Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων (20-05-10)

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ.4646/15-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων.

10. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

11. Το αριθμ. 17353/12-01-2009 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο.

12.Το αριθμ. 32/27-1-2010 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών  Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.), που ορίζει εκπροσώπους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων.

13.Το υπ’.αριθμ. 1850/12-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιονίων Νήσων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:  

1. Γαβαλάς Τηλέμαχος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος.  

2. Λίβερη Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Αντιπρόεδρος.  

3. Αναστασόπουλος Στέφανος, κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομ. Κέρκυρας, ως μέλος.  

4. Παπουτσής Χρήστος του Αποστόλου, εκπαιδευτικός, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.  

5. Τασούλας Λάμπρος, εκπαιδευτικός, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:  

1. Κόκλας Διονύσιος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Ζακύνθου.  

2. Μπάνος Μάρκος, Σχολικός Σύμβουλος της 18ης Περιφέρειας Ειδ. Αγωγής.

3. Σάντας Φώτιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Λευκάδας.  

4. Ίσερης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.  

5. Πουλιάσης Γεώργιος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

Τακτικά μέλη

1.Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, της ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ Σχολής Πατησίων.

2.Ξαξίρης Λουκιανός, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ».

 

Αναπληρωματικά μέλη

1. Κάζαγλης Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, στην «Ιόνιο Σχολή».

2. Μαυρέλης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, στο «Κολλέγιο Αγ. Παρασκευής».

 

Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών  αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

 

Τακτικά μέλη

1. Μουρούζης Νικόλαος, Δημάρχου Σπύρου Ραφ 30Γ, Κέρκυρα.

2.Μαυρωνάς Παναγιώτης, Δημάρχου Σπύρου Ραφ 30Γ, Κέρκυρα.

Αναπληρωματικά μέλη

1.Καπελλίδης Σπύρος, Διονύσου 4, ΣΤΑΥΡΑΚΙ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

2.Καψάλης Χρήστος, Διονύσου 4, ΣΤΑΥΡΑΚΙ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ. Βασιλειάδη Όθωνα, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Ορίζουμε ως Αναπληρωτή Γραμματέα τον κ. Λαβράνο Χαρίλαο-Στυλιανό εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16 που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top