Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2116/22-12-2015, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Φορτσάκης Θεόδωρος και Κατσανιώτης Ανδρέας, σχετικά με τα εκπαιδευτικά κενά στην περιοχή της Αχαΐας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:      

   Τα λειτουργικά κενά στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας είναι τα κάτωθι:

ΚΕΝΑ ΑΧΑΪΑΣ  
ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΧΑΪΑ
ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ 13
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 6
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 7
ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1
ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ        31  
     
       

       Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ 12279/31-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Aχαΐας, τρία (3) κενά κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων αναμένεται να καλυφθούν με εκπαιδευτικούς που θα επιστρέψουν από άδεια ανατροφής.

       Επιπρόσθετα, στο πληροφοριακό σύστημα myschoolκαταγράφεται πλεόνασμα εκπαιδευτικών στις ειδικότητες σχολείων ΕΑΕΠ ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής και ΠΕ19/20-Πληροφορικής στον Ν. Αχαΐας.  

   Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας έχουν προσληφθεί εκατόν τριάντα ένας (131) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, σαράντα δυο (42) εκπαιδευτικoί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, έξι (6) εκπαιδευτικοί ΠΕ07-Γερμανικών μειωμένου ωραρίου, είκοσι έξι (26) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδουΠΕ16.01-Μουσικής, πέντε (5) εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικοί κλάδουΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου 18.41-Δραματικής Τέχνης. Συνολικά διακόσιοι εξήντα πέντε (265) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας έχουν προσληφθεί, μέχρι στιγμής, τριάντα οκτώ (38) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων Δ/θμιας Εκπ/σης πλήρους ωραρίου και τέσσερις (4) αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.

   Συγκεκριμένα, για τους κλάδους για τους οποίους γίνεται μνεία στην παρούσα ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι στον Νομό Αχαΐας έχουν πραγματοποιηθεί τρεις (3) προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας Δ/θμιας Εκπ/σης πλήρους ωραρίου.

   Επισημαίνεται ότι στην τελευταία φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στις 18-01-2016, δεν δηλώθηκαν από την οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης λειτουργικά κενά για τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

         Σημειώνεται ότι, πολλές φορές, συμβαίνει μερικοί από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών.

     Θα πρέπει, επίσης, να μνημονευθεί ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

     Τέλος, τονίζεται ότι εμπίπτει στην ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης η εξέταση της δυνατότητας ενεργοποίησης των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006/τ.Α΄) περί συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών, καθώς και των περ. α’ και β’ της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010, τ.Α’) περί απόσπασης εκπαιδευτικών που πλεονάζουν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top