ΝΕΟ ΕΠΑΛ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
Β1. ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Β2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Β4. ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Β5. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Β6. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Β7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γ. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Γ2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ
Γ2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Γ2.2. ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΖΕΠ
Γ2.3. ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Γ2.4. ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
Γ3. ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Γ4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ σε:
Ε1. ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Ε2. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ε3. ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ε4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
Ε5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
1. ν. 4186
(ΦΕΚ 193Α΄)
17.09.2013
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
2. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με:·
  • ν.4532/2018 (άρθρο 22, παρ. 3)
  • ν.4521/2018 (άρθρο 28)
  • ν.4468/2017 (άρθρο 12, παρ. 1)
  • ν.4369/2016 (άρθρο 51)
  • ν.4310/2014 (άρθρο 58, παρ. 6)
  • ν.4473/2017 (άρθρο 4, παρ. 3)
  • ν.4559/2018 (άρθρο 25, παρ. 1)
μέχρι 20 Νοεμβρίου 2018
3. ν. 4386
(ΦΕΚ 83Α΄)
11.05.2016
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
(άρθρο 66 - Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)
4. ν. 4521
(ΦΕΚ 38Α΄)
02.03.2018
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις
(άρθρο 8 – Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
άρθρο 28 - Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άρθρο 29 - Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
5. ν. 4547
(ΦΕΚ 102Α΄)
12.06.2018
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
6. ν. 4559
(ΦΕΚ 142 Α΄)
03.08.2018 (Απόσπασμα)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις(άρθρο 25 – Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)
7. ν. 4589
(ΦΕΚ 13 Α΄)
29.01.2019

Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις

(άρθρο 51 – Ρυθμίσεις για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων)
8. ν. 4610
(ΦΕΚ 70 Α΄)
07.05.2019

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

(άρθρο 100 – Τροποποίηση του ν.4186/2013

 άρθρα 117 έως 159 – Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των Μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
  Β1. ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΦΕΚ 1890Β΄ 24.05.2018 Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄83)
Υπουργική Απόφαση Φ20/83241/Δ4
2. ΦΕΚ 2203Β΄ 13.06.2018 Διόρθωση σφάλματος στην Φ20/83241/Δ4/21.05.2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1890/τ.Β΄/24.05.2018.
3. ΦΕΚ 2635Β΄ 05.07.2018 Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β' 1890) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/ 2016 (Α' 83)
Υπουργική Απόφαση Φ20/107330/Δ4
4. ΦΕΚ 3371Β΄ 10.08.2018 Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β΄ 1890) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ20/107330/Δ4/28-06-2018 (Β΄2635) όμοιά της.
Υπουργική Απόφαση Φ20/121377/Δ4
5. ΦΕΚ 185 Β’
31.01.2019

Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-5-2018 (Β΄1890) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ20/107330/Δ4/28-6-2018 (Β΄2635) και Φ20/121377/Δ4/17-7-2018 (Β΄3371) όμοιές της

Υπουργική Απόφαση Φ20/11422/Δ4
6. ΦΕΚ 1515Β΄
07.05.2019

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ20/63868/Δ4
7. ΦΕΚ 2075Β’
04.06.2019

Τροποποίηση της Φ20/63868/Δ4/22-04-2019 (Β΄ 1515) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ20/84812/Δ4
  Β2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. ΦΕΚ 1427Β΄ 26.04.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/65926/Δ4
2. ΦΕΚ 2072Β΄ 15.06.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β' 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ' Τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α' 83)
Υπουργική Απόφαση Φ2/95229/Δ4
3. ΦΕΚ 4174Β΄ 30.11.2017 «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
Υπουργική Απόφαση  Φ2/198315/Δ4
4. ΦΕΚ 2122Β΄ 08.06.2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/ 2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς μαθήματα ειδικότητας της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
Υπουργική Απόφαση Φ2/89289/Δ4
5. ΦΕΚ 2187Β΄ 12.06.2018 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
Υπουργική Απόφαση Φ2/92271/Δ4
6. ΦΕΚ 2485Β΄ 28.06.2018 Διόρθωση σφάλματος στην Φ2/92271/Δ4/5.6.2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12.6.2018.
7. ΦΕΚ 2636Β΄ 05.07.2018 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄83)
Υπουργική Απόφαση Φ2/107972/Δ4
8. ΦΕΚ 3224Β΄ 07.08.2018 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄και Δ΄ τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/129460/Δ4
9. ΦΕΚ 4373Β΄ 01.10.2018 Τροποποίηση της Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (Β΄2636) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 183)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/160050/Δ4
Τροποποίηση της Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄1426) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/ 2016 (Α΄ 83)», όπως ισχύει, ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας της Ειδικότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/160042/Δ4
10. ΦΕΚ 4815Β΄ 30.10.2018 Διορθώσεις σφαλμάτων στην Φ2/160050/Δ4/26.9.2018 και στην Φ2/160042/Δ4/26.9.2018 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4373/τ.Β΄/ 1.10.2018.
11. ΦΕΚ 4866Β΄ 31.10.2018 Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) και καθορισμός των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων υποψηφίων μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018 – 2019.
Υπουργική Απόφαση Φ2/177268/Δ4
12.

ΦΕΚ 699Β’ 04.03.2020

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
   Β3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Εγκύκλιος ΑΔΑ: 6Β024653ΠΣ-ΘΚΣ 24.04.2018 Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και των μαθημάτων Προσανατολισμού και των μαθημάτων Επιλογής της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση  Φ1/64526/Δ4/24.04.2018
2. Εγκύκλιος ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0 24.04.2018 Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (εκτός των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας (εκτός των ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση  Φ1/64546/Δ4/24.04.2018
3. Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΤΟΡ4653ΠΣ-Α5Γ 10.05.2018 Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση  Φ1/75660/Δ4/10.05.2018 
4. Εγκύκλιος ΑΔΑ: 75ΩΦ4653ΠΣ-Ι0Δ 20.07.2018 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/64526/Δ4/24.04.2018 Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) ως προς μάθημα Επιλογής της Α΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και των υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/64526/Δ4/24.04.2018, Φ1/64546/Φ4/24.04.2018 και Φ1/75660/Δ4/10.05.2018 αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων κατά το μέρος αυτών που αφορά στα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία (ως έχουν) της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ1/124193/Δ4
5. Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ψ4Τ34653ΠΣ-Ι25 06.09.2018 Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ1/145214/Δ4
6. Εγκύκλιος ΑΔΑ: 66ΓΣ4653ΠΣ-2Α9 02.11.2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ1/64546/Δ4/24-04-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (εκτός των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας (εκτός των ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019» ως προς εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ1/186114/Δ4
7. ΦΕΚ 323 Β’
08.02.2019

Καθορισμός του αναγκαίου αριθμού αντιτύπων  εκδόσεως Ιδρύματος Ευγενίδου που θα διανεμηθούν στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. κατά το σχ. έτος 2018-19, της προκαλούμενης δαπάνης και του τρόπου πληρωμής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθώς και του χρόνου παράδοσης των αντιτύπων

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1/17191/Δ4
8. Εγκύκλιος ΑΔΑ: 7ΜΨΒ4653ΠΣ-ΔΥΩ
05.04.2019

Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και (τριετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και των μαθημάτων Προσανατολισμού και των μαθημάτων Επιλογής της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ1/53401/Δ4
9. Εγκύκλιος ΑΔΑ:
ΨΟ204653ΠΣ-ΜΕΝ
05.04.2019

 Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου, της Γ΄ τάξης (τριετούς) Εσπερινού και της Δ΄ τάξης (τετραετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020

10. Εγκύκλιος ΑΔΑ:ΨΨΓΤ4653ΠΣ-ΦΧΟ 03.06.2019

Έγκριση διορθώσεων εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου «Ανατομία – Φυσιολογία» του μαθήματος ειδικότητας «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Φ1/88635/Δ4
11. Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΒ0Χ4653ΠΣ-Ξ0Ρ 30.09.2019

Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. Φ1/53401/Δ4/05-04-2019 και Φ1/53510/Δ4/05-04-2019 Υ.Α. περί των διδακτικών βιβλίων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020 ως προς το μάθημα Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και ως προς τα μαθήματα «Αγγλικά Τομέα» των Τομέων Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Πληροφορικής και Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και «Αγγλικά Ειδικότητας» ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ, αντίστοιχα

Υπουργική Απόφαση Φ1/151900/Δ4
12.

Εγκύκλιος ΑΔΑ:  ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΨΒΦ 19.03.2020

Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2020-2021

Υπουργική Απόφαση Φ1/39049/Δ4
   Β4. ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. ΦΕΚ 3612Β’ 27.09.2019

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ.153/146454/Α5
2. ΦΕΚ 3698Β’ 04.10.2019

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) για το σχολικό έτος 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ6/151817/Δ4
3. ΦΕΚ 4333Β’ 29.11.2019

Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων της Β' τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ' τάξης Ημερήσιου και (3ετους) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ' τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α'83) σχ. έτους 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ3/171404/Δ4
4. ΦΕΚ 4441Β’ 03.12.2019

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/151817/Δ4/30-09-2019 (Β΄ 3698) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020» ως προς την ύλη των μαθημάτων των ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Υπουργική Απόφαση Φ6/183420/Δ4
5.

ΦΕΚ 1502Β’ 21.04.2020

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) για το σχολικό έτος 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ6/44727/Δ4
  Β5. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΦΕΚ 1664Β΄ 15.05.2018 Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου
Υπουργική Απόφαση  Φ22/75401/Δ4
2. ΦΕΚ 1704Β΄ 16.05.2018 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
Υπουργική Απόφαση 76099/Δ2
3. ΦΕΚ 2637Β΄ 05.07.2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β' 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ., ως προς τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ' τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και ως προς τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ' τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ22/107970/Δ4
4. ΦΕΚ 3520Β΄ 21.08.2018 Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)
Υπουργική Απόφαση Φ22/134291/Δ4
5. ΦΕΚ 4452Β΄ 08.10.2018 Τροποποίηση της με αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (1704Β΄)
Υπουργική Απόφαση 150218/Δ2
6. ΦΕΚ 2779 B΄ 04.07.2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β΄ 1664) Υπουργικής Απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ22/105626/Δ4
7.

ΦΕΚ 453Β’ 13.02.2020

Τροποποίηση της Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις τεχνολογικών - επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.

Υπουργική Απόφαση Φ22/18418/Δ4
   Β6. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΦΕΚ 2891Β΄ 21.08.2017 Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Υπουργική Απόφαση Φ12/134644/Δ4
2. Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ω0Β94653ΠΣ-1ΓΩ (06.09.2018) Ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
Υπουργική Απόφαση Φ12/145259/Δ4
3. Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΚΥ14653ΠΣ-ΟΤΓ (20.09.2018) Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας
Υπουργική Απόφαση Φ12/156761/Δ4
  Β7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. ΦΕΚ 2037Β΄ 13.06.2017 Ίδρυση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.)
Υπουργική Απόφαση Φ11/90210/Δ4
2. ΦΕΚ 578Β΄ 22.02.2018 Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Νίκαιας
Υπουργική Απόφαση Φ11/18430/Δ4
3. ΦΕΚ 2362Β΄ 20.06.2018 Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Διδυμοτείχου
Υπουργική Απόφαση Φ11/96020/Δ4
4. ΦΕΚ 2676Β΄ 06.07.2018 Μεταφορά έδρας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και μετονομασία αυτού
Υπουργική Απόφαση Φ11/103153/Δ4
5. ΦΕΚ 3098Β΄ 31.07.2018 Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Σταυρού
Υπουργική Απόφαση Φ11/107966/Δ4
6. ΦΕΚ 3134Β΄ 31.07.2018 Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης - Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων Καλαμαριάς και Ορεστιάδας - Μετατροπή Εργαστηριακών Κέντρων σε Σχολικά Εργαστήρια
Υπουργική Απόφαση Φ11/122869/Δ4
7. ΦΕΚ 2149 Β΄ 07.06.2019 Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λεχαινών
Υπουργική Απόφαση Φ11/71955/Δ4
8. ΦΕΚ 2191 Β΄ 07.06.2019 Μετονομασία Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Άνδρου, 6ου και 4ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Πειραιά
Υπουργική Απόφαση Φ11/87795/Δ4
9.

ΦΕΚ 3665Β’ 02.10.2019

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και καθορισμός Τομέα του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.-ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπουργική Απόφαση 145582/Ν1
10.

ΦΕΚ 176Β’ 30.01.2020

Μετονομασία Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου

Υπουργική Απόφαση Φ11/110/Δ4

 

Γ. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Γ1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. ΦΕΚ 76Α΄ 30.04.2018 Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»
Προεδρικό Διάταγμα 40
2. Εγκύκλιος Φ4/88489/Δ4 30.05.2018 Διευκρινίσεις επί του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”
3. Εγκύκλιος Φ4/177399/Δ4 22.10.2018 Ενημέρωση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
4. Εγκύκλιος Φ4/22513/Δ4
13.02.2019
Ενημέρωση σχετικά με τη Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων των Γ’  και Δ’  τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020 στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των μαθητών/-τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
5. Εγκύκλιος Φ4/22523/Δ4
13.02.2019
Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»
6. Εγκύκλιος Φ4/26003/Δ4
19.02.2019
Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των μαθητών/-τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
7. ΦΕΚ 1675Β΄
14.05.2019

Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

ΕΠΑ.Λ.

Υπουργική Απόφαση Φ4/72379/Δ4
  Γ2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ
    Γ2.1. ΓΕΝΙΚΑ
1. ΦΕΚ 125Α΄ 07.07.2016 Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ν.4403/2016 άρθρο 40
2. ΦΕΚ 1387Β΄ 24.04.2017 Φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, λόγω ναυτολόγησης
Υπουργική Απόφαση  64178/Δ4
3. ΦΕΚ 1354Β’ 19.04.2019 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου
Υπουργική Απόφαση Φ24α/55466/Δ4
4. ΦΕΚ 2005Β’ 31.05.2019 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4
5. ν. 4636 ΦΕΚ 169Α΄ 01.11.2019

Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις (άρθρο 51 - εκπαίδευση των ανηλίκων άρθρο 52 – πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

6. ΦΕΚ 4053B΄ 06.11.2019

Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Επαγγελματικού Λυκείου

Υπουργική Απόφαση Φ24α/171359/Δ4
7.

ΦΕΚ 208Β’ 03.02.2020

Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής Επικράτειας

Υπουργική Απόφαση 2099/ΓΔ4
8.

ΦΕΚ 1765Β’ 08.05.2020

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/-τριών διδακτικού έτους 2019-2020

Υπουργική Απόφαση 52840/ΓΔ4
    Γ2.2. ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΖΕΠ
1. ΦΕΚ 3727Β΄ 23.10.2017 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπουργική Απόφαση  169735/ΓΔ4
2. ΦΕΚ 4689Β΄ 18.10.2018 Ένταξη σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ
Υπουργική Απόφαση 171022/Δ2
3. ΦΕΚ 311Β’
07.02.2019

Συμπλήρωση της 171022/Δ2/12-10-2018 (Β΄ 4689) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ»

Υπουργική Απόφαση 13563/Δ2
4. Εγκύκλιος Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας
104463/ΓΔ4/28.06.2019
5. ΦΕΚ 3736Β’ 08.10.2019

Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ

Υπουργική Απόφαση 152661/Δ2
    Γ2.3. ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ)
1. ΦΕΚ 3032Β΄ 04.09.2017 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης
Υπουργική Απόφαση  142628/ΓΔ4
2. ΦΕΚ 4316Β΄ 11.12.2017 1. Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» της Α΄ τάξης των Πιλοτικών ΕΠΑ.Λ. της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» για το σχολικό έτος 2017-18
Υπουργική Απόφαση Φ25α/216503/Δ4
2. Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Δράσης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ) για το σχολικό έτος 2017-2018.
Υπουργική Απόφαση Φ25α/216519/Δ4
3. ΦΕΚ 403Β' 09.02.2018 Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» της Α΄ τάξης των Πιλοτικών ΕΠΑ.Λ. της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» για το σχολικό έτος 2017-18
Υπουργική Απόφαση Φ25α/18434/Δ4
4. ΦΕΚ 478Β' 15.02.2018 Συμπληρωματικός καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2017-18
Υπουργική Απόφαση Φ25α/20871/Δ4
    Γ2.4. ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
1. ΦΕΚ 3622Β΄ 24.08.2018 Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ25γ/137912/Δ4
2. ΦΕΚ 4180Β΄ 21.09.2018 Καθορισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και αριθμού μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων» ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ25α/154218/Δ4
3. ΦΕΚ 612 Υ.0.Δ.Δ. 23.10.2018 Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
Υπουργική Απόφαση Φ25α/174411/Δ4
4. ΦΕΚ 631 Υ.0.Δ.Δ. 29.10.2018 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
Υπουργική Απόφαση Φ25α/180566/Δ4
5. ΦΕΚ 5206Β’
20.11.2018

Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ - υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Υπουργική Απόφαση Φ25α/195192/Δ4
6. ΦΕΚ 5343Β’
28.11.2018

Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου - Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό Έτος 2018-2019

Υπουργική Απόφαση Φ25α/202088/Δ4
7. ΦΕΚ 5883Β’
31.12.2018

Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑ.Λ. μέσω των σχολικών επιτροπών

Υπουργική Απόφαση Φ25α/220800/Δ4
8. ΦΕΚ 5948Β’
31.12.2018

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδ. ΟΠΣ 5010706 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπουργική Απόφαση Φ25α/221534/Δ4
9. ΦΕΚ 89Β΄
24.01.2019

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδ. ΟΠΣ 5010706 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπουργική Απόφαση Φ25α/221534/Δ4 (Διόρθωση Σφάλματος)
10. ΦΕΚ 82Υ.Ο.Δ.Δ.
20.02.2019

Τροποποίηση της Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 (ΦΕΚ 612/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2018) υπουργικής απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.».

Υπουργική Απόφαση Φ25α/19693/Δ4/08.02.2019
11. ΦΕΚ 135Υ.Ο.Δ.Δ.
18.03.2019

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών -Ψυχολόγων του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) στο πλαίσιο επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Υπουργική Απόφαση: Φ25α/36946/Δ4/08.03.2019
12. ΦΕΚ 425Υ.Ο.Δ.Δ. 04.07.2019 Καθορισμός αποζημίωσης μελών Ομάδας Εποπτών - Ψυχολόγων του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Υπουργική Απόφαση Φ1/88635/Δ4/03.06.2019
13. ΦΕΚ 3878Β’ 22.10.2019

Πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Υπουργική Απόφαση Φ25γ/158552/Δ4
14. ΦΕΚ 3892Β’ 23.10.2019

Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση για το σχολικό έτος 2019-2020 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Υπουργική Απόφαση Φ25γ/158525/Δ4
15. ΦΕΚ 3941Β’ 25.10.2019

Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020

Υπουργική Απόφαση Φ25α/1563580/Δ4
16. ΦΕΚ 963Υ.Ο.Δ.Δ. 18.11.2019

Τροποποίηση της Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 (ΦΕΚ 612/Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2018) υπουργικής απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστι- κής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης ’’Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ’’, με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. ’’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’’, ΕΣΠΑ 2014 - 2020»

Υπουργική Απόφαση 5886
17. ΦΕΚ 4241Β’ 20.11.2019

Καθορισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και αριθμού μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Υπουργική Απόφαση Φ25γ/177305/Δ4
  Γ3. ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
1.

ΦΕΚ 456Β’ 13.02.2020

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός

και εκτός της χώρας

Υπουργική Απόφαση 20883/ΓΔ4
2.

ΦΕΚ 625Β’ 27.02.2020

Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων

Υπουργική Απόφαση 25735/Η1
  Γ4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. ΦΕΚ 4217Β΄ 26.09.2018 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
Υπουργική Απόφαση Υπουργική Απόφαση 50025

 

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
1. ν. 1566 (ΦΕΚ 167 Α΄) 30.09.1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
(άρθρο 10 - Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια)
2. ν. 2640 (ΦΕΚ 206 Α΄) 03.09.1998 Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
(άρθρο 8 – Λοιπές Διατάξεις)
3. ΦΕΚ 1318Β΄ 01.07.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13−11−01 Υ.Α. (Β΄1588) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».
4. ΦΕΚ 394Β΄ 19.02.2016 Τροποποίηση της υπ. αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 08.10.2002 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»
Υπουργική Απόφαση 29195/ΓΔ4
5. ΦΕΚ 2628Β΄ 24.08.2016 Συμπληρώσεις – προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17.06.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1318Β), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ
Υπουργική Απόφαση 13384/Δ4
6. ΦΕΚ 2020Β΄ 13.06.2017 Μεταβολές Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)
Υπουργική Απόφαση Φ11/90208/Δ4
7. ΦΕΚ 2994Β΄ 31.08.2017 Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
Υπουργική Απόφαση Φ24α/141494/Δ4
8. ΦΕΚ 310Β΄ 02.02.2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8440/2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 318 Β΄) «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
Υπουργική Απόφαση αριθμ.οικ.1940
9. ΦΕΚ 3134Β΄ 31.07.2018 Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης - Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων Καλαμαριάς και Ορεστιάδας - Μετατροπή Εργαστηριακών Κέντρων σε Σχολικά Εργαστήρια
Υπουργική Απόφαση Φ11/122869/Δ4
10. ΦΕΚ 2759Β’ 03.07.2019 Τροποποίηση της Φ24α/141494/Δ4/17 (ΦΕΚ 2994 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της 96004/Δ4/2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»
Υπουργική Απόφαση Φ24α/104878/Δ4

 

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ σε:
  Ε1. ΜΑΘΗΤΕΙΑ
   Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ: Επαγγελματική Εκπαίδευση – Μαθητεία:
www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
  Ε2. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. ΦΕΚ 1904Β’ 28.05.2019

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής

Υπουργική Απόφαση Φ.153/79899/Α5
2. ΦΕΚ 1940Β’ 29.05.2019

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3.

ΦΕΚ 1106Β’ 31.03.2020

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ. 153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1904 και 1940 διορθώσεις σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,... και εφεξής»

Υπουργική Απόφαση Φ.153/40138/Α5
4.

ΦΕΚ 1501Β’ 21.04.2020

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.153/40138/Α5/23-03-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1106/τ.Β΄/31.03.2020
  Ε3. ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΦΕΚ 38Α΄ 02.03.2018 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Νόμος 4521, Κεφ. Β΄, άρθρο 8
2.

ν. 4623 ΦΕΚ 134Α’ 09.08.2019 

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

Άρθρο 112: Αναστολή Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  Ε4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
1. ΦΕΚ 1807Β΄ 02.07.2014 Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Υπουργική Απόφαση  5954
2. ΦΕΚ 1245Β΄ 11.04.2017 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Υπουργική Απόφαση Κ1/54877
3. Σύνδεσμος για παροχή πληροφοριών για τα ΔΙΕΚ:
http://gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/mathe-gia-ta-institoyta-epaggelmatikis-katartisis
  Ε5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. ΦΕΚ 513Β΄ 29.02.2016 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου
Υπουργική Απόφαση Φ12/29247/Δ4
2. ΦΕΚ 2670Β΄ 26.08.2016  Διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Φ12/29247/Δ4 απόφασης για τη Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου (ΦΕΚ 513/Β’/29.02.2016)
Υπουργική Απόφαση 46180
3. ΦΕΚ 210Β΄ 30.01.2017 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου
Υπουργική Απόφαση Φ12/9691/Δ4
4. ΦΕΚ 771Β΄ 05.03.2018 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου
Υπουργική Απόφαση Φ23/35437/Δ4

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top