30 09 16

30-09-16 Πλήρης ενημέρωση για το Νέο ΕΠΑΛ για μαθητές,γονείς και εκπαιδευτικούς

 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης εκπαιδευτικών,μαθητών και γονεών για την επαγγελματική εκπαίδευση παρουσιάζονται αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των ΕΠΑΛ και άλλο υλικό:

Μαθητές

Παρουσίαση του Επαγγελματικού Λυκείου

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛ

Βάσεις ΕΠΑΛ 2016

 Οι δυνατότητες σπουδών για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα ΕΠΑΛ

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ

Οι τομείς ανά ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα

Το μηχανογραφικό δελτίο των ΕΠΑΛ για το 2016 με το ΝΕΟ σύστημα

Νομοθεσία

Ο νόμος 4186/2013 με τις διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΑΛ

         

ΝΕΟ ΕΠΑΛ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν. 4186/2013

Ν. 4386/2016 (άρθρο 66)

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1

«Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους»

Υπουργική Απόφαση Φ20/82014/Δ4

ΦΕΚ 1489Β 26.05.2016
2

«Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83)»

Υπουργική Απόφαση Φ20/105925/Δ4

ΦΕΚ 2079Β 06.07.2016
3

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»

Υπουργική Απόφαση Φ20/120403/Δ4

ΦΕΚ 2423Β 05.08.2016
4

«Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)»

Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4

Ανακοινοποίηση στο Ορθό 29-07-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 122938 2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ
1

«Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17»

Εγκύκλιος Φ8/105357/Δ4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 105357 2016
2

«Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργίατμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματοςΤομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»

Υπουργική Απόφαση Φ12/127076/Δ4

ΦΕΚ 2434Β 05.08.2016
3

«Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17»

Έγγραφο Φ12/101501/Δ4

ΕΓΓΡΑΦΟ 101501 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΙΑ
1

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»

Υπουργική Απόφαση Φ2/88938/Δ4

ΦΕΚ 1567Β 02.06.2016
2

«Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α’ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.»

Υπουργική Απόφαση Φ2/127074/Δ4

ΦΕΚ 2434Β 05.08.2016
3

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»

Υπουργική Απόφαση Φ2/88070/Δ4

ΦΕΚ 1053Β 05.06.2015
4

«Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»»

Υπουργική Απόφαση Φ2/41441/Δ4

ΦΕΚ 2042Β 18.09.2015
5

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β’, Γ’ τάξεων Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»»

Υπουργική Απόφαση Φ2/127065/Δ4

ΦΕΚ 2434Β 05.08.2016
6

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ2/113700/Δ4

ΦΕΚ 2177Β 13.07.2016
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
1

«Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»

Κοινή Υπουργική Απόφαση 113162/Δ2

ΦΕΚ 2628Β 24.08.2016
2

«Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου»

Υπουργική Απόφαση 133977/Δ2

ΦΕΚ 2605Β 23.08.2016

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ– ΣΧΟΛΕΙΑ

(ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – Ε.Κ. – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)

1

«Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια»

Υπουργική Απόφαση 133381/Δ4

ΦΕΚ 2627Β 24.08.2016
1

«Συμπληρώσεις - προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερωνκαθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίωνκατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγουδιδασκόντων Σ.Ε.Κ.»

Υπουργική Απόφαση 133384/Δ4

ΦΕΚ 2628Β 24.08.2016
2

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»»

Υπουργική Απόφαση 29195/ΓΔ4

ΦΕΚ 394B 19.02.2016
3

«Μαθήματα Ε.Κ. - ΕΠΑ.Λ.»

Εγκύκλιος 197427/Δ4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 197427 04.12.2015
1

«Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 141641/Γ2/08-09-2014 (Β’ 2470) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Υπουργική Απόφαση 103539/Δ4

ΦΕΚ 2081Β 06.07.2016
2

«Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου»

Υπουργική Απόφαση 105797/Δ4

ΦΕΚ 2129Β 11.07.2016
3

«Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

Ν.4403/2016, άρθρο 40 (ΦΕΚ 125 Α’)

ΦΕΚ 125Α 07.07.2016
1

«Εκδρομές-Μετακινήσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος Φ10/50071/Δ2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50071 24.03.2016
2

«Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος 39455/Δ4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39455 07.03.2016
3

«Άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος Φ1/30545/Δ2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30545 22.02.2016
ΔΙΑΦΟΡΑ
1

«Νόμος υπ’αριθμ.: 4369/Φ.Ε.Κ. 33/Α΄/2016 με θέμα: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»»

Εγκύκλιος 41553/Δ4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41553 09.03.2016
2

«Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος 49717/Δ4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49717 23.03.2016
3

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»»

Εγκύκλιος 52870/Δ4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52870 30.03.2016
   
  ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΡΙΘΜΟΣ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top