01-02-16 Πρόσκληση για την στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

01 02 16 enisxisi2

 

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα». Συγκεκριμένα καλείται η Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Τοµέα Παιδείας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως την 18η Μαρτίου 2016. Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 50.400.000 ευρώ.

 

Στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης αναφέρονται τα εξής:

1.Το Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ) αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό πυλώνα αναβάθµισης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η εισαγωγή του θεσµού των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων συνέβαλε στην ποιοτική αναβάθµιση της παιδείας και παράλληλα ανταποκρίθηκε µε επιτυχία σε µια βασική κοινωνική ανάγκη.

Το ΕΑΕΠ αποτελεί επέκταση του προαναφερόµενου θεσµού µέσω της εισαγωγής στο πρόγραµµα σπουδών επιπλέον γνωστικών αντικειµένων. Συγκεκριµένα, το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραµµα διευρύνεται µέχρι τις 14.00 µε αποτέλεσµα την αύξηση του συνόλου των διδακτικών ωρών από 174 σε 210 ώρες την εβδοµάδα για όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού.

Η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται µε εισαγωγή ή αύξηση των ωρών διδασκαλίας µιας σειράς µαθηµάτων (Αγγλικά, Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή). Η εισαγωγή και ο εµπλουτισµός των γνωστικών αντικειµένων προϋποθέτει την απασχόληση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Αγγλικής, Πληροφορικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής, που είτε δεν διατίθενται είτε δεν δύναται να καλυφθούν από τους µόνιµους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στόχος της προτεινόµενης Πράξης είναι η υποστήριξη του θεσµού του ΕΑΕΠ ώστε να επεκταθεί στο σύνολο των ∆ηµοτικών Σχολείων της χώρας.

Η διάρκεια της προβλέπεται να είναι διετής. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, στόχος είναι η συνέχιση της εφαρµογής του θεσµού στις σχολικές µονάδες που ήδη εφαρµόζεται.

Η πρόσκληση 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top