11-04-11 Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων, Πειραματικών Σχολείων «Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», και λοιπές διατάξεις»

Δελτίο Τύπου

Σχέδιο Νόμου με τίτλο : Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων,  Πειραματικών Σχολείων   «Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», και λοιπές διατάξεις»

Κατατέθηκε στην Βουλή από την Υπουργό παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  Αννα Διαμαντοπούλου, το  σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο Πρότυπων- Πειραματικών Σχολείων.

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό της αιτιολογικής έκθεσης:

«Με το νομοσχέδιο αυτό τίθενται τα θεμέλια για τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. προωθείται η υποστήριξη  της ψηφιακής και τεχνολογικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, και του εκσυγχρονισμού της παραγωγής και διανομής του έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προς μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία των πρότυπων πειραματικών σχολείων ώστε να δίνεται η δυνατότητα  εφαρμογής καινοτόμων πειραματικών μεθόδων αλλά και στήριξης της δημιουργικότητας και της αριστείας.

Τέλος αντιμετωπίζονται μια σειρά από επιμέρους θέματα.»

Συγκεκριμένα:

  1. Για τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

1.1 Ιδρύεται «Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής Πολιτικής», που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, Σε αυτόν μεταβιβάζονται οι κύριες αρμοδιότητες τεσσάρων φορέων που λειτουργούσαν ως τώρα με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και πλέον καταργούνται, (α)  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), (β) του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), (γ) του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) και (δ) του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΕ). Δημιουργείται ένα επιτελικό όργανο με πρώτη και βασική αποστολή την συμβολή στον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα λειτουργεί ως ο κατεξοχήν επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας.  Θα διαθέτει υψηλού επιστημονικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, που θα εξασφαλίζει την συνέχεια αλλά και την τακτή ανανέωση του, ορθολογική δομή και λειτουργική ευελιξία.

Είναι το διάδοχο σχήμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ιδρύθηκε πριν πέντε δεκαετίες, το 1964, για να συμβάλλει στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της πρώτης μεταπολεμικής και προοδευτικής μεταρρύθμισης, καταργήθηκε το 1967, επανιδρύθηκε το 1985 με κοινό στόχο αλλά νέο πλαίσιο. Όπως και του Κ.Ε.Ε και του Ι.Π.Ο.Δ.Ε  που ιδρύθηκαν το 1996 και του Ο.Ε.Ε. που ιδρύθηκε το 2002 για την εξυπηρέτηση συμπληρωματικών στόχων.

Το «Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής Πολιτικής», θα έχει 7μελές διοικητικό συμβούλιο και στην πλήρη ανάπτυξη του θα λειτουργεί με 50 μέλη επιστημονικού προσωπικού και 30 διοικητικού προσωπικού. Θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Στους καταργούμενους φορείς προεβλέποντο συνολικά 285 θέσεις επιστημονικού προσωπικού (που ουδέποτε καλύφθηκαν πλήρως) και πάνω από 80 μέλη διοικητικού προσωπικού. Τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια ήταν 4 και τα καταβαλλόμενα ενοίκια περίπου 4.000.000 ευρώ το χρόνο

1.2   Λειτουργεί το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Ι.Τ.Υ.Ε.“Διόφαντος”», που προκύπτει από το μετονομαζόμενο και εξελισσόμενο “Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών” (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και την ένταξη σε αυτό όλης της δραστηριότητας του Οργανισμού Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), ο οποίος καταργείται.

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Πάτρα, και παράρτημα στην Αθήνα και εξελίσσεται στον κεντρικό τεχνολογικό πυλώνα υποστήριξης τόσο των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Στους σκοπούς του Νέου Ινστιτούτου περιλαμβάνονται πλέον:

(α) ιδίως η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις Τ.Π.Ε., η ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, η εν γένει η παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε θέματα Τ.Π.Ε.,

(β) η ενιαία διαχείριση, ανάπτυξη και επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συνόλου των κεντρικών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ψηφιακών εφαρμογών μάθησης που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά, (ως αυτόνομες και ασύνδετες μεταξύ τους λειτουργίες). Περιλαμβάνεται σtα παραπάνω και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). – το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο σε πλήθος χρηστών στη χώρα.

Η ενοποίηση σε ένα φορέα  - εν όψη και του Νέου και ψηφιακού Σχολείου – κυρίως αξιοποιεί πλήρως το τεράστιο υπάρχον απόθεμα, εξοικονομεί ανθρώπινους πόρους, αποτρέπει την κατασπατάληση πόρων σε ταυτόσημα έργα και διασφαλίζει τη διανομή, τη διαχείριση και το δημόσιο χαρακτήρα του ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθέματος και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο απόθεμα αυτό.

(γ) O σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός της παραγωγής και διανομής των σχολικών βιβλίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή,  το οποίο υποκαθιστά πλήρως τον καταργούμενο Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Έτσι  τίθενται οι βάσεις για τη μετάβαση στην παραγωγή του βιβλίου του μέλλοντός μας, σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή. Με τις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού και της περιουσίας του Ο.Ε.Δ.Β. ενώ διασφαλίζεται πλήρως η συνέχιση της τρέχουσας παραγωγικής εκδοτικής διαδικασίας.

2. Για την εφαρμογής καινοτόμων πειραματικών μεθόδων αλλά και στήριξη της δημιουργικότητας και της αριστείας.

Αναπροσδιορίζεται το μοντέλο πρότυπων/πειραματικών σχολείων, με τη δημιουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.) . Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία μετεξελίχθηκαν με το ν. 1566/1985 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) συνέβαλλαν επί πολλά χρόνια στην ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικών εκπαιδευτικών καινοτομιών και λειτούργησαν ως κέντρα πρακτικής άσκησης εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια κάποια συνδέονται με τα πανεπιστήμια για την πρακτική άσκηση των φοιτητές, κάποια συνεχίζουν μια παράδοση στην καινοτομία και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία απλώς διατηρούν το όνομα.

Τα Π.Π.Σ. ορίζονται τα σχολεία που (α) έχουν εξασφαλίσει την σύνδεση τους με Α.Ε.Ι.  και (β) πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης της Διοικούσας Επιτροπής πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις  υλικοτεχνικές υποδομές, την συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις, σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, κλπ)

Ως στόχο έχουν (α) την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη σε συνεργασία με τα ΑΕΙ, στην διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση κλπ σε επίπεδο σχολικής μονάδας (β) την εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των φοιτητών εκπαιδευτικών τμημάτων και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και (γ) η πειραματική εφαρμογή ιδίως : προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων δράσεων, μοντέλων διοίκησης, προγραμμάτων αξιολόγησης κλπ)

δ) Ενθάρρυνση της καινοτομίας της δημιουργικότητας , της αριστείας

Τον Σεπτέμβριο του 2011 μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι τα πρώτα 15 Π.Π.Σ.  και το 2012 μέχρι συνολικά 30 σχολεία. Π.Π.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο παύουν να πληρούν τις απαιτήσεις, παύουν να λειτουργούν ως Π.Π.Σ.

Στο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται και μία σειρά επιμέρους θεμάτων που άπτονται:

  1. της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου, με την Ε.Ε. για την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Αναφέρεται σε άυλα αγαθά που κατά το δίκαιο της Ε.Ε. περιλαμβάνει  τόσο την πνευματική (συγγραφικά δικαιώματα, copyright κλπ) όσο και την βιομηχανική (εφευρέσεις, σήματα κλπ) ιδιοκτησία,
  2. της διά βίου μάθησης
  3. του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
  4. της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αναφέρονται κυρίως σε ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη υπαρκτών αναγκών.
  5. της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
  6. γενικότερα των δράσεων του Υπουργείου παιδείας , με σημαντικότερη αυτή που επανακαθορίζει τον τρόπο μετεγγραφής φοιτητών. (Λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στο www.minedu.gov.gr (άρθρο 59).

Σε όλες τις αλλαγές υπάρχει πρόνοια για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό που ήδη υπηρετεί και την ολοκλήρωση εν ισχύει συμβάσεων.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top