Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Θεσσαλίας (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10. Την αριθμ.9543/15-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας.

11. Την αριθμ. 9542/15-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας «Ορισμός Σειράς Υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας».

12. Το αριθμ. 17235/19-12-2008 έγγραφο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο.

13.Το αριθμ. 441/23-12-2008 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.), που ορίζει εκπροσώπους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας.

14.Το αριθμ. 3126/10-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Θεσσαλίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:

1. Πράντζου-Κανιούρα Κωνσταντία, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος.

2. Παπαδοπούλου Μαρία, Προϊστάμενη του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Θεσσαλίας, ως Αντιπρόεδρος.

3. Τάσιος Απόστολος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομ. Τρικάλων, ως μέλος.

4. Νάστος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

5. Τσιούλκας Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

1. Αναστασίου Ηλίας, Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομ. Καρδίτσας.

2. Τάσιος Αθανάσιος, Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης νομ. Καρδίτσας.

3. Λιάπης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ/νσης Νομ. Λάρισας.

4. Νασιάρας Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

5. Κύργιας Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης .

 

Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

Τακτικά μέλη

1. Κουρουτός Μιχάλης, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεοντείου Σχολής Πατησίων».

2. Βουρκούδης Αποστόλης, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ18, του Ιδιωτικού Σχολείου «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ/νίκης».

Αναπληρωματικά μέλη

1.Σελέκος Δημήτρης, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του Ιδιωτ. Σχολείου «Βασιλειάδη».

2.Μπάρμπας Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ03, του Ιδιωτ. Σχολείου Ελληνογαλλικό Κολλέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ».


Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι εκάστοτε οριζόμενοι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Τακτικά μέλη

1. Μπακογιάννης Νικόλαος, ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη».

2. Καραβάνας Παναγιώτης, ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού σχολείου «Σχολή Καραβάνα».

 

Αναπληρωματικά μέλη

1. Γκίμτσας Βασίλειος, ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

2. Τζιώτας Γεώργιος, ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού σχολείου «Αβάκειο Εκπαιδευτήριο».

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου τον κ. Λέτσιο Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Ορίζουμε ως Αναπληρωτή Γραμματέα τον κ. Νικολουδάκη Κωνσταντίνο, Διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

 

                                                                                                                                                                     Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                                          ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top