26-11-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ΕΜΠ 

26-11-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ΕΜΠ 

 

   Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 29/10/2020) έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Φ.11/138717/Ζ2/13-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΑΑ146ΜΤΛΗ-Ε2Σ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 21/10/2020), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής1 απασχόλησης, για το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με δυνατότητα ανανέωσης, ως εξής:

  • Έναν (1) διδάσκοντα με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ», για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: (α) Γεωδαισία ΙΙΙ (4ο εξ.), (β) Γεωδαισία V (6ο εξ.), (γ) Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι (4ο εξ.), (δ) Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ (6ο εξ.), καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.
  • Έναν (1) διδάσκοντα με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ», για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής: (α) Οδοποιία Ι (6ο εξ.), (β) Οδοποιία ΙΙΙ – Σχεδιασμός και Λειτουργία Κόμβων (8ο εξ.), (γ) Σιδηροδρομική (8ο εξ.), καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

      Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (πλήρους απασχόλησης).

     Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ,κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 80), εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
  • Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας
  • Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

Σημείωση: Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν και το διδακτικό και τεχνολογικό έργο σε συναφές αντικείμενο.

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, στο τηλέφωνο 210-772 2761.

 

 1 Οι υποψήφιοι που κατέχουν νόμιμα δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο, η πρόσληψή τους θα γίνει με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

 Ο  Πρύτανης 

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top