Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. 10962/09-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πελοποννήσου.

10. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

11.Το αριθμ. 17260/22-12-2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο.

12.Το αριθμ. 12/08-01-2009 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.), που ορίζει εκπροσώπους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πελοποννήσου.

13.Τo αριθμ. 3938/10-5-2010 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Πελοποννήσου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πελοποννήσου ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:  

1. Μισθός Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος.  

2. Γιαννίκας Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε Πελοποννήσου, ως Αντιπρόεδρος.  

3. Κοντογιάννης Νικόλαος, Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Αρκαδίας, ως μέλος.  

4. Σαραβελάκης Κωνσταντίνος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.  

5. Νικήτας Ευάγγελος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:  

1. Αργυρόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Αργολίδας.  

2. Τσίγκα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομ Αρκαδίας.  

3. .Βλάχος Αδαμάντιος, Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Λακωνίας.  

4. Καμπύλη Μαρία-Μαρίνα, αναπληρωματική αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.  

5. Τζώνης Νικόλαος, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Τακτικά μέλη

1. Κουρουτός Μιχαήλ, καθηγητής κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη ΛΕΟΝΤΕΙΟ σχολή Πατησίων.

2.Φραντζής Δημήτριος, καθηγητής κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ».

Αναπληρωματικά μέλη

1. Ζεϊντέλης Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα « Εκπαιδευτήρια Σωτηρχοπούλου »

2. Βλάχου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στην «Ελληνική Αναγέννηση».

 

Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Τακτικά μέλη

1. Καλογήρου Νικόλαος, Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Αργολίδας, Αργολικό Μιδέας, Ναύπλιο.

2. Ατσόγλου Αγγελική, Γαλότα Ισθμού, Κόρινθος.

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μπουγάς Φώτιος, Ακοβίτικα-Καλαμάτα

2. Χουλιτούδης Δημήτριος, Δαλαμανάρα, Άργος

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Αρκαμούζη Κυριακή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Ορίζουμε ως Αναπληρωτή Γραμματέα τον κ. Μασκαλέρη Γεώργιο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑNNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top