04 02 16 ritmisi

 

 

Διατάξεις οι οποίες αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έγιναν δεκτές από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και εντάχθηκαν ως άρθρα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)».

Συγκεκριμένα υπάρχει διάταξη που αφορά τους εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε  διαθεσιμότητα, στο άρθρο 40, ενώ με το άρθρο 45 ορίζονται 3 θέσεις Αντιπροέδρων στο ΕΑΠ. Στο άρθρο 52  δίνεται η  δυνατότητα κάλυψης και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της καταβαλλόμενης αποζημίωση στους απασχολούμενους στα ΑΕΙ ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι, επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους και προβλέπει ρύθμιση που έχει ενταχθεί σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης, με το άρθρο 54 παρατείνεται για πέντε μήνες, από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3-7-2016, η διάρκεια συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου συγκεκριμένων υπαλλήλων που προσελήφθησαν στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών έχει κατατεθεί και τροπολογία που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ, ενώ προβλέπονται και επιπλέον θέσεις εισακτέων για τους υποψηφίους της σεισμόπληκτης Λευκάδας.

Άρθρο 40

Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α' 93) ο χρόνος της διαθεσιµότητας θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη.

Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστηµα από τις 22.3.2014 µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιµότητα.

Άρθρο 45

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 10 του 2552/1997 (Α΄266), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τρία (3) µέλη της για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για 28 οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το διορισµό νέου Προέδρου από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. ή στα Ερευνητικά Κέντρα που υπηρετούν.»

Άρθρο 52

Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, (Α΄ 24) και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η κάλυψη της αποζηµίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τµήµα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.»

Άρθρο 54

Παρατείνεται η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου υπαλλήλων που προσελήφθησαν δυνάµει της ΠΥΣ 33/2006 υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/208/25274/5.12.2014 στην Πανεπιστηµιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε την 1682/3.6.2015 Πράξη του Προέδρου της για πέντε (5) µήνες από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3.7.2016.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Για την αποφυγή συνωστισμού εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού, η εξυπηρέτησή του δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top