Συγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας (20-05-10)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν.2817/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 –τ.Α΄/2002΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( ΦΕΚ 196 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 8 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υ.Α (ΦΕΚ αρ.5 τ.Γ΄/11-1-2010) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

6. Την αριθμ. Φ.351.1/295/88982/Δ1/9-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την αριθμ. Φ.353.1/97/111550/Δ1/8–10–2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν

και τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.

8. Την αριθμ. Φ.350/45/157177/Δ1/5-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

9. Την αριθμ. Φ.351.1/10/52087/Δ1/10-5-2010 Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

10. Την αριθμ.12790/11-12-2008 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

11.Το αριθμ. 17220/19-12-2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο Συμβούλιο.

12. Το αριθμ. 438/22-12-2008 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.), που ορίζει εκπροσώπους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

13. Το αριθμ. 5110/14-5-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο προτείνεται η συγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη:

1.Καρτσιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.

2.Τσιπούρας Στυλιανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής– Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Αντιπρόεδρος.

3.Κυρίζογλου Γεώργιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

4. Πεχλιβανίδης Νεόφυτος, Δάσκαλος του Δ.Σ. Χαλκηδόνας, ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5.Πάγκαλος Πέτρος, Δάσκαλος του 105ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.


Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

1.Τσαλικίδης Νικόλαος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας.

2.Δάσιου Αριστέα, Σχολική Σύμβουλος της 15ης περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.

3.Καραβασίλης Ιωάννης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών.

4.Χατζόγλου Ιωάννης, Δάσκαλος του 2ου Δ.Σ. Έδεσσας, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

5.Κατσαρός Ιωάννης, Δάσκαλος του 8ου Δ.Σ. Συκεών, ως αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών,


Γ. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπ/κών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Τακτικά μέλη

1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, της ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ Σχολής Πατησίων

2. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18 της «Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης».

Αναπληρωματικά μέλη

1. Σελέκος Δημήτρης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, των εκπαιδευτηρίων «Βασιλειάδη».

2. Μπεμπέτσος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ».


Δ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων καθώς και στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού συμβουλίου για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών  αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.

Τακτικά μέλη

1. Φουντά Αιμιλία, ιδιοκτήτρια των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ».

2.Κορυφίδης Γεώργιος, ιδιοκτήτης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων « ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ».

Αναπληρωματικά μέλη

1.Ζηκίδου Ελένη, ιδιοκτήτρια των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ».

2.Φρυγανιώτης Αθανάσιος , ιδιοκτήτης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ».


Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Παυλίδου Νικολέτα, Διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ01 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Γραμματέα την κ. Νάνου Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ13 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.


                                                                                                                                                               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                                     ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top