Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10.Την αριθμ. 7383/5-12-2008 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, με την οποία έγινε ο διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου.

11.Το αριθμ. 17200/18-12-2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με το οποίο προτείνονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου.

12.Το αριθμ. 413/16-12-2008 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ιδιωτικών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, με το οποίο πρότεινε τους εκπροσώπους του στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου.

12. Το αριθμ. 2063/12-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Ράπτης Νικόλαος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.

2. Καλύβας Ιωάννης, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως Αντιπρόεδρος.

3. Τσιαβός Γεώργιος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομ. Δωδεκανήσου, ως μέλος.

4. Ζανεττούλης Δημήτριος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Γκουτζιαμάνης Γεώργιος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

1. Μαϊτός Γεώργιος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Κυκλάδων.

2. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Σχολική Σύμβουλος της 48ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Ερμούπολη.

3. Πολατσίδης Ιωάννης, Προϊστάμενος του 5ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Κυκλάδων.

4. Καραγιάννης Βασίλειος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Βιτζηλαίος Μιχαήλ, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Τακτικά μέλη

1. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων».

2. Κάζαγλης Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ Σχολή».

Αναπληρωματικά μέλη

1. Παπαντωνόπουλος Κωστής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο «Κολλέγιο Αθηνών».

2. Γούλας Αλέκος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου».

 

Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

 

Τακτικά μέλη

1.Κυριακούλης Κυριάκος (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη- Ρόδος)

2.Πρωτογεράκης Σταύρος (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη- Ρόδος)

Αναπληρωματικά μέλη

1.Ποριώτης Αναστάσιος(Άγιοι Πάντες- Κορωπί)

2.Βαθειάς Κων/νος (Παύλου Μελά 29, Καρέας)

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Βασιλείου Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ13, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Γραμματέα την κ. Τραγγάλου Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top