Απαντώντας στην Ερώτηση 3167/15-02-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου σχετικά με τη μοριοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

   Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο των μόνιμων διορισμών, με την αρ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., κρίθηκε η συνταγματικότητα των διατάξεων των παρ. 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), ήτοι ο διορισμός ως μονίμων, εκπαιδευτικών μέσω του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και των πινάκων των ρυθμίσεων του 24μήνου και 30μήνου. Η Διοίκηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με βάση τη συνταγματική (άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος) υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις, οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται προς τα όσα κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Σ.τ.Ε.. Ήδη, με την αρ. 130262/E1/18-2-2015 (ΦΕΚ 1765 Β΄, ΑΔΑ: Ω892465ΦΘ3-1ΘΓ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατάθηκε η μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 έως και το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016, κατά το μέρος που αφορά στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. 2008, και μόνο.

   Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), όπως ισχύει, καθορίζεται: «1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία (3) έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση…».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, «1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευ­τικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Π.Ε.Ε.Π.Δ.Ε.), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολο­γική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς. Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πί­νακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρω­σαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως ακολούθως: (α) Μονάδες από το διαγωνισμό:… (β) Ακαδημαϊκά κριτήρια:… (γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:… (δ) Κοινωνικά κριτήρια:….». Μεταξύ των μοριοδοτούμενων ακαδημαϊκών κριτήριων, που στην οικεία νομοθετική διάταξη προβλέπονται ρητά, είναι: «Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: τρεις (3) μονάδες. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: πέντε (5) μονάδες. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες….».          

Στο άρθρο 5 παρ. 2 του ίδιου νόμου, καθορίζεται: «2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκ­παιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίμησής τους».

       Στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, καθορίζεται «1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευ­τικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών ανα­πληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαι­δευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3. 3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρο­μισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ­παίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 γίνονται από τους πίνακες της παραγράφου 2. …».

Κατ’ εφαρμογή της νομοθετικής εξουσιοδότησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του προαναφερόμενου άρθρου 9, παρατάθηκε (με διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις) η μεταβατική περίοδος της πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών της παρ. 3 από τους πίνακες της παρ. 2 (οι οποίοι, άλλωστε, ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων του άρθρου 3 –δηλ. των Πινάκων που θα συντάξει το ΑΣΕΠ μετά τον πρώτο διαγωνισμό εκπαιδευτικών που θα διεξαχθεί μετά την έκδοση του Ν.3848/2010).

Από την έναρξη ουσιαστικής ισχύος του Ν.3848/2010 μέχρι και το τρέχον σχολικό έτος δεν έχει διεξαχθεί διαγωνισμός εκπαιδευτικών από το ΑΣΕΠ και ως εκ τούτου οι ισχύοντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών από τους οποίους γίνονται κατ’ έτος οι σχετικές προσλήψεις κατά τη μεταβατική περίοδο, βρίσκονται σε πλήρη νομοθετική αρμονία με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 2 του άρθρου 9 του οικείου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι ισχύοντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών (οι οποίοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010) συντάσσονται βάσει της παρ. 5.α του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’) στην οποία καθορίζεται: «5. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως: αα) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους. ββ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. γγ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών».

Τέλος, σύμφωνα με την υφιστάμενη ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (ομοίως, από τη διεξαγωγή του πρώτου-μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3848/2010- διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ), για την κατάρτιση του Πίνακα (της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3848/2010) από τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών ανά εκπαιδευτικό κλάδο, θα λαμβάνονται υπόψη και θα μοριοδοτούνται ταπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων είναι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και τα διδακτορικά διπλώματα, όπως ειδικότερα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 1.α του Ν.3848/2010.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 8-9-2023 έως και τις 16-9-2023, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
1. Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 8-9-2023 έως και τις 12-9-2023.
2. Για επείγουσες υποθέσεις – και μόνο κατόπιν ραντεβού – θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
3. Ειδικά για τις 15 και 16-9-2023 θα ισχύσει απόλυτη απαγόρευση εισόδου κοινού και επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top