14-01-22 Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την  επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο  1 «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» της Πράξης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5092231 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας για την ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από την υπογραφή της και έως 31/7/2023, που περιλαμβάνει τις κάτωθι τέσσερις (4) Δράσεις:

Δράση 1: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού

Δράση 2: Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ

Δράση 3: Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Διαδίκτυο

Δράση 4: Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης και 79341000-6 «Υπηρεσίες διαφήμισης»

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 1.423.145,16 (ένα εκατομμύριο,  τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες, εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.764.700,00).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός ΣΑΕ: 2021ΣΕ34510090) – Πράξη: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ», κωδ. ΟΠΣ 5092231 – Υποέργο 1 (Απόφαση Ένταξης: αρ. 2173/01/06/2021 με ΑΔΑ: 9ΨΩΒ46ΜΤΛΡ-ΞΤΠ).  

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός:  153956)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 11:30 πμ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Διακήρυξη σε μορφή pdf 

Περίληψη διακήρυξης σε μορφή pdf 

Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού 

Προκήρυξη Σύμβασης 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top