Δελτία Τύπου

13-10-10 Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας – 11-12/10/2010

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11&12/10/2010 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, στο οποίο συμμετείχε ο Υφυπουργός Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος. Μετά το πέρας των εργασιών, ο Υφυπουργός Παιδείας εξέδωσε το κάτωθι δελτίο Τύπου, το οποίο αφορά στις εργασίες του Συμβουλίου και στην παρέμβασή του:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο Υφυπουργός Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος, στην παρέμβασή του, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει τις πρακτικές που προωθεί η Ε. Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας για την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνοποίησή τους, ώστε οι ερευνητές να μην απασχολούνται με γραφειοκρατικές φόρμες, αλλά με πραγματική έρευνα. Στην Ελλάδα, ήδη οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε απλές φόρμες, και θα αξιολογούνται από διεθνείς κριτές.

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος συνεργασίας για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Πανάρετος (όπως και πολλοί άλλοι Υπουργοί) σημείωσε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία άλλης μιας γραφειοκρατικής δομής σε επίπεδο Ε.Ε. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα βοηθήσει να αναπτυχθούν κοινές πρακτικές σε επί μέρους δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα, όπως πχ η δημιουργία ευρωπαϊκών καταλόγων αξιολογητών ερευνητικών προγραμμάτων, σύγκλιση των πρακτικών υποβολής ερευνητικών προτάσεων και αξιολόγησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Αριστεία θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της χρηματοδότησης, να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια και ευρεία δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας.

Τέλος, ο κ. Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη για οριζόντιο συντονισμό των τομεακών πολιτικών που σχετίζονται με την καινοτομία, μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

 Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

 

12-10-10 Προσλήψεις Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται 431 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Πράξεων «Ενίσχυση Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»  στους ʼξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 13  Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

12-10-10 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - Ημερίδα Ενημέρωσης των Εκπροσώπων ΑΕΙ

Δελτίου Τύπου

Την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, διεξήχθη στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) υπό την αιγίδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, η οποία έχει ορισθεί ως το ελληνικό Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF National Coordination Point).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Πανεπιστημίων, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), η διοίκηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ι. Πανάρετος, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της γνώσης που παρέχεται στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών και την υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να εξασφαλίσει στους πολίτες ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στη γνώση και διαφάνεια των προσόντων τους.

Οι ομιλητές, εμπειρογνώμονες από το Cedefop, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από το Υπουργεία Παιδείας της Ολλανδίας, αναφέρθηκαν αφενός στις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση των επιπέδων 6-7-8 του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» (European Qualifications Framework/EQF) και αφετέρου στους συσχετισμούς του EQF με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τις παρουσιάσεις έκλεισε με την ομιλία του ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Καθηγητής κ. Β. Παπάζογλου, ο οποίος έδωσε έμφαση τόσο στη διαδικασία εκπόνησης των γενικών και ειδικών – ανά επιστημονικό κλάδο - περιγραφικών δεικτών για τα επίπεδα 6-7-8 όσο και στα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από τη δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ακολούθησε μεταξύ των παρισταμένων συζήτηση, η οποία εστίασε κυρίως στον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο συσχετισμό των ειδικών περιγραφικών δεικτών με το περιεχόμενο των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε επιστημονικού κλάδου, καθώς και στις διαδικασίες αντιστοίχισης των επιμέρους κλάδων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα επίπεδα 6 έως 8.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (http://www.gsae.edu.gr/index.php/press/419--7-2010-).

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί (http://www.gsae.edu.gr/nqf/index.html)  υπάρχουν πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Για το Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.

11-10-10 Ημερίδα Ο.ΕΠ.ΕΚ

Δελτίο Τύπου

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) διοργάνωσε στις 9/10/2010 στην Αθήνα, ημερίδα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία, στο πλαίσιο της πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία».

Θέμα της ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των επιμορφωτών στις ειδικότητες:

ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ 19 – 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στην ημερίδα συμμετείχαν όλοι οι επιλεγέντες επιμορφωτές των παραπάνω ειδικοτήτων.

Λειτούργησαν εργαστήρια και δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας που εργάσθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της βιωματικής, της συνεργατικής και  κάποιες φορές της διαθεματικής προσέγγισης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία διδασκαλίας στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διαρκεί 20 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις στα ΠΕΚ όλης της χώρας. Η Α’ φάση διαρκεί 14 ώρες. Μέρος από αυτές τις επιμορφώσεις θα αρχίσει το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010.

Η Β΄ φάση περιλαμβάνει 6 ώρες. Στη φάση αυτή,  που θα διεξαχθεί στις αρχές του επόμενου έτους, θα γίνει συνάντηση ανατροφοδότησης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από ειδικά διαμορφωμένο δικτυακό χώρο του O.EΠ.EK., ο οποίος περιλαμβάνει επιμορφωτικό υλικό (το οποίο θα επικαιροποιείται) και έχει δυνατότητες αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter) και τμήμα υποστήριξης επιμορφωτών και επιμορφωνόμενων (help desk).

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

11-10-10 Ξεκινάει η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Δελτίο Τύπου

Ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Κοντογιάννης, υπέγραψε τις εγκυκλίους που αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής - Δραματικής Τέχνης, Εικαστικών, Μουσικής καθώς και της Αγγλικής Γλώσσας (α’ και β’ τάξη δημοτικού) που απασχολούνται στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Οι επιμορφωτικές διημερίδες εντάσσονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» και «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» αντίστοιχα.Συγκεκριμένα οι διημερίδες θα πραγματοποιηθούν τις κάτωθι ημέρες:


Κλάδος Εκπαιδευτικών

Ημερομηνία Διεξαγωγής Επιμορφωτικών Διημερίδων

1

Πληροφορικής

1) 18-19 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Αττικής, 1ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Αθήνας,  3ο ΠΕΚ Αθήνας, ΠΕΚ Πειραιά.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕΚ Τρίπολης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέρος Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά):  ΠΕΚ Πάτρας

 

2) 21-22 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕΚ Λαμίας,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1ο & 2ο ΠΕΚ    Θεσσαλονίκης

 

3) 25-26 Οκτωβρίου 2010

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες (Θεσσαλίας: ΠΕΚ Λάρισας,  Δυτικής Μακεδονίας :ΠΕΚ Κοζάνης,  Ηπείρου: ΠΕΚ Ιωαννίνων,  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης : ΠΕΚ Καβάλας – ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης,  Β. Αιγαίου: ΠΕΚ Μυτιλήνης,  Ν. Αιγαίου : ΠΕΚ Πειραιά Ρόδος, Κρήτης: ΠΕΚ Ηρακλείου)

2

Θεατρικής Αγωγής-Δραματικής Τέχνης, Εικαστικών και  Μουσικής

1) 16-17 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Αττικής: 1ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Αθήνας, 3ο ΠΕΚ Αθήνας, ΠΕΚ Πειραιά.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕΚ Τρίπολης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μέρος Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά): ΠΕΚ Πάτρας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕΚ Λαμίας

 

2) 23-24 Οκτωβρίου 2010

Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΠΕΚ Λάρισας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: ΠΕΚ Κοζάνης

Περιφέρεια Ηπείρου και μέρος Ιονίων Νήσων (Λευκάδα, Παξοί, Κέρκυρα): ΠΕΚ Ιωαννίνων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1ο και 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΕΚ Καβάλας  και  ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΠΕΚ Μυτιλήνης

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΠΕΚ Πειραιά,  ΠΕΚ  Ρόδου

Περιφέρεια Κρήτης: ΠΕΚ Ηρακλείου

3

Αγγλικής Γλώσσας

1) 20-21 Οκτωβρίου 2010 : Περιφέρεια Αττικής

2) 1-2 Νοεμβρίου 2010: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σχετικές εγκυκλίους. Ειδικότερα:

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) 

Τα Αγγλικά στις Πρώτες Τάξεις του Σχολείου - Διημερίδα του ΕΚΠΑ & του Υπουργείου Παιδείας στη Θεσσαλονίκη 

Τα Αγγλικά στις Πρώτες Τάξεις του Σχολείου - Διημερίδα του ΕΚΠΑ & του Υπουργείου Παιδείας στην Αθήνα 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top