Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10. Την αριθμ.Φ.31/12403/18-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής.

11. Το αριθμ. 17233/19-12-2008 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

12. Το αριθμ. 433/22-12-2008 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.).

13. Το αριθμ. Φ.30/4552/10-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αττικής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής ως εξής:

Α. Τακτικά Μέλη:

1. Kουμέντος Ιωάννης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ως Πρόεδρος.

2. Αναστόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., ως αντιπρόεδρος.

3. Χατζημανώλη Δήμητρα, Διευθύντρια της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, ως μέλος.

4.Μπαρούτας Δημοσθένης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

5.Ματθαίος Βασίλειος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα:

1. Ζωγόγιαννης Δημήτριος, Διευθυντής της Δ/νσης Π.Ε. Νομ. Πειραιά.

2. Χιουρέα Ουρανία, Σχολική Σύμβουλος της 38ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης.

3. Δαρσινός Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας.

4. Ρέντζιος Ευθύμιος, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

5. Αγραπίδης Κωνσταντίνος, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

Τακτικά Μέλη

1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Λύκειο Πατησίων».

2. Παπαντωνόπουλος Κωστής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολλέγιο Αθηνών».

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ».

2.Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

 

Για τα θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών προτείνουμε να μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.).

Α. Τακτικά μέλη

1. Σάββας Στέλιος

2. Μάνεσης Παναγιώτης

Β. Αναπληρωματικά μέλη

1. Λιναρδάτος Γεώργιος

2. Καργάκου Βασιλική

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Γλάστρα Δήμητρα, κλάδου ΤΕ1-Διοικ., που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Γραμματέα την κ Πολίτου Αγγελική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑNNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top