Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος με θέμα: «Καταγγελίες και προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των διορισμών, μετατάξεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και της Τριτοβάθμιας», σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα :

Αναφορικά με τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

       Με το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθορίζεται ο τρόπος διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτός θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του εν λόγω νόμου). Βάσει των οικείων διατάξεων, οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καλύπτονται από τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση σε σχετικούς διαγωνισμούς, που περιοδικά θα διεξάγει το ΑΣΕΠ (άρθρο 1). Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων στους τελικούς πίνακες θα προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου, από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στον γραπτό διαγωνισμό, από τη σταθμισμένη μοριοδότηση των ακαδημαϊκών τους προσόντων (όπως, π.χ. ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η κατοχή διδακτορικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια, η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπο­λογιστή κ.λ.π), καθώς επίσης από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από λεπτομερώς καθορισμένα κοινωνικά κριτήρια. Ο κάθε φορά τελικός πίνακας κατάταξης (Πίνακας Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε) θα ισχύει για τρία χρόνια και από αυτόν, με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, θα γίνονται όλοι οι διορισμοί μονίμων και όλες οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

     Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 553/16-12-2015 (ΑΔΑ: 6Υ1Ο4653ΠΣ-Ψ6Ι) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συγκροτήθηκε επιτροπή για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των μόνιμων διορισμών, των μεταθέσεων και των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και συναφών θεμάτων που σχετίζονται εν γένει με τη λειτουργία των φορέων που συναπαρτίζουν τις εν λόγω εκπαιδευτικές βαθμίδες.

       Επίσης, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 υποπ.Θ2, παρ.2 (ΦΕΚ107/τΑ/09-05-2013) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2413/1996 αρθρ.48, παρ.3(ΦΕΚ124/τΑ/17-06-1996).

Όσον αφορά στις συνδικαλιστικές άδειες, ισχύουν οι διατάξεις των αρθρ.17 και 18 του Ν1264/1982(ΦΕΚ79/τΑ/1-07-1982) και του αρθρ.11 του Ν2336/1995(ΦΕΚ189/τΑ/12-09-1995), καθώς και η αριθμ.Φ351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) σύμφωνα με την οποία στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:

Α)ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.

Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Στον πρόεδρο έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 1.500 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 1.500. Στον Γενικό Γραμματέα έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 10.000 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 10.000. Στον αντιπρόεδρο και ταμία έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών. Στα μέλη έως εννέα (9) ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα ταμία και μέλη του Δ.Σ. της αμέσως επόμενης της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης χορηγούνται άδειες στο 1/3 των ανωτέρω προβλεπομένων. Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

Γ) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Στους αντιπροσώπους στις τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

   Το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης έχει τεθεί με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 ( Α΄50 ) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4351/2015 ( Α΄164 ).

Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής τίθενται από το άρθρο 18 του Ν.4327/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4351/2015, όπου ορίζεται ότι:.

«1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

α) Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων και δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. Τρίτον, στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτιμώνται: α) κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και β) κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

       Όπως είναι σαφές από τις ανωτέρω διατάξεις, έχουν τεθεί αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια τα οποία αποτιμώνται βάσει του άρθρου 19 του ν.4327/2015, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4351/2015 ( Α΄164 ).

       Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.4351/2015, υποψήφιο στέλεχος το οποίο, δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική του μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 μορίων.

   Σχετικά με την αναφερόμενη στην επιστολή εκπαιδευτικό, Διευθύντρια του Π.Π.Σ.Π.Α. (Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ13/213/12-1-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, η ως άνω Διεύθυνση παρέπεμψε την εν λόγω Διευθύντρια ενώπιον του Α΄Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε την υπ΄ αρ. 130/2014 απόφασή του με την οποία της επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου με τις αποδοχές δύο μηνών για ατελή εκπλήρωση καθήκοντος και μόνο.

    Τέλος, όσον αφορά στην εκπαιδευτικό, Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, και τον αναφερόμενο στην επιστολή εκπαιδευτικό, σας έχουμε ενημερώσει με το αρ. πρωτ. 209939/Φ1/21-12-2015 έγγραφό μας, σε απάντηση της υπ΄αρ. 418/20-11-2015 Αναφοράς.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top