ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 • Τμήμα Β’ Αδειοδότησης Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
 • Τμήμα Γ’ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Τα Κολλέγια αποτελούν εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Παρέχουν προγράμματα σπουδών για τα οποία είναι υποχρεωμένα να έχουν συνάψει συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν.

Οι σπουδές που παρέχονται στο ανωτέρω πλαίσιο οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή και σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master).

Τα Κολλέγια προσφέρουν κατ’ αποκλειστικότητα εκπαιδευτικές υπηρεσίες βάσει των ανωτέρω συμφωνιών.

Επίσης τα Κολλέγια μπορούν να παρέχουν σπουδές, εφόσον τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν λάβει πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. (Υ.Α. 151668/ΙΑ/03-12-2012 (ΦΕΚ Β’3324) & Υ.Α 94538/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ Β’ 1785).

 

Για τους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα Κολλέγια, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας με τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης (Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Σύμφωνα με το ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) παρ. Θ’ και το ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄), άρθρο 30 :

 

«1. α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) -τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης-ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master).

β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με τις αριθμ.151668/ΙΑ/03-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β’) και αριθμ. 94538/ΙΑ/15-07-2013 (ΦΕΚ 1785 Β’) Aποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης»

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222. Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», παρ. Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012 και άλλες επείγουσες διατάξεις», Κεφ. Ε, άρθρο 30.
 • Υ.Α. Αριθ. 10131/ΙΑ/2012, (ΦΕΚ 3057 Β’) «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».
 • Υ.Α. Αριθμ.34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756 Β’) «Τροποποίηση της αριθμ.10135/2012 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ, του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012».
 • Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α’) «Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Διεύθυνσης, είναι μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 86, παρ. 4 του ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/2020) αρμόδιο για:

 • την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων .
 • την τροποποίηση, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση αδειών των αδειοδοτημένων Κολλεγίων.
 • την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου των Κολλεγίων καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη,
 • τον καθορισμό των δικαιολογητικών: α) για τη χορήγηση, τροποποίηση και την ανανέωση άδειας Κολλεγίου, β) για τη μεταβίβαση άδειας Κολλεγίου.
 • τη διαμόρφωση, την τήρηση και τη διαχείριση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου των Κολλεγίων.
 • την έκδοση αποφάσεων προσάρτησης προγραμμάτων σπουδών στην άδεια Κολλεγίου, την τροποποίηση αυτών και τον έλεγχο χρονικής διάρκειας ισχύος των υπαρχουσών συμβάσεων.
 • τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των συμβάσεων των Κολλεγίων με τα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-3442385 -2336 

E-mail: adiodotisi@minedu.gov.gr

 

Το ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Διεύθυνσης, είναι μεταξύ άλλων βάσει του άρθρου 86 παρ.5 του ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α’), αρμόδιο για:

 • την εποπτεία της λειτουργίας των Κολλεγίων
 • τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των Κολλεγίων
 • την εξέταση των αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων
 • την έκδοση των βεβαιώσεων ένταξης στο μητρώο, την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-3442291 -2317

E-mail: kollegia@minedu.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
 • Για την αδειοδότηση των Κολλεγίων Τηλέφωνα: 2103442336 E-mail: adiodotisi@minedu.gov.gr
 • Για την Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια Τηλέφωνα: 2103442291,2317 E-mail: kollegia@minedu.gov.gr
 • Τα έγγραφα που αφορούν στην αδειοδότηση ή στα προγράμματα των Κολλεγίων κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), απ’ όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δ.Β.Μ. της Δ/νσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας
 • Οι Αιτήσεις για Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ισόγειο -γραφείο 103), απ΄ όπου διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Δ/νσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας

Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων δύνανται να γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Αίτηση Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, η οποία υπάρχει στην Κεντρική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ EN

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΙΕΚ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ φυσικό πρόσωπο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΙΕΚ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ νομικό πρόσωπο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων 2023, δηλαδή από 1-6-2023 έως και τις 29-6-2023, απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων, των δικαστικών επιμελητών και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση τα ραντεβού δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για επείγουσες υποθέσεις, που θα πραγματοποιούνται μετά τις 11.00π.μ. και πριν τις 18.00. Ειδικά για τις 23 και 24-6-2023 θα ισχύσει η απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και επισκεπτών. Η είσοδος των ταχυμεταφορέων θα επιτρέπεται μόνο προς το Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ μετά τις 11:00π.μ.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top