Δελτία Τύπου

31-01-11 Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Δελτίο Τύπου 

Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση Υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Μέχρι πέρυσι οι Αιτήσεις- Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλονταν από 1 έως 20 Φεβρουαρίου ενώ των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) κατά το μήνα Μάρτιο μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο.

Φέτος η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων- Δηλώσεων Υποψηφιότητας θα είναι ενιαία και η προθεσμία ορίζεται  από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β).

Σε κοινή προθεσμία θα υποβληθούν και τα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία 10-25 Φεβρουαρίου είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης κατά περίπτωση είναι :

Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Β) οι απόφοιτοι που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

Γ) οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και στα ΤΕΦΑΑ.

Δ) οι μαθητές της τελευταίας τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄)-

Ε) οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου  ΕΠΑΛ που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

ΣΤ) Από φέτος Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και όσοι από τους:

- μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄ ,

- αποφοίτους – κατόχους  απολυτηρίου ΕΠΑΛ ,

- κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων

επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄).

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος τις προσεχείς ημέρες, μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του, είτε από το διαδίκτυο, όπου θα αναρτηθούν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr/exams, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του. Ειδικότερα :

Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) υποβάλλουν την  Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό πανελλαδικά.

Β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Γ) οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση,  χωρίς δικαιολογητικά στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Δ) οι μαθητές  της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.

Ε) οι απόφοιτοι– κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΣΤ) Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄), ισχύουν τα εξής:

-οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την  Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

- οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους.

- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που από φέτος συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται  ότι οι ως άνω  υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

31-01-11 Πορεία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων Αρχιμήδης ΙΙΙ, Θαλής, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενημερώνει για τη μέχρι σήμερα πορεία της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων Αρχιμήδης ΙΙΙ, Θαλής, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων.
Για την αναλυτική ενημέρωση πατήστε  εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

31-01-11 Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Δελτίο Τύπου

Στις 29 Νοεμβρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο σχετικό με την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2011, κατατέθηκαν  απόψεις και προτάσεις (359 σχόλια).

Τα σχόλια που κατατέθηκαν βασίστηκαν σε τέσσερα κείμενα, ένα αρχικό εισαγωγικό κείμενο και τρία ακόλουθα που ανέλυαν τους τρεις βασικούς άξονες της προτεινόμενης πρότασης. Ειδικότερα, οι θεματικές των τεσσάρων κειμένων ήταν ως εξής:

 1. Η πρόκληση των αλλαγών στην εκπαίδευση.
 2. Νέα ταυτότητα με νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Νέα σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτεία και την κοινωνία, με λογοδοσία και ευθύνη.
 3. Πτυχία με αντίκρισμα: νέα οργάνωση της μάθησης και των προγραμμάτων σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενισχύουν τη διεπιστημονικότητα.
 4. Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των ιδρυμάτων, σε άμεση σύνδεση με το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας: ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ: Η πρόκληση των αλλαγών στην εκπαίδευση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 156 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριμένο κείμενο

Το παραπάνω κείμενο σχετικά με την πρόκληση των αλλαγών στην εκπαίδευση, αποτέλεσε μια εισαγωγή στις προτάσεις του Υπουργείου για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτό δικαιολογεί το εύρος και την ποικιλία των εμφανιζόμενων σχολίων.

Αρκετοί σχολιαστές εστίασαν σε ζητήματα που αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ: επεσήμαναν την ανάγκη αξιολόγησης των καθηγητών, προκειμένου  να προωθηθεί η αριστεία και αξιοκρατία στα πανεπιστήμια. Το ασυμβίβαστο των μελών ΔΕΠ με θέσεις εξωπανεπιστημιακές, η ανάγκη τακτικής αξιολόγησης, οι εξουσίες των πρυτάνεων, η μετακίνηση των αδιάφορων καθηγητών, είναι ενδεικτικά σχόλια του προβληματισμού, που αναπτύχθηκε σχετικά με τα ζητήματα της απόδοσης-αξιολόγησης των μελών ΔΕΠ.

Μια άλλη παράμετρος που τέθηκε αφορούσε την κομματοκρατία στα ΑΕΙ και την ανάγκη απαλλαγής από αυτήν. Αρκετοί επεσήμαναν το σφιχτό εναγκαλισμό των κομμάτων και παρατάξεων με το πανεπιστήμιο και τις αρνητικές συνέπειες, όπως αναξιοκρατία και φαυλοκρατία, που συνεπάγονται τη λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Η οικονομική αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σημειώθηκε από ορισμένους συμμετέχοντες ως απαραίτητη προϋπόθεση της ανασύνταξης των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προτάσεις που κατατέθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση περιλαμβάνουν τη σύνδεση των Ιδρυμάτων με την παραγωγή και την αγορά, την καταβολή χαμηλών διδάκτρων από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές όπως και την αύξηση της χρηματοδότησης από το κράτος.

Παρατηρήσεις σε επιμέρους σημεία του κειμένου έστειλαν πολλοί άλλοι σχολιαστές. Για παράδειγμα, συμμετέχοντες στη διαβούλευση έθιξαν την ανάγκη κατάργησης ή συγχώνευσης τμημάτων, την ανανέωση των συγγραμμάτων, τη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ, τις υποτροφίες, την Ειδική Αγωγή κ.λπ.

Σημαντικός τέλος αριθμός προτάσεων κατατέθηκε από διάφορους συλλόγους εργαζομένων πανεπιστημιακών ή διοικητικών. Ειδικότερα τις θέσεις τους απέστειλαν οι παρακάτω σύλλογοι:

 

 • Γ.Σ του Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
 • Γ.Σ. του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 • Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης Πάτρας (ΚΙΠΑΝ)
 • Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Π. Κ.
 • Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π Κλάδου Ι
 • Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕΕΔΙΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ"
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΠΘ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – ΕΣΑμεΑ
 • Σύλλογοι Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

 

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ: Νέα ταυτότητα με νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Νέα σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτεία και την κοινωνία, με λογοδοσία και ευθύνη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 94 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριμένο κείμενο

Αρκετά σχόλια αφορούσαν στον περιορισμό των βαθμίδων σε τρεις και στην εξέλιξη των υπαρχόντων λεκτόρων.  Ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι λέκτορες πρέπει να μονιμοποιηθούν και να ενταχθούν στις άλλες βαθμίδες των ΑΕΙ με ταυτόχρονη δυνατότητα εξέλιξης τους, ενώ άλλοι ζήτησαν να υπάρξουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη υπηρετούντες που από χρόνια προγραμματίζουν το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο με βάση τους ισχύοντες νόμους.

Πολλοί διατύπωσαν απόψεις σχετικά με τις αιτίες που εμποδίζουν την αναβάθμιση και σωστή λειτουργία των ΑΕΙ. Η κομματοκρατία, η περιττή γραφειοκρατία, τα φαινόμενα νεποτισμού, οι φωτογραφικές προκηρύξεις θέσεων  είναι μερικά από τα προβλήματα που επισημάνθηκαν από τους συμμετέχοντες. Ως πιθανές λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων προτάθηκαν ποικίλες και διαφορετικές ιδέες: αξιοκρατικές προκηρύξεις γνωστικών αντικειμένων, διορισμοί μελών ΔΕΠ μέσω δικαστικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου,  άρση της μονιμότητας των καθηγητών, αξιολόγηση ερευνητικού και διδακτικού έργου πανεπιστημιακών κ.λπ.

Μια άλλη σημαντική πλευρά της λειτουργίας των ΑΕΙ είναι η χρηματοδότηση τους. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων αρκετές και διαφορετικές. Για παράδειγμα κάποιοι πρότειναν τη θέσπιση διδάκτρων, τη διενέργεια των μαθημάτων στα Αγγλικά για ξένους φοιτητές, ενώ μια άλλη πρόταση αφορούσε στη μείωση της γραφειοκρατίας και την πάταξη της διαφθοράς, οι οποίες – σύμφωνα με τη συλλογιστική αυτή- αποτελούν την αιτία της χαμηλής αποδοτικότητας της κρατικής χρηματοδότησης.

Όσον αφορά στη διοικητική λειτουργία των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –όπου προβλέπονται σημαντικές καινοτομίες στο υπό διαβούλευση κείμενο- υπήρξαν επίσης αρκετές παρατηρήσεις. Αρκετοί επίσης τόνισαν την ανάγκη να αποτελούνται τα συμβούλια από εξωτερικά μέλη προκειμένου να υπάρχει αντικειμενικότητα στον έλεγχο της λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Χαρακτηριστικός είναι ο ισχυρισμός ενός σχολιαστή ότι η παρούσα δομή επιτρέπει στα μέλη ΔΕΠ να εμπλέκονται σε αμιγώς διοικητικές εργασίες με αρνητικές συνέπειες.

Από κάποιους σχολιαστές όπως και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Π.Ο.Σ.Ε.Ι.Ν) διατυπώθηκε η ανάγκη αναγνώρισης και αναβάθμισης του ρόλου του Ε.Ι.Ν με σαφή αναφορά στο ρόλο και τη λειτουργία του ιδρύματος.

Τις θέσεις των ομοσπονδιών και των συλλόγων τους κατέθεσαν στο βήμα της διαβούλευσης ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Ι.Δ.Α.Χ. στα ΑΕΙ (ΠΑ.Σ.Δ.Ι.Δ.Α.Χ.-Α.Ε.Ι.) σχετικά με τη δομή των ΑΕΙ και ειδικότερα το ρόλο των διδακτόρων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών-Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την ένταξη των τμημάτων σε ΑΕΙ και τα επαγγελματικά δικαιώματα τους και η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Δ.Π.Τ.Ε) αναφορικά με ζητήματα λειτουργίας και διοίκησης των ΑΕΙ.

Τέλος, υπήρξαν απόψεις για μεμονωμένα ζητήματα όπως η χρήση κουπονιών από τους φοιτητές, οι συγχωνεύσεις ΤΕΙ δασοπονίας με το τμήμα δασοπονίας του ΑΠΘ και κατάργηση τμημάτων ΤΕΙ με μικρή συνεισφορά.

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ: Πτυχία με αντίκρισμα: νέα οργάνωση της μάθησης και των προγραμμάτων σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενισχύουν τη διεπιστημονικότητα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 83 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριμένο κείμενο

Οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με το παραπάνω θέμα επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πλευρές. Ορισμένοι τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης μεταβατικών διατάξεων για τους αιώνιους φοιτητές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όσοι για αντικειμενικούς λόγους δεν μπόρεσαν να πάρουν το πτυχίο τους, θα τους δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Υπήρξε μια πρόταση δυνατότητας εγγραφής των αιώνιων φοιτητών σε ΙΕΚ παρόμοιου γνωστικού αντικειμένου, ενώ από κάποιους άλλους εκφράστηκε η αντίθετη άποψη περί διαγραφής από τις σχολές όσων δεν τελειώνουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Αρκετοί αναφέρθηκαν στην εισαγωγή σε σχολή και στη μετέπειτα επιλογή του τμήματος που θα κάνει ο φοιτητής σημειώνοντας μια σειρά προβληματισμών, όπως η ανησυχία για μη αξιοκρατικές επιλογές όσων φοιτητών πληρούν τα κριτήρια για φοίτηση σε ένα τμήμα από τους καθηγητές, η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την μαζική επιλογή φοιτητών μιας σχολής των πιο «δημοφιλών» τμημάτων, η γειτνίαση υπό τη σκέπη της ίδιας σχολής τμημάτων με διαφορετικά μαθήματα προετοιμασίας κατά το πρώτο έτος, για να αναφέρουμε ορισμένες από τις κατατεθείσες απόψεις.

Κάποιοι άλλοι σημείωσαν τη σημερινή ανεπάρκεια υποδομών και διευκόλυνσης των τμημάτων προς τα άτομα με προβλήματα υγείας και ζήτησαν να ληφθεί μέριμνα για αυτό στο νέο νόμο.

Αρκετοί ακόμη ανέφεραν το πρόβλημα που δημιουργείται από την ελλιπή αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους κυρίως ΤΕΙ. Θεωρούν ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μια ουσιαστική υποβάθμιση των αποφοίτων ΤΕΙ και για αυτό ορισμένοι ζητούν την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων που να τους καλύπτουν. Υπήρξαν επίσης και κάποιοι με ακριβώς αντίθετη θέση. Παράλληλα, κατεγράφησαν και οι απόψεις κάποιων που θεωρούν ότι τα επαγγελματικά επιμελητήρια δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση της επέκτασης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ. Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο ενέταξαν και ορισμένοι σχολιαστές την άποψη τους σχετικά με την ανάγκη αναβάθμισης τεχνικών ειδικοτήτων που χορηγούνται από τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ όπως και ειδικότητες στον τομέα τουριστικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων.

Τέλος, κατατέθηκε και πλήθος μεμονωμένων προτάσεων σχετικά με τρόπους αναβάθμισης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την μεταφορά πιστωτικών εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και πιο ειδικά ζητήματα όπως λειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων ή προσωπικές εμπειρίες.

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ: Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των Ιδρυμάτων, σε άμεση σύνδεση με το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας: Ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 26 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριμένο κείμενο

Η ανάγκη αξιολόγησης των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων αποτέλεσε θέμα αρκετών σχολίων.  Οι τακτικές διεθνείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, η συμμετοχή σε συνέδρια, οι αξιολογήσεις από φοιτητές όπως και η διαθεματικότητα στο παραγόμενο επιστημονικό τους έργο, ήταν μερικές από τις προτάσεις που κατατέθηκαν για την αξιολόγηση των καθηγητών.

ʼλλοι σχολιαστές αναφέρθηκαν στην δυναμική της εξωστρέφειας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό μετά από κατάλληλη αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, από την προβολή στο εξωτερικό και από την υιοθέτηση των Αγγλικών ως γλώσσας μεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα η υποβολή διδάκτρων –από αλλοδαπούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές- προτάθηκε από κάποιους ως μέσο βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των Ιδρυμάτων, αποτέλεσμα της αναβαθμισμένης παρεχόμενης παιδείας. Παράλληλα εκφράστηκε για μια ακόμη φορά η άποψη σχετικά με τη δυσκολία υλοποίησης όλων των προγραμματικών μέτρων βελτίωσης και εξωστρέφειας των Ιδρυμάτων, όταν οι σχολές παραμένουν κλειστές λόγω καταλήψεων, η μειωμένη χρηματοδότηση δεν επιτρέπει ούτε την παρακολούθηση σεμιναρίων στο εξωτερικό κ.λπ.

Τέλος, όπως και στα άλλα κείμενα, υπήρξαν και μεμονωμένες απόψεις για διάφορα θέματα, όπως η εξέλιξη των επίκουρων, η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ο θεσμός των καθηγητών εφαρμογών των ΤΕΙ.

 

Περισσότερα για την έκθεση Διαβούλευσης στην διεύθυνση:

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=400

 

 

 Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

31-01-11 Ανανέωση Πινάκων Συμπληρωματικού Διορισμού Ειδικών Κατηγοριών ΠΕ70 και ΠΕ60

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανανεώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του http://www.minedu.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr οι πίνακες των ειδικών κατηγοριών για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων των περ. β΄ και γ’ της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

Σε εφαρμογή του ΚΕΦ. Γ΄, περ. Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της αριθμ. Φ.361.1/6/2701/Δ1/11-01-2011 (ΑΔΑ: 4Α9Ι9-6Ο) σχετικής εγκυκλίου δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στους εν λόγω πίνακες και υπέβαλαν αίτηση με την τρέχουσα διαδικασία συμπληρωματικών διορισμών ειδικών κατηγοριών να υποβάλουν ένσταση από 01-02-2011 μέχρι 03-02-2011 στις Διευθύνσεις, τα Γραφεία Α/θμιας Εκπαίδευσης ή την Κεντρική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας και την τελική κατάρτιση και κύρωση των πινάκων, ουδεμία μεταβολή επί των στοιχείων και τροποποίηση της σειράς κατάταξης δεν επιτρέπεται.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

31-01-11 Επιστολή της Υφυπουργού Παιδείας στους Δημάρχους

Δελτίο Τύπου

Επιστολή της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, προς τους Δημάρχους

Επιστολή προς τους Δημάρχους απέστειλε η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις συνενώσεις και ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων.

Στην επιστολή η Υφυπουργός αποσαφηνίζει ότι τα κριτήρια των συνενώσεων- ιδρύσεων σχολικών μονάδων είναι παιδαγωγικά, όπως η εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των καινοτόμων δράσεων του Νέου Σχολείου, και τονίζει ότι στόχος είναι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το συμφέρον του μαθητή.

Παράλληλα, αναφέρεται στα επιμέρους κριτήρια, την απόσταση, το οδικό δίκτυο και τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής, τονίζοντας ότι η διαδικασία συνενώσεων ιδρύσεων είναι ιδιαίτερη για κάθε περίπτωση χωριστά.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται, επίσης, ότι από τις συνενώσεις σχολείων εξαιρούνται απομακρυσμένες, δύσβατες και ακριτικές περιοχές.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την επιστολή προς τους Δημάρχους πατήστε εδώ.
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top