20-01-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση σχετικά με τα εκπαιδευτικά κενά στην περιοχή της Αχαΐας

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2116/22-12-2015, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Φορτσάκης Θεόδωρος και Κατσανιώτης Ανδρέας, σχετικά με τα εκπαιδευτικά κενά στην περιοχή της Αχαΐας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:      

   Τα λειτουργικά κενά στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας είναι τα κάτωθι:

ΚΕΝΑ ΑΧΑΪΑΣ  
ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΧΑΪΑ
ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ 13
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 6
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 7
ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1
ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ        31  
     
       

       Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ 12279/31-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Aχαΐας, τρία (3) κενά κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων αναμένεται να καλυφθούν με εκπαιδευτικούς που θα επιστρέψουν από άδεια ανατροφής.

       Επιπρόσθετα, στο πληροφοριακό σύστημα myschoolκαταγράφεται πλεόνασμα εκπαιδευτικών στις ειδικότητες σχολείων ΕΑΕΠ ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής και ΠΕ19/20-Πληροφορικής στον Ν. Αχαΐας.  

   Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας έχουν προσληφθεί εκατόν τριάντα ένας (131) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, σαράντα δυο (42) εκπαιδευτικoί κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, έξι (6) εκπαιδευτικοί ΠΕ07-Γερμανικών μειωμένου ωραρίου, είκοσι έξι (26) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδουΠΕ16.01-Μουσικής, πέντε (5) εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικοί κλάδουΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου 18.41-Δραματικής Τέχνης. Συνολικά διακόσιοι εξήντα πέντε (265) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας έχουν προσληφθεί, μέχρι στιγμής, τριάντα οκτώ (38) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων Δ/θμιας Εκπ/σης πλήρους ωραρίου και τέσσερις (4) αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.

   Συγκεκριμένα, για τους κλάδους για τους οποίους γίνεται μνεία στην παρούσα ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι στον Νομό Αχαΐας έχουν πραγματοποιηθεί τρεις (3) προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας Δ/θμιας Εκπ/σης πλήρους ωραρίου.

   Επισημαίνεται ότι στην τελευταία φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στις 18-01-2016, δεν δηλώθηκαν από την οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης λειτουργικά κενά για τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής.

         Σημειώνεται ότι, πολλές φορές, συμβαίνει μερικοί από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών.

     Θα πρέπει, επίσης, να μνημονευθεί ότι η διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες επαφίεται στην αρμοδιότητα των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

     Τέλος, τονίζεται ότι εμπίπτει στην ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης η εξέταση της δυνατότητας ενεργοποίησης των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006/τ.Α΄) περί συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών, καθώς και των περ. α’ και β’ της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010, τ.Α’) περί απόσπασης εκπαιδευτικών που πλεονάζουν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top