22-01-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση με θέμα τις λειτουργικές ανάγκες των ελληνόγλωσσων σχολείων στη Γερμανία

Απαντώντας στην Ερώτηση 2251/11-01-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης με θέμα τις λειτουργικές ανάγκες των ελληνόγλωσσων σχολείων στη Γερμανία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Για την επιχορήγηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233). Στη συνέχεια, τα δικαιολογητικά επιχορήγησης διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

Τα δικαιολογητικά επιχορήγησης οικονομικού έτους 2015 διαβιβάστηκαν στην ΥΔΕ από τις 18-6-2015, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΥΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΔΕ

ΔΠΠΔΑΕΦ/Α/167/91369/Β2/10-6-2015

(ΑΔΑ: 7ΤΗΨ465ΦΘ3-Θ2Ω)

873.532,67€ 18-6-2015
648.778,33€ 21-8-2015

ΔΠΠΔΑΕΦ/Α/375/176291/Β2/4-11-2015

ΚΥΑ (ΑΔΑ: 7ΤΞΔ4653ΠΣ-8ΥΤ)

464.822,03€ 5-11-2015

ΔΠΠΔΑΕΦ/Α/431/198112/Β2/7-12-2015

(ΑΔΑ: ΒΖΣΟ4653ΠΣ-ΥΛΧ)

232.265,46€ 8-12-2015

Σημειώνεται ότι ειδικά για τη μεταφορά των ποσών της Α΄ επιχορήγησης οικονομικού έτους 2015 χρειάστηκε επιπλέον απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 28-6-2015 ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α΄ 65).

Τέλος, στις 10-12-2015 και στις 24-12-2015 τα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας επιχορηγήθηκαν συμπληρωματικά με τα ποσά των 576.549,00€ και 289.928,00€ αντίστοιχα, για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου οικονομικού έτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top