Απαντώντας στην Ερώτηση 2833/02-02-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόμου σχετικά με τα ολοήμερα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, υλοποιεί τα κάτωθι έργα, στο πλαίσιο υλοποίησης των οποίων πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις Δασκάλων, Νηπιαγωγών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως ακολούθως:

ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΣΠΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ

2015-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ

(ΕΓΚΕΚ/ΝΕΣ)

Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)2015-2016

Δημοτικά σχολεία

με ΕΑΕΠ

2.248

       459

Ολοήμερο Δημοτικό Ολοήμερα Δημοτικά          470 6
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ολοήμερα Νηπιαγωγεία              835        154
Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών & Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΕΘ

Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης & ΚΕΔΔΥ

6.000

     2.357 (Α/θμια και Β/θμια)

                                                                                                              

     Επιπλέον, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4.359 προσλήψεις   εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 1.660 ΠΕ60-Νηπιαγωγών (εκ των οποίων 1.255 προσλήψεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών αποκλειστικά για τα ολοήμερα πανελλαδικά μέσω πιστώσεων του εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ). Οι παραπάνω προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:

           151179/Ε1/28-09-2015 (ΑΔΑ: 6Ρ0Μ465ΦΘ3-ΥΣΖ) Γ.Λ.Κ.

      151175/Ε1/28-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΡΡ3465ΦΘ3-00Ο)ΕΣΠΑ

   162980/Ε1/15-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΧ8465ΦΘ3-Ψ0Σ) ΠΔΕ

       162993/Ε1/15-10-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΜΠ465ΦΘ3-ΧΤ1) ΕΣΠΑ

   175139/Ε1/03-11-2015 (ΑΔΑ: 623Η4653ΠΣ-ΛΔΟ) ΠΔΕ

191587/Ε1/26-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΙΛ4653ΠΣ-2ΘΔ) ΠΔΕ

203755/Ε1/14-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΗΟ4653ΠΣ-ΡΞΥ) ΕΣΠΑ

6269/Ε1/18-01-2016 (ΑΔΑ: 7Β654653ΠΣ-ΞΩΟ) ΠΔΕ

17841/Ε1/03-02-2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΔΒ4653ΠΣ-ΓΔΖ) ΕΣΠΑ

28954/Ε1/19-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΒΣΦ4653ΠΣ-4ΦΟ) ΠΔΕ

     Συγκεκριμένα στη Δ/νση της Ανατολικής Αττικής (περιοχές A΄ & Β΄) πραγματοποιήθηκαν 353 προσλήψεις Δασκάλων και 36 Νηπιαγωγών από πιστώσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τοποθετήσεις σε κενά πρωινής ζώνης και ολοήμερων τμημάτων, 2 προσλήψεις Δασκάλων και 68 Νηπιαγωγών που αφορούσαν αποκλειστικά στο ολοήμερο πρόγραμμα καθώς και 10 προσλήψεις δασκάλων σε τάξεις υποδοχής ΖΕΠ μέσω ΕΣΠΑ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕ60
Α’ 215 57
Β’ 150 47
ΣΥΝΟΛΟ 365 104

Επίσης, με την 203755/Ε1/14-12-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΩΦΗO4653ΠΣ-ΡΞΥ) πραγματοποιήθηκαν 449 προσλήψεις Δασκάλων κλάδου ΠΕ70 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τα Σχολεία με τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, εκ των οποίων 9 για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής (5 για την Α’ Ανατολικής Αττικής και 4 για τη Β’)

     Επιπρόσθετα , έχουν πραγματοποιηθεί 3 Φάσεις προσλήψεων ειδικοτήτων, 2 από το ΕΣΠΑ για ΕΑΕΠ και 1 από το ΠΔΕ κατά τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής προσλήψεις για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής .

ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΠΕ05- ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μειωμένου ωραρίου) 0
ΠΕ06- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 20
ΠΕ07- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μειωμένου ωραρίου) 11
ΠΕ08- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 33
ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31
ΠΕ16.Ο1 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 25
ΠΕ 18.41 & 32 – ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 26
ΠΕ19 & 20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10

             Οι παραπάνω προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:

           154970/Ε1/02-10-2015 (ΑΔΑ: ΨΒΟΒ465ΦΘ3-Τ09) ΕΣΠΑ για ΕΑΕΠ

           170389/Ε1/26-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΨ794653ΠΣ-Α47) ΓΛΚ

           170385/Ε1/26-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΒ44653ΠΣ-ΙΟΣ) ΕΣΠΑ για ΕΑΕΠ

           188504/Ε1/23-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΒΟ4653ΠΣ-Η6Θ) ΠΔΕ

           6339/Ε1/18-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΡΧ4653ΠΣ-ΧΩΙ) ΠΔΕ

           28956/Ε1/19-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΕ34653ΠΣ-ΙΞΝ) ΠΔΕ

       Αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αφενός το σύνολο των συγκεκριμένων πιστώσεων κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα αλλά υφίσταται διαφοροποίηση στην κατανομή αυτών ανά Περιφέρεια (σε ορισμένα προγράμματα) λόγω της μετακίνησης κάποιων Περιφερειών (εκ των οποίων και η Αττική), από την κατηγορία των Περιφερειών «σταδιακής εξόδου» σε αυτήν των «περισσότερο ανεπτυγμένων». Αφετέρου, για την κάλυψη αναγκών στην Περιφέρεια Αττικής όπου οι πιστώσεις ΕΣΠΑ είναι περιορισμένες, διατέθηκαν και θα διατεθούν ενδεχομένως, πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να περιοριστούν τα υφιστάμενα κενά.

     Στη συνέχεια, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.127/5736/29-02-2016 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, ύστερα κι από τις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών τα λειτουργικά κενά των Σχολικών Μονάδων των οποίων η εποπτεία ανήκει στην εν λόγω Δ/νση, διαμορφώνονται ως εξής:

  ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ19-20 ΠΕ18.41-32 ΠΕ70
Α΄ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

12

Ώρες

48

Ώρες

20

Ώρες

101

Ώρες

179

Ώρες

95

Ώρες

50

Ώρες

72

Ώρες

142

Ώρες

Β’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0

Ώρες

24

Ώρες

28

Ώρες

94

Ώρες

145

Ώρες

75

Ώρες

100

Ώρες

20

Ώρες

98

Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΕ ΩΡΕΣ

12

Ώρες

72

Ώρες

48

Ώρες

195

Ώρες

324

Ώρες

170

Ώρες

159

Ώρες

92

Ώρες

240

Ώρες

     Με βάση το ίδιο έγγραφο, πολλές σχολικές μονάδες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και σε συνεννόηση με τους γονείς απασχολούν όλους τους μαθητές ή μέρος των μαθητών άλλες φορές μέχρι τις 14:00, για τα μη ΕΑΕΠ ή μέχρι τις 15:30. Υπάρχουν αρκετές σχολικές μονάδες που λειτουργούν κανονικά μέχρι τις 16:15. Η ανωτέρω Δ/νση έχει δώσει όλες τις πλεονάζουσες ώρες προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης της και υπάρχει συνεχής συνεργασία και με τη Β/θμια.

     Ειδικότερα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.127/33571/17-12-2015 έγγραφο της ίδιας Δ/νσης, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου υπήρχαν από την αρχή του σχολικού έτους εννέα (9) κενά δασκάλων και ορισμένες ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, τα οποία καλύφθηκαν σταδιακά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργούσε ως τα τέλη Νοεμβρίου για τις Τάξεις Α΄-Δ΄ μέχρι τις 14:00. Σήμερα το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά για όλες τις Τάξεις ως τις 16:15.

     Επίσης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.127/32580/13-12-2015 της ως άνω Δ/νσης, στο 4ο Δ.Σ. Παιανίας καλύφθηκαν οι 12 ώρες Δασκάλου με τις προσλήψεις αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70 της Δ΄ Φάσης/26-11-2015.

     Σημειωτέον ότι η διαχείριση/διάθεση του υφιστάμενου διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους.

     Τέλος, το σύνολο των διαδικασιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα πιστώσεων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top