24-06-16 Ο Νίκος Φίλης για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

24 06 16 nhpiagogeia

24-06-16 Ο Νίκος Φίλης για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Για τις αλλαγές στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία τοποθετείται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή. Σε αυτήν τονίζεται ότι η σχετική εγκύκλιος για τον προγραμματισμό λειτουργίας τους διευρύνει τις κατηγορίες των γονέων που δύνανται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Παράλληλα, με την αύξηση του αριθμού των εγγραφών νηπίων/προνηπίων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο ενισχύεται ο συγκεκριμένος θεσμός, διευρύνεται ο παιδαγωγικός και κοινωνικός του ρόλος και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αύξηση των θέσεων εργασίας για τις νηπιαγωγούς.

Επίσης, ο Νίκος Φίλης αναφέρει ότι το ΥΠ.ΠΕ.Θ. διατηρεί αμετάβλητη την οργανικότητα των νηπιαγωγείων, η οποία προσδιορίζεται από την αντιστοιχία ενός (1) νηπιαγωγού για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια, ακριβώς όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται, αφενός, οι θέσεις εργασίας των νηπιαγωγών και, αφετέρου, δεν διαταράσσεται το παιδαγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον των νηπιαγωγείων.

Επιπροσθέτως, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μειώνει τον ελάχιστο αριθμό παιδιών ανά μία νηπιαγωγό από επτά (7) σε πέντε (5) νήπια για τις σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης δημιουργώντας έτσι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την ίδρυση νέων νηπιαγωγείων στις περιοχές αυτές. Οι σχολικές μονάδες των περιοχών αυτών θα μπορούν να εγγράφουν νήπια πρώτης και δεύτερης ηλικίας δημιουργώντας νέα τμήματα νηπιαγωγείων και εξασφαλίζοντας το δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία για τα παιδιά των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών. Ως αποτέλεσμα της μείωσης του ελάχιστου αριθμού παιδιών ανά νηπιαγωγό στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι η κατάργηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας για τις νηπιαγωγούς.    

Στην απάντησή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σημειώνει ότι η αύξηση του ελάχιστου αριθμού νηπίων σε δεκατέσσερα (14) για τη σύσταση τάξης νηπιαγωγείου στις αστικές περιοχές προσφέρει τη δυνατότητα εγγραφής και φοίτησης προνηπίων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν γίνονταν δεκτά, ως ένα μεγάλο βαθμό, στα νηπιαγωγεία των μεγάλων αστικών κέντρων.

Για την πρωινή ζώνη ο Υπουργός αναφέρει ότι στα νηπιαγωγεία όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης υποδοχής νηπίων/προνηπίων δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης (7:00-8:00). Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης είναι τα 5 νήπια πρώτης ηλικίας.

Ο Νίκος Φίλης παραθέτει και τα όσα ορίζει η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 92813/Δ1/06-06-2016 με θέμα «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2016-2017» στην οποία αναφέρεται ότι:

     Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ 200/98 στο Νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2016-17 εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι-ες το 2011 και το 2012.

     Για το σχολικό έτος 2016-2017 η ημερομηνία οριστικής εγγραφής είναι η 21η Ιουνίου.

         Η λειτουργία των Νηπιαγωγείων εξετάζεται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής με τη μέριμνα και την εποπτεία του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η φοίτηση όλων των νηπίων και προνηπίων.

     Η Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου αναρτά ανακοίνωση στην οποία επισημαίνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου των εγγραφών, οι ημέρες και οι ώρες υποβολής των αιτήσεων εγγραφής και η ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων των νηπίων/προνηπίων που εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο.

     Η/Ο Προϊσταμένη/ος του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις των γονέων για φοίτηση νηπίων και προνηπίων που ανήκουν στη σχολική του περιφέρεια.

    Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές/Διευθύντριες Π.Ε, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 3308/Υ1/22-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και τους Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες/Προϊσταμένους Νηπιαγωγείων έχουν ήδη μεριμνήσει για την εξεύρεση αιθουσών, ώστε όλα τα νήπια και προνήπια να φοιτήσουν σε Νηπιαγωγείο της περιοχής τους.

     Στην περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης αιθουσών για τη φοίτηση όλων των προνηπίων, τότε την 21η Ιουνίου διενεργείται κλήρωση μεταξύ των προνηπίων. Μετά την κλήρωση, την ίδια ημέρα, συντάσσεται πίνακας εγγεγραμμένων νηπίων/προνηπίων, αναρτάται σε εμφανές σημείο του σχολείου και αποστέλλεται κατάσταση με τους εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους μαθητές στη Διεύθυνση Π.Ε.

      Έως τις 30 Ιουνίου 2016 η Διεύθυνση Π.Ε αποστέλλει στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση πίνακα Νηπιαγωγείων ανά δήμο και δημοτική ενότητα/διαμέρισμα με τα στοιχεία των προνηπίων που δεν έγιναν δεκτά για εγγραφή, συνοδευόμενη από έκθεση των ενεργειών που προηγήθηκαν προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για εγγραφή των προνηπίων.

Για την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και των 6/θέσιων και άνω Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων διευκρινίζεται ότι:

     Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.

     Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-14.00.
Η είσοδος του κοινού ειδικά στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό.
Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mydocs.minedu.gov.gr

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top