Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν 2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8.Την αριθμ. Φ.353.1/14/82650/Δ1/10-7-2009 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ30/7693/30-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης.

10. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

11.Το αριθμ. 17267/23-12-2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με το οποίο προτείνονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης.

12.Το αριθμ. 457/29-12-2008 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ιδιωτικών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, με το οποίο πρότεινε τους εκπροσώπους του στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης.

13. Την αριθμ. Φ30/2522/6-5-2010 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με θέμα «Διορισμός αναπληρωματικού αιρετού μέλους του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης».

13.Το αριθμ. Φ30/2592/11-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κρήτης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:

1.Κλινάκης Απόστολος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ως Πρόεδρος.

2.Τζενάκη Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής–Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος.

3.Αντωνάκης Αριστείδης, Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, ως μέλος.

4.Καψαλάκης Ζαχαρίας, Εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε., ως μέλος.

5.Μυλωνάκης Γεώργιος, Εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε., ως μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

1.Κουτάντος Ιωάννης, Δ/ντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης.

2.Μαυρικάκης Εμμανουήλ, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

3.Σολυδάκης Κωνσταντίνος, Δ/ντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου.

4.Γρηγοράκης Ιωάννης, Εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.

5.Ποντικάκης Φώτιος, Εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

Τακτικά μέλη

1.Κουρουτός Μιχάλης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ03 της Λεοντείου Σχολής Πατησίων.

2.Μιχελογιαννάκη-Καρεβαλάκη Αταλάντη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70 των εκπαιδευτηρίων «Το Παγκρήτιον», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Άγιος Ιωάννης.

Αναπληρωματικά μέλη

1.Τομαζινάκης Αριστόκριτος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου    «Ναύσταθμος», με έδρα τα Χανιά, Οικισμός Ν. Κ. Σούδα.

2.Σβουράκης Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ».

 

Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Τακτικά μέλη

1. Κοπιδάκης Νικόλαος, ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Δημ. Σχ. «Το Παγκρήτιον» με έδρα το Ηράκλειο, Άγιος Ιωάννης.

2.Μαυροματάκης Αντώνιος, ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Δημ. Σχ. «Μαυροματάκη» με έδρα τα Χανιά, τέρμα Παπαναστασίου.

Αναπληρωματικά μέλη

1. Παττακού Βασιλική, ιδιοκτήτρια του Ιδιωτικού Δημ. Σχ. «Το Ζάνειο» με έδρα το Ηράκλειο, Πικροδάφνης 38.

2. Καράμαλης Δημήτριος, ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Δημ. Σχ. «Παλλάδιον» με έδρα την Αθήνα, Νέα Σμύρνη.

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τη Λούκα Ελένη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Γραμματέα την Ηλιάκη Χριστίνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑNNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top