Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Στερεάς Ελλάδας (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10. Την αριθμ. Φ.Αποφ.7932/31-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας.

11.Το αριθμ. 17329/07-01-2009 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο.

12.Το αριθμ.13/08-01-2009 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.), που ορίζει εκπροσώπους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας.

13. Το αριθμ. Φ.61/2298/14-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

 

Α. Τακτικά μέλη:  

1. Αργυρόπουλος Ηλίας, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος.  

2. Αναγνώστου Ηλίας, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Στερεάς Ελλάδας, ως Αντιπρόεδρος.  

3. Καλτσάς Ιωάννης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Εύβοιας, ως μέλος.  

4. Μπέτσιος Νικόλαος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 5ου Δ.Σ. Λαμίας, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.  

5. Μπερτσιμάς Στυλιανός του Δημητρίου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:  

1. Τσώνος Μιχαήλ, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Φθιώτιδας.  

2. Γαλάνη Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος της 30ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.  

3. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Ευρυτανίας. 

4. Κεχαγιάς Στυλιανός του Ιωάννη, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5. Πάνου Στέργιος του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 3ο Δ.Σ. Λιβαδειάς και υπηρετεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Βοιωτίας, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

 

Τακτικά μέλη

1.Κουρουτός Μιχάλης, Εκπ/κός κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» (Πατήσια).

2.Παπαντωνόπουλος Κωστής, Εκπ/κός κλ. ΠΕ02, που υπηρετεί στο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα)

1.Κάζαγλης Δημήτριος, Εκπ/κός κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στην « ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ».

2.Μαυρέλης Ιωάννης, Εκπ/κός κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων:

Τακτικά μέλη

1.Μπούκαλη Δήμητρα

2.Τζιώτας Γιώργος

Αναπληρωματικά μέλη

1.Μαγκλάρας Χρήστος

2.Λίβανος Νικόλαος

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Τσουκνίδα Αθανασία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ1, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ορίζουμε ως Αναπληρωτή Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ. Κρέτση Νικόλαο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top