rsz mak 1

12-05-22  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες Δημόσιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π) να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση/πρόταση και να υποβάλουν τα σχετικά συνοδευτικά έντυπα  μέσω πληροφοριακού συστήματος (kpp-mis.cti.gr/kppmis/), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20/05/2022.

Προϋπόθεση υποβολής αίτησης/πρότασης για ένταξη στο Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π. είναι οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης να διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής τα οποία πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της συνημμένης Πρόσκλησης.

Από τη σχολική μονάδα στην οποία λειτουργούν οι αναγκαίες υποδομές μπορεί να υποβληθεί μία μόνο πρόταση (φάκελος αίτησης) δημιουργίας ενός Κ.Η.Ε. αποτελούμενου από επιμέρους αίθουσες εργαστηρίων (μία ή περισσότερες). Τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν καθεμιά εκ των αιθουσών (εφόσον προτείνεται να αξιοποιηθούν περισσότερες της μίας) κατατίθενται διακριτά εντός της εκάστοτε πρότασης. Συμπληρωματικά των απαιτούμενων τεχνολογικών υποδομών, ο προσδιορισμός του προτεινόμενου προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκάστοτε υποβληθείσας πρότασης. 

Οι αιτήσεις/προτάσεις που θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης θα εντάσσονται σε προκαταρκτικό κατάλογο, προκειμένου ακολούθως να λάβουν οδηγίες για τη διευθέτηση του εξοπλισμού και των αναγκαίων λογισμικών που θα εξυπηρετήσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους είναι αρμοδιότητα της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) του Κ.Π.Π. και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους όπως αυτοί περιγράφονται στη συνημμένη Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι η οριστική ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε. πραγματοποιείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εφαρμογή δοκιμών διεξαγωγής με την εποπτεία τεχνικού κλιμακίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». 

Οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, αφού επιλεγούν και πιστοποιηθούν για την καταλληλότητά τους, θα  ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π. που τηρείται στο Τμήμα Γ Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στη συνέχεια, εφόσον οριστούν ως Εξεταστικά Κέντρα για τις εκάστοτε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα αναλάβουν τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στο πλαίσιο των εξετάσεων για την απόκτηση  του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.). Η διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κ.Π.Π. και το χρονικό διάστημα της διενέργειάς τους προκηρύσσονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Ε. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη για την οριστική καταχώριση της αίτησης και την ανάρτηση των υπογεγραμμένων εντύπων, όπως περιγράφεται στη συνημμένη Πρόσκληση.  Δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή των πρωτότυπων εντύπων, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν στο υποψήφιο Κ.Η.Ε..

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και έκδοσης των σχετικών εντύπων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την ομάδα υποστήριξης του έργου μέσω της επιλογής που διατίθεται στο μενού «Help Desk». Η επιλογή αυτή οδηγεί σε φόρμα υποβολής αιτήματος – ερωτήματος και παρέχει την δυνατότητα επιλογής θέματος για τεχνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων αναφορικά με την υποβολή των στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top