Τμήμα Β’ Δευτεροβάθμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 344 2097, 210 344 2233, 210 344 2091
Fax: 210 344 2765
Email: diekpb@minedu.gov.gr
Γραφεία: 0118, 0120

Αρμοδιότητες

Εποπτεία των Ιδιωτικών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ..

 Έκδοση αποφάσεων ίδρυσης, μεταβίβασης και άρσης ιδιωτικών σχολείων.

Εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Χορήγηση αδειών ανατροφής τέκνου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

 Έκδοση αποφάσεων σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των ισότιμων σχολείων.

Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Copyright © 2012 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80 Εσωτερική παραγωγή