Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10. Την αριθμ. Φ.30/6868/11-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου.

11. Το αριθμ. 17334/07-01-2009 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο.

12.Το αριθμ.469/29-12-2008 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.), που ορίζει εκπροσώπους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου.

13. Το αριθμ. Φ.30/2415/14-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβούλιου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηπείρου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.ΥΣ.Π.Ε. Ηπείρου ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:  

1. Νόκα-Ζαράχη Τριανταφυλλιά (Φιλιώ) του Αθανασίου, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, ως Πρόεδρος.  

2. Τσιάλος Στέφανος του Δημητρίου Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, ως Αντιπρόεδρος.  

3. Γούσιας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας, ως μέλος.  

4. Σίντος Στέφανος του Φιλίππου, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70, του Δ.Σ. Κατσικά, ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.  

5. Σιντελές Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 2ου Δ.Σ. Άρτας, ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:  

1. Ντούσκας Νικόλαος του Θεοδώρου, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.  

2. Σακελλαροπούλου Ευδοξία του Καλλίμαχου, Σχολικής Σύμβουλος της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομ. Ιωαννίνων.  

3. Δημητρίου Ηλίας του Ευαγγέλου, Προϊστάμενος του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Θεσπρωτίας, ως μέλος.  

4. Διαμάντης Παναγιώτης του Ευθυμίου, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 24ου Δ.Σ. Ιωαννίνων, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών .  

5. Σακαβίτσης Σωτήριος του Ηλία, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 6ου Δ.Σ. Νομ. Ιωαννίνων, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Α. Τακτικά μέλη:

Κουρουτός Μιχάλης, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων.

Ξαξίρης Λουκιανός, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» Ιωαννίνων.

Β. Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

Σωτηρίου Αθανάσιος, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» Ν. Ιωαννίνων.

Γκανιάτσας Αλέξιος, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ09, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» Ν. Ιωαννίνων.


Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημόσιων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Α. Τακτικά μέλη:

Καψάλης Χρήστος, Ν. Ζέρβα 2, Ιωάννινα

Οικονόμου –Ντότη Όλγα, Καρδαμίτσια Ιωαννίνων

Β. Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

Οικονόμου Βασιλεία, Καρδαμίτσια Ιωαννίνων

Καπελλίδης Σπύρος, Ν. Ζέρβα 2, Ιωάννινα

 

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ. Κωνσταντακόπουλο Σταύρο του Φωτίου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΔΕ1, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο του τμήματος Α ΄της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ορίζουμε ως αναπληρώτρια Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Καρακάση Βασιλική του Σάββα, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΔΕ1, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του τμήματος Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου. Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού, η είσοδος δικαστικών επιμελητών από τις 12:00 έως και τις 14:00, καθώς επίσης οι επείγουσες παραδόσεις ταχυμεταφορών (courier) για υπηρεσίες πρωτοκόλλου οι οποίες θα διεκπεραιώνονται με τη συνδρομή υπαλλήλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου, έξω στην Πύλη τις ίδιες ώρες (12:00 – 14:00). Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top