Ρύθμιση θεμάτων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών - Υ.Α. 63393/ΙΑ/3-6-2010 (ΦΕΚ 773/τ. Β'/3-6-2010)

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την αριθμ. 68040/Δ6/2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1254/Β’) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23  του  ν.3696/2008, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’)

4. Το άρθρο 12 παρ. 2 (α) του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

6. Την ανάγκη επανεξέτασης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

 

Αποφασίζουμε

 

Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργούμε την αριθμ. 68040/Δ6/2009 (ΦΕΚ 1254/Β’) απόφαση «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».

Οι  φάκελοι αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την αριθμ. 68040/Δ6/2009 (ΦΕΚ 1254/Β’) απόφαση «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» επιστρέφονται στους αιτούντες, προκειμένου να προσαρμοστούν στις τροποποιημένες διατάξεις του ν. 3696/2008, ως την 31η Αυγούστου 2011.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Για να ανακτήσετε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top