22 02 16 spain

 

Η επανένταξη της Ισπανικής στη δημόσια εκπαίδευση, ως επιλεγόμενη Β΄ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο και ως ξένη γλώσσα στο Λύκειο, θα επανεξεταστεί στο προσεχές μέλλον. Επίσης, όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα εξεταστεί η ένταξη της διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια Δημοτικά Σχολεία), δεδομένου ότι στην παρούσα στιγμή η διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου δεν συμπεριλαμβάνεται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Εντούτοις, τα Ιδιωτικά Σχολεία έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες θα συμπεριλάβουν στα Ωρολόγια Προγράμματά τους. Για την οποιαδήποτε παρέκκλιση από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε τάξης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

;Όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή, στο πλαίσιο της ευρύτερης οργάνωσης της ασκούμενης πολιτικής για τις ξένες γλώσσες, και εφόσον ισχύσουν τα παραπάνω αναφορικά με την ένταξη ή την επανένταξη της Ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

 

Ως προς την απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να κατοχυρώσουν τον κλάδο της Ισπανικής Γλώσσας (ΠΕ40), με την αριθ. 81504/Δ2/19-7-2011 (ΦΕΚ 1811Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε (αριθ. 21410/Δ2/29-2-2012/ΦΕΚ549Β’,ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2 & 178562/Δ1/22-11-2013/ΦΕΚ 3063Β΄, ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ υπουργικές αποφάσεις) και ισχύει, ορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Ειδικότερα, στις παρ. 1 και 3 (όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 2 και ισχύει), της ως άνω απόφασης, ορίζεται: «1.Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά.

 

Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία».  

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους 2006-2007 εφαρμόστηκε πιλοτικά η διδασκαλία της Ισπανικής σε 6 Γυμνάσια όλης της χώρας (ΦΕΚ 1115, τχ. Β΄/16-08-2006). Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής καθορίστηκε με το ίδιο ΦΕΚ «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου». Κατά το σχολικό έτος 2008-2009, η διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας συνεχίστηκε και στις τρεις τάξεις των 6 Γυμνασίων, ενώ επεκτάθηκε και σε άλλα 7 Γυμνάσια με σχετική Υπουργική Απόφαση (η αρ. πρωτ. 95196/Γ2/17-7-2008 Υπουργική Απόφαση).

 

Για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στα παραπάνω σχολεία προσλήφθηκαν με την υπ΄αριθμ. 97372/Δ2/22-09-2006 (ΦΕΚ 1426, τχ. Β΄, 27-09-2006) Υ.Α. καθώς και με την υπ’ αριθμ. 110842/Δ2/29-8-2008 (ΦΕΚ 1743, τχ. Β΄/29-08-2008) Υ.Α., ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που πληρούσαν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ήταν κάτοχοι Πτυχίου Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίου τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίου προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην συνέχεια, με την υπ’ αρ. πρωτ. 105954/Γ2/03-09-2009 ΥΑ (ΦΕΚ 1890, τ. Β΄ /04-09-2009) η Ισπανική γλώσσα εισήχθη στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου, ως B΄ ξένη γλώσσα, παράλληλα με τη Γερμανική, τη Γαλλική και την Ιταλική γλώσσα.

 

Ο κλάδος ΠΕ 40 Ισπανικής συστάθηκε με την υπ’ αρ. 43140α /Δ2/17-08-2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1802 τ. Β΄/31-08-2009), δηλαδή μεταγενέστερα της τελευταίας προκήρυξης του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών (με αρ. 3Π/2008 – ΦΕΚ 516/08-10-2008). Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται κανένας μόνιμος καθηγητής Ισπανικής γλώσσας. Εντούτοις, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 71103/Γ2/24-06-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1575) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, αναφέρεται ως προϋπόθεση για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) η ύπαρξη εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση. Το γεγονός αυτό ανέστειλε τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια), δεδομένου ότι στον κλάδο ΠΕ40 Ισπανικής γλώσσας δεν υφίσταται εκπαιδευτικό προσωπικό με οργανική θέση ανά την επικράτεια.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-15.00. Η είσοδος των Δικηγόρων στο κτήριο επιτρέπεται ελεύθερα με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανέναν χρονικό ή άλλο περιορισμό. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου και στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών θα επιτρέπεται καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-15.00. Για την επίτευξη της αποφυγής συνωστισμού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top