21-01-16 Απάντηση της Αναπληρώτριας υπουργού, Σίας Αναγνωστοπούλου, στην Ερώτηση σχετικά με τη στελέχωση των ΤΕΙ της χώρας με εκπαιδευτικό προσωπικό

   Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1544/30-11-2015, την οποία κατέθεσαν οι ανωτέρω κ.κ. Βουλευτές, σχετικά με τη στελέχωση των ΤΕΙ της χώρας με εκπαιδευτικό προσωπικό, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με το αρ.πρωτ.Φ.125.5/6/159841/Ζ2/9-10-15 έγγραφο του, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αιτήθηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την έγκριση διακοσίων είκοσι ενός (221) θέσεων-πιστώσεων για διδάσκοντες συμβασιούχους του Π.Δ.407/80 στα Πανεπιστήμια και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς του Π.Δ.163/2002 στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης, με το αρ.πρωτ.Φ11/163331/Ζ2/15-10-15 έγγραφό του το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αιτήθηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την έγκριση εξακοσίων σαράντα επτά (647) θέσεων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με επιβάρυνση των ταμειακών υπολοίπων των Ιδρυμάτων σύμφωνα με την παρ.10 του αρθ.39 του Ν.4186/2013. Είχε δε προηγηθεί το υπ΄αριθ.Φ.122.5/4/136240/Ζ2/02-09-2015 ερώτημα προς τα Α.Ε.Ι. για τις συνολικές τους ανάγκες σε έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και το υπ΄αριθ.Φ.122.5/4/157161/Ζ2/06-10-15 ερώτημα ως προς τη δυνατότητα κάλυψης των αιτούμενων θέσεων από τα ταμειακά υπόλοιπα των Ιδρυμάτων.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έγκρισης πρόσληψης εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) θέσεων-πιστώσεων, κατόπιν έκδοσης της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ.10/131/31810/10-11-2015 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει, και της αρ.πρωτ.Φ.125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:7ΔΦ64653ΠΣ-Ξ3Σ) κατανομής στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Επιπλέον, για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εκδόθηκε η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.10/132/32593/10-11-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ. για εξακόσιες σαράντα επτά (647) θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με επιβάρυνση των ταμειακών υπολοίπων των Ιδρυμάτων σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013, και, ακολούθως, κατανεμήθηκαν με την αρ.πρωτ.Φ11/18504/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΜ9Υ4653ΠΣ-ΝΗΤ).

Επισημαίνεται ότι και στις δύο αποφάσεις κατανομής ελήφθησαν υπόψη οι αιτούμενες θέσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι ιδιαίτερες ανάγκες των Ιδρυμάτων (π.χ. λειτουργία νέου Τμήματος, έλλειψη μόνιμου προσωπικού σε Τμήματα), καθώς και η κατανομή του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Επιπρόσθετα το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το αριθ.πρωτ.Φ11/190386/Ζ2/24-11-2015 έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αιτήθηκε την έγκριση της κίνησης διαδικασιών επιπλέον πρόσληψης ογδόντα έξι (86) εκτάκτων εκπαιδευτικών της παρ.10 του άρθρ.39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας λόγω υπερεπάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων του Ιδρύματος.

Όσον αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (πρόσληψη Λεκτόρων και καθηγητών όλων των βαθμίδων), το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αφού έλαβε υπόψη τους εκκρεμείς διορισμούς καθηγητών, οι οποίοι είχαν ήδη εκλεγεί χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους, αιτήθηκε με το αρ.πρωτ.Φ.122.1/136/164289/Ζ2/16-10-2015 έγγραφό του, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την έγκριση πενήντα (50) προσλήψεων Καθηγητών / Μελών Δ.Ε.Π. για τα Πανεπιστήμια, τριάντα πέντε (35) προσλήψεων Καθηγητών / Μελών Ε.Π. για τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. και μιας (1) πρόσληψης μέλους Δ.Ε.Π. για την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας. Το ανωτέρω αίτημα εγκρίθηκε με την αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./62/32569/13-11-2015 (ΦΕΚ2531/τ.Β’/24-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην παρούσα φάση, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των πρώτων σαράντα τεσσάρων (44) και δέκα οκτώ (18) μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. αντίστοιχα. Για τους υπόλοιπους διοριστέους, η υπηρεσία θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, μόλις οι σχετικές πράξεις αποσταλούν από τα οικεία Ιδρύματα.

Επιπλέον, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αιτήθηκε με το αρ. πρωτ. Φ.122.1/6/3805/Ζ2/13-01-2016 έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την έγκριση πεντακοσίων (500) προσλήψεων (Δ.Ε.Π.-Ε.Π.) στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Σχετικά με το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., το ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν της αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/32568/22-10-2015 (ΦΕΚ2307/τ.Β’/26-10-2015) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει κινήσει τις διαδικασίες διορισμού εκατόν ενενήντα πέντε (195) μελών ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.                                                                                    

Επισημαίνεται ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων πρόσληψης έκτακτου και μόνιμου διδακτικού προσωπικού στα Α.Ε.Ι. καθορίζεται από τη δημοσιονομική πολιτική και τον προγραμματισμό προσλήψεων των αρμοδίων Υπουργείων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top