αρχή. Πάντα η ειδική ήταν ουραγός...Παραγκονίζονται αυτοί που δουλεύουν χρόνια στην ειδική για να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην γενική ?
# Xarikleia 02-01-2019 12:01
Παραθέτοντας ΔΗΜΗΤΡΗΣ:
Οι αναπληρωτές της Γενικής επί 15 συναπτά έτη προηγήθηκαν στις προσλήψεις μαζεύοντας μήνες από την αρχή της χρονιάς. Αντίθετα οι αναπληρωτές της ειδικής δεν ειχαν την επιλογή να δουλέψουν από την αρχή. Πάντα η ειδική ήταν ουραγός...Παραγκονίζονται αυτοί που δουλεύουν χρόνια στην ειδική για να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην γενική ?Το εντελως αντιθετο συμβαινει!!!! Στην ειδικη μαζευουν τα μαζευουν πολλα μορια σε συντομο χρονικο διαστημα ενω στη γενικη παιρνουν λιγους σε καθε φαση. Τα ιδια μορια που εχω αποκτησει στην ειδικη, τα απεκτησα στη γενικη σε τριπλασιο χρονικο διαστημα.
# Ελπίδα 02-01-2019 19:26
Με την ίδια λογική παραγκωνίστηκαν οι ΑΣΕΠίτες για να δουλέψουν οι κάτοχοι μονοετών μεταπτυχιακών του εξωτερικού μεταφέροντας όλη την προϋπηρεσία τους στον πίνακα γενικής. Ο νόμος αποκαθιστά το δίκαιο επιτέλους.
-3 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:50
Παραθέτοντας Ελπίδα:
Με την ίδια λογική παραγκωνίστηκαν οι ΑΣΕΠίτες για να δουλέψουν οι κάτοχοι μονοετών μεταπτυχιακών του εξωτερικού μεταφέροντας όλη την προϋπηρεσία τους στον πίνακα γενικής. Ο νόμος αποκαθιστά το δίκαιο επιτέλους.

ΑΚΡΙΒΩΣ!!!
Η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Και δίκαιο και νόμιμο λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
+2 # Αθανάσιος Παπαστάμου 26-12-2018 09:10
Να οριστεί τι θεωρείται επιμόρφωση 300 ωρών από ΑΕΙ. Η ΑΣΠΑΙΤΕ θεωρείται ΑΕΙ;
-6 # Ειρηνη 26-12-2018 09:40
Θεωρώ ότι οι μονάδες του δεύτερου πτυχίου είναι πολλές. Όσοι εργαζόμασταν και οργωναμε την Ελλάδα δεν είχαμε χρονο να παρακολουθήσουμε Πανεπιστήμιο και να πάρουμε δεύτερο πτυχίο. Προτείνω να μειωθούν οι μονάδες.

Ωστόσο δεν υπάρχει μια συνάφεια περί του δεύτερου πτυχίου. Αν πχ ένας μαθηματικός έχει δεύτερο πτυχίο στην κοσμηματοτεχνια.. θα πρέπει να μοριοδοτηθει με 16 μονάδες; Ίσως αν είναι κάτι άσχετο με την ειδικότητα του να έβαζαν 4-5 μονάδες. Όχι 16....!

Γιατί να μην υπάρχει μοριοδότηση σε πτυχία Braille και ΕΝΓ; Τι θα χρειαστεί περισσότερο στην ΕΑΕ; Η ξένη γλώσσα ή αυτά τα προσόντα που προανέφερα;

Η μοριοδότηση των πτυχίων να γίνεται ανάλογα του βαθμού και όχι του χαρακτηρισμού.

Όσον αφορά το «μόνιμη αναπηρία» πρέπει να τροποποιηθεί. Υπάρχουν ΚΕΠΑ που δίνουν απόφαση ανα τρία χρόνια πχ. Υπάρχουν μη αναστρέψιμες αναπηρίες που χρήζουν θεραπείες κτλ. Γενικά μας κρατάτε ομήρους των ΚΕΠΑ με τον όρο «μόνιμη αναπηρία».

Προτείνω να γίνονται διορισμοί των κοινωνικών κριτηρίων με ποσόστωση 20%. Και να αφαιρεθούν τελειως τα μόρια από τα παιδιά, η αναπηρία δεν είναι επιλογή. Το να κάνεις παιδιά είναι.
-26 # Κατερίνα 26-12-2018 09:55
Πρέπει κ εμείς χωρίς προϋπηρεσία να έχουμε δυνατότητα διορισμού, μια ζωή στα θρανία είμαστε δαπανώντας πολλά χρήματα που δεν μας περίσσευαν για μια θέση στον ήλιο!!! Πόσοι έχουν προϋπηρεσία κ δεν ξέρουν να ανοίξουν ένα υπολογιστή κ δεν αξιολογήθηκαν ποτέ!!! Μόνο με πτυχίο είναι ανεπαρκείς κ μη εξειδικευμένοι .....εδώ καθηγητής αναπληρωτής με πολλά χρόνια γράφει τα θέματα του με μολύβι κ μολύβι.... είδα αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην παιδαγωγική επάρκεια που έκανα κ είχαν πολύ προϋπηρεσία κ εμείς οι προσοντουχοι ΔΗΛ δεύτερο πτυχίο, γλώσσες, μεταπτυχιακό, υπολογιστές κ τους ξεστραβωναμε.....κ εμείς θέλουμε να έχουμε ίσα δικαιώματα!!!! 42 ετών κ ακόμα διαβάζω....μην μας παραγκωνίζετε!!!
-5 # Γαβριέλα 26-12-2018 10:10
Η μόνιμη αναπηρία να αρθεί ως κριτήριο,να υπάρχει ποσοστό ατόμων ΑμεΑ όπως σε όλες τις προκηρύξεις
-2 # Κυριακή Μ. 26-12-2018 10:26
1) ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΑΤΟ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΕ71 ΜΟΝΟ
7 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΨΑΛΙΔΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΝΑΣ 70,50 ΠΑΙΡΝΕΙ 20 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΤΛΟΥΣ! ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 20 ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ 5ΕΤΗ ΤΛΧΙΣΤΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ( ΠΤΥΧΙΟ+ΜΤΠΧΚΟ) ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 27 ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΤΧΚΟΥ 20!

2) ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΜΤΠΧΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΙΕΣΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΩΛΙΓΟΩΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.

3)ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΣΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΔΙΚΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ!
# Mαρία K. 26-12-2018 10:31
Θεωρώ δίκαιο το ότι δίνεται μοριοδότηση για τα ποιδιά...Όσοι έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας, γνωρίζουν πόσο δύσκολες είναι αυτές οι μεταβάσεις . Τσ παιδιά δεν προλαβαίνουν να κάνουν φίλους και να ενταχθούν στο νέο περιβάλλον και πρέπει πάλι με τη νέα χρονιά ή και στη μέση αυτής να αλλάξουν σχολείο. Αν οι γονείς αναπληρωτές βάλουν μόνο τον τόπο διαμονής τους κατά πάσα πιθανότητα θα μείνουν εκτός διορισμού. Να είστε όλοι καλά!
-3 # Θανάσης B. 26-12-2018 10:46
Διάβασα με έκπληξη σχόλια πολλών να "αφορίζουν" οποιαδήποτε μοριοδότηση στα παιδιά.Κάποιος δε, "ειδικός παιδαγωγός" που διδάσκει παιδιά, μίλησε περί αδικίας απέναντι σε αυτούς που ΔΕ θέλουν να κάνουν παιδιά...
Το γαρ πολύ του συμφέροντος γεννά παραφροσύνη, έχω να πω...
Ως σύζυγος εκπαιδευτικού στην ειδική αγωγή, πατέρας δύο παιδιών και ελεύθερος επαγγελματίας θα πρότεινα σε όλους σας να δείτε θετικά τη μοριοδότηση των παιδιών.
Και επειδή κρίνω "εξ αποστάσεως" και τεχνοκρατικά την όλη διαδικασία και μοριοδότηση, κρίνω ότι είναι μια αξιοκρατική διαδικασία.
Καλή επιτυχία σε όλους\ες!
+16 # Αγγελική-Ελένη Γ. 26-12-2018 10:48
Επειδή οι διορισμοί γίνονται για πρόσληψη στην ειδική αγωγή δεν είναι δυνατόν να μην μοριοδοτείται το πτυχίο της Braille (γραφή και ανάγνωση τυφλών).
+9 # Μηχανικός 26-12-2018 11:13
Να διευκρινιστεί άμεσα ότι οι κάτοχοι integrated master θα λαμβάνουν τη μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως προβλέπεται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρο 46 του ν. 4485/2017.


Όπως διευκρινίζεται και από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:7Τ1Ρ465ΧΘΨ-ΓΙ4) ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου επιφέρει, πλην των μισθολογικών μεταβολών, όλες τις άλλες αλλαγές του τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, όπως αυτή της μοριδότησής του.
-5 # Αναστασία Π. 26-12-2018 11:16
Σωστό σύστημα, σωστή η ισοτιμία 70ΕΑΕ-71. Η ισοτιμία είναι αφενός δίκαιη, αφετέρου υποχρεωτική βάσει της απόφασης ΣτΕ 1277/2018. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς η μοριοδότηση. Οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο!!!!
Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα μόρια στην προϋπηρεσία και να αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης του βαθμού πτυχίου, που εξισώνει με "μαγικό" τρόπο το 6,50 και το 8,49.
-6 # Μαρία Π 26-12-2018 11:22
Εφόσον όπως φαίνονται τα πράγματα δυστυχώς θα περάσει αυτό το σύστημα θεωρώ πως είναι άδικο να μην μπορεί κάποιος να προσθέσει προσόντα για 2 χρόνια.. Τι γίνεται Μ αυτούς που είναι επί πτυχίο είτε σε μεταπτυχιακό, είτε σε σεμινάριο που για 2 χρόνια Μ αυτό το σύστημα δεν θα μπορούν να εργαστούν ούτε ως αναπληρωτές?
+7 # Εύη 26-12-2018 11:24
Mόρια στην ημερομηνία κτήσης πτυχίου!!!Να φανεί η αδικία.Μας εμπαίζουν τοσα χρόνα.Δικαστικές προσφυγές άμεσα!!!!!
+40 # Θ. Κ. 26-12-2018 11:27
Να διευκρινιστεί ότι η μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας είναι πάνω ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, όπως συμβαίνει στην πρόσληψη των αναπληρωτών Ε.Α. και όχι αόριστα.
# ΜΑΙΡΗ 03-01-2019 20:10
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΑΛΛΙΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ
+26 # ΜΑΡΙΑ 26-12-2018 11:29
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ!
+3 # ΜΑΡΙΟΣ 03-01-2019 11:43
Αντισυνταγματικό είναι το αντίθετο. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΤΥ΅ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΑΕ> Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
-2 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 10:56
ΑΚΡΙΒΩΣ
Η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Και δίκαιο και νόμιμο λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
-6 # Κατερινα Αρ 26-12-2018 11:31
Αδικη η μικρη μοριοδοτηση της ειδικοτητας ειδικης φυσικης αγωγης ΠΕ 11 μονο με 8 μορια, οσο δηλαδη και η αριστη γνωση μιας ξενης γλωσσας !!! Συγκρινεται η εξειδικευση σε συγκεκριμενο τομεα με ενα προσον ασχετο με το αντικειμενο διδασκαλιας;;; Υποβαθμιζετε τα πτυχια μας και τα πετατε στα σκουπιδια. Μας εξαναγκαζετε να στραφουμε στην βιομηχανια των μεταπτυχιακων.
Οι πτυχιουχοι ειδικης Φυσικης Αγωγης εχουμε αριστη γνωση και καταρτιση στο αντικειμενο της διδασκαλιας μας, που κατακτησαμε απο τις εξειδικευμενες σπουδες μας, την οποια το νεο συστημα διορισμων απαξιωνει.
Αυξηση της μοριοδοτησης της ειδικοτητας Ειδικης Φυσικης Αγωγης.
+5 # Θωμάς 26-12-2018 11:32
Δίκαιη, σωστή και νόμιμη η απόλυτη ισότητα μεταξύ 71 & 70ΕΑΕ!!! Η σωστότερη και πλέον νόμιμη ρύθμιση βάσει πάντα της απόφασης του ΣτΕ. Τα μεταπτυχιακά στήριξαν την ειδική αγωγή πολύ πριν ιδρυθούν τα τμήματα ειδικής αγωγής και στηρίζονται στη βάση της παιδαγωγικής, δηλαδή το ΠΤΔΕ. Αυτό σημαίνει σφαιρική γνώση της παιδαγωγικής, περισσότερα χρόνια σπουδών και φυσικά άριστη κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Επιτέλους δικαιοσύνη στον κλάδο μας!!!
+1 # Δημήτρης 26-12-2018 11:40
Κύριε υπουργέ θεωρώ απαράδεκτη την μοριοδοτηση του βαθμού πτυχίου με αυτούς τους συντελεστές. Όπως είναι και υπερβολική η μοριοδοτηση της αναπηρίας με 20 μόρια. Θα πρέπει να ανεβάσετε τον συντελεστή στην προϋπηρεσία και να κάνετε τα ποσοστά 50% για την προϋπηρεσία 30% ακαδημαϊκά και 20% κοινωνικά.
-2 # ΜΑΡΙΑ ΛΑΒΔΑΡΙΑ 26-12-2018 11:46
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕ 5ΕΤΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ (ΠΤΥΧΙΟ+ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 27 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕ 20! ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΤΠΧΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΟΠΩΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΝΟΜΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ!ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΜΕ 20 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΕ 71 ΛΟΙΠΟΝ! ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ!
-9 # Δημητριάδου Κ. 26-12-2018 11:53
Απαράδεκτος ο τρόπος μοριοδότησης του βαθμού πτυχίου. Εξισώνει το 6,51 και το 8,49, ενώ προτείνει 7 μόρια διαφορά στο 8,49 και 8,50. Θα έπρεπε να υπάρχει συντελεστής (π.χ. επί 2) για το βαθμό πτυχίου του κάθε υποψήφιου.
Επίσης, θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα μόρια στην προϋπηρεσία για τους εκπαιδευτικούς που στήριζαν τη δημόσια εκπαίδευση τόσα χρόνια.
Κατά τα άλλα, σωστό σύστημα, λαμβάνει υπόψιν όλα τα τυπικά προσόντα που τίθενται ΠΑΝΤΑ από το ΑΣΕΠ σε ΟΛΕΣ τις προκηρύξεις! ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ η ισοτιμία 71-70ΕΑΕ!
-4 # Ν. 26-12-2018 11:53
Ποσοστωση σε τριτεκνους πολυτεκνους κ ειδικες κατηγοριες.
Δευτερα πτυχια κ μεταπτυχιακα μονο συναφειας
Καμια μοριοδοτηση ο αριθμος ενα εως δυο τεκνα...καταφωρη παραβίαση της ισότητας
Οχι ταβανι στην προυπηρεσια
+13 # Δήμητρα Τόκα 26-12-2018 11:58
1)Η πρόταση σας απαξιώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο και καταλύει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Μοναδικό κριτήριο διορισμού πρέπει να είναι το βασικό πτυχίο.
2) Εδώ και 17 χρόνια απασχολείτε εκπαιδευτικούς με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Έχετε υποχρέωση να τους μονιμοποιήσετε. Κανένα ταβάνι στην προϋπηρεσία.

ΆΜΕΣΗ ΑΠΌΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΊ ΒΆΣΕΙ ΠΤΥΧΊΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΊΑΣ.
+2 # Γιάννης Νικολόπουλος 26-12-2018 12:02
Από τις παραπάνω διατυπώσεις αξίζει να αποδεχθούμε ότι ο χρόνος κτήσης ΠΤΥΧΙΟΥ πρέπει να μοριοδοτηθεί. Επίσης να προσδιορισθούν οι ξένες γλώσσες και αν μετράει το ECDL. Θα πρέπει αν πραγματικά μας διαβάζουν ( γιατί μπορεί να μιλάμε μόνοι μας) να απαντήσουν σε ερωτήματα που έχουν προκύψει! Επιμένω πολύ στο τελευταίο ζήτημα δηλαδή την συμμετοχή των αρμοδίων στον διάλογο, γιατί αυτό σημαίνει διαβούλευση.
-6 # Αθανασιου Χριστοδ. 26-12-2018 12:02
Το συστημα που ανακοινωθηκε πασχει σε παμπολλα σημεια και ιδιαιτερα στο κομματι των "κοινωνικων" κριτηριων.
Δεν υπαρχει καμια απολυτως μεριμνα για τις λεγόμενες "αορατες αναπηριες" ή σοβαρες ασθενειες όπως η μεσογειακη αναιμια, η πολλαπλή σκλήρυνση (σκληρυνση κατα πλάκας) κτλ
Θα επρεπε το λιγοτερο να ειναι κριτηριο ενταξης και γιατι οχι προταξης στους εν λογω πινακες.
Τετοιου ειδους ασθενειες που αργα ή γρηγορα βγαινουν στην επιφανεια και αποκαλύπτονται αποτελούν κριτηριο για αποκλεισμό στον ιδιωτικό τομέα ή λόγος απόλυσης όπως έχουμε δει σε διάφορα δημοσιεύματα κατά καιρούς. Η μη αναγνώριση τους από το δημόσιο τομέα και η έλλειψη μέριμνας κάνει τους ανθρώπους αυτούς απόκληρους της ζωής.
-8 # Απόστολος 26-12-2018 12:05
Διορισμοί μονίμων και αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία και βασικό πτυχίο ειδικής (αυτονόητα να μη μοριοδοτείται) και πτυχίο γενικής με μεταπτυχιακό ειδικής που λογικό να λαμβάνει 20 μόρια.

Να διευκρινιστεί τώρα αν η προϋπηρεσία της γενικής περνάει και στον πίνακα της ειδικής, καθώς κάτι τέτοιο είναι παράλογο.

Επί χρόνια στηρίζουμε την ειδική εκπαίδευση, επιλέξαμε μεταπτυχιακό σε αυτή και ξαφνικά η προϋπηρεσία της γενικής θα μετρήσει σαν να προσφέρθηκε σε δομές της ειδικής;

Να αφαιρεθούν τα σημεία με το 2ο μεταπτυχιακό ή πτυχίο, καθώς οδηγούμαστε σε αέναο κυνήγι προσόντων.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης 300 ωρών να μετρούν στον επικουρικό πίνακα, όπως σωστά έγραψε ένας συνάδελφος. Δεν επιτρέπεται να αναγκάσει κανείς τους κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών να κάνουν σεμινάρια που τίποτε δεν έχουν να τους προσφέρουν.

Τέλος, να δίνονται μόρια σε τρίτεκνους και πολύτεκνους και όχι από το 1ο παιδί.

Πρόχειρο και απαράδεκτο το νομοσχέδιο.
+23 # Σταμάτης Β. 26-12-2018 12:13
Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί για την ΕΑΕ πως η προϋπηρεσία αφορά σε προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή και με αναδρομική ισχύ να ισχύει απλά η εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Όσο και να μην αρέσει σε μερικούς η προϋπηρεσία στην Ειδική Εκπαίδευση ειναι σημαντική για να μπορεί κάποιος να τα βγάλει πέρα στην ΕΑΕ. Αν προσμετρηθεί συνολικά η προυπηρεσία στους μονιμους διορισμούς (και της γενικής) μετά τα 3 υποχρεωτικά χρόνια υπηρέτησης στην ΕΑΕ όλοι θα μεταπηδήσουν με αποσπάσεις και μεταθέσεις στην Γενική γιατί στην ουσία ΔΕΝ επιθυμούν πρόσληψη στην Ειδική Αγωγή. Οπότε σε 3 χρόνια πάλι θα ειμαστε χωρίς εκπαιδευτικούς στην ΕΑΕ.
-2 # ΣΤΕΦΑΝΟΣ 03-01-2019 20:12
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙς ΑΠΟΦΑΣΕΙς ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Ο ΝΟΜΟΣ
-11 # Κωνσταντίνα 26-12-2018 12:19
Όχι στη μεταφορά της προϋπηρεσίας από τη γενική στην ειδική.
Όχι στη μοριοδότηση του βασικού πτυχίου ειδικής.
Ναι στη μοριοδότηση του μεταπτυχιακού ειδικής.
Όχι σε 2ο πτυχίο και 2ο μεταπτυχιακό.
Όχι στη μοριοδότηση του σεμιναρίου 300 ωρών στον κύριο πίνακα.
Όχι στη μοριοδότηση πρώτου και δεύτερου παιδιού.
-2 # Εύη 27-12-2018 19:12
Συμφωνώ απόλυτα!!!
-24 # Φάνης Χ. 26-12-2018 12:19
Σε σωστή κατεύθυνση το σχεδιο νομου του Υπουργειου.
Νομιζω το δικαιοτερο συστημα που θα μπορουσε να βγαλει συμφωνα με τις προσφατες αποφασεις του ΣΤΕ. Πολυ σωστο και το οτι ο βαθμος πτυχιου μοριοδοτειται αναλογα με το λεκτικο χαρακτηρισμο.
-4 # Μαρίνα 26-12-2018 12:22
Να μοριοδοτηθούν τα μεταπτυχιακά ειδικής και τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα να μετρά μόνο η προϋπηρεσία της ειδικής και σε καμία περίπτωση να μη μεταφέρεται η προϋπηρεσία της γενικής στον πίνακα ειδικής. Να αφαιρεθεί η διάταξη για τα δεύτερα μάστερ και πτυχία. Να αφαιρεθεί και το σεμινάριο ως προσόν στον κύριο πίνακα.
-1 # Παύλος 26-12-2018 12:24
Απόλυτη πρόταξη των κατόχων μεταπτυχιακών και προϋπηρεσιούχων. Να μην προσμετρώνται τα δεύτερα μεταπτυχιακά, πτυχία και σεμινάρια.

Η προϋπηρεσία της γενικής να παραμένει στους πίνακες γενικής. Δεν έχει καμία δουλειά στον πίνακα ειδικής.
-23 # Σοφία Π. 26-12-2018 12:34
Η προϋπηρεσία της γενικής να μη μεταφέρεται στον πίνακα ειδικής. Τα μεταπτυχιακά ειδικής να δίνουν 20 μόρια. Το πτυχίο ειδικής μηδέν. Να μη μετρούν δεύτερα μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Να μη μετρούν τα σεμινάρια στον κύριο πίνακα.
-8 # Χριστίνα Παυλή 26-12-2018 12:38
Διορισμοί με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία!!!
-12 # Αργυρώ 26-12-2018 12:45
Δλδ με το νέο σύστημα, για να ενταχθεί κάποιος στην ΕΑΕ στους επικορικούς πίνακες δεν θα μετρά η αναπηρία του ίδιου εκπαιδευτικού..:: Μόνο αν έχει μεταπτυχιακό θα μετράει να ενταχθεί..::Αν ισχύει αυτό, έτσι όπως το κατάλαβα είναι άδικο...…….!!!!!!!!!!!
-2 # ΑΝΝΑ Σ. 26-12-2018 12:46
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! Σβήνετε σχόλια συναδέλφων που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας και στη χειρότερη δεν τα αναρτάτε καν, όπως συνέβει χτες με το δικό μου και πολλών άλλων...
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Μοναδικά κριτήρια διορισμού το βασικό πτυχίο και η προϋπηρεσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι κοροϊδία, η απόκτηση προσόντων είναι μία πρακτική χωρίς τέλος και αυτό πρέπει να το καταλάβουν ΟΛΟΙ. Είμαι ΠΕ 71 και μελλοντική κάτοχος μεταπτυχιακού ωστόσο καταδικάζω τέτοιες αποφάσεις.
Και θα το ξαναγράψω και σε αυτό το σχόλιο το οποίο οφείλετε να αναρτήσετε όπως όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Γαβρόγλου και λοιποί ξέρατε πολύ καλά ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της πλειοψηφίας ωστόσο ελπίζατε στην απουσία τους για αυτό και κοινοποιήσατε το σχέδιο διορισμών νύχτα.. ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΥΚΟΛΟ. Καλές γιορτές και πάλι...
-20 # Χριστίνα 26-12-2018 12:55
1. Μοριοδότηση του μεταπτυχιακού των ΠΕ 71/61 με 20 μονάδες.
2. Καμία μοριοδότηση των προαπαιτούμενων (βασικό πτυχίο ειδικής/ μεταπτυχιακό ΠΕ 70 ΕΑΕ) για ένταξη στους πίνακες.
3. Μοριοδότηση ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
-5 # Κυριακή Πουλατσίδου 26-12-2018 12:55
Οι εκπαιδευτικοί με Ειδικές Ανάγκες ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος 4460/16 που προβλέπει ποσοστό 10% των προκυρησσόμενων θέσεων για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω.
Όχι στην απλή μοριοδότηση στους ασθενείς με αναπηρία 67% και πάνω. Να ισχύσει ό,τι ισχύει και στις υπόλοιπες προκηρύξεις του δημοσίου.
+44 # ΕΑΕ 26-12-2018 13:05
Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.
+13 # Aggeliki 28-12-2018 00:43
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.


ΣΩΣΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ
+13 # Ν.Γ. 29-12-2018 19:24
Παραθέτοντας Aggeliki:
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.


ΣΩΣΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ!!!! ΜΟΝΟ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑΕ!!!!
+17 # Σεβασμός στην ΕΑΕ 28-12-2018 10:33
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.[/q[quote name="ΕΑΕ"]Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.

Σεβασμός στην ΕΑΕ!!!!
+12 # Dim 28-12-2018 19:06
Παραθέτοντας ΕΑΕ:
Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να γίνει πεδίο εκμετάλλευσης όσων δεν μπορούν να πάνε αναπληρωτές στην Γενική.

Ακριβώς αυτό!
+13 # Νίκος 28-12-2018 19:34
Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την άποψη.
+8 # Σίσσυ 30-12-2018 10:02
Ήταν πεδίο εκμετάλλευσης τόσα χρόνια για όσους δεν μπορούσαν να προσληφθούν στη γενική. Μη κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας!
# Ελπίδα 02-01-2019 19:36
Τι λέτε συνάδελφοι ως πρότινος στην προηγούμενη διαβούλευση απαιτούσατε την ΕΝΙΑΙΑ εκπαίδευση τώρα γιατί αλλάζετε??? Η Εκπαίδευση είναι ΕΝΙΑΙΑ και εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακό ορθώς λογίζεται ολόκληρη!!!! Προσφέρθηκε σε τάξεις και τμήματα με μαθητές εαε καθώς οι μαθητές της παράλληλης είναι και μαθητές ταυτόχρονα του δασκάλου γενικής!!!
-3 # ΜΑΡΙΟΣ 03-01-2019 11:47
Παραθέτοντας Ελπίδα:
Τι λέτε συνάδελφοι ως πρότινος στην προηγούμενη διαβούλευση απαιτούσατε την ΕΝΙΑΙΑ εκπαίδευση τώρα γιατί αλλάζετε??? Η Εκπαίδευση είναι ΕΝΙΑΙΑ και εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακό ορθώς λογίζεται ολόκληρη!!!! Προσφέρθηκε σε τάξεις και τμήματα με μαθητές εαε καθώς οι μαθητές της παράλληλης είναι και μαθητές ταυτόχρονα του δασκάλου γενικής!!!
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΨΗ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕ
-3 # ΕΛΕΝΗ 03-01-2019 11:48
Παραθέτοντας Ελπίδα:
Τι λέτε συνάδελφοι ως πρότινος στην προηγούμενη διαβούλευση απαιτούσατε την ΕΝΙΑΙΑ εκπαίδευση τώρα γιατί αλλάζετε??? Η Εκπαίδευση είναι ΕΝΙΑΙΑ και εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακό ορθώς λογίζεται ολόκληρη!!!! Προσφέρθηκε σε τάξεις και τμήματα με μαθητές εαε καθώς οι μαθητές της παράλληλης είναι και μαθητές ταυτόχρονα του δασκάλου γενικής!!!

ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ
-4 # Αναστασία Ζ. 04-01-2019 11:00
Παραθέτοντας ΕΛΕΝΗ:
Παραθέτοντας Ελπίδα:
Τι λέτε συνάδελφοι ως πρότινος στην προηγούμενη διαβούλευση απαιτούσατε την ΕΝΙΑΙΑ εκπαίδευση τώρα γιατί αλλάζετε??? Η Εκπαίδευση είναι ΕΝΙΑΙΑ και εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακό ορθώς λογίζεται ολόκληρη!!!! Προσφέρθηκε σε τάξεις και τμήματα με μαθητές εαε καθώς οι μαθητές της παράλληλης είναι και μαθητές ταυτόχρονα του δασκάλου γενικής!!!

ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ

Η κυβέρνηση ευτυχώς είναι δίκαιη και δείχνει σεβασμό στους κόπους και στις θυσίες της δημόσιας ΕΝΙΑΙΑΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Και δίκαιο και νόμιμο λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
-1 # ΣΤΕΦΑΝΟΣ 03-01-2019 20:17
Διαβάστε την 1277/2018 του ΣΤΕ και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτόνομο αντικείμενο ειδικής αγωγής αλλά εξειδίκευση. Γι'αυτό και η προϋπηρεσία πλέον ενιαία!!!!!!!


ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ.
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
-5 # Μαργαρίτα 26-12-2018 13:05
Απαραίτητη προϋπόθεση για διορισμό σε θέσεις ειδικής αγωγής, η ΚΑΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα μονοετές ή διετές, συνήθως εξ αποστάσεως, μεταπτυχιακό δεν εξασφαλίζει ούτε τη γνώση που απαιτείται για την υποστήριξη μονάδων ειδικής αγωγής, ούτε διαμορφώνει αντιλήψεις και στάσεις γύρω από την ειδική εκπαίδευση. Αντίθετα, η προϋπηρεσία είναι πιο πιθανό να συνεπάγεται διαμόρφωση τέτοιου είδους στάσεων, απαραίτητων για την στήριξη ατόμων με αναπηρία.
Σαφώς και να μοριοδοτούνται ακαδημαϊκά προσόντα, με την προϋπόθεση της ύπαρξης του βασικού πτυχίου. Διαφωνώ με το όριο των 120 μηνών.
Όμως τι να λέμε όταν τα συνδικαλιστικά μας όργανα δεν καταδέχονται καν να κατεβάσουν προτάσεις σχετικές, για να συζητηθούν με τον υπουργό, καθώς τα συμφέροντα των ομάδων του κλάδου μας συγκρούονται. Θα περάσει ό,τι θέλει γιατί εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε κοινή γραμμή, προς όφελος των μαθητών και κατ΄επέκταση της κοινωνίας.
-2 # Δημήτρης 26-12-2018 13:15
Παραθέτοντας Μαρία Π.:
Συγχαρητήρια για τα ακαδημαϊκά προσόντα! Επιτέλους (!) θυμηθήκαμε ότι ζούμε σε μία ευρωπαϊκή χώρα εν έτει 2018!

Ακόμα και οι έχοντες προϋπηρεσία πρέπει κάπως να ξεχωρίσουν μεταξύ τους! Τα ακαδημαϊκά προσόντα ως κριτήρια ήταν γνωστά σε όλους ήδη από τον τελευταίο ΑΣΕΠ. Όλοι μπορούσαν τόσα χρόνια να τα αποκτήσουν.

Το να μετράει η προϋπηρεσία μαζί με τα ακαδημαϊκά κριτήρια είναι το πιο δίκαιο για όλους. Ως μάνα και ως εκπαιδευτικός θα προτιμούσα τα σχολεία να στελεχώνονται έτσι.

Μπράβο!
θα πρέπει Συνάδερφε να μην προσμετράται 50 - 50 αλλα 50%η προϋπηρεσία 30% τα ακαδημαϊκά και 20% τα κοινωνικά αυτό έτσι δεν θα απαξιώνει την προϋπηρεσία κανενός
-5 # Ν.Α. 26-12-2018 13:22
Θα ήταν σκόπιμο να προσμετράται μόνο η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στον αντίστοιχο κλάδο (π.χ., Στους πίνακες της ειδικής αγωγής μόνο η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην ειδική αγωγή και αντίστοιχα μόνο η προϋπηρεσία της γενικής αγωγής στον πίνακα της γενικής αγωγής). Επιπλέον κατά την άποψη μου θα πρέπει να προσμετράται τυχόν βαθμολογία του υποψηφίου σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.
+16 # Κώστας Παπαδόπουλος 26-12-2018 13:28
Η μεταφορά προϋπηρεσίας από τη γενική στην ειδική είναι λάθος και θα φέρει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της γενικής στην ειδική ενώ δεν έχουν διδάξει ποτέ σε ΑμεΑ, έχοντας απλά ένα μεταπτυχιακό.
Επισης η μοριοδοτηση στα κοινωνικά κριτήρια είναι μηδαμινή.
Ο σκοπός είναι τα ΑμεΑ και οι 3τεκνοι να εργαστούν κοντά στο σπίτι τους, όχι να μείνουν άνεργοι μετά από τόσα χρόνια εργασίας.
Τέλος η μοριοδοτηση νοηματικής και braille δεν υπάρχει.
+9 # Aggeliki 28-12-2018 00:42
[quote name="Βαγγέλης"][quote name="Κώστας Παπαδόπουλος"]Η μεταφορά προϋπηρεσίας από τη γενική στην ειδική είναι λάθος και θα φέρει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της γενικής στην ειδική ενώ δεν έχουν διδάξει ποτέ σε ΑμεΑ, έχοντας απλά ένα μεραπτυχιακο.

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ!ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
+5 # Αριστοτελης 02-01-2019 14:49
Η ενιαια προυπηρεσια ειναι δικαιη για ολους μας.
Το ιδιο συμβαινει και στους μονιμους τοσα χρονια και εμεις δε γνωριζαμε τιποτα. Με ενα σεμιναριο ειδικης δικαιουνταν μεταταξη στην ειδικη και μετεφεραν φυσικα ολη την ατομικη προυπηρεσια.

Να γινει το ιδιο και στους αναπληρωτες. Η εμπειρια δε χανεται. Εφοσον καποιος διδασκει σε γενικη ταξη, ειναι εκπαιδευτικος για ολα τα παιδια της ταξης του και ειδικα για τα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες (συμφωνα με το νομοθετη ο ορος). Με το μεταπτυχιακο ειναι δικαιο να μπορει καποιος να εργαστει στην ειδικη χωρις να εξισωνεται με εναν εκπαιδευτικο με μηδενικη προυπηρεσια.
+4 # ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΤΑΣ 26-12-2018 13:54
ΣΩΣΤΗ η εξίσωση 70ΕΑΕ/71 - 60ΕΑΕ/61 στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ 1277/2018. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισυνταγματικό. Θεωρώ επίσης δίκαιο αίτημα την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ως κυρίαρχο κριτήριο στην κατάταξη.
+10 # Νικος 26-12-2018 13:59
Ειναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ να μένουν εκτός πινάκων - σύνφωνα με τη μοριοδότηση για τα κοινωνικά κριτήρια και την προυπηρεσία- συναδελφοι που δουλεύουν 10 - 12 χρόνια στις εσχατιές της χώρας, με οικογένειες και παιδιά, σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογένειες που έχουν κυριολεκτικά ΔΙΑΛΥΘΕΙ ελπίζοντας στην αποκατάστασή τους, με παιδιά που πρέπει να στηρίξουν τώρα που ετοιμάζονται ή κάνουν τις δικές τους σπουδές, και να μοριοδοτούνται τα σεμινάρια, οι ξένες γλώσσες και η γνώση Η/Υ - ΠΟΥ ΟΥΔΕΜΊΑ ΣΧΈΣΗ ΈΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ- και εύκολα οι νέοι συνάδελφοι με την οικονομική στήριξη των δικών τους οικογενειών μπορούν να ολοκληρώσουν.ΔΕΝ διαθετουμε ολοι αυτή την ΠΟΛΥΤΕΛΙΑ.
Αποκαταστήστε την αδικία σε βάρος των ανθρώπων που πραγματικά ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ απο αυτή τη πρόταση μοριοδότησης.Μην ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ όσους ολα αυτά τα χρόνια έχουν προσφέρει τόσα πολλά στη δημόσια εκπαίδευση.
-1 # Στελλιος Μπ 26-12-2018 14:00
Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Διορισμό με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Η μπιζνα με τα μεταπτυχιακά έχει τσακίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Μεγάλη προσοχή συνάδελφοι το βαρέλι των κριτηρίων καταλληλότητας επι πληρωμή δεν έχει πάτο.
+5 # Βαγγέλης 26-12-2018 14:02
Να προσδιοριστεί στην προκήρυξη η ένταξη μόνο όσων έχουν προϋπηρεσία στους πίνακες Ειδικής Αγωγής.
Εξαιρετικά άδικη η μοριοδότηση του δεύτερου μεταπτυχιακού μόνο με 7 μόρια την ώρα που το δεύτερο πτυχίο, παρότι κατώτερος τίτλος σπουδών, παίρνει 16(!) μόρια.
Επίσης, είναι δυνατόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας να ξεπερνάει σε μοριοδότηση το δεύτ