Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

10. Την αριθμ. 6792/22-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

11. To αριθμ. 17296/30-12-2008 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. «Oρισμός εκπροσώπων της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο».

12. Το αριθμ. 1943/Φ.ΑΠΥΣΠΕ/13-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

 

Α. Τακτικά μέλη:

1. Ζυγούρη Έλενα, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.

2. Μπάκανος Ιωάννης, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, ως Αντιπρόεδρος.

3. Πουγαρίδης Ευστάθιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φλώρινας, ως μέλος.

4. Ντόκος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Δημ. Σχολείου Κρόκου Κοζάνης, ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5. Αντωνιάδης Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας, ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

1. Παρασκευόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Καστοριάς.

2. Σούλιος Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης.

3. Πολυχρονιάδης Ιάκωβος, Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης.

4. Μωυσιάδης Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 5ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5. Γαλογαύρος Φώτιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 2ου Δημ. Σχολείου Σερβίων, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

 

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Α. Τακτικά μέλη

1. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, της Λεοντείου Σχολής

2. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη

1. Σελέκος Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, των εκπαιδευτηρίων «Βασιλειάδη»

2. Μπάρμπας Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, του Ελληνογαλλικού Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Γρηγοριάδου Κασσιανή, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Γραμματέα την κ. Γκορένα Ελευθερία, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑNNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου. Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού, η είσοδος δικαστικών επιμελητών από τις 12:00 έως και τις 14:00, καθώς επίσης οι επείγουσες παραδόσεις ταχυμεταφορών (courier) για υπηρεσίες πρωτοκόλλου οι οποίες θα διεκπεραιώνονται με τη συνδρομή υπαλλήλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου, έξω στην Πύλη τις ίδιες ώρες (12:00 – 14:00). Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top