15-07-16 Πόροι άνω των 3 δισ. ευρώ για την Παιδεία, την Έρευνα και τη Δια Βίου Μάθηση για την πενταετία 2016-2020

filis simaia 400px

15-07-16 Πόροι άνω των 3 δισ. ευρώ για την Παιδεία, την Έρευνα και τη Δια Βίου Μάθηση για την πενταετία 2016-2020

 Χαιρετσμός του Νίκου Φίλη στην τελετή για την χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Στην εξασφάλιση πόρων άνω των 3 δισ. ευρώ για την Παιδεία, την Έρευνα και τη Δια Βίου Μάθηση αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, μιλώντας σήμερα  στην τελετή της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ελληνικού Δημοσίου, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Όπως τόνισε ο υπουργός, "περισσότερα από 1,6 δις € θα διατεθούν για: τη βελτίωση των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και τη ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν στην αύξηση της Συμμετοχής στην Προσχολική Εκπαίδευση, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης και της Μαθητείας."

Ακόμη "1,4 δις προορίζονται για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υποδομών έρευνας και καινοτομίας καθώς και την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης."

Η ομιλία Φίλη:

Η συμφωνία που υπογράφεται σήμερα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ελληνικού Δημοσίου, υποδηλώνει για άλλη μία φορά, τη σημασία που δίνει η παρούσα κυβέρνηση στην Έρευνα και Καινοτομία. Αφορά στη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) καθώς και το σχέδιο νόμου το οποίο σύντομα θα τεθεί προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το ΕΛΙΔΕΚ είναι ένα νέο Ίδρυμα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εστίαση στην υποστήριξη της ποιοτικής έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στη πρώτη φάση λειτουργίας του θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) (180 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (60 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία).

Σκοπός του εν λόγω Ιδρύματος θα είναι κυρίως η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων μετά από αξιολόγηση και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το Ίδρυμα θα απευθύνεται σε ολόκληρο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα και θα είναι προσανατολισμένο στη στήριξη νέων ερευνητών σε προ- και μετα- διδακτορικό επίπεδο, με σκοπό την αντιμετώπιση της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, καθώς και στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών.

Φιλοδοξούμε το νέο Ίδρυμα να αποτελέσει το υπόστρωμα για την ουσιαστική προώθηση του ενιαίου χώρου Έρευνας και Παιδείας, και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας πραγματικής Οικονομίας της Γνώσης, η οποία θα συνεισφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με κοινωνικό πρόσημο.

Στο σημείο αυτό, θέλω να αναφερθώ στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διασφαλίσει πόρους άνω των 3 δις ευρώ για την Παιδεία, την Έρευνα και τη Δια Βίου Μάθηση για την πενταετία 2016-2020

Στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν και θα υπηρετήσουν το αγαθό της παιδείας. Αναφερόμαστε στο ΕΣΠΑ πρωτίστως, αλλά και σε κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή. Κυρίαρχη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταφέρνουν να παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και μίας κρίσης τις συνέπειες της οποίας υπέστη σκληρά το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των υποδομών και η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, ώστε να παρασχεθούν στους μαθητές και φοιτητές της χώρας οι απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν δυναμικά στην κοινωνία και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος.

Περισσότερα από 1,6 δις € θα διατεθούν για: τη βελτίωση των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και τη ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν στην αύξηση της Συμμετοχής στην Προσχολική Εκπαίδευση, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης και της Μαθητείας.

1,4 δις προορίζονται για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υποδομών έρευνας και καινοτομίας καθώς και την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Μέριμνα έχει δοθεί στη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων, στην επίτευξη συμπληρωματικότητας μεταξύ των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και στην κινητοποίηση όλων των χρηματοδοτικών μηχανισμών. Το Υπουργείο, πέρα από το ΕΣΠΑ, έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Η προσπάθεια για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι συνεχής διαδικασία και η ηγεσία του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, στο πλαίσιο μιας γόνιμης συνεργασίας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου θα πραγματοποιείται γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενου ραντεβού. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας. Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 22

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top