Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Βορείου Αιγαίου (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10. Την αριθμ. 4872/8–12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας. και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με την οποία διορίστηκαν οι αιρετοί εκπρόσωποι στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βορείου Αιγαίου.

11. Το αριθμ. 17231/19-12-2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με το οποίο προτείνονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βορείου Αιγαίου.

12. Το αριθμ. 416/19-12-2008/Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Συμμετοχή στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

13. Το  αριθμ. 1869/13-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Βορείου Αιγαίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βορείου Αιγαίου ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Κοντέλλη Αδαμαντία, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.

2. Λυκιαρδοπούλου Σταυρούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Βορείου Αιγαίου, ως Αντιπρόεδρος.

3. Σάλτας Παναγιώτης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, ως μέλος.

4. Γιαννίκος Παναγιώτης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών, ως μέλος.

5. Χατζηελευθερίου Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών, ως μέλος

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

1.Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου.

2.Μιχάλη Σταυρίτσα , Σχολική Σύμβουλος της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Λέσβου.

3.Βαρούμας Νικόλαος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου.

4.Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5.Πιτσιλαδής Σαράντος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

Τακτικά μέλη

1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη Λεόντειο Σχολή Πατησίων.

2. Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» Σχολή.

Αναπληρωματικά μέλη

1. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου».

2. Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολλέγιο Αθηνών».


Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Τακτικά μέλη

1.Πλάτων Αθανάσιος

2.Πλάτων Ευστράτιος

Αναπληρωματικά μέλη

1.Πρωτογεράκης Σταύρος

2.Κυριακούλης Κυριάκος

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον Πασινιό Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Ορίζουμε ως Αναπληρωτή Γραμματέα τον Τζίτζιρα Ευστράτιο, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top