Δελτία Τύπου

12-08-10 Ανακοίνωση διορισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση διορισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2010-11 διορίζονται 2.700 εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠE08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.08, ΠΕ18.09, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31, ΠΕ18.33, ΠΕ18.36, ΠΕ18.37, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΤΕ01.01, ΤΕ01.04, ΤΕ01.05, ΤΕ01.11, ΤΕ01.33, ΤΕ16, ΔΕ01.01, ΔΕ01.02, ΔΕ01.04, ΔΕ01.08, ΔΕ01.10, ΔΕ 01.11, ΔΕ01.12 και ΔΕ01.13.

Στους παραπάνω διοριστέους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α, β και γ της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), του πίνακα 24μήνου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α’), του Ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’), του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008  καθώς και του πίνακα 30μηνου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), για το σχολικό έτος 2010-2011.

Μικρός αριθμός θέσεων που δεν έχει καλυφθεί, αφορά σε θέσεις των περιπτώσεων ειδικών κατηγοριών και θα καλυφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. (παρ. 12 του άρ. 9 του Ν.3848/2010)

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από   23   μέχρι   25   Αυγούστου   2010.

Για το Δελτίο Τύπου και τους πίνακες των διοριζόμενων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ.

12-08-10 Τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

 Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ʼννας Διαμαντοπούλου, τοποθετούνται οι επιλεγέντες νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης


 Ολοκληρώθηκε η νέα διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου 3848/2010.


Ο νέος νόμος για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα  στο θέμα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης:

  • η αναβάθμιση του κύρους των Συμβουλίων επιλογής των Δ/ντών με την επιλογή των Προέδρων από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
  • οι διαδικασίες ανοιχτής γνωστοποίησης της μοριοδότησης των υποψηφίων με τη διεύρυνση της  δυνατότητας ενστάσεων,
  • η δημιουργία τράπεζας θεμάτων,
  • η αναβαθμισμένη διαδικασία συνέντευξης με την ταυτόχρονη  μαγνητοφώνηση,
  • η δυνατότητα δήλωσης δυο Περιφερειακών Δ/νσεων,

είναι μερικά από τα στοιχεία που συντείνουν σε μια σοβαρή προσπάθεια αξιοκρατικής επιλογής με αντικειμενικά κριτήρια.

Για το Δελτίο Τύπου και τα ονόματα των νέων διευθυντών πατήστε εδώ.

12-08-10 Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και τη Γεωγραφία, στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

Δελτίο Τύπου

«Λιγότερη ύλη – περισσότερο υλικό»

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και τη Γεωγραφία, στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου - και μετά από   εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε αναδιάρθρωση και  εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Γεωγραφίας, στις τάξεις Ε΄ και Στ’ Δημοτικού.

Η ελάφρυνση της ύλης αφορά διδακτικά κεφάλαια, τα οποία  κρίνονται δυσνόητα ή επουσιώδη και σε ορισμένες περιπτώσεις επαναλαμβάνονται σε διάφορες τάξεις. Στόχος είναι ο συγχρονισμός της ύλης συναφών μαθημάτων.

 Για το Δελτίο Τύπου και τους πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία πατήστε εδώ.

12-08-10 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

ypdvmth_thumb_other250_0ΘΕΜΑ : «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 τ. Α΄)
2. Την αρ. 81651/Ζ2/19-8-2005 (ΦΕΚ 1158, τ. Β΄) Κ. Υ. Α.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173 τ. Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 των αρ. 36296/Ζ2/2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 520 τ. Β΄) και Α.Σ.377/65936/Ζ2/2007 (ΦΕΚ 1074, τ. Β΄) ομοίων.
4. Την αριθμ. Α.Σ.547/46064/Ζ2/ 27-4-2010 Aνακοίνωση - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.), Ηρακλείου Κρήτης
5. Την αριθμ. 14/6-7-2010 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Αποσπούμε στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου Κρήτης, κατόπιν αιτήσεώς τους, για το σχολικό έτος 2010-2011 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

1. Κλάδος Π.Ε.60 Νηπιαγωγών
1. Στεφανίδου Φωτεινή με διάθεση στο ΠΥΣΠΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
2. Θωμαϊδου Δήμητρα με διάθεση στο ΠΥΣΠΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

2. Κλάδος Π.Ε.70 Δασκάλων
1. Πατάπη Αγγελική με οργανική θέση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας.
2. Γεννάδιος Γεώργιος με διάθεση στο ΠΥΣΠΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
3. Ακριτίδης Ευάγγελος με οργανική θέση στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Λουτρακίου.
4. Ψυχογιού Θεοδώρα, με διάθεση στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου.
5. Μανιαδάκη Ειρήνη με οργανική θέση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας.

3. Κλάδος Π.Ε. Φυσικής Αγωγής
Κρεβετζάκη Ευαγγελία με οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

4. Κλάδος Π.Ε. Αγγλικών
Κρουσταλίδου Χρυσάνθη με οργανική θέση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης

Ανακαλούμε τις αιτήσεις απόσπασης στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου Κρήτης των παρακάτω εκπαιδευτικών για τους λόγους που επικαλούνται στις αιτήσεις τους.

Κλάδος Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών
1. Μπουρδουμπάκη Ιουλία με οργανική θέση στο 70ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
2. Σιδερά Σιδέρη Ιουλία με οργανική θέση στο 3ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης.
3. Πρινάρη Σταυρούλα με οργανική θέση στο 37ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.

Κλάδος Π.Ε. 70 Δασκάλων
Κωνσταντίνου Κανέλλα με διάθεση στο ΠΥΣΠΕ του3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α' Αθήνας

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-08-10 Στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών

ypdvmth_thumb_other250_0Δελτίο Τύπου 11/08/2010

Στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών ανέρχονται φέτος συνολικά σε 11.466. Συγκεκριμένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανέρχονται σε 3.930 και στη Δευτεροβάθμια σε 7.536.

Πέρυσι ο συνολικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών ήταν 4.355     (στην Πρωτοβάθμια 1.745 και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2.610 ).

Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top