Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Ελλάδας (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10. Την αριθμ. Φ.30.1/9168/18-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

11. Το αριθμ. 17280/23-12-2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο.

12. Το αριθμ.458/29-12-2008 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.), που ορίζει εκπροσώπους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

13. Το αριθμ. Φ.30.1/3230/11-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δυτικής Ελλάδας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρος.

2. Δελέγκος Νικόλαος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, ως Αντιπρόεδρος.

3. Γεωργόπουλος Επαμεινώνδας, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, ως μέλος.

4. Αγραπίδης Αντώνιος, Δάσκαλος του 3ου Δημ. Σχολείου Πατρών – Αχαΐας, ως  αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5. Τσόγκας Χρήστος, Δάσκαλος του 53ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών Αχαΐας, ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

1. Παναγόπουλος Ανδρέας, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας.

2. Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, Σχολική Σύμβουλος της 64ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Αχαΐας.

3. Παπατσίρος Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιτωλ/νίας, ως μέλος.

4. Τσάμης Δημήτριος, Δάσκαλος του 3ου Δημ. Σχολείου Μεσολογγίου -Αιτωλ/νίας, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5. Φραγκούλης Δημήτριος, Δάσκαλος του Δημ. Σχολείου Θεστιέων -Αιτωλ/νίας, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

Τακτικά μέλη

1.Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολλέγιο Αθηνών».

2.Κάζαγλης Δημήτρης, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή.

Αναπληρωματικά μέλη

1.Βλάχου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στην «Ελληνική Αναγέννηση».

2.Φραντζής Δημήτριος, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο Ιδ. Σχολείο «Σωτηρχόπουλος».

 

Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών  αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Τακτικά μέλη

1.Σωτηρχόπουλος Βασίλης

2.Καπέρδας Λάζαρος

Αναπληρωματικά μέλη

1.Μπαλαούρα Αγγελική

2.Σωτηρχοπούλου Αντιγόνη

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μπούσια Ασημίνα, Διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄ Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.

Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Γραμματέα την κ. Βέρρα Μαριλίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑNNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top