15-10-16 Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

15 10 16 METATAKSEIS

15-10-16 Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Ύστερα από πλήθος ερωτημάτων και αιτημάτων από διοικητικούς υπαλλήλους,πρώην εκπαιδευτικών,σχετικά με την αναγνώριση τίτλου σπουδών,πού είτε κατείχαν και δεν χρησιμοποίησαν για τον διορισμό και τη μετάταξή τους, είτε τον απέκτησαν αργότερα, ο οποίος ανταποκρίνεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας από αυτόν στον οποίο κατατάχθηκαν -βάσει των διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ176 A) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έγγραφο που υπογράφει ο ΓΓ Ιωάννης Παντής, κάνει γνωστά τα εξής:

 

Όσοι υπάλληλοι εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία και επιθυμούν να μεταταχθούν σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας σχετικό αίτημα επισυναπτόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τυπικό προσόν της κατηγορίας ανώτερου κλάδου όπως προκύπτει από τις κατά αναλογία διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις γνησιότητας των στοιχείων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου). Για τις εν λόγω αιτήσεις θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 70 του νόμου 3528/2007 και της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, που αναλύονται ως κάτωθι:

παρ. 1, αρ. 70: « Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται».

παρ. 2, αρ. 70: «Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του».

παρ 3., αρ 73: «Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

 

Το έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top